Powrót do góry

Ponaglenie

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym sporządzono wniosek o przyspieszenie rozpatrzenia sprawy przez organ (ponaglenie).

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

Skarżący:

________

Adres: ________

Organ odwoławczy

za pośrednictwem

Organu I instancji:

________

Adres: ________

Sygnatura sprawy: ________

PONAGLENIE


Działając na podstawie art. 37 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. (dalej: KPA) ponaglam organ: ________ do niezwłocznego załatwienia sprawy administracyjnej tj.:

________

ze względu na to, że nie została ona załatwiona w terminie określonym w art. 35 KPA i art. 36 par. 1 KPA, ani w terminie przewidzianym w przepisach szczególnych oraz wnoszę o:

I. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

II. wskazanie, że organ prowadzący postępowanie tj. ________ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

III. pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, z winy której sprawa nie została załatwiona w ustawowym terminie, w sytuacji rażącego naruszenia prawa, a jeśli osoba taka nie zostanie wykryta, pociągnięcie do odpowiedzialności całego organu.

IV. zobowiązanie organu: ________ do załatwienia sprawy w terminie 7 dni, od dnia uwzględnienia niniejszego ponaglenia.

V. podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Uzasadnienie

W myśl art. 37 KPA, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność) albo jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni, od dnia jego otrzymania. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania oraz wydaje postanowienie, w którym:

1/ wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2/ w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

  • zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,
  • zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

2 252225525 828825522285 822822222888 858 2522882282888, 25252 2528552582 228222285282 282288282282 25852885 825582 2552 25525525 82258282282 25228222 8 582582282 2828 8822285 822822222888 858 2522882282888, 5 8 55282 22252282 25222 22522882 8525228 252288225258285 822822222888 858 2522882282888 8 25228282888.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności, przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Według art. 52 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1302, ze zm., zwana dalej: PPSA) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie, po wyczerpaniu środków zaskarżenia tj. m.in. po wniesieniu ponaglenia.

Organ powinien załatwić niniejszą sprawę niezwłocznie, czyli zwyczajowo w przeciągu miesiąca, od wszczęcia postępowania, a w sprawach bardziej skomplikowanych, w terminie dwóch miesięcy. Tymczasem, skarżący oczekuje rozstrzygnięcia już ________.

Wniesione w niniejszej sprawie ponaglenie na bezczynność ________ jest uzasadnione. Nie ulega wątpliwości, że organ nie rozpoznał wniesionego w dniu ________ podania w terminie ustawowym, określonym w art. 35 § 3 KPA, ani w art. 36 KPA.

Wobec powyższego, wnoszę jak wskazano w petitum niniejszego ponaglenia._________________

Podpis ponaglającego

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

Skarżący:

________

Adres: ________

Organ odwoławczy

za pośrednictwem

Organu I instancji:

________

Adres: ________

Sygnatura sprawy: ________

PONAGLENIE


Działając na podstawie art. 37 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm. (dalej: KPA) ponaglam organ: ________ do niezwłocznego załatwienia sprawy administracyjnej tj.:

________

ze względu na to, że nie została ona załatwiona w terminie określonym w art. 35 KPA i art. 36 par. 1 KPA, ani w terminie przewidzianym w przepisach szczególnych oraz wnoszę o:

I. zarządzenie wyjaśnienia przyczyn niezałatwienia sprawy w terminie.

II. wskazanie, że organ prowadzący postępowanie tj. ________ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

III. pociągnięcie do odpowiedzialności osoby, z winy której sprawa nie została załatwiona w ustawowym terminie, w sytuacji rażącego naruszenia prawa, a jeśli osoba taka nie zostanie wykryta, pociągnięcie do odpowiedzialności całego organu.

IV. zobowiązanie organu: ________ do załatwienia sprawy w terminie 7 dni, od dnia uwzględnienia niniejszego ponaglenia.

V. podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Uzasadnienie

W myśl art. 37 KPA, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 KPA lub przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 KPA (bezczynność) albo jeżeli postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany przekazać ponaglenie organowi wyższego stopnia bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie siedmiu dni, od dnia jego otrzymania. Organ rozpatruje ponaglenie w terminie siedmiu dni od dnia jego otrzymania oraz wydaje postanowienie, w którym:

1/ wskazuje, czy organ rozpatrujący sprawę dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, stwierdzając jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;

2/ w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:

  • zobowiązuje organ rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy, wyznaczając termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie jest niezakończone,
  • zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Organ rozpatrujący ponaglenie może z urzędu zmienić postanowienie, wyznaczając dłuższy termin zakończenia postępowania, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

2 252225525 828825522285 822822222888 858 2522882282888, 25252 2528552582 228222285282 282288282282 25852885 825582 2552 25525525 82258282282 25228222 8 582582282 2828 8822285 822822222888 858 2522882282888, 5 8 55282 22252282 25222 22522882 8525228 252288225258285 822822222888 858 2522882282888 8 25228282888.

Pracownik organu administracji publicznej podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności, przewidzianej w przepisach prawa, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne do załatwienia sprawy.

Według art. 52 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1302, ze zm., zwana dalej: PPSA) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie, po wyczerpaniu środków zaskarżenia tj. m.in. po wniesieniu ponaglenia.

Organ powinien załatwić niniejszą sprawę niezwłocznie, czyli zwyczajowo w przeciągu miesiąca, od wszczęcia postępowania, a w sprawach bardziej skomplikowanych, w terminie dwóch miesięcy. Tymczasem, skarżący oczekuje rozstrzygnięcia już ________.

Wniesione w niniejszej sprawie ponaglenie na bezczynność ________ jest uzasadnione. Nie ulega wątpliwości, że organ nie rozpoznał wniesionego w dniu ________ podania w terminie ustawowym, określonym w art. 35 § 3 KPA, ani w art. 36 KPA.

Wobec powyższego, wnoszę jak wskazano w petitum niniejszego ponaglenia._________________

Podpis ponaglającego