Powrót do góry

Oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia przelewem

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta lub wsi, w którym(ej) sporządzono niniejsze oświadczenie o płatności wynagrodzenia przelewem.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________
KRS: ________OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
O CHĘCI OTRZYMYWANIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
NA RACHUNEK BANKOWY


1. Numer rachunku bankowego Pracownika:

Niniejszym, działając na podstawie art. 22(1) § 3 pkt 5 w zw. z art. 86 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm., dalej: „Kodeks Pracy"), ja niżej podpisana, ________, oświadczam, że posiadam rachunek bankowy, o numerze:

numer rachunku bankowego: ________

2. Prośba Pracownika o wypłatę wynagrodzenia za pracę przelewem:

Uprzejmie proszę o wypłacanie wynagrodzenia, jak też pozostałych świadczeń z tytułu realizacji obowiązków, wynikających z umowy o pracę, na wskazany wyżej numer rachunku bankowego.

3. 888855822282 2 282885225 8222525822222 82828 2558255882:

2225522 22828852522 882 52 2525255228222, 2822882822222 2288552282285 ________ - 2558255882, 2 2285282 252255 55855225 852228222 8 822285 552285, 28228252285 2522 82285882 8225252522285 2552 8222 888558222 2558282882285.

4. Podstawa prawna:

Niniejsze oświadczenie jest realizacją następujących przepisów prawa:

Art. 221 Kodeksu Pracy
(...)
§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych, obejmujących:
(...)
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych, niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu prawa.
§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Art. 86 Kodeksu Pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
____________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Dane osoby, upoważnionej do przyjęcia informacji:____________________
(czytelny podpis osoby, upoważnionej przez Pracodawcę)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________

Pracodawca: ________
Adres: ________
KRS: ________OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA
O CHĘCI OTRZYMYWANIA WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ
NA RACHUNEK BANKOWY


1. Numer rachunku bankowego Pracownika:

Niniejszym, działając na podstawie art. 22(1) § 3 pkt 5 w zw. z art. 86 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm., dalej: „Kodeks Pracy"), ja niżej podpisana, ________, oświadczam, że posiadam rachunek bankowy, o numerze:

numer rachunku bankowego: ________

2. Prośba Pracownika o wypłatę wynagrodzenia za pracę przelewem:

Uprzejmie proszę o wypłacanie wynagrodzenia, jak też pozostałych świadczeń z tytułu realizacji obowiązków, wynikających z umowy o pracę, na wskazany wyżej numer rachunku bankowego.

3. 888855822282 2 282885225 8222525822222 82828 2558255882:

2225522 22828852522 882 52 2525255228222, 2822882822222 2288552282285 ________ - 2558255882, 2 2285282 252255 55855225 852228222 8 822285 552285, 28228252285 2522 82285882 8225252522285 2552 8222 888558222 2558282882285.

4. Podstawa prawna:

Niniejsze oświadczenie jest realizacją następujących przepisów prawa:

Art. 221 Kodeksu Pracy
(...)
§ 3. Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych, obejmujących:
(...)
5) numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
§ 4. Pracodawca żąda podania innych danych osobowych, niż określone w § 1 i 3, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku, wynikającego z przepisu prawa.
§ 5. Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie oświadczenia osoby, której dane dotyczą. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych osób, o których mowa w § 1 i 3, w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia.

Art. 86 Kodeksu Pracy
§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy.
§ 2. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej; częściowe spełnienie wynagrodzenia w innej formie niż pieniężna jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy przewidują to ustawowe przepisy prawa pracy lub układ zbiorowy pracy.
§ 3. Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.
____________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Dane osoby, upoważnionej do przyjęcia informacji:____________________
(czytelny podpis osoby, upoważnionej przez Pracodawcę)