Powrót do góry

Zgoda właściciela innego lokalu na przyjęcie najemcy po zakończeniu najmu okazjonalnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać adres lokalu mieszkalnego, jaki został wynajęty w ramach umowy najmu okazjonalnego. Adres składa się z nazwy ulicy, numeru ulicy, numeru lokalu (jeśli dotyczy), nazwy miasta/wsi oraz kodu pocztowego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Pan(i) ________
Adres: ________


Wynajmujący:
Pan(i) ________

Najemca:
Pan(i) ________
Adres: ________

ZGODA WŁAŚCICIELA INNEGO LOKALU
NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY
PO USTANIU STOSUNKU NAJMU OKAZJONALNEGO

(załącznik do Umowy najmu okazjonalnego z dnia ________ r.)


Niniejszym, ja ________, na podstawie art. 19a ust. 2 pkt. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 w. poz. 172, ze zm.), działając jako właściciel nieruchomości, położonej przy ________, oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszkanie w moim lokalu przy: ________

przez: ________,
legitymującego(cą) się numerem dowodu osobistego: ________
legitymującego(cą) się numerem PESEL: ________ (dalej: „Najemca"),

w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego lub jego wygaśnięcia, niezależnie od jego przyczyn, dotyczącego lokalu o powierzchni: ________ m2, położonego przy: ________, wynajętego w ramach umowy najmu okazjonalnego, zawartej dnia ________ r., pomiędzy ________ (Najemca) a ________ (Wynajmujący), do której zastosowanie mają przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej: „Umowa najmu okazjonalnego").

Zobowiązanie do opuszczenia, opróżnienia i wydania Wynajmującemu najmowanego lokalu przy ________ wynika z załącznika do Umowy najmu okazjonalnego, zatytułowanego oświadczeniem Najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opuszczenia, opróżnienia i wydania wynajmowanego lokalu.

Podstawa prawna oświadczenia:

Konieczność sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z brzmienia art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 w. poz. 172, ze zm.):

Art. 19a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.

Zmiany oświadczenia:

W razie utraty możliwości zamieszkania w moim lokalu przy: ________, Najemca wskaże w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, inny lokal, w którym mógłby(mogłaby) zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, położonego przy ________ oraz przedstawi oświadczenie właściciela(i) kolejnego lokalu o wyrażeniu zgody, pod rygorem pisemnego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu, położonego przy ________ przez ________ (Wynajmujący), z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.

Liczba 22222285522 oświadczenia:

252252822282 288855822282 2282 82252552222 8 58285 (5) 2222228552585, 22 225222 585 8522282 2552 2225225258222 8 8252288 258582282 52 52282 25225 2252222582222.
________

(Właściciel lokalu przy ________)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Pan(i) ________
Adres: ________


Wynajmujący:
Pan(i) ________

Najemca:
Pan(i) ________
Adres: ________

ZGODA WŁAŚCICIELA INNEGO LOKALU
NA ZAMIESZKANIE NAJEMCY
PO USTANIU STOSUNKU NAJMU OKAZJONALNEGO

(załącznik do Umowy najmu okazjonalnego z dnia ________ r.)


Niniejszym, ja ________, na podstawie art. 19a ust. 2 pkt. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 w. poz. 172, ze zm.), działając jako właściciel nieruchomości, położonej przy ________, oświadczam, że wyrażam zgodę na zamieszkanie w moim lokalu przy: ________

przez: ________,
legitymującego(cą) się numerem dowodu osobistego: ________
legitymującego(cą) się numerem PESEL: ________ (dalej: „Najemca"),

w razie rozwiązania stosunku najmu okazjonalnego lub jego wygaśnięcia, niezależnie od jego przyczyn, dotyczącego lokalu o powierzchni: ________ m2, położonego przy: ________, wynajętego w ramach umowy najmu okazjonalnego, zawartej dnia ________ r., pomiędzy ________ (Najemca) a ________ (Wynajmujący), do której zastosowanie mają przepisy ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (dalej: „Umowa najmu okazjonalnego").

Zobowiązanie do opuszczenia, opróżnienia i wydania Wynajmującemu najmowanego lokalu przy ________ wynika z załącznika do Umowy najmu okazjonalnego, zatytułowanego oświadczeniem Najemcy o poddaniu się egzekucji obowiązku opuszczenia, opróżnienia i wydania wynajmowanego lokalu.

Podstawa prawna oświadczenia:

Konieczność sporządzenia niniejszego oświadczenia wynika z brzmienia art. 19a ust. 2 pkt 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2022 w. poz. 172, ze zm.):

Art. 19a ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

1. Umową najmu okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

2. Do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się w szczególności:
1) oświadczenie najemcy w formie aktu notarialnego, w którym najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w art. 19d ust. 2;
2) wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu;
3) oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu, o którym mowa w pkt 2 lub ust. 3, o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu; na żądanie wynajmującego załącza się oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

3. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, oraz przedstawić oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, pod rygorem wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 19d ust. 5.

Zmiany oświadczenia:

W razie utraty możliwości zamieszkania w moim lokalu przy: ________, Najemca wskaże w terminie 21 dni, od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu, inny lokal, w którym mógłby(mogłaby) zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu, położonego przy ________ oraz przedstawi oświadczenie właściciela(i) kolejnego lokalu o wyrażeniu zgody, pod rygorem pisemnego wypowiedzenia umowy najmu okazjonalnego lokalu, położonego przy ________ przez ________ (Wynajmujący), z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.

Liczba 22222285522 oświadczenia:

252252822282 288855822282 2282 82252552222 8 58285 (5) 2222228552585, 22 225222 585 8522282 2552 2225225258222 8 8252288 258582282 52 52282 25225 2252222582222.
________

(Właściciel lokalu przy ________)