Protokół zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki z o.o.

Postęp:
0%
Edytuj wzór

Protokół zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
________


Dnia: ________ r. w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy/w: ________, odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w: ________, Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________ i numerem NIP: ________, której kapitał zakładowy wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________), dalej: „Spółka", z którego posiedzenia sporządza się Protokół, o następującej treści:


Niniejsze Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył(a) Pan(i): ________, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, dnia: ________ r., o godzinie: ________, odbywają się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________.

Pan(i): ________ zaproponował(a) następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i podejmowanych uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania Zarządu Spółki, z działalności za rok obrotowy: ________.

7. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanym w roku obrotowym: ________.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, z wykonania obowiązków, w roku obrotowym: ________.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Wobec otwarcia posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, pod firmą: ________ (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.I. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Wybór Przewodniczącego posiedzenia

Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, w wyniku głosowania tajnego, objął(ęła) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Przewodniczącym".

Na protokolanta wybrany(a) został(a) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Protokolantem".II. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności


Przewodniczący posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki sprawdził obecność podczas posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki jest obecnych: 1 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest ________ % kapitału zakładowego Spółki.III. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki i prawidłowości podejmowania uchwał

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, co oznacza, że uchwały, podjęte przez Zgromadzenie Wspólników, podczas posiedzenia, będą prawidłowo podjęte.IV. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Zatwierdzenie porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu, zatwierdziło porządek obrad niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

V. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy: ________.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:


"UCHWAŁA nr: 1.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie Zarządu Spółki, z działalności Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r.


Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

VI. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy: ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________, wykazujący ________ zł (złoty).

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:


"UCHWAŁA nr 2.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki, za okres od: ________ r. do: ________ r. oraz zatwierdza przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat, za rok obrotowy: ________.

2. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza kontynuowanie, przez Spółkę, dotychczasowej działalności.


Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

VII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanego w roku obrotowym: ________


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:"UCHWAŁA nr 3.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia przeznaczyć wykazany, w sprawozdaniu, zysk, za rok obrotowy: ________, na następujące cele:

1. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

3. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

4. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

5. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

6. inny kapitał, tj.: ________, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę: ________ głosami „za".

VIII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki


Przewodniczący wskazał imię i nazwisko członka organu Spółki, w roku obrotowym: ________, wobec czego Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę, w głosowaniu tajnym, dotyczącą udzielenia absolutorium z działalności członka organu Spółki.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, o następującej treści:"UCHWAŁA nr: 4.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziela absolutorium Panu(i): ________, z wykonania obowiązków, jako: ________, za okres od: ________ r. do: ________ r.Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

IX. 2 25252882 2582225258222 252225 22525525 28555:
5522282882 28555


22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 22882522285 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885 252228228 22882522282 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885.

82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________
LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ________, KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA: ________ r.

Pan(i): ________, ilość udziałów: ________, wartość 1 udziału: ________ zł (złoty), % kapitału zakładowego: ________ %,


podpis: ______________
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Protokół zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
________


Dnia: ________ r. w siedzibie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy/w: ________, odbyło się zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, wpisanej do prowadzonego przez Sąd Rejestrowy w: ________, Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________ i numerem NIP: ________, której kapitał zakładowy wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________), dalej: „Spółka", z którego posiedzenia sporządza się Protokół, o następującej treści:


Niniejsze Zgromadzenie Wspólników Spółki otworzył(a) Pan(i): ________, oświadczając, że w dniu dzisiejszym, dnia: ________ r., o godzinie: ________, odbywają się obrady Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________.

Pan(i): ________ zaproponował(a) następujący porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

2. Wybór Przewodniczącego posiedzenia.

3. Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Wspólników i podejmowanych uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania Zarządu Spółki, z działalności za rok obrotowy: ________.

7. Przedstawienie i zatwierdzenie, przez Zgromadzenie Wspólników, sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanym w roku obrotowym: ________.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, z wykonania obowiązków, w roku obrotowym: ________.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Wobec otwarcia posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki, pod firmą: ________ (punkt 1. porządku obrad), przystąpiono do realizacji dalszych punktów porządku obrad.I. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Wybór Przewodniczącego posiedzenia

Funkcję Przewodniczącego niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, w wyniku głosowania tajnego, objął(ęła) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Przewodniczącym".

