Protokół zdawczo-odbiorczy miejsca parkingowego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy protokół zdawczo - odbiorczy odbioru stanowiska do parkowania pojazdu dotyczy miejsca parkingowego (potocznie: "miejsce na parkingu przed budynkiem") czy też miejsca postojowego (potocznie: "miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku"). Są to pojęcia przyjęte na potrzeby dokumentu - w polskim prawie brak jest bowiem definicji legalnej tych pojęć.

Wybranie podpowiedzi: "miejsca parkingowego pod blokiem" oznacza, że protokół zdawczo - odbiorczy dotyczy miejsca na parkingu pod blokiem (nieruchomością).

Wybranie podpowiedzi: "miejsca postojowego w garażu" oznacza, że protokół zdawczo - odbiorczy dotyczy miejsca w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
MIEJSCA PARKINGOWEGOProtokół zdawczo - odbiorczy miejsca parkingowego został sporządzony dnia: ________ r., w: ________, zwany dalej: „Protokół zdawczo - odbiorczy" lub „Protokół", pomiędzy:

1/ Panią : ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przekazujący" lub „Wynajmujący"),

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przejmujący" lub „Najemca"),

łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:I. Opis miejsca parkingowego

1. Przekazywane miejsce parkingowe znajduje się przy/w: ________, zwane dalej: „Przekazywane Miejsce".

2. Przekazywane Miejsce jest udostępniane Przejmującemu w ramach realizacji zawartej umowy najmu miejsca parkingowego.

3. Przekazywane Miejsce będzie użytkowane w celu parkowania samochodu osobowego.

4. Przekazywane Miejsce jest dostosowane do użytku przez osoby nie będące osobami niepełnosprawnymi i posiada wymiary, zgodne z wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, ze zm.).II. Wymiary miejsca parkingowego


1. Odległość Przekazywanego Miejsca od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska), zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, ze zm.), nie jest mniejsza niż 7 m (w razie parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, poza parkingami niezadaszonymi, składającymi się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku); nie jest mniejsza niż 10 m (w razie parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie) oraz nie jest mniejsza niż 20 m (w razie parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych).

2. Przekazywane Miejsce jest usytuowane na działce budowlanej (poza sąsiedztwem działki drogowej), w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż 3 m (w razie parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, poza niezadaszonymi parkingami, składającymi się z 1 albo 2 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce); nie mniejszej niż 6 m (w razie parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie) oraz nie mniejszej niż 16 m (w razie parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych).

3. Zachowanie powyżej wskazanych odległości nie jest wymagane w razie parkingów usytuowanych między liniami rozgraniczającymi ulicę.

4. Przekazywane Miejsce ma wymiary wynoszące co najmniej: szerokość 2,5 m i długość 5 m. Wzdłuż jezdni natomiast wymiary wynoszą co najmniej: szerokość 3,6 m i długość 6 m. Szerokość może zostać ograniczona do 2,5 m w razie konieczności zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

5. Powierzchnia Przekazywanego Miejsca wynosi: ________ m2.III. Stan techniczny miejsca parkingowego

1. Kondycja podłogi: stan bardzo dobry.

2. 252225228522 2822882 8 5225252 252285282 2288222 2828 258825285282 5285552225 858 82 25222822 25522285 8258888228525, 22 82552822 2522828525822 82828 8252, 2225282 2 228252288228528 52222525522285 28288255 52255825522552 2 5285 25 28822285 5885 5. 8 8255882 85552228 228528822285, 25282 2288222 2522885558 8552228 8 885 58225285282 (t.j. 82.5. 2 5855 5. 222. 2552, 22 zm.).IV. Wydanie kluczy/badge/pilota

Przekazujący wydaje niniejszym Przejmującemu, poza miejscem parkingowym, przedmioty, służące do otwierania i zamykania wjazdu na parking.V. Postanowienia końcowe

1. Załączniki do Protokołu, w tym zdjęcia miejsca parkingowego, stanowią jego integralną część.

2. Protokół zdawczo - odbiorczy został sporządzony w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

3. Przekazujący przekazał miejsce parkingowe, a Przejmujący przyjął je bez zastrzeżeń, stwierdzając, że przekazanie miejsca parkingowego odbyło się w zgodzie z treścią Protokołu.
________________________
(odręczny podpis Przekazującego miejsce parkingowe)
________________________
(odręczny podpis Przejmującego miejsce parkingowe)Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

PROTOKÓŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY
MIEJSCA PARKINGOWEGOProtokół zdawczo - odbiorczy miejsca parkingowego został sporządzony dnia: ________ r., w: ________, zwany dalej: „Protokół zdawczo - odbiorczy" lub „Protokół", pomiędzy:

1/ Panią : ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przekazujący" lub „Wynajmujący"),

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Przejmujący" lub „Najemca"),

łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:I. Opis miejsca parkingowego

1. Przekazywane miejsce parkingowe znajduje się przy/w: ________, zwane dalej: „Przekazywane Miejsce".

2. Przekazywane Miejsce jest udostępniane Przejmującemu w ramach realizacji zawartej umowy najmu miejsca parkingowego.

3. Przekazywane Miejsce będzie użytkowane w celu parkowania samochodu osobowego.

4. Przekazywane Miejsce jest dostosowane do użytku przez osoby nie będące osobami niepełnosprawnymi i posiada wymiary, zgodne z wskazanymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, ze zm.).II. Wymiary miejsca parkingowego


1. Odległość Przekazywanego Miejsca od placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego (z wyjątkiem hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska), zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225, ze zm.), nie jest mniejsza niż 7 m (w razie parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, poza parkingami niezadaszonymi, składającymi się z jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla samochodów osobowych przypadających na jeden lokal mieszkalny w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych przy tym budynku); nie jest mniejsza niż 10 m (w razie parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie) oraz nie jest mniejsza niż 20 m (w razie parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych).

2. Przekazywane Miejsce jest usytuowane na działce budowlanej (poza sąsiedztwem działki drogowej), w odległości od granicy tej działki nie mniejszej niż 3 m (w razie parkingu do 10 stanowisk postojowych włącznie, poza niezadaszonymi parkingami, składającymi się z 1 albo 2 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, jeżeli stykają się one z niezadaszonymi parkingami dla samochodów osobowych na sąsiedniej działce); nie mniejszej niż 6 m (w razie parkingu od 11 do 60 stanowisk postojowych włącznie) oraz nie mniejszej niż 16 m (w razie parkingu powyżej 60 stanowisk postojowych).

3. Zachowanie powyżej wskazanych odległości nie jest wymagane w razie parkingów usytuowanych między liniami rozgraniczającymi ulicę.

4. Przekazywane Miejsce ma wymiary wynoszące co najmniej: szerokość 2,5 m i długość 5 m. Wzdłuż jezdni natomiast wymiary wynoszą co najmniej: szerokość 3,6 m i długość 6 m. Szerokość może zostać ograniczona do 2,5 m w razie konieczności zapewnienia możliwości korzystania z przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego.

5. Powierzchnia Przekazywanego Miejsca wynosi: ________ m2.III. Stan techniczny miejsca parkingowego

1. Kondycja podłogi: stan bardzo dobry.

2. 252225228522 2822882 8 5225252 252285282 2288222 2828 258825285282 5285552225 858 82 25222822 25522285 8258888228525, 22 82552822 2522828525822 82828 8252, 2225282 2 228252288228528 52222525522285 28288255 52255825522552 2 5285 25 28822285 5885 5. 8 8255882 85552228 228528822285, 25282 2288222 2522885558 8552228 8 885 58225285282 (t.j. 82.5. 2 5855 5. 222. 2552, 22 zm.).IV. Wydanie kluczy/badge/pilota

Przekazujący wydaje niniejszym Przejmującemu, poza miejscem parkingowym, przedmioty, służące do otwierania i zamykania wjazdu na parking.V. Postanowienia końcowe

1. Załączniki do Protokołu, w tym zdjęcia miejsca parkingowego, stanowią jego integralną część.

2. Protokół zdawczo - odbiorczy został sporządzony w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

3. Przekazujący przekazał miejsce parkingowe, a Przejmujący przyjął je bez zastrzeżeń, stwierdzając, że przekazanie miejsca parkingowego odbyło się w zgodzie z treścią Protokołu.
________________________
(odręczny podpis Przekazującego miejsce parkingowe)
________________________
(odręczny podpis Przejmującego miejsce parkingowe)