Porozumienie rodzicielskie

Postęp:
0%
Edytuj wzór

POLUBOWNE POROZUMIENIE WYCHOWAWCZE
DOTYCZĄCE MAŁOLETNIEJ(GO):
________


Porozumienie wychowawcze zostało zawarte w: ________, dnia: ________ r., pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się następującym numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________, zwaną dalej: „Pierwszy Rodzic",

2/ Panią ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się następującym numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________, zwaną dalej: „Drugi Rodzic",

łącznie zwanymi danej: „Strony",

o następującej treści:


Zważywszy, że:

I. Władza rodzicielska:

A. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

B. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko, pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.

C. Rodzice, przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach, dotyczących osoby lub majątku dziecka, powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

D. Rodzice i dziecko są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

E. Zakazane jest stosowanie kar cielesnych wobec dziecka, zgodnie z dyspozycją art. 96(1) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

II. Konflikt Stron:

A. Między Stronami tj. Pierwszym Rodzicem oraz Drugim Rodzicem istnieje nierozwiązany konflikt dotyczący opieki nad dzieckiem, jego wychowania, kontaktów z dzieckiem oraz miejsca zamieszkania dziecka.

B. Dziecko, którego dotyczy konflikt to: ________, urodzona(y) dnia: ________ r., legitymująca(y) się numerem PESEL: ________, zwana(y) dalej: „Dziecko".

C. Strony pragną zakończyć w sposób polubowny powyższą kwestię sporną poprzez dobrowolne wypełnianie postanowień zawartych w niniejszym porozumieniu, bez konieczności odwoływania się do pomocy ze strony instytucji państwowych, wyposażonych w narzędzia przymusu państwowego.

D. Każdy z Rodziców może zwrócić się o odebranie Dziecka od osoby nieuprawnionej do sądu opiekuńczego, a także zwrócić się o zapewnienie Dziecku pieczy zastępczej do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej. Wówczas, sąd opiekuńczy lub inny organ władzy publicznej, zawiadamiają o potrzebie udzielenia rodzinie Dziecka odpowiedniej pomocy jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.Artykuł 1.
WŁADZA RODZICIELSKA


1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Każde z nich jest obowiązane i uprawnione do wykonywania władzy rodzicielskiej.

2. O istotnych sprawach Dziecka, rodzice rozstrzygają wspólnie. W braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

3. Rodzice obowiązani są sprawować, z należytą starannością, zarząd majątkiem Dziecka, pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd, sprawowany przez Rodziców, nie obejmuje ani zarobku Dziecka, ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

4. Rodzice nie mogą, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, ani dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez Dziecko.

5. Czysty dochód z majątku Dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie Dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

6. Po ustaniu zarządu majątkiem Dziecka, Rodzice obowiązani są oddać Dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu, zarządzany przez nich majątek Dziecka. Na żądanie Dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku, od ustania zarządu, Rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku, pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej.

7. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi Dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy Dziecka.

8. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować Dziecka (w tym w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym):

a) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;

b) przy czynnościach prawnych między Dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz Dziecka albo że dotyczy należnych Dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.Artykuł 2.
OPIEKA ZDROWOTNA DZIECKA

1. Wszystkie istotne decyzje, przekraczające codzienną opiekę nad Dzieckiem, w szczególności leczenie specjalistyczne, będzie podejmować wyłącznie matka Dziecka.

2. Za okresowe badania i kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu odpowiadać będzie matka Dziecka. Zobowiązuje się ona do stałego monitorowania stanu zdrowia Dziecka, poddawania go stałej, profilaktycznej kontroli lekarskiej, właściwej dla jego wieku, w tym dentystycznej, jak również szczepieniom.

3. Bieżące decyzje w sprawach Dziecka będą podejmowane przez Rodzica, sprawującego w danym czasie pieczę nad Dzieckiem, w tym również decyzje, wynikające z nagłych zdarzeń, mających wpływ na życie, zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka.

