Powrót do góry

Pełnomocnictwo

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy pełnomocnictwo dotyczy sprzedaży nieruchomości, zniesienia współwłasności, działu spadku lub innej czynności, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego. Mocodawca może również sporządzić pełnomocnictwo notarialne, kiedy czynność tego nie wymaga, aby być pewnym, że będzie ono zawierać wszystkie niezbędne elementy. Pełnomocnictwo powinno odpowiadać formie czynności prawnej, jakiej dotyczy np. udzielenie pełnomocnictwa innej osobie w celu sprzedaży mieszkania, w jej imieniu, będzie wymagać formy aktu notarialnego, ponieważ umowa sprzedaży mieszkania wymaga takiej formy. Brak zachowania odpowiedniej formy, czyni pełnomocnictwo nieważnym.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
Niniejszym, działając na podstawie art. 98 i nast. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), ja niżej podpisana,

Pani ________, zamieszkała przy: ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,


udzielam pełnomocnictwa


Pani ________, zamieszkałej przy: ________, legitymującej się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

do czynności zwykłego zarządu (55822: pełnomocnictwo ogólne").

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika.
_________________________
podpis mocodawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE
Niniejszym, działając na podstawie art. 98 i nast. Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), ja niżej podpisana,

Pani ________, zamieszkała przy: ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,


udzielam pełnomocnictwa


Pani ________, zamieszkałej przy: ________, legitymującej się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

do czynności zwykłego zarządu (55822: pełnomocnictwo ogólne").

Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane. Umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika.
_________________________
podpis mocodawcy