Powrót do góry

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać numer uchwały. Jest to numer porządkowy, jaki został przypisany uchwale w dokumentach spółki. Numer uchwały to kolejny numer po tym, który otrzymała poprzednia, uchwalona uchwała spółki, po którym następuje zwykle wskazanie roku, w którym uchwała została podjęta. W numeracji uchwał nie powinno być luk numerowych.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UCHWAŁA Nr ________
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ________ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJWspólnicy spółki cywilnej, ________, na posiedzeniu, w dniu ________ r., w(e) ________, uchwalają co następuje:


§
1.
Przedmiot uchwały


Wspólnicy spółki cywilnej o nazwie ________ oświadczają, że dokonują przekształcenia, łączącej ich spółki cywilnej, w spółkę jawną, o nazwie: ________.


§
2.
Dostosowanie umowy spółki cywilnej
do przepisów o spółce jawnej


W związku z, przewidzianym w § 1, przekształceniem spółki cywilnej, pod firmą: ________, w spółkę jawną ________, Wspólnicy dostosowują umowę spółki do przepisów o spółce jawnej, w ten sposób, że przyjmują brzmienie umowy spółki jawnej, stanowiące aneks do niniejszej uchwały.


§ 3.
Wejście w życie


Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców KRS.


§ 4.
Wyniki głosowania


1. Wspólnicy podjęli jednomyślnie uchwałę, ________ głosem(ami) „za".

2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.


Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpisy Wspólników:1. Pani ________, adres siedziby: ________, podpis: ______________
2. Pani ________, adres siedziby: ________, podpis: ______________

ANEKS DO UCHWAŁY Nr ________
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ________
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ


UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ________
Niniejsza umowa spółki jawnej (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w wyniku przekształcenia spółki cywilnej ________ w spółkę jawną, na posiedzeniu, w dniu ________ r., w(e) ________, przez następujących wspólników spółki cywilnej ________:

1. Przedsiębiorcę, Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________, zwaną dalej „Pierwszym Wspólnikiem",

2. Przedsiębiorcę, Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________, zwaną dalej „Drugim Wspólnikiem"

zwanych dalej „Wspólnikami",

łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł I.
Firma


1. Spółka będzie prowadzona pod nazwą: ________.

2. Spółka zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna".

3. Spółka będzie mogła posługiwać się obydwoma formami nazwy tj. „spółka jawna", jak również skrótem „sp. j.".

4. Spółka jawna powstaje z chwilą jej wpisu do rejestru. Spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny Wspólników.


Artykuł II.
Siedziba Spółki


1. Siedziba Spółki znajduje się w/przy: ________.

2. Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolitej Polska.


Artykuł III.
Przedmiot działalności


Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

________


Artykuł IV.
Wkłady


1. Dla realizacji celu Spółki, każdy ze Wspólników wnoszą w formie wkładu:

I. Pierwszy Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

II. Drugi Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionych wkładów.

3. Do podwyższenia lub obniżenia wkładów, w trakcie trwania Spółki, wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich Wspólników.


Artykuł V.
Czas trwania Spółki


Spółka została zawarta na czas nieokreślony.


Artykuł VI.
Wspólnicy


1. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek reprezentowania Spółki samodzielnie.

2. Prawo do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

3. Oświadczenia składane Spółce oraz pisma kierowane do Spółki mogą być dokonywane i doręczane wobec każdego Wspólnika lub prokurenta.

4. Każdy Wspólnik ma prawo do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów Spółki oraz prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki.

5. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw Spółki. Jednakże, dla dokonania przez Spółkę czynności prawnych o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym, w ramach których wartość świadczenia Spółki przekracza kwotę ________ zł (złoty) (słownie: ________), wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała wszystkich Wspólników.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości, czynności nieprzekraczające, wskazanej w poprzednim ustępie, kwoty to tzw. „sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki", do których dokonania Wspólnicy nie potrzebują podejmować uprzedniej jednomyślnej uchwały wszystkich Wspólników.

7. Każdy Wspólnik odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi Wspólnikami oraz ze Spółką.

8. Możliwe jest przeniesienie na inną osobę ogółu praw i obowiązków Wspólnika Spółki, po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych Wspólników.

9. Za zobowiązania występującego Wspólnika, związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Wspólnik i osoba przystępująca do Spółki.

10. Wierzyciel Spółki nie może prowadzić egzekucji z majątku Wspólnika, chyba że egzekucja z majątku Spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność Wspólnika).

11. Subsydiarna odpowiedzialność nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

12. Wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie za świadczoną, na rzecz Spółki, pracę.


Artykuł VII.
Rok obrotowy


1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Każdy Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku, z końcem każdego roku obrotowego.

3. Jeżeli, wskutek poniesionej przez Spółkę straty, udział kapitałowy Wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału Wspólnika.


Artykuł VIII.
Rozwiązanie Spółki


________. 82288525282 522828 22825525 822222888 225288222 8 52522882 522822 8525828285.

________. 55252 22 2822828228 2222 822288252828 52282 522828 25 5 28288282 25225 222822 5225 2852228222.

________. 2828855225528 85 8822882 282282882 522828.

________. 522825 2222 828 5228852525 8 252522 825882, 25 22255 8822822885 2822828228, 82552225 8 225222288222 5858582 2 52288525285 522828 8 25222822285 222 528585822888, 8 822828 8222 282 25222 252225285522282 8828855828. 5858585 25 2288225 22528858 8 8282222822888 822828 25222822285 528585822888 522828 2552 258552 22528585 222 2525225.


Artykuł IX.
Postanowienie nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł X.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych odpowiednich ustaw.


Artykuł XI.
Zmiana Umowy


Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Artykuł XII.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Spółki."