4. W przypadku choroby, Dziecko pozostaje w miejscu zamieszkania, chyba że zajdzie potrzeba opieki szpitalnej lub choroba występuje w terminie przebywania Dziecka z Rodzicem, z którym Dziecko nie mieszka.

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego informowania o stanie zdrowia Dziecka, w tym o każdym pogorszeniu stanu zdrowia Dziecka, o każdym zabiegu Dziecka, jak również o każdym pobycie Dziecka w szpitalu.

6. Dokumentacja medyczna, dotycząca Dziecka, będzie stale zdeponowana w miejscu jego stałego zamieszkania, a wydanie jej Rodzicowi, z którym Dziecko stale nie mieszka, następować będzie bezzwłocznie, w każdym uzasadnionym przypadku. Zwrot dokumentacji medycznej Dziecka nastąpi w ciągu 3 dni, po ustaniu potrzeby jej posiadania przez drugiego Rodzica.Artykuł 3.

WYCHOWANIE DZIECKA

1. Rodzice zobowiązują się chronić i pielęgnować więzy uczuciowe Dziecka z najbliższymi członkami rodziny, zarówno Matki jak i Ojca.

2. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą negatywnie wypowiadać się w obecności Dziecka o Drugim Rodzicu, ani o kimkolwiek innym z jego rodziny.Artykuł 4.

PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DZIECKA

1. Bieżące decyzje w sprawach Dziecka będą podejmowane przez Rodzica, sprawującego w danym czasie pieczę nad Dzieckiem.

2. Stały kontakt z przedstawicielami szkoły oraz innych placówek edukacyjnych utrzymywać będą matka i ojciec Dziecka.

3. Matka i ojciec mają prawo do uzyskiwania od siebie wszelkich informacji dotyczących edukacji Dziecka, w tym o problemach wychowawczych i edukacyjnych Dziecka, planowanych terminach spotkań z nauczycielami Dziecka, szkolnych lub pozalekcyjnych wyjazdach Dziecka i mają obowiązek wzajemnego informowania siebie o powyższym.

4. Wszelkie decyzje, dotyczące spraw związanych z edukacją Dziecka, w tym wybór i zmiana placówek oświatowych, do których uczęszczać będzie Dziecko oraz udział Dziecka w zajęciach dodatkowych, Rodzice będą podejmować wspólnie.Artykuł 5.

INFORMACJE W SPRAWACH DZIECKA

1. Dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i innych ważnych aspektów życia Dziecka będzie miał(a) jedynie: ________.

2. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania się nawzajem, o każdej zmianie, dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i innych ważnych aspektów życia Dziecka.Artykuł 6.

KOSZTY UTRZYMANIA DZIECKA

1. Koszty podstawowego leczenia i opieki medycznej Dziecka ponosić będą oboje Rodzice.

2. Koszty związane z edukacją Dziecka, w tym zajęciami dodatkowymi, ponosić będą oboje Rodzice.Artykuł 7.
STAŁE ZAMIESZKANIE DZIECKA

1. Niniejszym, ustala się stałe miejsce zamieszkania Dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania Pierwszego Rodzica, Pani ________, zwanego dalej: „Osoba, z którą Dziecko stale zamieszkuje".

2. Wszelkie zmiany miejsca zamieszkania Osoby, z którą Dziecko stale zamieszkuje, a w konsekwencji również Dziecka, na przykład spowodowane przeprowadzką, wymagają uprzedniego poinformowania i uzyskania zgody drugiej Strony Umowy, co najmniej na miesiąc (1) miesiąc, przed planowaną zmianą.

