Pozew o ustalenie ojcostwa

Postęp:
0%
?
X

Aby odpowiedzieć na pytanie, kto wnosi niniejszy pozew do sądu, należy wybrać jedną z zaproponowanych podpowiedzi.

Wybranie podpowiedzi: "matka dziecka lub inny opiekun prawny" oznacza, że pozew wnosi matka dziecka, przeciwko mężczyźnie, którego uważa za ojca swojego dziecka.

Wybranie podpowiedzi: "ojciec dziecka" oznacza, że pozew wnosi mężczyzna, który chce być uznany za ojca dziecka.

Wybranie podpowiedzi: "dziecko" oznacza, że pozew wnosi dziecko, które chce, aby sąd orzekł, że mężczyzna, którego wskazuje, jest jego ojcem.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w: ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
małoletni: ________
PESEL: ________
Adres: ________

reprezentowany przez:

Opiekuna prawnego:
________
Adres: ________
PESEL: ________

Pozwany:
________
Adres: ________
PESEL: ________
POZEW
O USTALENIE OJCOSTWAI. W imieniu mojego dziecka, działając na podstawie art. 72 § 1 ustawy z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809, ze zm.), dalej: „KRiO", wnoszę o ustalenie, że Pozwany: ________, urodzony dnia: ________ r., w: ________, jest ojcem: ________, urodzonej(go) dnia: ________ r., w: ________.

II. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

III. 222822 2 522582822282 8 252225285522282 5282528, 822822822285 8 525855282285, 25 22288822288 828825522285 252228 252 8825252285.

IV. Wnoszę o zasądzenie 25 222852222: ________, 25 52282 228255, 2282228 2528285, 825852 2252 252228852285.

V. Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że Strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy Stronami istnieje spór co do istoty żądania.


UZASADNIENIE

1. Wykazanie relacji między rodzicami:

Matka Powoda oraz Pozwany są małżeństwem. Od: ________ r. prowadzą wspólne gospodarstwo domoweoraz utrzymują regularne stosunki seksualne.

Dowód: przesłuchanie matki Powoda;

Gdy matka Powoda zaszła w ciążę i poinformowała o tym Pozwanego, ten zareagował w następujący sposób:

________

Matka Powoda w okresie koncepcyjnym, kiedy doszło do zapłodnienia, tj. dnia: ________ r. utrzymywała kontakty seksualne wyłącznie z Pozwanym, nie obcowała z innym mężczyzną. Ojcem Powoda jest zatem Pozwany.

Dowody:
1. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego Powoda;
2. przeprowadzenie badania DNA;
3. przesłuchanie matki Powoda.

22828 88228228222 82 2282582 82252522, 822822 252 25 8822282.


________________________
(własnoręczny podpis matki Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników;
2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;
3. Akt/a stanu cywilnego, z którego/ych wynika pokrewieństwo Stron;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


Sąd Rejonowy w: ________
Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres: ________

Powód:
małoletni: ________
PESEL: ________
Adres: ________

reprezentowany przez:

Opiekuna prawnego:
________
Adres: ________
PESEL: ________

Pozwany:
________
Adres: ________
PESEL: ________
POZEW
O USTALENIE OJCOSTWAI. W imieniu mojego dziecka, działając na podstawie art. 72 § 1 ustawy z dnia 25 luty 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809, ze zm.), dalej: „KRiO", wnoszę o ustalenie, że Pozwany: ________, urodzony dnia: ________ r., w: ________, jest ojcem: ________, urodzonej(go) dnia: ________ r., w: ________.

II. Wnoszę o przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność Powoda.

III. 222822 2 522582822282 8 252225285522282 5282528, 822822822285 8 525855282285, 25 22288822288 828825522285 252228 252 8825252285.

IV. Wnoszę o zasądzenie 25 222852222: ________, 25 52282 228255, 2282228 2528285, 825852 2252 252228852285.

V. Na zasadzie art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że Strony nie podejmowały próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Próby nie były podejmowane, ponieważ pomiędzy Stronami istnieje spór co do istoty żądania.


UZASADNIENIE

1. Wykazanie relacji między rodzicami:

Matka Powoda oraz Pozwany są małżeństwem. Od: ________ r. prowadzą wspólne gospodarstwo domoweoraz utrzymują regularne stosunki seksualne.

Dowód: przesłuchanie matki Powoda;

Gdy matka Powoda zaszła w ciążę i poinformowała o tym Pozwanego, ten zareagował w następujący sposób:

________

Matka Powoda w okresie koncepcyjnym, kiedy doszło do zapłodnienia, tj. dnia: ________ r. utrzymywała kontakty seksualne wyłącznie z Pozwanym, nie obcowała z innym mężczyzną. Ojcem Powoda jest zatem Pozwany.

Dowody:
1. odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego Powoda;
2. przeprowadzenie badania DNA;
3. przesłuchanie matki Powoda.

22828 88228228222 82 2282582 82252522, 822822 252 25 8822282.


________________________
(własnoręczny podpis matki Powoda)Załączniki:

1. Odpis pozwu i załączników;
2. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;
3. Akt/a stanu cywilnego, z którego/ych wynika pokrewieństwo Stron;