Powrót do góry

Sprawozdanie Zarządu z działalności sp. z o.o.

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać nazwę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której dotyczy sprawozdanie zarządu z działalności spółki. Spółka powinna zawierać spersonalizowaną nazwę oraz oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" lub oznaczenie w skrócie: "spółka z o.o.". Nazwa ta powinna być tożsama z nazwą firmy wpisaną w rejestrze KRS, co można ustalić na podstawie odpisu z KRS.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Sprawozdanie Zarządu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z działalności:
________
za rok obrotowy: ________


Na podstawie przepisów art. 49 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.), zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: ________ sporządza niniejsze sprawozdanie z działalności, za rok obrotowy ________, który rozpoczął się dnia ________ r. i zakończył dnia ________ r.


I. Podstawowe informacje o Spółce:

Firma: ________

Siedziba: ________

Adres: ________

Informacje rejestrowe:

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu ________ r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ________, Wydział ________ Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________, NIP: ________.

Czas trwania Spółki: Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

Rok działalności Spółki: rok obrotowy ________ jest pierwszym rokiem działalności Spółki.

II. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest:

________

III. Zakres terytorialny działalności Spółki:

Spółka podejmuje działalność na terenie całej Polski.

IV. Skład organów Spółki:

1. Skład Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego i na dzień ________ roku:

________ - Prezes Zarządu

V. Istotne informacje o stanie majątkowym i finansach Spółki:

1. Kapitał zakładowy, na dzień ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

2. Spółka nie podwyższyła, ani nie obniżyła kapitału zakładowego w ________ roku.

3. Spółka nie umorzyła w ________ roku udziałów Spółki.

4. Kapitał zakładowy, na dzień ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

5. Spółka, w roku obrotowym ________ osiągnęła przychody netto, w wysokości: ________ zł (słownie: ________).

6. Rok obrotowy zamknął się zyskiem brutto, w kwocie: ________ zł (słownie: ________).

7. Podatek dochodowy w roku obrotowym ________ wyniósł: ________ zł (słownie: ________).

8. Spółka nie jest spółką dominującą, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH.

VI. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce:

1. Zatrudnienie w Spółce, na koniec roku, wynosiło ________ osób.

2. 28228282 528585285 5552555 522828 8282 225522 25 25822228585, 2522222285 88228282 25222 555255 8 55285828828 522828 8 22825582 882 25 582582222 882282822 85522882 225228228.
________________________
(Podpis prezesa zarządu Spółki)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Sprawozdanie Zarządu
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z działalności:
________
za rok obrotowy: ________


Na podstawie przepisów art. 49 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.), zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: ________ sporządza niniejsze sprawozdanie z działalności, za rok obrotowy ________, który rozpoczął się dnia ________ r. i zakończył dnia ________ r.


I. Podstawowe informacje o Spółce:

Firma: ________

Siedziba: ________

Adres: ________

Informacje rejestrowe:

Spółka została zawiązana na podstawie umowy Spółki, sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu ________ r. i została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ________, Wydział ________ Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ________, NIP: ________.

Czas trwania Spółki: Spółka została zawarta na czas nieoznaczony.

Rok działalności Spółki: rok obrotowy ________ jest pierwszym rokiem działalności Spółki.

II. Podstawowy przedmiot działalności Spółki:

Przedmiotem działalności Spółki, według nomenklatury PKD, jest:

________

III. Zakres terytorialny działalności Spółki:

Spółka podejmuje działalność na terenie całej Polski.

IV. Skład organów Spółki:

1. Skład Zarządu Spółki w trakcie roku obrotowego i na dzień ________ roku:

________ - Prezes Zarządu

V. Istotne informacje o stanie majątkowym i finansach Spółki:

1. Kapitał zakładowy, na dzień ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

2. Spółka nie podwyższyła, ani nie obniżyła kapitału zakładowego w ________ roku.

3. Spółka nie umorzyła w ________ roku udziałów Spółki.

4. Kapitał zakładowy, na dzień ________ r., wynosił: ________ zł (słownie: ________) i dzielił się na ________ udziałów, o wartości nominalnej: ________ zł (słownie: ________).

5. Spółka, w roku obrotowym ________ osiągnęła przychody netto, w wysokości: ________ zł (słownie: ________).

6. Rok obrotowy zamknął się zyskiem brutto, w kwocie: ________ zł (słownie: ________).

7. Podatek dochodowy w roku obrotowym ________ wyniósł: ________ zł (słownie: ________).

8. Spółka nie jest spółką dominującą, w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 KSH.

VI. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce:

1. Zatrudnienie w Spółce, na koniec roku, wynosiło ________ osób.

2. 28228282 528585285 5552555 522828 8282 225522 25 25822228585, 2522222285 88228282 25222 555255 8 55285828828 522828 8 22825582 882 25 582582222 882282822 85522882 225228228.
________________________
(Podpis prezesa zarządu Spółki)