Porozumienie zmieniające warunki pracy lub płacy

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY
W ZAKRESIE STANOWISKA PRACY LUB POWIERZONYCH ZADAŃPorozumienie zmieniające warunki pracy lub płacy zostało zawarte w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ ________, z siedzibą w/przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy w: ________, pod numerem KRS: ________, numer NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________),

(zwanym dalej: „Pracodawca")

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownik")

łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:

Zważywszy, że:

1. Pracodawca zamierza wprowadzić zmiany warunków pracy Pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

2. Wprowadzane zmiany warunków pracy lub płacy dotyczą zmiany stanowisk lub powierzonych zadań, zwane dalej: „Zmiany Warunków".


Artykuł 1.
Zmiana warunków pracy

1. Działając na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.) w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.) Strony zgodnie oświadczają, że w dniu: ________ r. („Dzień Rozpoczęcia Zmiany Warunków") ulegną zmianie warunki pracy Pracownika.

2. Zmianie ulegną następujące zadania lub stanowisko:

________

3. Pozostałe warunki pracy, w tym wymiar czasu pracy, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, system dozwolonych przerw w pracy, wymogi BHP, a także inne wymagania, wynikające z Umowy o Pracę, regulacji wewnątrzzakładowych i przepisów prawa pracy, nie ulegną zmianie.

4. Wysokość wynagrodzenia za pracę odpowiada rodzajowi pracy oraz jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy Pracownika.

5. Pracownik obowiązany jest o dbanie o bezpieczne przetwarzanie powierzonych mu danych, zgodnie z obowiązującymi u Pracodawcy procedurami.

Artykuł 2.
Okres obowiązywania Porozumienia

1. Zmiana Warunków Pracy obowiązuje przez: ________.

2. W nadzwyczajnych sytuacjach, Pracodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany Dnia Rozpoczęcia Pracy Zdalnej i jej zakończenia, o czym niezwłocznie zobowiązuje się powiadomić na piśmie Pracownika.

3. Pracodawca zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania Zmiany Warunków pracy Pracownika, jeśli zajdzie taka potrzeba, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pracownika pisemnie.

Artykuł 3.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 28282282222 225225282285 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 858222 225225282285 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 252822 82255828 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 225225282285.

Artykuł 4.
Forma 2882225 zmian

28228282 228522 225225282285 82252525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.

Artykuł 5.
Liczba egzemplarzy Porozumienia

Porozumienie przygotowano w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.


____________________
(podpis osoby reprezentującej Pracodawcę)
___________________
(podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument

POROZUMIENIE ZMIENIAJĄCE WARUNKI PRACY
W ZAKRESIE STANOWISKA PRACY LUB POWIERZONYCH ZADAŃPorozumienie zmieniające warunki pracy lub płacy zostało zawarte w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ ________, z siedzibą w/przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział Gospodarczy w: ________, pod numerem KRS: ________, numer NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________),

(zwanym dalej: „Pracodawca")

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownik")

łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:

Zważywszy, że:

1. Pracodawca zamierza wprowadzić zmiany warunków pracy Pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

2. Wprowadzane zmiany warunków pracy lub płacy dotyczą zmiany stanowisk lub powierzonych zadań, zwane dalej: „Zmiany Warunków".


Artykuł 1.
Zmiana warunków pracy

1. Działając na podstawie art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.) w związku z art. 300 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1465, ze zm.) Strony zgodnie oświadczają, że w dniu: ________ r. („Dzień Rozpoczęcia Zmiany Warunków") ulegną zmianie warunki pracy Pracownika.

2. Zmianie ulegną następujące zadania lub stanowisko:

________

3. Pozostałe warunki pracy, w tym wymiar czasu pracy, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, system dozwolonych przerw w pracy, wymogi BHP, a także inne wymagania, wynikające z Umowy o Pracę, regulacji wewnątrzzakładowych i przepisów prawa pracy, nie ulegną zmianie.

4. Wysokość wynagrodzenia za pracę odpowiada rodzajowi pracy oraz jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy Pracownika.

5. Pracownik obowiązany jest o dbanie o bezpieczne przetwarzanie powierzonych mu danych, zgodnie z obowiązującymi u Pracodawcy procedurami.

Artykuł 2.
Okres obowiązywania Porozumienia

1. Zmiana Warunków Pracy obowiązuje przez: ________.

2. W nadzwyczajnych sytuacjach, Pracodawca zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany Dnia Rozpoczęcia Pracy Zdalnej i jej zakończenia, o czym niezwłocznie zobowiązuje się powiadomić na piśmie Pracownika.

3. Pracodawca zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania Zmiany Warunków pracy Pracownika, jeśli zajdzie taka potrzeba, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Pracownika pisemnie.

Artykuł 3.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 28282282222 225225282285 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 858222 225225282285 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 252822 82255828 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 225225282285.

Artykuł 4.
Forma 2882225 zmian

28228282 228522 225225282285 82252525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.

Artykuł 5.
Liczba egzemplarzy Porozumienia

Porozumienie przygotowano w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.


____________________
(podpis osoby reprezentującej Pracodawcę)
___________________
(podpis Pracownika)