Powrót do góry

Skarga do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Postęp:
0%
?
X

Aby odpowiedzieć na pytanie należy wybrać jedną z podpowiedzi, które wyjaśniają powód złożenia skargi do prezesa UODO. Skarga powinna dotyczyć naruszenia, przez podmiot przetwarzający dane (administratora danych), przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Wybranie podpowiedzi: "kontynuował przetwarzanie danych skarżącego, mimo że nie są już niezbędne do celów ich przetwarzania" oznacza, że podmiot przetwarzający dane uzyskał zgodę skarżącego na przetwarzanie jego danych osobowych, jednakże cel przetwarzania tych danych już przestał być realizowany, a więc dalsze przetwarzanie danych skarżącego jest bezpodstawne. Z tego powodu, skarżący postanowił wnieść skargę do prezesa UODO.

Wybranie podpowiedzi: "kontynuował przetwarzanie danych skarżącego, mimo że cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie ma innej podstawy ich przetwarzania" oznacza, że skarżący zgłosił podmiotowi, który przetwarza jego dane, że cofa swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, a jednocześnie obowiązek ich dalszego przetwarzania nie wynika z przepisów szczególnych. Wobec tego, skoro podmiot kontynuuje przetwarzanie danych skarżącego, czyni to niezgodnie z prawem. Z tego powodu, skarżący może wnieść skargę do prezesa UODO.

Wybranie podpowiedzi: "kontynuował przetwarzanie danych skarżącego, mimo że wniósł on sprzeciw na ich przetwarzanie" oznacza, że dane osobowe są przetwarzane przez podmiot publiczny np. urząd miasta, a skarżący nie zgadza się, aby te dane były dalej przetwarzane przez ten podmiot publiczny i w tym celu wniósł sprzeciw, który nie został jednak uwzględniony. Mimo jego wniesienia, podmiot publiczny nadal przetwarza dane osobowe skarżącego, wobec czego skarżący zdecydował się wnieść niniejszą skargę do prezesa UODO.

Wybranie podpowiedzi: "przetwarza dane skarżącego, mimo braku podstawy prawnej do ich przetwarzania" oznacza, że podmiot przetwarzający dane, przetwarza je, mimo że nie ma ku temu żadnej podstawy prawnej. W związku z tym, jego dane powinny zostać usunięte z bazy podmiotu je przetwarzającego. Skoro nie zostały usunięte, mimo upomnień skarżącego, wnosi on obecnie skargę do UODO.

Wybranie podpowiedzi: "przetwarza dane skarżącego w innym celu, niż ten, na jaki skarżący wyraził zgodę" oznacza, że skarżący udzielił zgody na przetwarzanie jego danych przez podmiot, na którego działanie się skarży, jednakże zgoda ta obejmowała inny cel wykorzystania danych, niż ten, do którego podmiot obecnie przetwarza dane osobowe skarżącego. Wobec tego, przetwarzanie danych skarżącego (w innym celu przetwarzania niż ten, na który skarżący wyraził zgodę) narusza przepisy o przetwarzaniu danych, gdyż podmiot nie reagował na prośby skarżącego. Z tego powodu, skarżący postanowił wnieść skargę do prezesa UODO.

Wybranie podpowiedzi: "przetwarza dane dziecka, mimo że opiekun nie wyraził zgody lub aprobaty" oznacza, że dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku, a brak było zgody lub aprobaty opiekuna dziecka na ich przetwarzanie. Podmiot przetwarzający dane nie usunął ich, mimo prośby skarżącego. Z tego powodu, skarżący postanowił wnieść skargę do prezesa UODO.

Wybranie podpowiedzi: "inne" oznacza, że skarżący domaga się podjęcia innego działania, niż wskazane powyżej sytuacje. Te inne powody należy sprecyzować (po wybraniu niniejszej podpowiedzi), w odpowiedzi na kolejne pytanie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Skarżący: ________
Adres: ________

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


SKARGA
DOTYCZĄCA NARUSZENIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ________


Niniejszym, ja, niżej podpisana, ________, działając 25 225825882 552. 88 582. 2 8 2582. 8 28. 2 552. 28 582. 5 882. 5 82222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 252885 552285 2552 585282285 525222282 82/25/25 (82. 552. 55 2 228 2 2 2525 5825 5., 825. 2 2552 82. 552. 55 2 258 2 58 2525 5822 5., 825. 5) (222822 52222525522282 2 28552282 552285) - 25228522 55822 8888, 822822 825522 52 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem przez: ________, z siedzibą przy: ________, przepisów RODO, poprzez brak usunięcia danych osobowych skarżącego, mimo że nie są one już niezbędne do celów ich przetwarzania.

2 2885225 2 228228222 822822, 582 252228 552255 8855222 852285 882828285 82558 5282222 8288255252585 88252522 2555822282 8 nakazał jednocześnie ________ usunięcie danych, przetwarzanych niezgodnie z prawem.Łącząc wyrazy szacunku


_______________
(własnoręczny podpis skarżącego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Skarżący: ________
Adres: ________

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa


SKARGA
DOTYCZĄCA NARUSZENIA PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ________


Niniejszym, ja, niżej podpisana, ________, działając 25 225825882 552. 88 582. 2 8 2582. 8 28. 2 552. 28 582. 5 882. 5 82222525522285 2558522225 5552222828222 8 8552 (55) 5825/588 2 5285 58 28822285 5825 5. 8 8255882 2855222 2828 2822822285 8 2885225 2 25222855252822 552285 282828285 8 8 8255882 8828252222 252228285 252885 552285 2552 585282285 525222282 82/25/25 (82. 552. 55 2 228 2 2 2525 5825 5., 825. 2 2552 82. 552. 55 2 258 2 58 2525 5822 5., 825. 5) (222822 52222525522282 2 28552282 552285) - 25228522 55822 8888, 822822 825522 52 Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w związku z naruszeniem przez: ________, z siedzibą przy: ________, przepisów RODO, poprzez brak usunięcia danych osobowych skarżącego, mimo że nie są one już niezbędne do celów ich przetwarzania.

2 2885225 2 228228222 822822, 582 252228 552255 8855222 852285 882828285 82558 5282222 8288255252585 88252522 2555822282 8 nakazał jednocześnie ________ usunięcie danych, przetwarzanych niezgodnie z prawem.Łącząc wyrazy szacunku


_______________
(własnoręczny podpis skarżącego)