3. Rodzice są zobowiązani nawzajem się informować o każdorazowej zmianie miejsca pobytu Dziecka, trwającej dłużej niż jeden (1) tydzień, innej niż niedyspozycja zdrowotna Dziecka.Artykuł 8.
KONTAKTY DZIECKA Z DRUGIM RODZICEM

1. Rodzic, który nie mieszka z Dzieckiem, będzie się z nim spotykał poza miejscem, w którym Dziecko mieszka (np. pod domem), w obecności Drugiego Rodzica,

w następujące dni powszednie: ________,
w godzinach: ________,

2. Rodzic, który nie mieszka z Dzieckiem, w dniu ustalonym na jej(go) dzień kontaktu z Dzieckiem, będzie zabierał Dziecko z miejsca, w którym przebywa i odwoził je z powrotem, do miejsca, w którym Dziecko mieszka, po zakończeniu wyznaczonej daty i godziny kontaktu.

3. Rodzic, który nie mieszka z Dzieckiem, w trakcie kontaktów z Dzieckiem ma prawo zabierać je do miejsca swojego zamieszkania oraz do innych miejsc przystosowanych do wieku i stopnia rozwoju Dziecka.

4. Osoba, z którą Dziecko stale zamieszkuje, każdorazowo przygotuje Dziecko do kontaktów z drugim Rodzicem Dziecka, w szczególności wyposaży Dziecko w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt, ewentualnie w zażywane przez Dziecko leki oraz nie będzie utrudniała kontaktów drugiego Rodzica z Dzieckiem.

5. Strony zobowiązują się dostosowywać, w sytuacjach losowych, grafik opieki nad Dzieckiem, do potrzeb, zgłaszanych mu przez drugiego Rodzica.

6. Kontakty, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych, winny zostać „odrobione" po uprzednim uzgodnieniu Stron.

7. Powierzenie Dziecka wyłącznej pieczy osoby trzeciej może odbywać się tylko za zgodą drugiej ze Stron.

8. W przypadku zamiaru zabrania przez jednego z Rodziców Dziecka poza miejscowość, w której Dziecko zamieszkuje, każdorazowo wymagane jest poinformowanie drugiego Rodzica, na co najmniej 3 dni przed wyjazdem, o miejscu i terminie wyjazdu oraz powrotu, a także wskazanie dokładnego adresu, w którym Dziecko będzie przebywać.

9. Każdorazowy wyjazd za granicę Dziecka wymaga pisemnej zgody obojga Rodziców. W przypadku tak uzgodnionych wyjazdów zagranicznych, Rodzic wyjeżdżający, zapewni Dziecku ubezpieczenie zdrowotne i będzie zobowiązany do podejmowania rozsądnych decyzji w sprawach bieżących, dotyczących Dziecka, w tym związanych z bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem jego życia lub zdrowia.

10. Dokumenty uprawniające do przekroczenia granic Polski przez Dziecko, tj. paszport lub dowód osobisty, będą stale zdeponowane w miejscu zamieszkania Dziecka, a wydanie takiego dokumentu drugiemu Rodzicowi, wyjeżdżającemu za granicę z Dzieckiem, nastąpi najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym i zapowiedzianym wyjazdem zagranicznym.

11. Strony zobowiązują się do informowania drugiej ze Stron o powrocie Dziecka z wyjazdu zagranicznego, w dzień powrotu Dziecka.

12. Strony zobowiązują się wspólnie podejmować decyzje o wyjeździe Dziecka na kolonie lub obozy młodzieżowe oraz ponosić ich koszty po połowie.

13. Rodzice będą spędzać z Dzieckiem Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkiej Nocy naprzemiennie w kolejnych latach, z zachowaniem porównywalnej ilości dni wolnych od pracy, przez każdego z Rodziców.Artykuł 9.
ODSTĄPIENIE 88 POROZUMIENIA

________. 225225282282 8228522 882 52 5285 28852282885 25222 8282822 22 5225 22885.

________. 825228252222 25825282282 25 22825228822 28282282222 225225282285 2282 282522828222.

________. 525222 2225 522885258 858 5222258 228522 22825228822 28282282222 225225282285, 2252282 25 8822825, 22522228825 22255, 82552225 25 288282.

