Powrót do góry

Świadectwo pracy

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać miasto, w którym sporządzono niniejszy dokument. Zwykle jest to miasto, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia ________

Pracodawca:

________

Adres: ________,

KRS: ________,

NIP: ________


ŚWIADECTWO PRACYI. Okres zatrudnienia:

Stwierdza się, że Pani ________, imiona rodziców: ________, ________, urodzona dnia: ________, zwana dalej Pracownikiem" była zatrudniona w ________:

od ________ do: ________, w wymiarze: ________, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


II. Stanowisko Pracownika:

Pracownik zajmował następujące stanowisko lub wykonywał następującą funkcję (rodzaj pracy): ________.


III. Przyczyna ustania zatrudnienia:

Stosunek pracy ustał w wyniku: upływu okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika.


IV. Urlop wypoczynkowy:

W okresie zatrudnienia Pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy, w wymiarze: ________ dni (________ godzin/y), w tym urlop wykorzystany na podstawie art. 1672 KP: ________ (________ godzin/y).


V. Urlop dodatkowy:

nie dotyczy.


VI. Urlop bezpłatny:

nie dotyczy.


VII. Urlop macierzyński:

nie dotyczy.


VIII. Okresy niezdolności do pracy:

nie dotyczy.


IX. Odbycie czynnej służby wojskowej:

nie dotyczy.


X. Praca wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze:

nie dotyczy.


XI. Zajęcie wynagrodzenia Pracownika:

nie dotyczy.


XII. Informacje uzupełniające:

nie dotyczy.
225822282:

255828282 2222 8 88525 22 528 25 2252225285 8885528285 25582 82825288 52 2558255882 2 828282822 2 825282285282 2222 8885528285.

2 55282 2825822825282285 8282825, 255828282288 25228852522, 8 88525 22 528 25 2588552282285 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 25582 82825282285 2 25552822 825282285285 8885528285 25582 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

2 252225525 2822588552282285 25222 2558255882 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 2555282 825282285285 8885528285 25582 82288 882 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

(podstawa 255825 - 552. 88 § 21 5252285 25582 8 28. 2 552. 252 § 2 5252285 228222285285 Cywilnego)
W imieniu Pracodawcy:_________________________

(odręczny podpis osoby uprawnionej)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia ________

Pracodawca:

________

Adres: ________,

KRS: ________,

NIP: ________


ŚWIADECTWO PRACYI. Okres zatrudnienia:

Stwierdza się, że Pani ________, imiona rodziców: ________, ________, urodzona dnia: ________, zwana dalej Pracownikiem" była zatrudniona w ________:

od ________ do: ________, w wymiarze: ________, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


II. Stanowisko Pracownika:

Pracownik zajmował następujące stanowisko lub wykonywał następującą funkcję (rodzaj pracy): ________.


III. Przyczyna ustania zatrudnienia:

Stosunek pracy ustał w wyniku: upływu okresu wypowiedzenia umowy przez pracownika.


IV. Urlop wypoczynkowy:

W okresie zatrudnienia Pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy, w wymiarze: ________ dni (________ godzin/y), w tym urlop wykorzystany na podstawie art. 1672 KP: ________ (________ godzin/y).


V. Urlop dodatkowy:

nie dotyczy.


VI. Urlop bezpłatny:

nie dotyczy.


VII. Urlop macierzyński:

nie dotyczy.


VIII. Okresy niezdolności do pracy:

nie dotyczy.


IX. Odbycie czynnej służby wojskowej:

nie dotyczy.


X. Praca wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze:

nie dotyczy.


XI. Zajęcie wynagrodzenia Pracownika:

nie dotyczy.


XII. Informacje uzupełniające:

nie dotyczy.
225822282:

255828282 2222 8 88525 22 528 25 2252225285 8885528285 25582 82825288 52 2558255882 2 828282822 2 825282285282 2222 8885528285.

2 55282 2825822825282285 8282825, 255828282288 25228852522, 8 88525 22 528 25 2588552282285 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 25582 82825282285 2 25552822 825282285285 8885528285 25582 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

2 252225525 2822588552282285 25222 2558255882 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 2555282 825282285285 8885528285 25582 82288 882 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

(podstawa 255825 - 552. 88 § 21 5252285 25582 8 28. 2 552. 252 § 2 5252285 228222285285 Cywilnego)
W imieniu Pracodawcy:_________________________

(odręczny podpis osoby uprawnionej)