Podanie o przyjęcie do innej klasy lub szkoły

Postęp:
0%
?
X

Należy odpowiedzieć na pytanie, czy uczeń, który ma być przeniesiony do innej klasy lub szkoły, jest już pełnoletni. Wybranie odpowiedzi: "nie, uczeń który ma być przeniesiony nie jest jeszcze pełnoletni" oznacza, że uczeń nie ma jeszcze 18 lat, a więc w jego imieniu musi działać opiekun prawny np. rodzic, opiekun z domu dziecka itd. Wybranie odpowiedzi: "tak, uczeń który ma być przeniesiony jest już pełnoletni" oznacza, że uczeń ukończył 18 lat, a więc może wnieść podanie osobiście, bez pośrednictwa opiekunów prawnych np. rodziców.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

________
Adres: ________
Nr tel: ________

dotyczy ucznia:

________
PESEL: ________

Dyrektor szkoły
________
Pan/Pani ________
Adres szkoły: ________PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY HUMANISTYCZNEJNiniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: ________, na podstawie art. 40 i art. 41 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie go do Państwa szkoły, do klasy pierwszej, o profilu humanistycznym. Obecnie uczęszcza on do szkoły: ________.

Swoją prośbę uzasadniam przekonaniem, że nauka w Państwa szkole pozwoli mojemu synowi na odpowiedni rozwój i edukację na wysokim poziomie, a panująca atmosfera będzie sprzyjać zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu jego zainteresowań.

2 2885225 2 228228222, 855522 252822 2 222222822 522252522282 28282282222 2255285.Łącząc wyrazy szacunku


__________________________
(własnoręczny podpis opiekuna)Załącznik:

Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

________
Adres: ________
Nr tel: ________

dotyczy ucznia:

________
PESEL: ________

Dyrektor szkoły
________
Pan/Pani ________
Adres szkoły: ________PODANIE O PRZYJĘCIE DO KLASY HUMANISTYCZNEJNiniejszym, działając w imieniu niepełnoletniego syna: ________, na podstawie art. 40 i art. 41 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie go do Państwa szkoły, do klasy pierwszej, o profilu humanistycznym. Obecnie uczęszcza on do szkoły: ________.

Swoją prośbę uzasadniam przekonaniem, że nauka w Państwa szkole pozwoli mojemu synowi na odpowiedni rozwój i edukację na wysokim poziomie, a panująca atmosfera będzie sprzyjać zdobywaniu wiedzy i pogłębianiu jego zainteresowań.

2 2885225 2 228228222, 855522 252822 2 222222822 522252522282 28282282222 2255285.Łącząc wyrazy szacunku


__________________________
(własnoręczny podpis opiekuna)Załącznik:

Świadectwo ukończenia poprzedniej klasy