Powrót do góry

Podanie o przejście na emeryturę przez pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, kiedy pracownik się urodził, czy było to przed 1 stycznia 1949 r. (kiedy weszła w życie nowelizacja prawa emerytalnego), czy też urodził się po 31 grudnia 1948 r. (a więc obowiązują go zasady prawa emerytalnego po nowelizacji). Wybranie podpowiedzi: "przed 1 stycznia 1949 r." oznacza, że pracownik urodził się przed 1 stycznia 1949 r., a więc obowiązują go warunki nabycia emerytury na starych zasadach - konieczność spełnienia 2 warunków w celu uzyskania prawa do emerytury: osiągnięcia wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) oraz osiągnięcia stażu pracy co najmniej 20 lat (pracownik - kobieta) oraz 25 lat (pracownik - mężczyzna). Wyjątki stanowią zawody np. artyści, nauczyciele, żołnierze, agenci służb państwowych itd., którym przysługuje emerytura pomostowa (możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, w zależności od zawodu). Wybranie podpowiedzi: "po 31 grudnia 1948 r." oznacza, że pracownik urodził się po 31 grudnia 1948 r., a więc obowiązują go zasady emerytalne po nowelizacji prawa emerytalnego - aby móc przejść na emeryturę w tym systemie należy jedynie spełnić tylko 1 warunek osiągnięcia ustawowego wieku: 60 lat (pracownik - kobieta) oraz 65 lat (pracownik - mężczyzna). Wyjątki stanowią określone zawody np. kolejarze, górnicy, nauczyciele itd., którym przysługuje emerytura pomostowa (możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę, w zależności od zawodu).

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
z siedzibą przy:
________


PODANIE
O ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY

W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ


1. Osnowa wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 i nast. w zw. z art. 103a i nast. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o zakończenie stosunku pracy, obowiązującego na podstawie umowy o pracę z dnia: ________ r., zawartej pomiędzy: ________ (dalej: „Pracownik") a ________ (dalej: „Pracodawca"), z powodu podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę, w związku z osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.


2. Tryb rozwiązania umowy o pracę:

W związku z powyższym, proponuję rozwiązać w/w umowę o pracę na mocy porozumienia Stron, na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.).


3. Data rozwiązania umowy o pracę:

Proponuję rozwiązać umowę o pracę w dniu: ________ r.


4. 8525585 2225225825:

2 2885225 22 82282822822 85552228, 228852285 8 552. 85(2) 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.), 52558285258285 52 222522552, 22 5825285 82285225 25582, 8 2885225 2 2522288822 25 222522552, 525222282 252822 2 8228582282 2525582 2822822222, 8 828222888 2225222 2 28288525258228 2522288528 25585 585 822222852222 258255.


5. Podstawa prawna:

Podstawę prawną powyższej prośby stanowią następujące przepisy prawa:


Art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:
1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;
2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a.


Art. 27a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepis art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio.


Art. 28 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 pkt 2, przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:
1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;
2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.


Art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1. Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 27 pkt 1, mogą przejść na emeryturę:
1) kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy;
2) mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.
2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje ubezpieczonym, którzy:
1) ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz
2) w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.
3. Spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy przez cały wymagany okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy.


Art. 30 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Odrębne przepisy określają zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla osób, określonych w art. 27, które są:
1) inwalidami wojennymi i wojskowymi oraz kombatantami;
2) pracownikami urzędów państwowych;
3) pracownikami samorządowymi;
4) żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu;
5) nauczycielami akademickimi.


Art. 103 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a-106.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.
2a.(uchylony)
3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty.
4.(uchylony)


Art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.


Art. 30 ustawy Kodeks Pracy

§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
(...)


Art. 92(1) ustawy Kodeks Pracy

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.____________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Wyrażam zgodę:_____________________
(w imieniu Pracodawcy)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracownik: ________
Adres: ________


Pracodawca: ________
z siedzibą przy:
________


PODANIE
O ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRACY

W ZWIĄZKU Z PRZEJŚCIEM NA EMERYTURĘ


1. Osnowa wniosku:

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 i nast. w zw. z art. 103a i nast. ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251, ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o zakończenie stosunku pracy, obowiązującego na podstawie umowy o pracę z dnia: ________ r., zawartej pomiędzy: ________ (dalej: „Pracownik") a ________ (dalej: „Pracodawca"), z powodu podjęcia decyzji o przejściu na emeryturę, w związku z osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.


2. Tryb rozwiązania umowy o pracę:

W związku z powyższym, proponuję rozwiązać w/w umowę o pracę na mocy porozumienia Stron, na podstawie art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.).


3. Data rozwiązania umowy o pracę:

Proponuję rozwiązać umowę o pracę w dniu: ________ r.


4. 8525585 2225225825:

2 2885225 22 82282822822 85552228, 228852285 8 552. 85(2) 582582 2 5285 55 8225885 2882 5. 525228 25582 (t.j. 82.5. 2 5858 5. 222. 2252, 22 zm.), 52558285258285 52 222522552, 22 5825285 82285225 25582, 8 2885225 2 2522288822 25 222522552, 525222282 252822 2 8228582282 2525582 2822822222, 8 828222888 2225222 2 28288525258228 2522288528 25585 585 822222852222 258255.


5. Podstawa prawna:

Podstawę prawną powyższej prośby stanowią następujące przepisy prawa:


Art. 27 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:
1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;
2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 27a.


Art. 27a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Przepis art. 24a ust. 2 stosuje się odpowiednio.


Art. 28 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Ubezpieczonym urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli okresu składkowego i nieskładkowego, o którym mowa w art. 27 pkt 2, przysługuje emerytura, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:
1) osiągnęli wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn;
2) mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 15 lat dla kobiet i co najmniej 20 lat dla mężczyzn.


Art. 29 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1. Ubezpieczeni urodzeni przed dniem 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego określonego w art. 27 pkt 1, mogą przejść na emeryturę:
1) kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat, jeżeli ma co najmniej 30-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz została uznana za całkowicie niezdolną do pracy;
2) mężczyzna - po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli ma co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy albo jeżeli ma co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy.
2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje ubezpieczonym, którzy:
1) ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz
2) w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy.
3. Spełnienia warunków, o których mowa w ust. 2, nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy przez cały wymagany okres, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy.


Art. 30 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Odrębne przepisy określają zasady wcześniejszego przechodzenia na emeryturę dla osób, określonych w art. 27, które są:
1) inwalidami wojennymi i wojskowymi oraz kombatantami;
2) pracownikami urzędów państwowych;
3) pracownikami samorządowymi;
4) żołnierzami zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianymi w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu;
5) nauczycielami akademickimi.


Art. 103 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

1. Prawo do emerytur i rent ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach określonych w art. 103a-106.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do emerytów, którzy osiągnęli wiek emerytalny 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni), z zastrzeżeniem art. 103a.
2a.(uchylony)
3. Prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, może ulec zawieszeniu również na wniosek emeryta lub rencisty.
4.(uchylony)


Art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego.


Art. 30 ustawy Kodeks Pracy

§ 1. Umowa o pracę rozwiązuje się:
1) na mocy porozumienia stron;
(...)


Art. 92(1) ustawy Kodeks Pracy

§ 1. Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 2. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.____________________
(własnoręczny podpis Pracownika)Wyrażam zgodę:_____________________
(w imieniu Pracodawcy)