Powrót do góry

Porozumienie zmieniające warunki pracy i płacy

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać datę podpisania umowy o pracę przez pracownika i pracodawcę. Uwaga - nie chodzi tutaj o datę podpisania niniejszego porozumienia, tylko datę zawarcia umowy o pracę.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY
W ZAKRESIE STANOWISKA PRACY LUB POWIERZONYCH ZADAŃPorozumienie zostało zawarte w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________ Wydział Gospodarczy w ________, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________),

(zwanym dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

łącznie zwanymi dalej „Stronami",

o następującej treści:

Zważywszy, że:

1. Pracodawca zamierza zmienić warunki pracy Pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

2. Strony zamierzają dokonać zmiany warunków wykonywania pracy w zakresie zmiany stanowisk lub powierzonych zadań, zwane dalej: „Zmianą Warunków".

Artykuł 1.
Zmiana warunków pracy

1. Działając na podstawie art. 3531 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) w związku z art. 300 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) Strony zgodnie oświadczają, że w dniu: ________ r. („Dzień Rozpoczęcia Zmiany Warunków") ulegną zmianie warunki pracy Pracownika.

2. Zmianie ulegną następujące zadania lub stanowisko:

________

3. Pozostałe warunki pracy, w tym wymiar czasu pracy, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, system dozwolonych przerw w pracy, wymogi BHP, a także inne wymagania wynikające z Umowy o Pracę, regulacji wewnątrzzakładowych i przepisów prawa pracy nie ulegną zmianie.

4. Wysokość wynagrodzenia za pracę odpowiada rodzajowi pracy oraz jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy Pracownika.

5. Pracownik obowiązany jest o dbanie o bezpieczne przetwarzanie powierzonych mu danych, zgodnie z obowiązującymi u Pracodawcy procedurami.

Artykuł 2.
Okres obowiązywania Porozumienia

1. Zmiana Warunków Pracy obowiązuje przez ________.

2. W nadzwyczajnych sytuacjach, Pracodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany Dnia Rozpoczęcia Pracy Zdalnej i jej zakończenia, o czym niezwłocznie zobowiązuje się powiadomić na piśmie Pracownika.

3. Pracodawca zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania zmienionych warunków pracy Pracownika, jeśli zajdzie taka potrzeba, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie Pracownika.

Artykuł 3.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 28282282222 225225282285 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 858222 225225282285 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 225225282285.

Artykuł 4.
Forma 2882225 zmian

28228282 228522 225225282285 82252525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.

Artykuł 5.
Liczba egzemplarzy umowy

Porozumienie przygotowano w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.


____________________
(podpis osoby reprezentującej Pracodawcę)
___________________
(podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY
W ZAKRESIE STANOWISKA PRACY LUB POWIERZONYCH ZADAŃPorozumienie zostało zawarte w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________ Wydział Gospodarczy w ________, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________),

(zwanym dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

łącznie zwanymi dalej „Stronami",

o następującej treści:

Zważywszy, że:

1. Pracodawca zamierza zmienić warunki pracy Pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

2. Strony zamierzają dokonać zmiany warunków wykonywania pracy w zakresie zmiany stanowisk lub powierzonych zadań, zwane dalej: „Zmianą Warunków".

Artykuł 1.
Zmiana warunków pracy

1. Działając na podstawie art. 3531 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.) w związku z art. 300 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320, ze zm.) Strony zgodnie oświadczają, że w dniu: ________ r. („Dzień Rozpoczęcia Zmiany Warunków") ulegną zmianie warunki pracy Pracownika.

2. Zmianie ulegną następujące zadania lub stanowisko:

________

3. Pozostałe warunki pracy, w tym wymiar czasu pracy, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, system dozwolonych przerw w pracy, wymogi BHP, a także inne wymagania wynikające z Umowy o Pracę, regulacji wewnątrzzakładowych i przepisów prawa pracy nie ulegną zmianie.

4. Wysokość wynagrodzenia za pracę odpowiada rodzajowi pracy oraz jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy Pracownika.

5. Pracownik obowiązany jest o dbanie o bezpieczne przetwarzanie powierzonych mu danych, zgodnie z obowiązującymi u Pracodawcy procedurami.

Artykuł 2.
Okres obowiązywania Porozumienia

1. Zmiana Warunków Pracy obowiązuje przez ________.

2. W nadzwyczajnych sytuacjach, Pracodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany Dnia Rozpoczęcia Pracy Zdalnej i jej zakończenia, o czym niezwłocznie zobowiązuje się powiadomić na piśmie Pracownika.

3. Pracodawca zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania zmienionych warunków pracy Pracownika, jeśli zajdzie taka potrzeba, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić pisemnie Pracownika.

Artykuł 3.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 28282282222 225225282285 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 858222 225225282285 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 225225282285.

Artykuł 4.
Forma 2882225 zmian

28228282 228522 225225282285 82252525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.

Artykuł 5.
Liczba egzemplarzy umowy

Porozumienie przygotowano w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.


____________________
(podpis osoby reprezentującej Pracodawcę)
___________________
(podpis Pracownika)