Ponaglenie organu administracji

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Ponaglający:

Imię i nazwisko: ________
Adres: ________

Organ odwoławczy

za pośrednictwem

Organu I instancji:
________
Adres: ________

Sygnatura sprawy: ________

PONAGLENIE


I/ Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775, ze zm. (dalej: „KPA") ponaglam organ administracji: ________, do niezwłocznego załatwienia następującej sprawy administracyjnej, ze względu na to, że nie została ona załatwiona w terminie, określonym w art. 35 KPA i art. 36 par. 1 KPA, ani w terminie przewidzianym w przepisach szczególnych:

________

II/ Wnoszę o zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie;

III/ Wnoszę o wskazanie, że organ prowadzący postępowanie administracyjne tj. ________, dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania;

IV/ Wnoszę o pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, z winy której sprawa nie została załatwiona w ustawowym terminie, w sytuacji rażącego naruszenia prawa, a jeśli osoba taka nie zostanie wykryta, pociągnięcie do odpowiedzialności całego organu;

V/ Wnoszę o zobowiązanie organu: ________, do załatwienia sprawy w terminie 7 dni, od dnia uwzględnienia niniejszego ponaglenia;

VI/ Wnoszę o 22522882 8525228 252288225258285 822822222888 858 2522882282888 8 25228282888.

Uzasadnienie

1. Stan prawny:

W myśl art. 37 KPA stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność), albo jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni, od dnia jego otrzymania. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu (7) dni, od dnia jego otrzymania oraz wydaje postanowienie, w którym:

1/ wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2/ w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

  • zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone;
  • zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

2 252225525 828825522285 822822222888 858 2522882282888, 25252 2528552582 228222285282 282288282282 25852885 825582 2552 25525525 82258282282 25228222 8 582582282 2828 8822285 822822222888 858 2522882282888, 5 8 55282 22252282 25222 22522882 8525228 252288225258285 822822222888 858 2522882282888 8 25228282888.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności, przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej, niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Według art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634, ze zm. (zwana dalej: „PPSA") skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie, po wyczerpaniu środków zaskarżenia tj. m.in. po wniesieniu ponaglenia.


2. Stan faktyczny:

Organ powinien załatwić niniejszą sprawę niezwłocznie, czyli zwyczajowo w przeciągu miesiąca, od wszczęcia postępowania, a w sprawach bardziej skomplikowanych, w terminie dwóch miesięcy. Tymczasem, Ponaglający oczekuje rozstrzygnięcia już: ________.

Wniesione w niniejszej sprawie ponaglenie na bezczynność: ________ jest uzasadnione. Nie ulega wątpliwości, że organ nie rozpoznał podania, wniesionego w dniu: ________ r., w terminie ustawowym, określonym w art. 35 § 3 KPA, ani w art. 36 KPA.

Wobec powyższego, wnoszę jak wskazano w petitum niniejszego ponaglenia.
____________________________________
(własnoręczny podpis Ponaglającego)

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Ponaglający:

Imię i nazwisko: ________
Adres: ________

Organ odwoławczy

za pośrednictwem

Organu I instancji:
________
Adres: ________

Sygnatura sprawy: ________

PONAGLENIE


I/ Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775, ze zm. (dalej: „KPA") ponaglam organ administracji: ________, do niezwłocznego załatwienia następującej sprawy administracyjnej, ze względu na to, że nie została ona załatwiona w terminie, określonym w art. 35 KPA i art. 36 par. 1 KPA, ani w terminie przewidzianym w przepisach szczególnych:

________

II/ Wnoszę o zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie;

III/ Wnoszę o wskazanie, że organ prowadzący postępowanie administracyjne tj. ________, dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania;

IV/ Wnoszę o pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, z winy której sprawa nie została załatwiona w ustawowym terminie, w sytuacji rażącego naruszenia prawa, a jeśli osoba taka nie zostanie wykryta, pociągnięcie do odpowiedzialności całego organu;

V/ Wnoszę o zobowiązanie organu: ________, do załatwienia sprawy w terminie 7 dni, od dnia uwzględnienia niniejszego ponaglenia;

VI/ Wnoszę o 22522882 8525228 252288225258285 822822222888 858 2522882282888 8 25228282888.

Uzasadnienie

1. Stan prawny:

W myśl art. 37 KPA stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie, określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność), albo jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu (7) dni, od dnia jego otrzymania. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu (7) dni, od dnia jego otrzymania oraz wydaje postanowienie, w którym:

1/ wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2/ w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

  • zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone;
  • zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

2 252225525 828825522285 822822222888 858 2522882282888, 25252 2528552582 228222285282 282288282282 25852885 825582 2552 25525525 82258282282 25228222 8 582582282 2828 8822285 822822222888 858 2522882282888, 5 8 55282 22252282 25222 22522882 8525228 252288225258285 822822222888 858 2522882282888 8 25228282888.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności, przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej, niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Według art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634, ze zm. (zwana dalej: „PPSA") skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie, po wyczerpaniu środków zaskarżenia tj. m.in. po wniesieniu ponaglenia.


2. Stan faktyczny:

Organ powinien załatwić niniejszą sprawę niezwłocznie, czyli zwyczajowo w przeciągu miesiąca, od wszczęcia postępowania, a w sprawach bardziej skomplikowanych, w terminie dwóch miesięcy. Tymczasem, Ponaglający oczekuje rozstrzygnięcia już: ________.

Wniesione w niniejszej sprawie ponaglenie na bezczynność: ________ jest uzasadnione. Nie ulega wątpliwości, że organ nie rozpoznał podania, wniesionego w dniu: ________ r., w terminie ustawowym, określonym w art. 35 § 3 KPA, ani w art. 36 KPA.

Wobec powyższego, wnoszę jak wskazano w petitum niniejszego ponaglenia.
____________________________________
(własnoręczny podpis Ponaglającego)