Powrót do góry

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę miasta, w którym sporządzono niniejszy dokument. Zwykle będzie to miasto, w którym ma siedzibę pracodawca.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

POROZUMIENIE STRON
DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ


Porozumienie zostało zawarte w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________, zwaną dalej „Pracodawcą"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się dowodem osobistym nr i seria ________, PESEL ________, zwaną dalej „Pracownikiem",

Łącznie zwanymi dalej „Stronami",

o następującej treści:

Zważywszy, że:

1. Pracodawca i Pracownik są Stronami umowy o pracę zawartej dnia ________ r., z późn. zm. („Umowa o pracę").

2. Strony nie są związane żadną inna umową ani porozumieniem, ustnym lub pisemnym, w zakresie przedmiotu określonego w Umowie o pracę. Umowa o pracę stanowi całość porozumienia między Stronami w tym zakresie.

3. Strony zamierzają rozwiązać Umowę o pracę za porozumieniem.


Artykuł 1.
Rozwiązanie umowy o pracę

1. Niniejszym, działając na podstawie art. 30 par. 1 ust. 1 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), Strony zgodnie oświadczają, że z upływem dnia ________ r. („Dzień Rozwiązania Umowy o pracę") rozwiązują za porozumieniem Stron umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu ________ r.

2. Pracownik jest zwolniony z wykonywania pracy w dniu sporządzania Porozumienia.


Artykuł 2.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Do dnia ________ r. Pracownik otrzyma od Pracodawcy dodatkowe wynagrodzenie jako ekwiwalent za ________ dzień(dni) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.


Artykuł 3.
22525 2882225 22852 225225282285

28228282 228522 225225282285 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 4.
288285 22222285522 225225282285

225225282282 252222228522 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.

____________________
(podpis Pracodawcy)
____________________
(podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

POROZUMIENIE STRON
DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMOWY O PRACĘ


Porozumienie zostało zawarte w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________, zwaną dalej „Pracodawcą"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się dowodem osobistym nr i seria ________, PESEL ________, zwaną dalej „Pracownikiem",

Łącznie zwanymi dalej „Stronami",

o następującej treści:

Zważywszy, że:

1. Pracodawca i Pracownik są Stronami umowy o pracę zawartej dnia ________ r., z późn. zm. („Umowa o pracę").

2. Strony nie są związane żadną inna umową ani porozumieniem, ustnym lub pisemnym, w zakresie przedmiotu określonego w Umowie o pracę. Umowa o pracę stanowi całość porozumienia między Stronami w tym zakresie.

3. Strony zamierzają rozwiązać Umowę o pracę za porozumieniem.


Artykuł 1.
Rozwiązanie umowy o pracę

1. Niniejszym, działając na podstawie art. 30 par. 1 ust. 1 ustawy Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), Strony zgodnie oświadczają, że z upływem dnia ________ r. („Dzień Rozwiązania Umowy o pracę") rozwiązują za porozumieniem Stron umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą w dniu ________ r.

2. Pracownik jest zwolniony z wykonywania pracy w dniu sporządzania Porozumienia.


Artykuł 2.
Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Do dnia ________ r. Pracownik otrzyma od Pracodawcy dodatkowe wynagrodzenie jako ekwiwalent za ________ dzień(dni) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.


Artykuł 3.
22525 2882225 22852 225225282285

28228282 228522 225225282285 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 4.
288285 22222285522 225225282285

225225282282 252222228522 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.

____________________
(podpis Pracodawcy)
____________________
(podpis Pracownika)