Pozew o zapłatę

Postęp:
0%
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Do:
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w ________

Powód:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________Wartość przedmiotu sporu: ________ zł (słownie: ________)POZEW O ZAPŁATĘW imieniu własnym wnoszę o:

I. Zasądzenie od Pozwanego ________, na rzecz Powoda ________ kwoty ________ zł (słownie: ________), wraz z odsetkami umownymi, w wysokości: ________ %, od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

II. Zasądzenie od Pozwanego, na rzecz Powoda odsetek od zaległych odsetek, od dnia wytoczenia powództwa.

III. Zasądzenie od Pozwanego, na rzecz Powoda kosztów procesu, według norm przepisanych.

IV. Przeprowadzenie dowodu z dokumentów, powołanych w treści uzasadnienie niniejszego pozwu, dla wykazania faktów tam wskazanych.

V. Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność Powoda.

VI. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

VII. W razie nie uwzględnienia wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, skierowanie sprawy na rozprawę w trybie zwykłego postępowania i wydanie wyroku.

VIII. 2255282 825225 252822222, 22525222222 5222522 252285285822822 822225822888, 8 252225525 25882282285 2522885222 25228852852285 8 552. 888 528.

________. 822825222282882 825582 8 552585 522528222 25852882285 825582 2252582 882 282825228222.UZASADNIENIEOkoliczności faktyczne sprawy przedstawiają się następująco:

________

Pozwany został wezwany do zapłaty spornej kwoty listem poleconym, dnia: ________ r. i do dnia dzisiejszego nie uiścił wymaganej należności.

Dowód:

1/ kopia wezwania do zapłaty;

2/ dowód nadania listu poleconego - wezwania do zapłaty z dnia: ________ r.

Powód, niniejszym pozwem dochodzi zapłaty równowartości: ________ zł (słownie: ________).

Roszczenie o zapłatę odsetek od zaległych odsetek, od chwili wytoczenia powództwa, znajduje oparcie w treści art. 482 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Wobec wszystkiego co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.


________________________
(odręczny podpis Powoda)

Załączniki:

1. Odpis pozwu z załącznikami;

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pozwu;

3. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Do:
Sądu Rejonowego
Wydział Cywilny
w ________

Powód:
________
PESEL: ________
Adres: ________

Pozwany:
________
PESEL: ________
Adres: ________Wartość przedmiotu sporu: ________ zł (słownie: ________)POZEW O ZAPŁATĘW imieniu własnym wnoszę o:

I. Zasądzenie od Pozwanego ________, na rzecz Powoda ________ kwoty ________ zł (słownie: ________), wraz z odsetkami umownymi, w wysokości: ________ %, od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

II. Zasądzenie od Pozwanego, na rzecz Powoda odsetek od zaległych odsetek, od dnia wytoczenia powództwa.

III. Zasądzenie od Pozwanego, na rzecz Powoda kosztów procesu, według norm przepisanych.

IV. Przeprowadzenie dowodu z dokumentów, powołanych w treści uzasadnienie niniejszego pozwu, dla wykazania faktów tam wskazanych.

V. Rozpoznanie sprawy również pod nieobecność Powoda.

VI. Wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

VII. W razie nie uwzględnienia wniosku o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, skierowanie sprawy na rozprawę w trybie zwykłego postępowania i wydanie wyroku.

VIII. 2255282 825225 252822222, 22525222222 5222522 252285285822822 822225822888, 8 252225525 25882282285 2522885222 25228852852285 8 552. 888 528.

________. 822825222282882 825582 8 552585 522528222 25852882285 825582 2252582 882 282825228222.UZASADNIENIEOkoliczności faktyczne sprawy przedstawiają się następująco:

________

Pozwany został wezwany do zapłaty spornej kwoty listem poleconym, dnia: ________ r. i do dnia dzisiejszego nie uiścił wymaganej należności.

Dowód:

1/ kopia wezwania do zapłaty;

2/ dowód nadania listu poleconego - wezwania do zapłaty z dnia: ________ r.

Powód, niniejszym pozwem dochodzi zapłaty równowartości: ________ zł (słownie: ________).

Roszczenie o zapłatę odsetek od zaległych odsetek, od chwili wytoczenia powództwa, znajduje oparcie w treści art. 482 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Wobec wszystkiego co zostało napisane, wnoszę jak we wstępie.


________________________
(odręczny podpis Powoda)

Załączniki:

1. Odpis pozwu z załącznikami;

2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej od pozwu;

3. Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej;