Powrót do góry

Pokwitowanie odbioru gotówki

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać walutę, w jakiej wyrażona była gotówka. Wybór może dotyczyć waluty: 1. złotych polskich; 2. euro; 3. dolara; 4. innej waluty.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Imię i nazwisko: ________
Adres: ________


Imię i nazwisko: ________
Adres: ________


POKWITOWANIE OTRZYMANIA GOTÓWKI

1. Kwota zapłaconego świadczenia:

Niniejszym, działając na podstawie art. 462 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), ja niżej podpisana(y) ________ kwituję, że dnia: ________ r., w: ________, otrzymałam(em) od ________ następującą kwotę pieniężną: ________ zł (słownie: ________), za następujące świadczenie:

________

2. Sposób dokonania płatności:

5228282282 88855822285 2282582 52222522 gotówką.

3. 22582585 255825:

882822822 52252222 825522 882 8 8285 2228825522285 5258825828 285222888, 82 25 88222 252582 8 258222525822 252228882 25585:

Art. 255 5252285 Cywilnego
§ 2. 8852282, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.
§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.
§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.


4. Wywiązanie się z obowiązku świadczenia:

Równocześnie potwierdzam, że ________ wywiązał(a) się z zobowiązania, jakie wynikało z opisanego wyżej świadczenia.
______________________
(podpis osoby/podmiotu, która(y) otrzymał(a) płatność gotówką)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Imię i nazwisko: ________
Adres: ________


Imię i nazwisko: ________
Adres: ________


POKWITOWANIE OTRZYMANIA GOTÓWKI

1. Kwota zapłaconego świadczenia:

Niniejszym, działając na podstawie art. 462 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.), ja niżej podpisana(y) ________ kwituję, że dnia: ________ r., w: ________, otrzymałam(em) od ________ następującą kwotę pieniężną: ________ zł (słownie: ________), za następujące świadczenie:

________

2. Sposób dokonania płatności:

5228282282 88855822285 2282582 52222522 gotówką.

3. 22582585 255825:

882822822 52252222 825522 882 8 8285 2228825522285 5258825828 285222888, 82 25 88222 252582 8 258222525822 252228882 25585:

Art. 255 5252285 Cywilnego
§ 2. 8852282, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.
§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.
§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.


4. Wywiązanie się z obowiązku świadczenia:

Równocześnie potwierdzam, że ________ wywiązał(a) się z zobowiązania, jakie wynikało z opisanego wyżej świadczenia.
______________________
(podpis osoby/podmiotu, która(y) otrzymał(a) płatność gotówką)