________. 525222 22828852525 882 52 5228852285285 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 225225282285 828528588222 5825822, 25 552522 52825828, 2 2282522852822 52822888 2558 285 52522 2552 8 28552 2228882888 5822825285258 52285522 22822285 8282825. 82888 52288525282 252882228 25 552522 88228222 52825828 282 2522282882 522582525, 525222 52288525 8225 25 552522 22585828, 25285522222 25222 8228252225 28282. 2 2825228222888 5228252, 52288525282 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 225225282285 828528588222 5825822, 22825282 252588228522 25 552522 8552822, 25222 28222282 8282825 52 8555 2 522825222282882 82255 52228258222 882222285 82558585 Dziecka.


Artykuł 10.
PODDANIE 555 EGZEKUCJI

825288, 22252 282 828852522 882 2 22825228822 52252, 225525 882 2828228222 25 22555282 882 222225828, 82 52 2528522 8522 2822822222, 8 252882 552. 888 § 2 25222 8 5252285 228222285285 828882222.Artykuł 11.

POSTANOWIENIA NIESKUTECZNE

2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 28282282222 225225282285 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 858222 225225282285 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282, 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 225225282285.Artykuł 12.

STOSOWANIE PRZEPISÓW

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.Artykuł 13.
ZMIANY POROZUMIENIA

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.Artykuł 14.
LICZBA EGZEMPLARZY

Dokument został zawarty w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
_____________________
Podpis Pierwszego Rodzica_____________________
Podpis Drugiego Rodzica

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

POLUBOWNE POROZUMIENIE WYCHOWAWCZE
DOTYCZĄCE MAŁOLETNIEJ(GO):
________


Porozumienie wychowawcze zostało zawarte w: ________, dnia: ________ r., pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się następującym numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________, zwaną dalej: „Pierwszy Rodzic",

2/ Panią ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się następującym numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________, zwaną dalej: „Drugi Rodzic",

łącznie zwanymi danej: „Strony",

o następującej treści:


Zważywszy, że:

I. Władza rodzicielska:

A. Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

B. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice wychowują dziecko, pozostające pod ich władzą rodzicielską i kierują nim. Obowiązani są troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.

C. Rodzice, przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach, dotyczących osoby lub majątku dziecka, powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia.

D. Rodzice i dziecko są obowiązani do wzajemnego szacunku i wspierania się.

E. Zakazane jest stosowanie kar cielesnych wobec dziecka, zgodnie z dyspozycją art. 96(1) Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

II. Konflikt Stron:

A. Między Stronami tj. Pierwszym Rodzicem oraz Drugim Rodzicem istnieje nierozwiązany konflikt dotyczący opieki nad dzieckiem, jego wychowania, kontaktów z dzieckiem oraz miejsca zamieszkania dziecka.

B. Dziecko, którego dotyczy konflikt to: ________, urodzona(y) dnia: ________ r., legitymująca(y) się numerem PESEL: ________, zwana(y) dalej: „Dziecko".

C. Strony pragną zakończyć w sposób polubowny powyższą kwestię sporną poprzez dobrowolne wypełnianie postanowień zawartych w niniejszym porozumieniu, bez konieczności odwoływania się do pomocy ze strony instytucji państwowych, wyposażonych w narzędzia przymusu państwowego.

D. Każdy z Rodziców może zwrócić się o odebranie Dziecka od osoby nieuprawnionej do sądu opiekuńczego, a także zwrócić się o zapewnienie Dziecku pieczy zastępczej do sądu opiekuńczego lub innego właściwego organu władzy publicznej. Wówczas, sąd opiekuńczy lub inny organ władzy publicznej, zawiadamiają o potrzebie udzielenia rodzinie Dziecka odpowiedniej pomocy jednostkę organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.Artykuł 1.
WŁADZA RODZICIELSKA


1. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Każde z nich jest obowiązane i uprawnione do wykonywania władzy rodzicielskiej.

2. O istotnych sprawach Dziecka, rodzice rozstrzygają wspólnie. W braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

3. Rodzice obowiązani są sprawować, z należytą starannością, zarząd majątkiem Dziecka, pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Zarząd, sprawowany przez Rodziców, nie obejmuje ani zarobku Dziecka, ani przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku.

