Powrót do góry

Pozew o alimenty na dziecko

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, komu sąd powinien przyznać alimenty. Wybranie podpowiedzi "dzieckiem małoletnim" oznacza, że pozew jest kierowany w imieniu małoletniego dziecka, które nie jest jeszcze pełnoletnie. Dziecko to będzie reprezentowane przez swojego opiekuna prawnego np. matkę, babcię i na jej ręce będzie wypłacane ewentualnie przyznane alimenty. Wybranie podpowiedzi: "dzieckiem pełnoletnim, ale nie mającym środków na własne utrzymanie" oznacza, że pozew jest kierowany przez dziecko, które domaga się od rodziców lub jednego z nich, alimentów, gdyż nie jest w stanie samo się utrzymać, a nie ma jeszcze swoich dzieci, na których to spoczywałby obowiązek jego utrzymywania. Wybranie podpowiedzi: "inną osobą" oznacza, że osoba występująca o alimenty, domaga się ich zasądzenia od innej osoby, niż wymienione powyżej.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
małoletni: ________
PESEL: ________
Adres: ________

reprezentowany przez
matkę małoletniego:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł


POZEW O ALIMENTY NA MAŁOLETNIE DZIECKO

I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz małoletniego Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł, na ręce opiekuna prawnego ________, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 par. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC") w zw. z art. 730 par. 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł miesięcznie, celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

IV. 222822 2 8255282 825225 252822222 8 252225525 2828258822288285 222852222 25 522255882.

V. 222822 2 2585522282 25 222852222 25 52282 228255 2282228 228222285285.

VI. 222822 2 522582822282 8 252225285522282 5282528 822822822285 8 525855282285, 25 22288822288 828825522285 252228 252 8825252285.

VII. Oświadczam, że rozstrzygnięcie sprawy w ramach ugodowego załatwienia sprawy okazało się nieskuteczne.


UZASADNIENIE

1) Obowiązek rodziny pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Rodzice obowiązani są do utrzymywania i wychowywania swojego dziecka lub dziecka przysposobionego, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W ten sposób uczestniczą w zaspokajaniu jego potrzeb.

2) Więź łącząca Powoda z Pozwanym i brak wypełniania obowiązku łożenia na utrzymanie Powoda przez Pozwanego:

Pozwany bezzasadnie uchyla się od obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie małoletniego Powoda, mimo że jest ojcem Powoda. Potwierdzenie więzi rodzinnych, może być wyprowadzone z następującego środka dowodowego:

Dowód: Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo Powoda z Pozwanym.

3) Miesięczne koszty utrzymania Powoda:

Powód ma ________ miesięcy.

Powód nie wymaga leczenia.

Powód nie posiada majątku ani dochodów.

Powód domaga się od Pozwanego zaspokajania niezbędnych potrzeb Powoda w celu wywiązania się z obowiązku Pozwanego utrzymywania Powoda, co w skali miesiąca powinno opiewać na kwotę: ________ zł.

Kwoty te są niezbędne w szczególności na pokrycie wyżywienia Powoda, wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, pokrycie środków na transport, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, ochronę zdrowia i leczenie.

Dowód: rachunki, paragony, faktury potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków w skali miesiąca.

Opiekun prawny Powoda uzyskuje miesięczny dochód w wysokości: ________ zł, co jest niewystarczające na utrzymanie siebie i dziecka.

4) Uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty alimentów (12*________ zł), co wynosi: ________ zł (słownie: ________).

5) Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Według wiedzy Powoda, Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy.

Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów, wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Według wiedzy Powoda, Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, ani innych świadczeń socjalno - pomocowych.

Dowód: Przesłuchanie Pozwanego na okoliczność pobierania świadczeń socjalno-pomocowych.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.________________
(własnoręczny podpis matki Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

3. Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo Stron.

4. Rachunki, faktury, paragony wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu oraz inne dowody.

5. Wykaz dochodów matki dziecka.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
małoletni: ________
PESEL: ________
Adres: ________

reprezentowany przez
matkę małoletniego:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł


POZEW O ALIMENTY NA MAŁOLETNIE DZIECKO

I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz małoletniego Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł, na ręce opiekuna prawnego ________, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 par. 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC") w zw. z art. 730 par. 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł miesięcznie, celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

IV. 222822 2 8255282 825225 252822222 8 252225525 2828258822288285 222852222 25 522255882.

V. 222822 2 2585522282 25 222852222 25 52282 228255 2282228 228222285285.

VI. 222822 2 522582822282 8 252225285522282 5282528 822822822285 8 525855282285, 25 22288822288 828825522285 252228 252 8825252285.

VII. Oświadczam, że rozstrzygnięcie sprawy w ramach ugodowego załatwienia sprawy okazało się nieskuteczne.


UZASADNIENIE

1) Obowiązek rodziny pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Rodzice obowiązani są do utrzymywania i wychowywania swojego dziecka lub dziecka przysposobionego, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W ten sposób uczestniczą w zaspokajaniu jego potrzeb.

2) Więź łącząca Powoda z Pozwanym i brak wypełniania obowiązku łożenia na utrzymanie Powoda przez Pozwanego:

Pozwany bezzasadnie uchyla się od obowiązku łożenia na utrzymanie i wychowanie małoletniego Powoda, mimo że jest ojcem Powoda. Potwierdzenie więzi rodzinnych, może być wyprowadzone z następującego środka dowodowego:

Dowód: Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo Powoda z Pozwanym.

3) Miesięczne koszty utrzymania Powoda:

Powód ma ________ miesięcy.

Powód nie wymaga leczenia.

Powód nie posiada majątku ani dochodów.

Powód domaga się od Pozwanego zaspokajania niezbędnych potrzeb Powoda w celu wywiązania się z obowiązku Pozwanego utrzymywania Powoda, co w skali miesiąca powinno opiewać na kwotę: ________ zł.

Kwoty te są niezbędne w szczególności na pokrycie wyżywienia Powoda, wyposażenia w odzież, obuwie, środki higieny osobistej, pokrycie środków na transport, zajęcia kulturalne, rekreacyjne i sportowe, ochronę zdrowia i leczenie.

Dowód: rachunki, paragony, faktury potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków w skali miesiąca.

Opiekun prawny Powoda uzyskuje miesięczny dochód w wysokości: ________ zł, co jest niewystarczające na utrzymanie siebie i dziecka.

4) Uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty alimentów (12*________ zł), co wynosi: ________ zł (słownie: ________).

5) Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Według wiedzy Powoda, Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy.

Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów, wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Według wiedzy Powoda, Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, dodatku mieszkaniowego, ani innych świadczeń socjalno - pomocowych.

Dowód: Przesłuchanie Pozwanego na okoliczność pobierania świadczeń socjalno-pomocowych.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.________________
(własnoręczny podpis matki Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

3. Akta stanu cywilnego, z których wynika pokrewieństwo Stron.

4. Rachunki, faktury, paragony wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu oraz inne dowody.

5. Wykaz dochodów matki dziecka.