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UCHWAŁA Nr ________
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ________ W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJWspólnicy spółki cywilnej, ________, na posiedzeniu, w dniu ________ r., w(e) ________, uchwalają co następuje:


§
1.
Przedmiot uchwały


Wspólnicy spółki cywilnej o nazwie ________ oświadczają, że dokonują przekształcenia, łączącej ich spółki cywilnej, w spółkę jawną, o nazwie: ________.


§
2.
Dostosowanie umowy spółki cywilnej
do przepisów o spółce jawnej


W związku z, przewidzianym w § 1, przekształceniem spółki cywilnej, pod firmą: ________, w spółkę jawną ________, Wspólnicy dostosowują umowę spółki do przepisów o spółce jawnej, w ten sposób, że przyjmują brzmienie umowy spółki jawnej, stanowiące aneks do niniejszej uchwały.


§ 3.
Wejście w życie


Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji spółki jawnej w rejestrze przedsiębiorców KRS.


§ 4.
Wyniki głosowania


1. Wspólnicy podjęli jednomyślnie uchwałę, ________ głosem(ami) „za".

2. Nikt nie wstrzymał się od głosu.


Sporządzono dnia: ________ r., w(e) ________.


Podpisy Wspólników:1. Pani ________, adres siedziby: ________, podpis: ______________
2. Pani ________, adres siedziby: ________, podpis: ______________

ANEKS DO UCHWAŁY Nr ________
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ ________
W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA W SPÓŁKĘ JAWNĄ
WRAZ Z DOSTOSOWANIEM TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
DO PRZEPISÓW O SPÓŁCE JAWNEJ


UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ________
Niniejsza umowa spółki jawnej (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w wyniku przekształcenia spółki cywilnej ________ w spółkę jawną, na posiedzeniu, w dniu ________ r., w(e) ________, przez następujących wspólników spółki cywilnej ________:

1. Przedsiębiorcę, Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________, zwaną dalej „Pierwszym Wspólnikiem",

2. Przedsiębiorcę, Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________, zwaną dalej „Drugim Wspólnikiem"

zwanych dalej „Wspólnikami",

łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł I.
Firma


1. Spółka będzie prowadzona pod nazwą: ________.

2. Spółka zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna".

3. Spółka będzie mogła posługiwać się obydwoma formami nazwy tj. „spółka jawna", jak również skrótem „sp. j.".

4. Spółka jawna powstaje z chwilą jej wpisu do rejestru. Spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny Wspólników.


Artykuł II.
Siedziba Spółki


1. Siedziba Spółki znajduje się w/przy: ________.

2. Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolitej Polska.


Artykuł III.
Przedmiot działalności


Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

________


Artykuł IV.
Wkłady


1. Dla realizacji celu Spółki, każdy ze Wspólników wnoszą w formie wkładu:

I. Pierwszy Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

II. Drugi Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionych wkładów.

3. Do podwyższenia lub obniżenia wkładów, w trakcie trwania Spółki, wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich Wspólników.


Artykuł V.
Czas trwania Spółki


Spółka została zawarta na czas nieokreślony.


Artykuł VI.
Wspólnicy


1. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek reprezentowania Spółki samodzielnie.

2. Prawo do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

3. Oświadczenia składane Spółce oraz pisma kierowane do Spółki mogą być dokonywane i doręczane wobec każdego Wspólnika lub prokurenta.

4. Każdy Wspólnik ma prawo do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów Spółki oraz prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki.

5. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw Spółki. Jednakże, dla dokonania przez Spółkę czynności prawnych o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym, w ramach których wartość świadczenia Spółki przekracza kwotę ________ zł (złoty) (słownie: ________), wymagana jest uprzednia jednomyślna uchwała wszystkich Wspólników.

6. W celu wyjaśnienia wątpliwości, czynności nieprzekraczające, wskazanej w poprzednim ustępie, kwoty to tzw. „sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki", do których dokonania Wspólnicy nie potrzebują podejmować uprzedniej jednomyślnej uchwały wszystkich Wspólników.

7. Każdy Wspólnik odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi Wspólnikami oraz ze Spółką.

8. Możliwe jest przeniesienie na inną osobę ogółu praw i obowiązków Wspólnika Spółki, po uzyskaniu pisemnej zgody wszystkich pozostałych Wspólników.

9. Za zobowiązania występującego Wspólnika, związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Wspólnik i osoba przystępująca do Spółki.

10. Wierzyciel Spółki nie może prowadzić egzekucji z majątku Wspólnika, chyba że egzekucja z majątku Spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność Wspólnika).

11. Subsydiarna odpowiedzialność nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

12. Wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie za świadczoną, na rzecz Spółki, pracę.


Artykuł VII.
Rok obrotowy


1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Każdy Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku, z końcem każdego roku obrotowego.

3. Jeżeli, wskutek poniesionej przez Spółkę straty, udział kapitałowy Wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału Wspólnika.


Artykuł VIII.
Rozwiązanie Spółki


________. 82288525282 522828 22825525 822222888 225288222 8 52522882 522822 8525828285.

________. 55252 22 2822828228 2222 822288252828 52282 522828 25 5 28288282 25225 222822 5225 2852228222.

________. 2828855225528 85 8822882 282282882 522828.

________. 522825 2222 828 5228852525 8 252522 825882, 25 22255 8822822885 2822828228, 82552225 8 225222288222 5858582 2 52288525285 522828 8 25222822285 222 528585822888, 8 822828 8222 282 25222 252225285522282 8828855828. 5858585 25 2288225 22528858 8 8282222822888 822828 25222822285 528585822888 522828 2552 258552 22528585 222 2525225.


Artykuł IX.
Postanowienie nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł X.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i innych odpowiednich ustaw.


Artykuł XI.
Zmiana Umowy


Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Artykuł XII.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Spółki."