Powrót do góry

Pozew o alimenty od byłego małżonka

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, komu sąd powinien przyznać alimenty. Wybranie podpowiedzi: "była żona" oznacza, że alimenty są dochodzone od byłego męża, który to ma obowiązek utrzymywać byłą żonę w sytuacji, gdy znalazła się w niedostatku, a były mąż ma możliwości zarobkowe, aby jej pomóc albo też w razie gdy sąd orzekł wyłączną winę męża rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może przyznać alimenty byłej żonie nawet wówczas, gdy nie znalazła się ona w niedostatku ale ma problemy z utrzymaniem się po rozstaniu z byłym mężem. Wybranie podpowiedzi: "były mąż" oznacza, że alimenty są dochodzone od byłej żony, która to ma obowiązek utrzymywać byłego męża w sytuacji, gdy znalazł się on w niedostatku, a była żona ma możliwości zarobkowe, aby mu pomóc albo też w razie gdy sąd orzekł wyłączną winę żony rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może przyznać alimenty byłemu mężowi nawet wówczas, gdy nie znalazł się on w niedostatku ale ma on problemy z utrzymaniem się po rozstaniu z byłą żoną. Wybranie podpowiedzi: "inna osoba" oznacza, że alimenty nie są dochodzone wobec byłej żony lub byłego męża. Niniejszy dokument nie jest przystosowany do innych sytuacji niż dochodzenie alimentów od byłych małżonków. Wobec tego, po wybraniu niniejszej podpowiedzi, w wyświetlonym komunikacie pojawią się linki do innych dokumentów, dotyczących alimentów od innych osób, niż byli małżonkowie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł


Pozew o alimenty od byłego małżonka

I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł miesięcznie (słownie: ________), na ręce Powoda ________, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC") w zw. z art. 730 § 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł (słownie: ________) miesięcznie celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

IV. Wnoszę o wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania.

VI. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

VII. Oświadczam, że rozstrzygnięcie sprawy w ramach ugodowego załatwienia sprawy okazało się nieskuteczne.


Uzasadnienie:

1) Obowiązek pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Obowiązek łożenia na utrzymanie byłego małżonka następuje wówczas, gdy osoba uprawniona znalazła się w niedostatku w wyniku rozstania z Pozwanym, a Pozwany ma możliwości zarobkowe lub majątkowe, aby tę osobę wspomagać (art. 60 par. 1 KRiO w zw. z art. 130 KRiO). Wyjątek stanowi rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka. Wówczas może on być zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów nawet gdy były małżonek nie znalazł się w niedostatku w wyniku rozstania, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Powód znajduje się w niedostatku w wyniku rozstania z Pozwanym, co przedstawia się następująco:

________

Pozwany, mimo wiedzy na temat sytuacji życiowej i finansowej Powoda, nie pomaga, nie łoży na utrzymanie, mimo że jest byłym mężem Powoda, a brak jest bliższej rodziny tj. dzieci, rodziców i rodzeństwa, którzy mogliby pomóc Powodowi w utrzymaniu. Ponadto, Pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby taką pomoc udzielić.

2) Miesięczne koszty Powoda i uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sprawy:

Powód nie posiada majątku i dochodu.

Powód domaga się od Pozwanego zaspokajania niezbędnych potrzeb Powoda, co w skali miesiąca powinno opiewać na kwotę: ________ zł (słownie: ________).

Dowód: 55855228, 25552222, 2522552 22288255252582 82822288 22228222285 82552228 8 82588 28288585.

58222 22 85 282282522 8 8282222822888 25 22252882 2282228 8222882285, 5855285, 8525228 5828222 282888222 228255 2552 822285 28228252285 2282228.

Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę dwunastokrotności (12) kwoty miesięcznej alimentów w wysokości: ________ zł (słownie: ________), co w skali roku wynosi: ________ zł (słownie: ________).

3) Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy.

Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów, wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych czy dodatku mieszkaniowego.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.________________
(włąsnoręczny Podpis Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

3. Wyrok rozwodowy.

4. Rachunki, faktury, paragony wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu oraz inne dowody.

5. Wykaz dochodów Powoda.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł


Pozew o alimenty od byłego małżonka

I. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego ________ na rzecz Powoda ________, alimentów w kwocie: ________ zł miesięcznie (słownie: ________), na ręce Powoda ________, płatnych z góry do dnia 10-tego każdego miesiąca, wraz z odsetkami ustawowymi w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. Na podstawie art. 753 § 1 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego (dalej: „KPC") w zw. z art. 730 § 1 KPC wnoszę o zabezpieczenie obowiązku alimentacyjnego poprzez zobowiązanie Pozwanego do zapłaty Powodowi okresowej sumy pieniędzy tj. ________ zł (słownie: ________) miesięcznie celem zaspokajania potrzeb Powoda w postaci obowiązku alimentacyjnego, do momentu wydania prawomocnego wyroku.

III. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

IV. Wnoszę o wydanie wyroku zaocznego w przypadku niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów postępowania.

VI. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

VII. Oświadczam, że rozstrzygnięcie sprawy w ramach ugodowego załatwienia sprawy okazało się nieskuteczne.


Uzasadnienie:

1) Obowiązek pomocy w zaspokajaniu potrzeb życiowych:

Obowiązek łożenia na utrzymanie byłego małżonka następuje wówczas, gdy osoba uprawniona znalazła się w niedostatku w wyniku rozstania z Pozwanym, a Pozwany ma możliwości zarobkowe lub majątkowe, aby tę osobę wspomagać (art. 60 par. 1 KRiO w zw. z art. 130 KRiO). Wyjątek stanowi rozwód z orzeczeniem o wyłącznej winie małżonka. Wówczas może on być zobowiązany przez sąd do płacenia alimentów nawet gdy były małżonek nie znalazł się w niedostatku w wyniku rozstania, ale nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Powód znajduje się w niedostatku w wyniku rozstania z Pozwanym, co przedstawia się następująco:

________

Pozwany, mimo wiedzy na temat sytuacji życiowej i finansowej Powoda, nie pomaga, nie łoży na utrzymanie, mimo że jest byłym mężem Powoda, a brak jest bliższej rodziny tj. dzieci, rodziców i rodzeństwa, którzy mogliby pomóc Powodowi w utrzymaniu. Ponadto, Pozwany ma możliwości zarobkowe i majątkowe, aby taką pomoc udzielić.

2) Miesięczne koszty Powoda i uzasadnienie dokonanej kalkulacji wartości przedmiotu sprawy:

Powód nie posiada majątku i dochodu.

Powód domaga się od Pozwanego zaspokajania niezbędnych potrzeb Powoda, co w skali miesiąca powinno opiewać na kwotę: ________ zł (słownie: ________).

Dowód: 55855228, 25552222, 2522552 22288255252582 82822288 22228222285 82552228 8 82588 28288585.

58222 22 85 282282522 8 8282222822888 25 22252882 2282228 8222882285, 5855285, 8525228 5828222 282888222 228255 2552 822285 28228252285 2282228.

Wartość przedmiotu sporu została określona na kwotę dwunastokrotności (12) kwoty miesięcznej alimentów w wysokości: ________ zł (słownie: ________), co w skali roku wynosi: ________ zł (słownie: ________).

3) Sytuacja finansowa i faktyczna Pozwanego:

Pozwany nie posiada orzeczenia o niezdolności do pracy.

Pozwany ostatnio pracował:

________

Dowód: Zobowiązanie Pozwanego do przedstawienia dokumentów, wykazujących wysokość miesięcznych dochodów wraz ze wszystkimi premiami, dodatkami i innymi bonusami.

Pozwany nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych czy dodatku mieszkaniowego.

Obowiązek alimentacyjny nie został do tej pory określony. Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie.________________
(włąsnoręczny Podpis Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej.

3. Wyrok rozwodowy.

4. Rachunki, faktury, paragony wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu oraz inne dowody.

5. Wykaz dochodów Powoda.