Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

za pośrednictwem

Organu II instancji

Nazwa: ________
Adres: ________

Skarżący:

Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Organ:

Nazwa: ________wpis od skargi: ________ zł (słownie: ________)SKARGA
DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
na decyzję organu: ________,
z dnia: ________ r.


I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 1, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634, ze zm. (zwana dalej: „PPSA"), zaskarżam w całości decyzję organu ________, z dnia: ________ r., w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zaskarżonej(emu) w całości decyzji zarzucam:

1. ________

III. Na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c PPSA wnoszę o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji w całości oraz na podstawie art. 135 PPSA uchylenie aktu pierwszej instancji.

IV. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE


Zarówno organ pierwszej instancji, jak i organ drugiej instancji dopuścili się wielu nieprawidłowości, wskazanych w zarzutach niniejszej skargi, a mianowicie:

________

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282._____________________________
(podpis skarżącego)


ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu.

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Warszawie
ul. Jasna 2/4
00-013 Warszawa

za pośrednictwem

Organu II instancji

Nazwa: ________
Adres: ________

Skarżący:

Imię i nazwisko: ________
PESEL: ________
Adres: ________

Organ:

Nazwa: ________wpis od skargi: ________ zł (słownie: ________)SKARGA
DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
na decyzję organu: ________,
z dnia: ________ r.


I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 1, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1634, ze zm. (zwana dalej: „PPSA"), zaskarżam w całości decyzję organu ________, z dnia: ________ r., w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zaskarżonej(emu) w całości decyzji zarzucam:

1. ________

III. Na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c PPSA wnoszę o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji w całości oraz na podstawie art. 135 PPSA uchylenie aktu pierwszej instancji.

IV. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE


Zarówno organ pierwszej instancji, jak i organ drugiej instancji dopuścili się wielu nieprawidłowości, wskazanych w zarzutach niniejszej skargi, a mianowicie:

________

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282._____________________________
(podpis skarżącego)


ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu.