Zgoda właściciela innego lokalu na przyjęcie najemcy po zakończeniu najmu okazjonalnego

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.

Pan(i): ________
Adres: ________


Wynajmujący:
Pan(i): ________

Najemca:
Pan(i): ________
Adres: ________

ZGODA WŁAŚCICIELA INNEGO LOKALU
NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY
PO USTANIU STOSUNKU NAJMU OKAZJONALNEGO

(załącznik do Umowy najmu okazjonalnego z dnia: ________ r.)


1. Treść oświadczenia:

Niniejszym, ja: ________, na podstawie art. 19a ust. 2 pkt. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.), działając jako właściciel nieruchomości, położonej w/przy: ________, oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszkanie w moim lokalu w/przy: ________

przez: ________;
legitymującego(cą) się numerem dowodu osobistego: ________;
legitymującego(cą) się numerem PESEL: ________ (dalej: „Najemca");

w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego lub jego wygaśnięcia, niezależnie od jego przyczyn, dotyczącego lokalu o powierzchni: ________ m2, położonego w/przy: ________, wynajętego w ramach umowy najmu okazjonalnego, zawartej dnia: ________ r., pomiędzy: ________ (Najemca) a: ________ (Wynajmujący), do której zastosowanie mają przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.), dalej: „Umowa najmu okazjonalnego".

Zobowiązanie do opuszczenia, opróżnienia i wydania Wynajmującemu najmowanego lokalu w/przy: ________ 822825 2 2585822825 52 52282 25225 2252222582222, 25222582852222 2888558222822 8522282 2 22555285 882 222225828 282885225 22582822285, 22522282285 8 8255285 8225222852222 822585.

2. Podstawa prawna oświadczenia:

Konieczność sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z brzmienia art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.):

Art. 19a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.

3. Zmiany oświadczenia:

W razie utraty możliwości zamieszkania w moim lokalu w/przy: ________, Najemca wskaże w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, inny lokal, w którym mógłby(mogłaby) zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, położonego w/przy: ________ oraz przedstawi oświadczenie właściciela(i) kolejnego lokalu o wyrażeniu zgody, pod rygorem pisemnego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu, położonego w/przy: ________ przez: ________ (Wynajmujący), z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.

4. Liczba 22222285522 oświadczenia:

252252822282 288855822282 2282 82252552222 8 58285 (5) 2222228552585, 22 225222 (2) 585 8522282 2552 2225225258222 8 8252288 258582282 52 52282 25225 2252222582222.
________
(Właściciel lokalu przy:
________)

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.

Pan(i): ________
Adres: ________


Wynajmujący:
Pan(i): ________

Najemca:
Pan(i): ________
Adres: ________

ZGODA WŁAŚCICIELA INNEGO LOKALU
NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY
PO USTANIU STOSUNKU NAJMU OKAZJONALNEGO

(załącznik do Umowy najmu okazjonalnego z dnia: ________ r.)


1. Treść oświadczenia:

Niniejszym, ja: ________, na podstawie art. 19a ust. 2 pkt. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.), działając jako właściciel nieruchomości, położonej w/przy: ________, oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszkanie w moim lokalu w/przy: ________

przez: ________;
legitymującego(cą) się numerem dowodu osobistego: ________;
legitymującego(cą) się numerem PESEL: ________ (dalej: „Najemca");

w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego lub jego wygaśnięcia, niezależnie od jego przyczyn, dotyczącego lokalu o powierzchni: ________ m2, położonego w/przy: ________, wynajętego w ramach umowy najmu okazjonalnego, zawartej dnia: ________ r., pomiędzy: ________ (Najemca) a: ________ (Wynajmujący), do której zastosowanie mają przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 725, ze zm.), dalej: „Umowa najmu okazjonalnego".

Zobowiązanie do opuszczenia, opróżnienia i wydania Wynajmującemu najmowanego lokalu w/przy: ________ 822825 2 2585822825 52 52282 25225 2252222582222, 25222582852222 2888558222822 8522282 2 22555285 882 222225828 282885225 22582822285, 22522282285 8 8255285 8225222852222 822585.

2. Podstawa prawna oświadczenia:

Konieczność sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z brzmienia art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.):

Art. 19a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.

3. Zmiany oświadczenia:

W razie utraty możliwości zamieszkania w moim lokalu w/przy: ________, Najemca wskaże w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, inny lokal, w którym mógłby(mogłaby) zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, położonego w/przy: ________ oraz przedstawi oświadczenie właściciela(i) kolejnego lokalu o wyrażeniu zgody, pod rygorem pisemnego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu, położonego w/przy: ________ przez: ________ (Wynajmujący), z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.

4. Liczba 22222285522 oświadczenia:

252252822282 288855822282 2282 82252552222 8 58285 (5) 2222228552585, 22 225222 (2) 585 8522282 2552 2225225258222 8 8252288 258582282 52 52282 25225 2252222582222.
________
(Właściciel lokalu przy:
________)