Świadectwo pracy

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym sporządzono niniejszy dokument np. miasto, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.

Pracodawca:

________
Adres: ________
NIP: ________


ŚWIADECTWO PRACY1. Okres zatrudnienia:

Stwierdza się, że Pani ________, urodzona dnia: ________ r., zwana dalej „Pracownikiem" była zatrudniona w/u: ________:

od: ________ r. do: ________ r.,

w wymiarze: ________, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


2. Praca tymczasowa:

nie dotyczy.


3. Rodzaj wykonywanej pracy lub nazwa stanowiska Pracownika:

Pracownik zajmował następujące stanowisko lub wykonywał następującą funkcję (rodzaj pracy): ________.


4. Przyczyna ustania zatrudnienia:

Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę, w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy, przez oświadczenie Pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).


5. Skrócenie okresu wypowiedzenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji Pracodawcy:

nie dotyczy.


6. W okresie zatrudnienia Pracownik wykorzystał następujące zwolnienia:


1) Zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych:

nie dotyczy.

2) Urlop wypoczynkowy:

W okresie zatrudnienia Pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy, w wymiarze: ________ dni (________ godzin/y), w tym urlop wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu Pracy: ________ (________ godzin/y).

3) Urlop opiekuńczy:

nie dotyczy.


4) Urlop bezpłatny:

nie dotyczy.


5) Urlop ojcowski:

nie dotyczy.


6) Urlop rodzicielski:

nie dotyczy.


7) Urlop wychowawczy:

nie dotyczy.

8) Ochrona stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy:

nie dotyczy.


9) Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy:

nie dotyczy.

10) Okazjonalna praca zdalna:

nie dotyczy.


11) Okresy niezdolności do pracy:

nie dotyczy.


12) Okresy bezpłatnej niezdolności do pracy w 2003 r.:

nie dotyczy.


13) Odbycie czynnej służby wojskowej:

nie dotyczy.


14) Praca wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, do końca 2008 r.:

nie dotyczy.

15) Dodatkowy urlop lub dodatkowe uprawnienia:

nie dotyczy.


16) Inne okresy nieskładkowe:

nie dotyczy.


7. Zajęcie wynagrodzenia Pracownika:

nie dotyczy.


8. Informacje uzupełniające:

nie dotyczy.

W imieniu Pracodawcy:


____________________
(podpis Pracodawcy)
225822282:

255828282 2222 8 88525 22 528 25 2252225285 8885528285 25582 82825288 52 2558255882 2 828282822 2 825282285282 2222 8885528285.

2 55282 2825822825282285 8282825, 255828282288 25228852522, 8 88525 22 528 25 2588552282285 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 25582 82825282285 2 25552822 825282285285 8885528285 25582 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

2 252225525 2822588552282285 25222 2558255882 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 2555282 825282285285 8885528285 25582 82288 882 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

(podstawa 255825 - 552. 88 § 21 5252285 25582 8 28. 2 552. 252 § 2 5252285 228222285285 Cywilnego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.

Pracodawca:

________
Adres: ________
NIP: ________


ŚWIADECTWO PRACY1. Okres zatrudnienia:

Stwierdza się, że Pani ________, urodzona dnia: ________ r., zwana dalej „Pracownikiem" była zatrudniona w/u: ________:

od: ________ r. do: ________ r.,

w wymiarze: ________, na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


2. Praca tymczasowa:

nie dotyczy.


3. Rodzaj wykonywanej pracy lub nazwa stanowiska Pracownika:

Pracownik zajmował następujące stanowisko lub wykonywał następującą funkcję (rodzaj pracy): ________.


4. Przyczyna ustania zatrudnienia:

Stosunek pracy ustał w wyniku rozwiązania umowy o pracę, w trybie art. 30 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy, przez oświadczenie Pracodawcy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem).


5. Skrócenie okresu wypowiedzenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji Pracodawcy:

nie dotyczy.


6. W okresie zatrudnienia Pracownik wykorzystał następujące zwolnienia:


1) Zwolnienie z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych:

nie dotyczy.

2) Urlop wypoczynkowy:

W okresie zatrudnienia Pracownik wykorzystał urlop wypoczynkowy, w wymiarze: ________ dni (________ godzin/y), w tym urlop wykorzystany na podstawie art. 1672 Kodeksu Pracy: ________ (________ godzin/y).

3) Urlop opiekuńczy:

nie dotyczy.


4) Urlop bezpłatny:

nie dotyczy.


5) Urlop ojcowski:

nie dotyczy.


6) Urlop rodzicielski:

nie dotyczy.


7) Urlop wychowawczy:

nie dotyczy.

8) Ochrona stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 Kodeksu Pracy:

nie dotyczy.


9) Zwolnienie od pracy na opiekę nad dzieckiem na podstawie art. 188 Kodeksu Pracy:

nie dotyczy.

10) Okazjonalna praca zdalna:

nie dotyczy.


11) Okresy niezdolności do pracy:

nie dotyczy.


12) Okresy bezpłatnej niezdolności do pracy w 2003 r.:

nie dotyczy.


13) Odbycie czynnej służby wojskowej:

nie dotyczy.


14) Praca wykonywana w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, do końca 2008 r.:

nie dotyczy.

15) Dodatkowy urlop lub dodatkowe uprawnienia:

nie dotyczy.


16) Inne okresy nieskładkowe:

nie dotyczy.


7. Zajęcie wynagrodzenia Pracownika:

nie dotyczy.


8. Informacje uzupełniające:

nie dotyczy.

W imieniu Pracodawcy:


____________________
(podpis Pracodawcy)
225822282:

255828282 2222 8 88525 22 528 25 2252225285 8885528285 25582 82825288 52 2558255882 2 828282822 2 825282285282 2222 8885528285.

2 55282 2825822825282285 8282825, 255828282288 25228852522, 8 88525 22 528 25 2588552282285 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 25582 82825282285 2 25552822 825282285285 8885528285 25582 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

2 252225525 2822588552282285 25222 2558255882 2 2522882 825282285285 8885528285 25582, 2555282 825282285285 8885528285 25582 82288 882 52 5555 8222228222 – 5555 25582 2822885 252828225285 858 88252882 2558255882, 8552 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 25585 2282, 8285 858 28585 828 8222228525, 8552 222 52 5555 8222228222 - 5555 25582, 8 2225222 225225 22525522 882 252855 25582, 825852 828255 2558282825.

(podstawa 255825 - 552. 88 § 21 5252285 25582 8 28. 2 552. 252 § 2 5252285 228222285285 Cywilnego)