Na protokolanta wybrany(a) został(a) Pan(i): ________, zwany(a) dalej: „Protokolantem".II. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Sprawdzenie obecności i sporządzenie listy obecności


Przewodniczący posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki sprawdził obecność podczas posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, sporządził listę obecności i podpisał sporządzoną listę, która jest załączona do niniejszego Protokołu.

Przewodniczący ustalił, że na niniejszym posiedzeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki jest obecnych: 1 Wspólników, co oznacza, że reprezentowane jest ________ % kapitału zakładowego Spółki.III. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki i prawidłowości podejmowania uchwał

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, co oznacza, że uchwały, podjęte przez Zgromadzenie Wspólników, podczas posiedzenia, będą prawidłowo podjęte.IV. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Zatwierdzenie porządku obrad

Zgromadzenie Wspólników, w głosowaniu, zatwierdziło porządek obrad niniejszego posiedzenia Zgromadzenia Wspólników Spółki.

V. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy: ________

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy: ________.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:


"UCHWAŁA nr: 1.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie Zarządu Spółki, z działalności Spółki za okres od: ________ r. do: ________ r.


Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

VI. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Przedstawienie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego, za rok obrotowy: ________

Przewodniczący przedstawił sprawozdanie finansowe Spółki, za rok obrotowy: ________ i przedłożył bilans roczny, zamykający się sumą aktywów, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i pasywów w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz rachunek zysków i strat za rok obrotowy: ________, wykazujący ________ zł (złoty).

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:


"UCHWAŁA nr 2.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza, na posiedzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki, za okres od: ________ r. do: ________ r. oraz zatwierdza przedłożony bilans roczny i rachunek zysków i strat, za rok obrotowy: ________.

2. Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pod firmą: ________, zatwierdza kontynuowanie, przez Spółkę, dotychczasowej działalności.


Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

VII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Podjęcie uchwały o podziale zysku, wypracowanego w roku obrotowym: ________


Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, o następującej treści:"UCHWAŁA nr 3.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
________,
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia przeznaczyć wykazany, w sprawozdaniu, zysk, za rok obrotowy: ________, na następujące cele:

1. kapitał podstawowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. kapitał zapasowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

3. kapitał rezerwowy: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

4. pokrycie straty z lat ubiegłych: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

5. wypłatę dywidend w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

6. inny kapitał, tj.: ________, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________).Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Wspólnicy podjęli uchwałę: ________ głosami „za".

VIII. W zakresie następującego punktu porządku obrad:
Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki


Przewodniczący wskazał imię i nazwisko członka organu Spółki, w roku obrotowym: ________, wobec czego Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę, w głosowaniu tajnym, dotyczącą udzielenia absolutorium z działalności członka organu Spółki.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały, w głosowaniu tajnym, o następującej treści:"UCHWAŁA nr: 4.
Zgromadzenia Wspólników
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia: ________ r.:

Zgromadzenie Wspólników Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udziela absolutorium Panu(i): ________, z wykonania obowiązków, jako: ________, za okres od: ________ r. do: ________ r.Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę: ________ głosem(ami) „za".

IX. 2 25252882 2582225258222 252225 22525525 28555:
5522282882 28555


22828 82822525285 22525525 28555, 25228252882582 22882522285 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885 252228228 22882522282 525225522285 2822828228 522828 2 22552882225 252288252858228885.

82 28282282222 252222285 258582225 2282585 88825 282822888.
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________
LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: ________, KTÓRE ODBYŁO SIĘ DNIA: ________ r.

Pan(i): ________, ilość udziałów: ________, wartość 1 udziału: ________ zł (złoty), % kapitału zakładowego: ________ %,


podpis: ______________
Sporządzono dnia: ________ r., w(e): ________.


Podpis Przewodniczącego:______________________Podpis Protokolanta:______________________