Sprawozdanie Zarządu z działalności sp. z o.o.

Postęp:
0%
Edytuj wzór

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DZIAŁALNOŚCI: ________
ZA ROK OBROTOWY: ________


Na podstawie przepisów art. 49 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.), zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: ________ sporządza niniejsze sprawozdanie z działalności, za rok obrotowy: ________, który rozpoczął się dnia: ________ r. i zakończył dnia: ________ r.


I. Podstawowe informacje o Spółce:

Firma: ________

Siedziba: ________

Adres: ________

Informacje rejestrowe:

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu: ________ r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________, NIP: ________.

Czas trwania Spółki: Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

Rok działalności Spółki: rok obrotowy: ________ jest pierwszym rokiem działalności Spółki.

II. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest:

________

III. Zakres terytorialny działalności Spółki:

Spółka podejmuje działalność na terenie całej Polski.

IV. Skład organów Spółki:

1. Skład Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego i na dzień: ________ roku:

________ - Prezes Zarządu

V. Istotne informacje o stanie majątkowym i finansach Spółki:

1. Kapitał zakładowy, na dzień: ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

2. Spółka nie podwyższyła, ani nie obniżyła kapitału zakładowego w: ________ roku.

3. Spółka nie umorzyła w: ________ roku udziałów Spółki.

4. Kapitał zakładowy, na dzień: ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

5. Spółka, w roku obrotowym: ________ osiągnęła przychody netto, w wysokości: ________ zł (słownie: ________).

6. Rok obrotowy zamknął się zyskiem brutto, w kwocie: ________ zł (słownie: ________).

7. Podatek dochodowy w roku obrotowym: ________ wyniósł: ________ zł (słownie: ________).

8. Spółka nie jest spółką dominującą, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH.

VI. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce:

1. Zatrudnienie w Spółce, na koniec roku, wynosiło: ________ osób.

2. 28228282 528585285 5552555 522828 8282 225522 25 25822228585, 2522222285 88228282 25222 555255 8 55285828828 522828 8 22825582 882 25 582582222 882282822 85522882 225228228.
________________________
(Podpis prezesa zarządu Spółki)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DZIAŁALNOŚCI: ________
ZA ROK OBROTOWY: ________


Na podstawie przepisów art. 49 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120, ze zm.), zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: ________ sporządza niniejsze sprawozdanie z działalności, za rok obrotowy: ________, który rozpoczął się dnia: ________ r. i zakończył dnia: ________ r.


I. Podstawowe informacje o Spółce:

Firma: ________

Siedziba: ________

Adres: ________

Informacje rejestrowe:

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu: ________ r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________, NIP: ________.

Czas trwania Spółki: Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

Rok działalności Spółki: rok obrotowy: ________ jest pierwszym rokiem działalności Spółki.

II. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest:

________

III. Zakres terytorialny działalności Spółki:

Spółka podejmuje działalność na terenie całej Polski.

IV. Skład organów Spółki:

1. Skład Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego i na dzień: ________ roku:

________ - Prezes Zarządu

V. Istotne informacje o stanie majątkowym i finansach Spółki:

1. Kapitał zakładowy, na dzień: ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

2. Spółka nie podwyższyła, ani nie obniżyła kapitału zakładowego w: ________ roku.

3. Spółka nie umorzyła w: ________ roku udziałów Spółki.

4. Kapitał zakładowy, na dzień: ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

5. Spółka, w roku obrotowym: ________ osiągnęła przychody netto, w wysokości: ________ zł (słownie: ________).

6. Rok obrotowy zamknął się zyskiem brutto, w kwocie: ________ zł (słownie: ________).

7. Podatek dochodowy w roku obrotowym: ________ wyniósł: ________ zł (słownie: ________).

8. Spółka nie jest spółką dominującą, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH.

VI. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce:

1. Zatrudnienie w Spółce, na koniec roku, wynosiło: ________ osób.

2. 28228282 528585285 5552555 522828 8282 225522 25 25822228585, 2522222285 88228282 25222 555255 8 55285828828 522828 8 22825582 882 25 582582222 882282822 85522882 225228228.
________________________
(Podpis prezesa zarządu Spółki)