Powrót do góry

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie są powody rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taka sytuacja jest wyjątkowa i jest możliwa tylko w dwóch sytuacjach. Należy wybrać podpowiedź: "pracodawca nie zlecił innej pracy pracownikowi, mimo orzeczenia lekarskiego, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie" jeśli powodem rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia jest to, że lekarz orzekł szkodliwy wpływ wykonywanej przez pracownika pracy na jego zdrowie, a mimo to pracodawca nie przeniósł go na inne stanowisko, odpowiednie do jego stanu zdrowia i kwalifikacji. Należy wybrać podpowiedź: "pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika" jeśli pracodawca dopuści się wobec pracownika naruszenia podstawowych obowiązków np. konsekwentnie nie wypłacał wynagrodzenia pracownikowi. Należy wybrać podpowiedź: "inne" jeśli pracownik nie może zarzucić swojemu pracodawcy żadnego z wyżej wymienionych zachowań. Oznacza to, że nie może on rozwiązać umowy o pracę w trybie natychmiastowym. Pracownik będzie musiał wypowiedzieć umowę o pracę, poczekać na zakończenie okresu wypowiedzenia i dopiero wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu. Chyba że pracodawca zaproponuje mu zakończenie umowy w ramach porozumienia stron.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

Pracownik: ________

Adres: ________

________ (Pracodawca)

z siedzibą przy:

________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU BEZ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, działając na podstawie art. 30 par. 1 ust. 3 w zw. z art. 55 par 1 Kodeksu Pracy, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą dnia ________ r., pomiędzy ________________, 822 2585285285 225285 8222882522285.

2282522 52288525285 52282 2 25582 8 252882 252285285822822 jest nieprzeniesienie pracownika przez Pracodawcę na inne stanowisko zgodne z jego stanem zdrowia i kwalifikacjami, mimo orzeczenia lekarskiego, wydanego dnia ________, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.

Z poważaniem,


________________________
(odręczny podpis pracownika)22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

Pracownik: ________

Adres: ________

________ (Pracodawca)

z siedzibą przy:

________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU BEZ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, działając na podstawie art. 30 par. 1 ust. 3 w zw. z art. 55 par 1 Kodeksu Pracy, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., rozwiązuję umowę o pracę na czas nieokreślony, zawartą dnia ________ r., pomiędzy ________________, 822 2585285285 225285 8222882522285.

2282522 52288525285 52282 2 25582 8 252882 252285285822822 jest nieprzeniesienie pracownika przez Pracodawcę na inne stanowisko zgodne z jego stanem zdrowia i kwalifikacjami, mimo orzeczenia lekarskiego, wydanego dnia ________, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.

Z poważaniem,


________________________
(odręczny podpis pracownika)22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________
(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)