Powrót do góry

Reklamacja w ramach gwarancji lub rękojmi

Postęp:
0%
?
X

Zaznaczenie tej opcji oznacza, że klient posiada dokument gwarancyjny, z którego treścią może się zapoznać oraz ustalić: kto jest gwarantem do którego adresowana jest niniejsza reklamacja, jakie są terminy przysługującej gwarancji (a więc, czy gwarancja nadal obowiązuje) oraz ustalić, czego może się domagać w ramach gwarancji. Brak zaznaczenia tej opcji oznacza, że klient nie może zapoznać się z przysługującymi uprawnieniami z gwarancji, a więc bezpieczniej będzie domagać się reklamacji na podstawie rękojmi, która przysługuje na wszystkie produkty, od sprzedawcy, z mocy prawa.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, ________ r.

Klient:
________
Adres: ________

Sprzedawca:
________
Adres: ________REKLAMACJA PRODUKTU WADLIWEGO
NA PODSTAWIE RĘKOJMI


Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie produkt, tj.:

________ (zwany dalej: "wadliwy produkt")

za cenę: ________ zł (słownie: ________), który został mi wydany w dniu: ________ r., jest wadliwy.

Wada polega na:

________

Wada została stwierdzona w dniu ________ r.

5252255885 252288555 25 22, 22 2525522 2282 222522 2 25222258222822 8 25 882282282 82852 282282522 585 882222 252282225822888. 2 2885225 2 powyższym, ze względu na występowanie opisanej powyżej wady, na podstawie 552. 252 255. 2 Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), żądam niezwłocznej wymiany wadliwego produktu na nowy lub inny, wolny od wad.Łącząc wyrazy szacunku,


_____________________
(własnoręczny podpis klienta)

Załącznik:

1/ Dowód zakupu produktu (paragon lub inny dowód zakupu);

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, ________ r.

Klient:
________
Adres: ________

Sprzedawca:
________
Adres: ________REKLAMACJA PRODUKTU WADLIWEGO
NA PODSTAWIE RĘKOJMI


Zawiadamiam, że zakupiony przeze mnie produkt, tj.:

________ (zwany dalej: "wadliwy produkt")

za cenę: ________ zł (słownie: ________), który został mi wydany w dniu: ________ r., jest wadliwy.

Wada polega na:

________

Wada została stwierdzona w dniu ________ r.

5252255885 252288555 25 22, 22 2525522 2282 222522 2 25222258222822 8 25 882282282 82852 282282522 585 882222 252282225822888. 2 2885225 2 powyższym, ze względu na występowanie opisanej powyżej wady, na podstawie 552. 252 255. 2 Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), żądam niezwłocznej wymiany wadliwego produktu na nowy lub inny, wolny od wad.Łącząc wyrazy szacunku,


_____________________
(własnoręczny podpis klienta)

Załącznik:

1/ Dowód zakupu produktu (paragon lub inny dowód zakupu);