Powrót do góry

Pozew o ustalenie ojcostwa

Postęp:
0%
?
X

Aby udzielić odpowiedzi na pytanie, kto wniósł pozew, należy wybrać jedną z podpowiedzi. Wybranie odpowiedzi: "ojciec dziecka" oznacza, że pozew wnosi mężczyzna, który chce być uznany za ojca dziecka. Wybranie odpowiedzi: "matka dziecka lub inny opiekun prawny" oznacza, że pozew wnosi matka dziecka, przeciwko mężczyźnie, którego uważa za ojca swojego dziecka. Wybranie odpowiedzi: "dziecko" oznacza, że pozew wnosi dziecko, które chce, aby sąd orzekł, że mężczyzna, którego dziecko wskazuje, jest jego ojcem.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.


Sąd Rejonowy w ________

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres:
________

Powód:

________

PESEL: ________

Adres:
________

Pozwani:

1/ Dziecko: ________

PESEL: ________

Adres:
________

2/ Opiekun prawny dziecka: ________

PESEL: ________

Adres:
________


Pozew o ustalenie ojcostwa


I. W imieniu własnym wnoszę o ustalenie, że ja, Powód, ________, urodzony dnia: ________ r., w: ________, jestem ojcem ________, urodzonej(go) dnia: ________ r., w: ________.

II. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

III. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

IV. Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy stronami istnieje spór co do istoty żądania.


Uzasadnienie:

Powód wraz z matką małoletniego są małżeństwem. Od ________ r. prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Dowód: przesłuchanie Powoda;

Gdy matka Pozwanego zaszła w ciążę i poinformowała o tym Powoda, ten zareagował w następujący sposób:

________

Do zapłodnienia doszło dnia ________ r. W tym czasie matka Pozwanego współżyła z Powodem. Ojcem Pozwanego jest zatem Powód.

Dowody:
1. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego Pozwanego;
2. przeprowadzenie badania DNA;
3. przesłuchanie Powoda.

22828 88228228222 82 2282582 82252522, 822822 252 25 8822282.


________________________
własnoręczny podpis PowodaZałączniki:

1. 85288 22285 8 załączników;
2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;
3. 822/5 82525 828882222, 2 2225222/285 822825 2225288228282 82522;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.


Sąd Rejonowy w ________

Wydział Rodzinny i Nieletnich

Adres:
________

Powód:

________

PESEL: ________

Adres:
________

Pozwani:

1/ Dziecko: ________

PESEL: ________

Adres:
________

2/ Opiekun prawny dziecka: ________

PESEL: ________

Adres:
________


Pozew o ustalenie ojcostwa


I. W imieniu własnym wnoszę o ustalenie, że ja, Powód, ________, urodzony dnia: ________ r., w: ________, jestem ojcem ________, urodzonej(go) dnia: ________ r., w: ________.

II. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

III. Wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wymienionych w uzasadnieniu, na okoliczność stwierdzenia faktów tam wskazanych.

IV. Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy stronami istnieje spór co do istoty żądania.


Uzasadnienie:

Powód wraz z matką małoletniego są małżeństwem. Od ________ r. prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

Dowód: przesłuchanie Powoda;

Gdy matka Pozwanego zaszła w ciążę i poinformowała o tym Powoda, ten zareagował w następujący sposób:

________

Do zapłodnienia doszło dnia ________ r. W tym czasie matka Pozwanego współżyła z Powodem. Ojcem Pozwanego jest zatem Powód.

Dowody:
1. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego Pozwanego;
2. przeprowadzenie badania DNA;
3. przesłuchanie Powoda.

22828 88228228222 82 2282582 82252522, 822822 252 25 8822282.


________________________
własnoręczny podpis PowodaZałączniki:

1. 85288 22285 8 załączników;
2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;
3. 822/5 82525 828882222, 2 2225222/285 822825 2225288228282 82522;