4. Rodzice nie mogą, bez zezwolenia sądu opiekuńczego, ani dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez Dziecko.

5. Czysty dochód z majątku Dziecka powinien być przede wszystkim obracany na utrzymanie i wychowanie Dziecka oraz jego rodzeństwa, które wychowuje się razem z nim, nadwyżka zaś na inne uzasadnione potrzeby rodziny.

6. Po ustaniu zarządu majątkiem Dziecka, Rodzice obowiązani są oddać Dziecku lub jego przedstawicielowi ustawowemu, zarządzany przez nich majątek Dziecka. Na żądanie Dziecka lub jego przedstawiciela ustawowego, zgłoszone przed upływem roku, od ustania zarządu, Rodzice obowiązani są złożyć rachunek z zarządu. Żądanie to nie może jednak dotyczyć dochodów z majątku, pobranych w czasie wykonywania władzy rodzicielskiej.

7. Rodzice są przedstawicielami ustawowymi Dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Każde z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy Dziecka.

8. Jednakże żadne z rodziców nie może reprezentować Dziecka (w tym w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym):

a) przy czynnościach prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską;

b) przy czynnościach prawnych między Dzieckiem a jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz Dziecka albo że dotyczy należnych Dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania.Artykuł 2.
OPIEKA ZDROWOTNA DZIECKA

1. Wszystkie istotne decyzje, przekraczające codzienną opiekę nad Dzieckiem, w szczególności leczenie specjalistyczne, będzie podejmować wyłącznie matka Dziecka.

2. Za okresowe badania i kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu odpowiadać będzie matka Dziecka. Zobowiązuje się ona do stałego monitorowania stanu zdrowia Dziecka, poddawania go stałej, profilaktycznej kontroli lekarskiej, właściwej dla jego wieku, w tym dentystycznej, jak również szczepieniom.

3. Bieżące decyzje w sprawach Dziecka będą podejmowane przez Rodzica, sprawującego w danym czasie pieczę nad Dzieckiem, w tym również decyzje, wynikające z nagłych zdarzeń, mających wpływ na życie, zdrowie i bezpieczeństwo Dziecka.

4. W przypadku choroby, Dziecko pozostaje w miejscu zamieszkania, chyba że zajdzie potrzeba opieki szpitalnej lub choroba występuje w terminie przebywania Dziecka z Rodzicem, z którym Dziecko nie mieszka.

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego informowania o stanie zdrowia Dziecka, w tym o każdym pogorszeniu stanu zdrowia Dziecka, o każdym zabiegu Dziecka, jak również o każdym pobycie Dziecka w szpitalu.

6. Dokumentacja medyczna, dotycząca Dziecka, będzie stale zdeponowana w miejscu jego stałego zamieszkania, a wydanie jej Rodzicowi, z którym Dziecko stale nie mieszka, następować będzie bezzwłocznie, w każdym uzasadnionym przypadku. Zwrot dokumentacji medycznej Dziecka nastąpi w ciągu 3 dni, po ustaniu potrzeby jej posiadania przez drugiego Rodzica.Artykuł 3.

WYCHOWANIE DZIECKA

1. Rodzice zobowiązują się chronić i pielęgnować więzy uczuciowe Dziecka z najbliższymi członkami rodziny, zarówno Matki jak i Ojca.

2. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą negatywnie wypowiadać się w obecności Dziecka o Drugim Rodzicu, ani o kimkolwiek innym z jego rodziny.Artykuł 4.

PODEJMOWANIE DECYZJI W SPRAWACH DZIECKA

1. Bieżące decyzje w sprawach Dziecka będą podejmowane przez Rodzica, sprawującego w danym czasie pieczę nad Dzieckiem.

2. Stały kontakt z przedstawicielami szkoły oraz innych placówek edukacyjnych utrzymywać będą matka i ojciec Dziecka.

3. Matka i ojciec mają prawo do uzyskiwania od siebie wszelkich informacji dotyczących edukacji Dziecka, w tym o problemach wychowawczych i edukacyjnych Dziecka, planowanych terminach spotkań z nauczycielami Dziecka, szkolnych lub pozalekcyjnych wyjazdach Dziecka i mają obowiązek wzajemnego informowania siebie o powyższym.

4. Wszelkie decyzje, dotyczące spraw związanych z edukacją Dziecka, w tym wybór i zmiana placówek oświatowych, do których uczęszczać będzie Dziecko oraz udział Dziecka w zajęciach dodatkowych, Rodzice będą podejmować wspólnie.Artykuł 5.

INFORMACJE W SPRAWACH DZIECKA

1. Dostęp do dokumentacji dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i innych ważnych aspektów życia Dziecka będzie miał(a) jedynie: ________.

2. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego informowania się nawzajem, o każdej zmianie, dotyczącej edukacji, opieki medycznej, sytuacji prawnej i innych ważnych aspektów życia Dziecka.Artykuł 6.

KOSZTY UTRZYMANIA DZIECKA

1. Koszty podstawowego leczenia i opieki medycznej Dziecka ponosić będą oboje Rodzice.

2. Koszty związane z edukacją Dziecka, w tym zajęciami dodatkowymi, ponosić będą oboje Rodzice.Artykuł 7.
STAŁE ZAMIESZKANIE DZIECKA

1. Niniejszym, ustala się stałe miejsce zamieszkania Dziecka w każdorazowym miejscu zamieszkania Pierwszego Rodzica, Pani ________, zwanego dalej: „Osoba, z którą Dziecko stale zamieszkuje".

2. Wszelkie zmiany miejsca zamieszkania Osoby, z którą Dziecko stale zamieszkuje, a w konsekwencji również Dziecka, na przykład spowodowane przeprowadzką, wymagają uprzedniego poinformowania i uzyskania zgody drugiej Strony Umowy, co najmniej na miesiąc (1) miesiąc, przed planowaną zmianą.

3. Rodzice są zobowiązani nawzajem się informować o każdorazowej zmianie miejsca pobytu Dziecka, trwającej dłużej niż jeden (1) tydzień, innej niż niedyspozycja zdrowotna Dziecka.Artykuł 8.
KONTAKTY DZIECKA Z DRUGIM RODZICEM

1. Rodzic, który nie mieszka z Dzieckiem, będzie się z nim spotykał poza miejscem, w którym Dziecko mieszka (np. pod domem), w obecności Drugiego Rodzica,

w następujące dni powszednie: ________,
w godzinach: ________,

2. Rodzic, który nie mieszka z Dzieckiem, w dniu ustalonym na jej(go) dzień kontaktu z Dzieckiem, będzie zabierał Dziecko z miejsca, w którym przebywa i odwoził je z powrotem, do miejsca, w którym Dziecko mieszka, po zakończeniu wyznaczonej daty i godziny kontaktu.

3. Rodzic, który nie mieszka z Dzieckiem, w trakcie kontaktów z Dzieckiem ma prawo zabierać je do miejsca swojego zamieszkania oraz do innych miejsc przystosowanych do wieku i stopnia rozwoju Dziecka.

4. Osoba, z którą Dziecko stale zamieszkuje, każdorazowo przygotuje Dziecko do kontaktów z drugim Rodzicem Dziecka, w szczególności wyposaży Dziecko w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt, ewentualnie w zażywane przez Dziecko leki oraz nie będzie utrudniała kontaktów drugiego Rodzica z Dzieckiem.

5. Strony zobowiązują się dostosowywać, w sytuacjach losowych, grafik opieki nad Dzieckiem, do potrzeb, zgłaszanych mu przez drugiego Rodzica.

6. Kontakty, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych, winny zostać „odrobione" po uprzednim uzgodnieniu Stron.

