Testament podróżny

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy spadkodawca znajduje się w podróży, na polskim statku morskim lub powietrznym i chce sporządzić testament przed dowódcą/zastępcą dowódcy statku i 2 świadkami. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, należy wybrać odpowiedź: "tak, spadkodawca odbywa podróż na polskim statku morskim lub powietrznym i chce sporządzić testament przed dowódcą/zastępcą dowódcy statku i 2 świadkami". Jeśli spadkodawca nie przebywa na polskim statku morskim lub powietrznym, należy wybrać odpowiedź: "nie, spadkodawca nie znajduje się w podróży na polskim statku morskim lub powietrznym".

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

________, dnia: ________ r.


PROTOKÓŁ Z TREŚCI TESTAMENTU PODRÓŻNEGO


Działając na podstawie art. 953 i nast. Kodeksu Cywilnego, dnia: ________ r. w: ________, testator: ________, urodzona(y) dnia: ________ r., będąc w pełni świadom(a) swoich czynów, oświadczył(a), podczas podróży na polskim statku powietrznym, w obecności:

1. dowódcy lub zastępcy dowódcy statku: ________, urodzonego dnia: ________ r., legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "dowódcą statku",

2. ________, urodzonego dnia: ________ r., legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "pierwszym świadkiem" i

3. ________, urodzonego dnia: ________ r., legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "drugim świadkiem"

że chce wyrazić swoją ostatnią wolę dotyczącą przekazania swojego majątku po jego(jej) śmierci, w trakcie niniejszej podróży na polskim statku powietrznym.

Spadkodawca powołał(a) do dziedziczenia majątku po swojej śmierci w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną(nego) dnia: ________ r.

85 222828 82552255885 22288255288, 22 25828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.

Protokół został spisany przez: ________ w dniu: ________ r., a następnie odczytany spadkodawcy, w obecności dowódcy lub zastępcy dowódcy statku: ________ i dwóch świadków: ________________.

Wszystkie osoby podpisały się pod treścią niniejszego protokołu.___________________
odręczny podpis spadkodawcy___________________
odręczny podpis dowódcy___________________
odręczny podpis pierwszego świadka___________________
odręczny podpis drugiego świadka

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

________, dnia: ________ r.


PROTOKÓŁ Z TREŚCI TESTAMENTU PODRÓŻNEGO


Działając na podstawie art. 953 i nast. Kodeksu Cywilnego, dnia: ________ r. w: ________, testator: ________, urodzona(y) dnia: ________ r., będąc w pełni świadom(a) swoich czynów, oświadczył(a), podczas podróży na polskim statku powietrznym, w obecności:

1. dowódcy lub zastępcy dowódcy statku: ________, urodzonego dnia: ________ r., legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "dowódcą statku",

2. ________, urodzonego dnia: ________ r., legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "pierwszym świadkiem" i

3. ________, urodzonego dnia: ________ r., legitymującego się dowodem osobistym numer: ________, zwanego "drugim świadkiem"

że chce wyrazić swoją ostatnią wolę dotyczącą przekazania swojego majątku po jego(jej) śmierci, w trakcie niniejszej podróży na polskim statku powietrznym.

Spadkodawca powołał(a) do dziedziczenia majątku po swojej śmierci w całości następującą osobę: ________, relacja/stopień pokrewieństwa: ________, urodzoną(nego) dnia: ________ r.

85 222828 82552255885 22288255288, 22 25828522 882282282 2225225282 522525522285 228252222282.

Protokół został spisany przez: ________ w dniu: ________ r., a następnie odczytany spadkodawcy, w obecności dowódcy lub zastępcy dowódcy statku: ________ i dwóch świadków: ________________.

Wszystkie osoby podpisały się pod treścią niniejszego protokołu.___________________
odręczny podpis spadkodawcy___________________
odręczny podpis dowódcy___________________
odręczny podpis pierwszego świadka___________________
odręczny podpis drugiego świadka