Powrót do góry

Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym sporządzono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej zwanym: WSA).

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem

Organu II instancji

________

________

Skarżący:

________

________

Organ:

________wpis od skargi: ________ zł (słownie: ________)SKARGA

DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

NA DECYZJĘ ORGANU: ________, Z DNIA ________


I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 1, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: PPSA), zaskarżam w całości decyzję organu ________ z dnia ________, w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zaskarżonej/emu w całości decyzji zarzucam:

1. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 105 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (zwana dalej: KPA) poprzez jego zastosowanie i umorzenie postępowania administracyjnego, na skutek błędnego uznania, że nie było podstaw do merytorycznego rozpoznania sprawy ze względu na to, że skarżący nie miał w toczącym się postępowaniu przymiotu strony.

III. Na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c PPSA wnoszę o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji w całości oraz na podstawie art. 135 PPSA uchylenie aktu pierwszej instancji.

IV. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE:


Zarówno organ pierwszej instancji, jak i organ drugiej instancji dopuścili się wielu nieprawidłowości, wskazanych w zarzutach niniejszej skargi, a mianowicie:

________

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282.


_____________________________
podpis skarżącego

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w ________

za pośrednictwem

Organu II instancji

________

________

Skarżący:

________

________

Organ:

________wpis od skargi: ________ zł (słownie: ________)SKARGA

DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

NA DECYZJĘ ORGANU: ________, Z DNIA ________


I. Na podstawie art. 50 par. 1, w zw. z art. 52 par. 1, art. 53 par. 1, art. 54 par. 1 oraz art. 57 par. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zwana dalej: PPSA), zaskarżam w całości decyzję organu ________ z dnia ________, w przedmiocie:

________

II. Na podstawie art. 57 par. 1 pkt 3 PPSA, zaskarżonej/emu w całości decyzji zarzucam:

1. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 105 par. 1 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (zwana dalej: KPA) poprzez jego zastosowanie i umorzenie postępowania administracyjnego, na skutek błędnego uznania, że nie było podstaw do merytorycznego rozpoznania sprawy ze względu na to, że skarżący nie miał w toczącym się postępowaniu przymiotu strony.

III. Na podstawie art. 145 par. 1 pkt 1 lit. a i c PPSA wnoszę o uwzględnienie skargi i uchylenie decyzji w całości oraz na podstawie art. 135 PPSA uchylenie aktu pierwszej instancji.

IV. 2225522, 25 225825882 552. 288 8 552. 588 2258 822822 2 28522 2282228 228222285285 825852 2252 25228852852285.


UZASADNIENIE:


Zarówno organ pierwszej instancji, jak i organ drugiej instancji dopuścili się wielu nieprawidłowości, wskazanych w zarzutach niniejszej skargi, a mianowicie:

________

2 2885225 22 882282282, 82 2282582 88252522 2282222, 822822 252 25 8822282.


_____________________________
podpis skarżącego

ZAŁĄCZNIKI:

1. Dowód dokonania wpisu sądowego;

2. Odpis skargi wraz z załącznikami dla organu.