Powrót do góry

Podanie o przyjęcie do innej klasy lub szkoły

Postęp:
0%
?
X

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy uczeń, który ma być przeniesiony do innej klasy lub szkoły, jest już pełnoletni. Wybranie odpowiedzi: "nie, uczeń który ma być przeniesiony nie jest jeszcze pełnoletni" oznacza, że uczeń nie ma jeszcze 18 lat, a więc w jego imieniu musi działać opiekun prawny np. rodzic, opiekun z domu dziecka itd. Wybranie odpowiedzi: "tak, uczeń który ma być przeniesiony jest już pełnoletni" oznacza, że uczeń ukończył 18 lat, a więc może wnieść podanie osobiście, bez pośrednictwa opiekunów prawnych np. rodziców.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

________
Adres: ________
Nr tel: ________

dotyczy ucznia:

________
PESEL: ________

Dyrektor szkoły
________
Pan/Pani ________
Adres szkoły: ________PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY HUMANISTYCZNEJNiniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: ________, na podstawie 552. 28 8 552. 22 8 28. 2 552. 52 582582 2 5285 22 2555285 5825 5. 25582 288852282 (t.j. 82.5. 2 5852 5. 222. 2825, 22 zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie go do Państwa szkoły, do klasy pierwszej, o profilu humanistycznym. Obecnie uczęszcza on do szkoły: ________.

Swoją prośbę uzasadniam przekonaniem, że nauka w Państwa szkole pozwoli mojemu synowi na odpowiedni rozwój i edukację na wysokim poziomie, a panująca atmosfera będzie sprzyjać zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu jego zainteresowań.

W związku z powyższym, bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania.Łącząc wyrazy szacunku


__________________________

(własnoręczny podpis opiekuna)Załącznik:

Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

________
Adres: ________
Nr tel: ________

dotyczy ucznia:

________
PESEL: ________

Dyrektor szkoły
________
Pan/Pani ________
Adres szkoły: ________PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY HUMANISTYCZNEJNiniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: ________, na podstawie 552. 28 8 552. 22 8 28. 2 552. 52 582582 2 5285 22 2555285 5825 5. 25582 288852282 (t.j. 82.5. 2 5852 5. 222. 2825, 22 zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie go do Państwa szkoły, do klasy pierwszej, o profilu humanistycznym. Obecnie uczęszcza on do szkoły: ________.

Swoją prośbę uzasadniam przekonaniem, że nauka w Państwa szkole pozwoli mojemu synowi na odpowiedni rozwój i edukację na wysokim poziomie, a panująca atmosfera będzie sprzyjać zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu jego zainteresowań.

W związku z powyższym, bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego podania.Łącząc wyrazy szacunku


__________________________

(własnoręczny podpis opiekuna)Załącznik:

Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy