Pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, w jakiej relacji względem osoby uprawnionej do alimentów, pozostaje Pozwany (osoba płacącą alimenty).

Wybranie podpowiedzi: "ojcem" oznacza, że Pozwany jest ojcem Powoda i płaci alimenty, które w ocenie Powoda należy podwyższyć.

Wybranie podpowiedzi: "matką" oznacza, że Pozwany jest matką Powoda i płaci alimenty, które w ocenie Powoda należy podwyższyć.

Wybranie podpowiedzi: "opiekunem prawnym" oznacza, że Pozwany nie jest rodzicem, ale opiekunem prawnym Powoda i z tego tytułu płaci na jego rzecz alimenty, które w ocenie Powoda należy podwyższyć.

Wybranie podpowiedzi: "inne" oznacza, że Pozwany nie jest ani rodzicem, ani opiekunem prawnym Powoda. Oznacza to, że niniejszy dokument nie jest dostosowany do tego scenariusza i zaleca się zaprzestać jego wypełniania.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.Do
Sądu Rejonowego w: ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
małoletni: ________
PESEL: ________
Adres: ________

reprezentowany przez
matkę małoletniego:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł


POZEW
O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW
NA MAŁOLETNIE DZIECKO


I. Na podstawie art. 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2809, ze zm.), dalej: „KRiO", działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego Powoda, w jego imieniu, wnoszę o zasądzenie podwyższenia zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w: ________, z dnia: ________ r. od Pozwanego (________) na rzecz małoletniego Powoda (________) alimentów, z kwoty: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, do kwoty: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnych na ręce opiekuna prawnego Powoda (________), z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. 85 225825882 552. 828 255. 2 8 28. 2 552. 888 255. 2 582582 2 5285 28 888222555 2852 525228 228222285285 828882222 (t.j. 82.5. 2 5858 5., 222. 2228, 22 zm.), 55822: „KPC" 822822 2 25822282822282 282885225 588222258222222 2225222 228288525282 222852222 52 2528522 22825288 225282822 8522 282282522 22. ________ 28 28288282282, 82822 258222525285 2225228 228255 8 2282588 282885225 588222258222222, 52 2222225 8255285 255822282222 825225.

III. 222822 2 252225285522282 52225582 25222 225 28228282288 228255.

IV. Wnoszę o wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, w przypadku niezłożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie lub niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu, według norm przepisanych.

VI. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

VII. Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że Strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy Stronami istnieje spór co do wysokości żądania.UZASADNIENIE


1) 822888222888 255822:

22582582 255825 5282822285 2 225822822282 588222228 8252288 552. 282 5888. 2 55282 228522 82255828, 822 22 2 228255 882222222 28822822285 882 582558825888822285 2225228 5282825, 822 222 882222222 28822822285 882 2228882888 25528228285 858 25252228285 5252885, 822 222 2 228255 88222222 228522 8882 258288222 282285525, 5282822 2822225285 5882 8822822885 822822822285 25228222 225228228282, 22225 528525288 28822822285 828222888 588222228 25 222852222.

Rodzice obowiązani są do uczestniczenia w zaspokajaniu potrzeb swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 KRiO).


2) Okoliczności faktyczne:

Powód ma: 11 miesięcy.

Pozwany jest ojcem Powoda. Potwierdzenie więzi rodzinnych Pozwanego z Powodem może być wyprowadzone z następującego środka dowodowego:

Dowód: Odpis aktu urodzenia Powoda.


3) Zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb Powoda:

Prawomocnym wyrokiem z dnia: ________ r., Sąd Rejonowy w: ________ zasądził alimenty od Pozwanego na rzecz Powoda, płatnych na ręce opiekuna prawnego Powoda (________), każdego miesiąca.

Dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w: ________, z dnia: ________ r. - wnosi się o żądanie akt sprawy;

Od chwili wydania wyroku alimentacyjnego upłynęły(o): ________.

W tym czasie znacznie wzrosły potrzeby małoletniego Powoda, co przejawia się następująco:

________

Dowody:
- potwierdzenie ponoszenia nowych wydatków;
- przesłuchanie Stron.

Podwyższenie alimentów z wymienionych powyżej powodów doprowadzi do realizacji celu wywiązania się z obowiązku Pozwanego uczestniczenia w zaspokajaniu potrzeb swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, w tym utrzymywania i wychowywania Powoda.

Dowody: rachunki, paragony, faktury potwierdzające wzrost wysokości ponoszonych wydatków w skali miesiąca.

Proponowana podwyższona kwota alimentów wydaje się w okolicznościach niniejszej sprawy umiarkowana i proporcjonalna, zarówno do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego Powoda, jak i możliwości zarobkowych oraz majątkowych Pozwanego.


4) Wartość przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sporu została określona na różnicę dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty podwyższonych alimentów (________ zł) i dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty alimentów dotychczasowych (________ zł), co stanowi: ________ zł (słownie: ________).

W tym stanie rzeczy niniejszy pozew wydaje się być konieczny i uzasadniony._________________________
(własnoręczny podpis matki Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Odpis aktu urodzenia Powoda.

3. Rachunki, faktury, paragony wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu oraz inne dowody.

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.Do
Sądu Rejonowego w: ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
małoletni: ________
PESEL: ________
Adres: ________

reprezentowany przez
matkę małoletniego:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Wartość przedmiotu sporu: ________ zł


POZEW
O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW
NA MAŁOLETNIE DZIECKO


I. Na podstawie art. 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2809, ze zm.), dalej: „KRiO", działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniego Powoda, w jego imieniu, wnoszę o zasądzenie podwyższenia zasądzonych wyrokiem Sądu Rejonowego w: ________, z dnia: ________ r. od Pozwanego (________) na rzecz małoletniego Powoda (________) alimentów, z kwoty: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, do kwoty: ________ zł (słownie: ________) miesięcznie, począwszy od dnia wniesienia pozwu, płatnych na ręce opiekuna prawnego Powoda (________), z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca, wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku zwłoki, od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty.

II. 85 225825882 552. 828 255. 2 8 28. 2 552. 888 255. 2 582582 2 5285 28 888222555 2852 525228 228222285285 828882222 (t.j. 82.5. 2 5858 5., 222. 2228, 22 zm.), 55822: „KPC" 822822 2 25822282822282 282885225 588222258222222 2225222 228288525282 222852222 52 2528522 22825288 225282822 8522 282282522 22. ________ 28 28288282282, 82822 258222525285 2225228 228255 8 2282588 282885225 588222258222222, 52 2222225 8255285 255822282222 825225.

III. 222822 2 252225285522282 52225582 25222 225 28228282288 228255.

IV. Wnoszę o wydanie wyroku zaocznego, opatrzonego rygorem natychmiastowej wykonalności, w przypadku niezłożenia odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie lub niestawiennictwa Pozwanego na rozprawie.

V. Wnoszę o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda kosztów procesu, według norm przepisanych.

VI. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów, wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

VII. Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że Strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy Stronami istnieje spór co do wysokości żądania.UZASADNIENIE


1) 822888222888 255822:

22582582 255825 5282822285 2 225822822282 588222228 8252288 552. 282 5888. 2 55282 228522 82255828, 822 22 2 228255 882222222 28822822285 882 582558825888822285 2225228 5282825, 822 222 882222222 28822822285 882 2228882888 25528228285 858 25252228285 5252885, 822 222 2 228255 88222222 228522 8882 258288222 282285525, 5282822 2822225285 5882 8822822885 822822822285 25228222 225228228282, 22225 528525288 28822822285 828222888 588222228 25 222852222.

Rodzice obowiązani są do uczestniczenia w zaspokajaniu potrzeb swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 KRiO).


2) Okoliczności faktyczne:

Powód ma: 11 miesięcy.

Pozwany jest ojcem Powoda. Potwierdzenie więzi rodzinnych Pozwanego z Powodem może być wyprowadzone z następującego środka dowodowego:

Dowód: Odpis aktu urodzenia Powoda.


3) Zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb Powoda:

Prawomocnym wyrokiem z dnia: ________ r., Sąd Rejonowy w: ________ zasądził alimenty od Pozwanego na rzecz Powoda, płatnych na ręce opiekuna prawnego Powoda (________), każdego miesiąca.

Dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w: ________, z dnia: ________ r. - wnosi się o żądanie akt sprawy;

Od chwili wydania wyroku alimentacyjnego upłynęły(o): ________.

W tym czasie znacznie wzrosły potrzeby małoletniego Powoda, co przejawia się następująco:

________

Dowody:
- potwierdzenie ponoszenia nowych wydatków;
- przesłuchanie Stron.

Podwyższenie alimentów z wymienionych powyżej powodów doprowadzi do realizacji celu wywiązania się z obowiązku Pozwanego uczestniczenia w zaspokajaniu potrzeb swojego dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, w tym utrzymywania i wychowywania Powoda.

Dowody: rachunki, paragony, faktury potwierdzające wzrost wysokości ponoszonych wydatków w skali miesiąca.

Proponowana podwyższona kwota alimentów wydaje się w okolicznościach niniejszej sprawy umiarkowana i proporcjonalna, zarówno do usprawiedliwionych potrzeb małoletniego Powoda, jak i możliwości zarobkowych oraz majątkowych Pozwanego.


4) Wartość przedmiotu sporu:

Wartość przedmiotu sporu została określona na różnicę dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty podwyższonych alimentów (________ zł) i dwunastokrotności (12) miesięcznej kwoty alimentów dotychczasowych (________ zł), co stanowi: ________ zł (słownie: ________).

W tym stanie rzeczy niniejszy pozew wydaje się być konieczny i uzasadniony._________________________
(własnoręczny podpis matki Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników.

2. Odpis aktu urodzenia Powoda.

3. Rachunki, faktury, paragony wyszczególnione w uzasadnieniu pozwu oraz inne dowody.