Powrót do góry

Porozumienie o wolontariacie

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać dzień podpisania porozumienia o wolontariacie, które będzie dalej nazywane "Umową".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE

Niniejsze Porozumienie o wolontariacie (dalej: „Umowa") zostało zawarte w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowanym przez: ________ (________) (zwanym dalej „Korzystający")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwaną dalej: „Wolontariusz")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Preambuła:

I. Zważywszy że Korzystający jest organizacją pozarządową - organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do korzystania ze świadczeń wolontariuszy, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

II. Zważywszy, że Wolontariusz będzie realizował świadczenia, w zakresie działalności statutowej Korzystającego, w ramach działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez Korzystającego działalności gospodarczej.

III. Zważywszy, że Wolontariusz będzie realizował charytatywne, pomocnicze i uzupełniające świadczenia wolontaryjne dobrowolnie oraz bezpłatnie.

Strony postanawiają, co następuje:


Artykuł 1.
Rodzaj umowy


1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wolontariusza, na rzecz Korzystającego, następujących świadczeń:

________

2. Czynnościami, wykonywanymi w ramach wolontariatu, są:

________

3. Strony zgodnie ustalają, że świadczenia, opisane w ustępie 1 niniejszego Artykułu, mają charakter dobrowolny oraz bezpłatny.


Artykuł 2.
Czas i miejsce Umowy


1. Wykonywanie świadczeń, o których mowa w Artykule 1. ust. 1 niniejszej Umowy, będzie odbywać się od dnia ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia w wymiarze ________ godzin dziennie, ________ dni w tygodniu.

4. Świadczenia będą wykonywane w: ________.


Artykuł 3.
Prawa i obowiązki Wolontariusza


1. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania, odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia osobiście.

3. Wolontariusz powinien wykonywać świadczenia według wskazówek, udzielanych przez Korzystającego.

4. W razie zniszczenia bądź utraty przez Wolontariusza sprzętu, niezbędnego do wykonywania świadczeń, zapewnionego przez Korzystającego, Wolontariusz będzie niezwłocznie obowiązany do odkupienia zniszczonego lub utraconego mienia bądź wypłaty, na ręce Korzystającego, równowartości jego wartości, według wyboru Korzystającego. Na ten czas, Korzystający, według własnych możliwości, zapewni Wolontariuszowi sprzęt zastępczy bądź zwolni Wolontariusza z obowiązku wykonywania świadczeń.

5. Wolontariusz zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie nabył, w ramach wykonywanego wolontariatu.


Artykuł 4.
Prawa i Obowiązki Korzystającego

1. Korzystający informuje Wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach, związanych z wykonywaniem świadczeń.

2. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu, niezbędnego do wykonywania świadczeń, opisanych w Artykule 1 niniejszej Umowy.

3. Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania kosztów podróży służbowych i diet.

4. Korzystający informuje Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

5. Korzystający informuje Wolontariusza o zasadach bezpieczeństwa i higieny w świadczeniu wolontariatu.

6. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym, w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem, odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

7. Zgodnie z art. 50 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Strony przyjmują do wiadomości, że wartość świadczenia Wolontariusza nie stanowi darowizny, na rzecz Korzystającego, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy


1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, która ulegnie rozwiązaniu w terminie ________, od powzięcia wiedzy o wypowiedzeniu przez drugą Stronę Umowy (okres wypowiedzenia).

2. Korzystający może rozwiązać Umowę, w trybie natychmiastowym, w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez Wolontariusza podstawowych obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności:

a. w razie naruszenia, przez Wolontariusza uregulowań zawartych w niniejszej Umowie oraz innych regulacjach wewnętrznych, podanych mu do wiadomości, w dniu zawarcia Umowy;

b. w razie wykonywania świadczeń w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na użycie alkoholu lub środków odurzających;

c. w razie nieobyczajnego zachowania.

3. Najpóźniej w dniu ustania wolontariatu, jak również na każde żądanie Korzystającego, Wolontariusz zwróci Korzystającemu wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje, przekazane mu, w związku z realizacją wolontariatu, w tym kopie takich dokumentów i informacji oraz ich nośniki.

4. Na żądanie Korzystającego, Wolontariusz złoży oświadczenie na piśmie, potwierdzające fakt, iż zwrócił wszystkie przedmioty, dokumenty, kopie lub inne nośniki, z którymi miał kontakt, w ramach realizowanego wolontariatu.


Artykuł 6.
Pozostałe postanowienia


2 82558585 2825522582852285 282822825 52285, 258228285282 25 525228 8288822 2552 582585 2 528585822888 2222225 25888822222 8 2 8282225585882.


Artykuł 7.
Zmiany Umowy


28228282 228522 252888 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 8.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822, 2 22825228822 2828228222 52282, 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 9.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Korzystającego.


Artykuł 10.
Liczba egzemplarzy


Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
_________________________
(własnoręczny podpis Korzystającego)
________________________
(własnoręczny podpis Wolontariusza)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

POROZUMIENIE O WOLONTARIACIE

Niniejsze Porozumienie o wolontariacie (dalej: „Umowa") zostało zawarte w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowanym przez: ________ (________) (zwanym dalej „Korzystający")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwaną dalej: „Wolontariusz")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Preambuła:

I. Zważywszy że Korzystający jest organizacją pozarządową - organizacją pożytku publicznego, uprawnioną do korzystania ze świadczeń wolontariuszy, na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z dnia 24 kwietnia 2003 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.).

II. Zważywszy, że Wolontariusz będzie realizował świadczenia, w zakresie działalności statutowej Korzystającego, w ramach działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez Korzystającego działalności gospodarczej.

III. Zważywszy, że Wolontariusz będzie realizował charytatywne, pomocnicze i uzupełniające świadczenia wolontaryjne dobrowolnie oraz bezpłatnie.

Strony postanawiają, co następuje:


Artykuł 1.
Rodzaj umowy


1. Przedmiotem Umowy jest wykonywanie przez Wolontariusza, na rzecz Korzystającego, następujących świadczeń:

________

2. Czynnościami, wykonywanymi w ramach wolontariatu, są:

________

3. Strony zgodnie ustalają, że świadczenia, opisane w ustępie 1 niniejszego Artykułu, mają charakter dobrowolny oraz bezpłatny.


Artykuł 2.
Czas i miejsce Umowy


1. Wykonywanie świadczeń, o których mowa w Artykule 1. ust. 1 niniejszej Umowy, będzie odbywać się od dnia ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.

3. Wolontariusz będzie wykonywał świadczenia w wymiarze ________ godzin dziennie, ________ dni w tygodniu.

4. Świadczenia będą wykonywane w: ________.


Artykuł 3.
Prawa i obowiązki Wolontariusza


1. Wolontariusz oświadcza, że posiada kwalifikacje i spełnia wymagania, odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń.

2. Wolontariusz zobowiązuje się wykonywać świadczenia osobiście.

3. Wolontariusz powinien wykonywać świadczenia według wskazówek, udzielanych przez Korzystającego.

4. W razie zniszczenia bądź utraty przez Wolontariusza sprzętu, niezbędnego do wykonywania świadczeń, zapewnionego przez Korzystającego, Wolontariusz będzie niezwłocznie obowiązany do odkupienia zniszczonego lub utraconego mienia bądź wypłaty, na ręce Korzystającego, równowartości jego wartości, według wyboru Korzystającego. Na ten czas, Korzystający, według własnych możliwości, zapewni Wolontariuszowi sprzęt zastępczy bądź zwolni Wolontariusza z obowiązku wykonywania świadczeń.

5. Wolontariusz zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie nabył, w ramach wykonywanego wolontariatu.


Artykuł 4.
Prawa i Obowiązki Korzystającego

1. Korzystający informuje Wolontariusza o przysługujących mu prawach i obowiązkach, związanych z wykonywaniem świadczeń.

2. Korzystający zobowiązuje się do zapewnienia sprzętu, niezbędnego do wykonywania świadczeń, opisanych w Artykule 1 niniejszej Umowy.

3. Wolontariusz zwalnia Korzystającego z obowiązku pokrywania kosztów podróży służbowych i diet.

4. Korzystający informuje Wolontariusza o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa, związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

5. Korzystający informuje Wolontariusza o zasadach bezpieczeństwa i higieny w świadczeniu wolontariatu.

6. Korzystający zapewnia Wolontariuszowi bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym, w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem, odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

7. Zgodnie z art. 50 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Strony przyjmują do wiadomości, że wartość świadczenia Wolontariusza nie stanowi darowizny, na rzecz Korzystającego, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego oraz przepisów podatkowych.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy


1. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę, która ulegnie rozwiązaniu w terminie ________, od powzięcia wiedzy o wypowiedzeniu przez drugą Stronę Umowy (okres wypowiedzenia).

2. Korzystający może rozwiązać Umowę, w trybie natychmiastowym, w razie niewykonania lub nienależytego wypełnienia przez Wolontariusza podstawowych obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności:

a. w razie naruszenia, przez Wolontariusza uregulowań zawartych w niniejszej Umowie oraz innych regulacjach wewnętrznych, podanych mu do wiadomości, w dniu zawarcia Umowy;

b. w razie wykonywania świadczeń w stanie nietrzeźwości lub wskazującym na użycie alkoholu lub środków odurzających;

c. w razie nieobyczajnego zachowania.

3. Najpóźniej w dniu ustania wolontariatu, jak również na każde żądanie Korzystającego, Wolontariusz zwróci Korzystającemu wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje, przekazane mu, w związku z realizacją wolontariatu, w tym kopie takich dokumentów i informacji oraz ich nośniki.

4. Na żądanie Korzystającego, Wolontariusz złoży oświadczenie na piśmie, potwierdzające fakt, iż zwrócił wszystkie przedmioty, dokumenty, kopie lub inne nośniki, z którymi miał kontakt, w ramach realizowanego wolontariatu.


Artykuł 6.
Pozostałe postanowienia


2 82558585 2825522582852285 282822825 52285, 258228285282 25 525228 8288822 2552 582585 2 528585822888 2222225 25888822222 8 2 8282225585882.


Artykuł 7.
Zmiany Umowy


28228282 228522 252888 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 8.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822, 2 22825228822 2828228222 52282, 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 9.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Korzystającego.


Artykuł 10.
Liczba egzemplarzy


Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
_________________________
(własnoręczny podpis Korzystającego)
________________________
(własnoręczny podpis Wolontariusza)