Powrót do góry

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym sporządzono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

za pośrednictwem

Organu II instancji

Nazwa: ________
Adres organu: ________

Skarżący:

Imię i nazwisko skarżącego: ________
PESEL skarżącego: ________
Adres skarżącego: ________

Organ:

Nazwa organu: ________wpis od skargi: ________ zł (słownie: ________)SKARGA
DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
na decyzję organu: ________,
z dnia ________ r.


I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 1, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: „PPSA"), zaskarżam w całości decyzję organu ________ z dnia ________ r., w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zaskarżonej(emu) w całości decyzji zarzucam:

1. ________

III. Na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c PPSA wnoszę o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji w całości oraz na podstawie art. 135 PPSA uchylenie aktu pierwszej instancji.

IV. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE


Zarówno organ pierwszej instancji, jak i organ drugiej instancji dopuścili się wielu nieprawidłowości, wskazanych w zarzutach niniejszej skargi, a mianowicie:

________

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282._____________________________
(podpis skarżącego)


ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

za pośrednictwem

Organu II instancji

Nazwa: ________
Adres organu: ________

Skarżący:

Imię i nazwisko skarżącego: ________
PESEL skarżącego: ________
Adres skarżącego: ________

Organ:

Nazwa organu: ________wpis od skargi: ________ zł (słownie: ________)SKARGA
DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
na decyzję organu: ________,
z dnia ________ r.


I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 1, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: „PPSA"), zaskarżam w całości decyzję organu ________ z dnia ________ r., w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zaskarżonej(emu) w całości decyzji zarzucam:

1. ________

III. Na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c PPSA wnoszę o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji w całości oraz na podstawie art. 135 PPSA uchylenie aktu pierwszej instancji.

IV. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE


Zarówno organ pierwszej instancji, jak i organ drugiej instancji dopuścili się wielu nieprawidłowości, wskazanych w zarzutach niniejszej skargi, a mianowicie:

________

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282._____________________________
(podpis skarżącego)


ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu.