Powrót do góry

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jakie są powody rozwiązania przez Pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Taka sytuacja jest wyjątkowa, jest możliwa tylko w dwóch sytuacjach: 1. jeśli lekarz orzeknie szkodliwy wpływ wykonywanej przez Pracownika pracy na jego zdrowie, a mimo to Pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko, odpowiednie co do jego stanu zdrowia i kwalifikacji, wówczas należy wybrać podpowiedź: "Pracodawca nie zlecił innej pracy Pracownikowi, mimo orzeczenia lekarskiego stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie". 2. jeśli Pracodawca dopuści się wobec Pracownika naruszenia podstawowych obowiązków np. konsekwentnie nie wypłacał wynagrodzenia Pracownikowi, wówczas należy wybrać podpowiedź: "Pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec Pracownika". 3. jeśli Pracownik nie może zarzucić swojemu Pracodawcy żadnego z wyżej wymienionych zachowań, oznacza to, że nie może rozwiązać umowy o pracę w trybie natychmiastowym, należy wybrać odpowiedź: "inne". Pracownik będzie musiał poczekać na zakończenie okresu wypowiedzenia i dopiero wówczas umowa ulegnie rozwiązaniu. Chyba że Pracodawca zaproponuje mu zakończenie umowy w ramach porozumienia stron.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________ r.

________

Adres: ________

________

z siedzibą przy:

Adres: ________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU BEZ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., rozwiązuję umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, dnia ________ r., pomiędzy ________________, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pracownik rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu nieprzeniesienia Pracownika przez Pracodawcę na inne stanowisko zgodne z jego stanem zdrowia i kwalifikacjami, mimo orzeczenia lekarskiego, wydanego dnia ________, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.

Z poważaniem,


________________________

(odręczny podpis pracownika)22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________

(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________ r.

________

Adres: ________

________

z siedzibą przy:

Adres: ________


OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU BEZ WYPOWIEDZENIA UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACOWNIKA


Niniejszym, w dniu dzisiejszym tj. ________ r., rozwiązuję umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, dnia ________ r., pomiędzy ________________, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Pracownik rozwiązuje umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu nieprzeniesienia Pracownika przez Pracodawcę na inne stanowisko zgodne z jego stanem zdrowia i kwalifikacjami, mimo orzeczenia lekarskiego, wydanego dnia ________, stwierdzającego szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika.

Z poważaniem,


________________________

(odręczny podpis pracownika)22288255252 2252225282 288855822285 2 52288525285 52282 2 25582, 5285:________________________

(data i podpis pracodawcy/osoby upoważnionej)