7. Powierzenie Dziecka wyłącznej pieczy osoby trzeciej może odbywać się tylko za zgodą drugiej ze Stron.

8. W przypadku zamiaru zabrania przez jednego z Rodziców Dziecka poza miejscowość, w której Dziecko zamieszkuje, każdorazowo wymagane jest poinformowanie drugiego Rodzica, na co najmniej 3 dni przed wyjazdem, o miejscu i terminie wyjazdu oraz powrotu, a także wskazanie dokładnego adresu, w którym Dziecko będzie przebywać.

9. Każdorazowy wyjazd za granicę Dziecka wymaga pisemnej zgody obojga Rodziców. W przypadku tak uzgodnionych wyjazdów zagranicznych, Rodzic wyjeżdżający, zapewni Dziecku ubezpieczenie zdrowotne i będzie zobowiązany do podejmowania rozsądnych decyzji w sprawach bieżących, dotyczących Dziecka, w tym związanych z bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniem jego życia lub zdrowia.

10. Dokumenty uprawniające do przekroczenia granic Polski przez Dziecko, tj. paszport lub dowód osobisty, będą stale zdeponowane w miejscu zamieszkania Dziecka, a wydanie takiego dokumentu drugiemu Rodzicowi, wyjeżdżającemu za granicę z Dzieckiem, nastąpi najpóźniej do 2 tygodni przed planowanym i zapowiedzianym wyjazdem zagranicznym.

11. Strony zobowiązują się do informowania drugiej ze Stron o powrocie Dziecka z wyjazdu zagranicznego, w dzień powrotu Dziecka.

12. Strony zobowiązują się wspólnie podejmować decyzje o wyjeździe Dziecka na kolonie lub obozy młodzieżowe oraz ponosić ich koszty po połowie.

13. Rodzice będą spędzać z Dzieckiem Święta Bożego Narodzenia oraz Święta Wielkiej Nocy naprzemiennie w kolejnych latach, z zachowaniem porównywalnej ilości dni wolnych od pracy, przez każdego z Rodziców.Artykuł 9.
ODSTĄPIENIE 88 POROZUMIENIA

________. 225225282282 8228522 882 52 5285 28852282885 25222 8282822 22 5225 22885.

________. 825228252222 25825282282 25 22825228822 28282282222 225225282285 2282 282522828222.

________. 525222 2225 522885258 858 5222258 228522 22825228822 28282282222 225225282285, 2252282 25 8822825, 22522228825 22255, 82552225 25 288282.

________. 525222 22828852525 882 52 5228852285285 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 225225282285 828528588222 5825822, 25 552522 52825828, 2 2282522852822 52822888 2558 285 52522 2552 8 28552 2228882888 5822825285258 52285522 22822285 8282825. 82888 52288525282 252882228 25 552522 88228222 52825828 282 2522282882 522582525, 525222 52288525 8225 25 552522 22585828, 25285522222 25222 8228252225 28282. 2 2825228222888 5228252, 52288525282 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 225225282285 828528588222 5825822, 22825282 252588228522 25 552522 8552822, 25222 28222282 8282825 52 8555 2 522825222282882 82255 52228258222 882222285 82558585 Dziecka.


Artykuł 10.
PODDANIE 555 EGZEKUCJI

825288, 22252 282 828852522 882 2 22825228822 52252, 225525 882 2828228222 25 22555282 882 222225828, 82 52 2528522 8522 2822822222, 8 252882 552. 888 § 2 25222 8 5252285 228222285285 828882222.Artykuł 11.

POSTANOWIENIA NIESKUTECZNE

2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 28282282222 225225282285 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 858222 225225282285 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282, 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 225225282285.Artykuł 12.

STOSOWANIE PRZEPISÓW

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.Artykuł 13.
ZMIANY POROZUMIENIA

Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.Artykuł 14.
LICZBA EGZEMPLARZY

Dokument został zawarty w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
_____________________
Podpis Pierwszego Rodzica_____________________
Podpis Drugiego Rodzica