Ugoda alimentacyjna

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, na jakiej podstawie Zobowiązany powinien płacić uprawnionemu alimenty.

Wybranie odpowiedzi: "niedostatek" oznacza, że drugi małżonek, w wyniku rozwodu, znalazł się w niedostatku. Jeśli sąd nie orzekł w wyroku rozwodowym, kto jest winny rozpadu pożycia albo orzekł, że obydwoje małżonkowie są winni, sąd nie tylko oceni, czy sytuacja Uprawnionego uległa pogorszeniu, ale będzie musiał ocenić, czy osoba ta znalazła się aż w niedostatku, a ponadto ustali, czy Zobowiązany ma możliwości zarobkowe i majątkowe. Alimenty z powodu niedostatku Uprawnionego, mogą przysługiwać maksymalnie do 5 lat od rozwodu.

Wybranie odpowiedzi: "pogorszenie się sytuacji życiowej po rozwodzie" oznacza, że Zobowiązany został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Sąd oceni tylko i wyłącznie, czy rzeczywiście, wskutek rozwodu, sytuacja materialna małżonka niewinnego istotnie się pogorszyła. Uprawniony nie musi znajdować się aż w niedostatku, aby domagać się alimentów od byłego małżonka.

Wybranie odpowiedzi: "inne" oznacza, że strony mają inny, uzasadniony powód, dla którego Zobowiązany będzie płacił alimenty Uprawnionemu. Należy jednak pamiętać, że zobowiązanie to musi być zgodne z prawem, gdyż inaczej sąd mógłby stwierdzić, że ugoda jest nieważna.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UGODA ALIMENTACYJNANiniejsza ugoda alimentacyjna została zawarta dnia: ________ r., w: ________, w celu ustalenia wysokości alimentów, pomiędzy:

1/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: „Zobowiązany"

oraz

2/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: Uprawniony"

łącznie zwanymi dalej Strony",

o następującej treści:Artykuł 1.
Przedmiot ugody

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zobowiązany będzie wykonywać ciążący na nim ustawowy obowiązek alimentacyjny, poprzez płacenie alimentów na rzecz: ________, urodzonej/ego dnia: ________ r., w kwocie: ________ zł (słownie: ________), do: 1 dnia każdego miesiąca, na następujący rachunek bankowy: ________, wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku zwłoki.

2. Osobą uprawnioną do odbioru alimentów jest: ________, do czasu osiągnięcia pełnoletności przez: ________.

3. Obowiązek alimentacyjny Zobowiązanego względem jego dziecka wynika z art. 133 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

4. Ugoda jest skuteczna i bezpośrednio wykonalna z chwilą złożenia podpisów pod projektem ugody.

5. Pierwsza rata alimentów będzie płatna najpóźniej najbliższego dnia miesiąca wskazanego w ustępie 1 niniejszego artykułu.Artykuł 2.
Zgodne oświadczenia Stron

1. Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsza ugoda kończy spór w zakresie zobowiązań alimentacyjnych między Stronami.

2. Strony oświadczają, że nie roszczą względem siebie pretensji w związku z zawarciem i wykonaniem ugody.

3. W sytuacji zmiany okoliczności, w tym zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb osoby otrzymującej alimenty lub zwiększenia się możliwości zarobkowych i majątkowych Zobowiązanego, każda ze Stron może żądać zmiany warunków zawartych w niniejszej Ugodzie.

4. Niniejsza ugoda wygasa w sytuacji ustania przesłanek stanowiących podstawę obowiązku alimentacyjnego.


Artykuł 3.
Poddanie się egzekucji


Zobowiązany oświadcza, że poddaje się egzekucji, co do zapłaty sumy pieniężnej, w trybie art. 777 § 1 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Artykuł 4.
Pozostałe regulacje

2 82558585 2825522582852285 2525 258228285282 25228825282 25222882 5252285 828882222 2552 5252285 228222285285 828882222.Artykuł 5.
Zmiany ugody

528525 2828228222 52252 822525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52252 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52252 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 252888 52252.Artykuł 7.
Liczba egzemplarzy

52252 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.
______________
(własnoręczny podpis Zobowiązanego)______________
(własnoręczny podpis Uprawnionego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UGODA ALIMENTACYJNANiniejsza ugoda alimentacyjna została zawarta dnia: ________ r., w: ________, w celu ustalenia wysokości alimentów, pomiędzy:

1/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: „Zobowiązany"

oraz

2/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: Uprawniony"

łącznie zwanymi dalej Strony",

o następującej treści:Artykuł 1.
Przedmiot ugody

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zobowiązany będzie wykonywać ciążący na nim ustawowy obowiązek alimentacyjny, poprzez płacenie alimentów na rzecz: ________, urodzonej/ego dnia: ________ r., w kwocie: ________ zł (słownie: ________), do: 1 dnia każdego miesiąca, na następujący rachunek bankowy: ________, wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku zwłoki.

2. Osobą uprawnioną do odbioru alimentów jest: ________, do czasu osiągnięcia pełnoletności przez: ________.

3. Obowiązek alimentacyjny Zobowiązanego względem jego dziecka wynika z art. 133 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

4. Ugoda jest skuteczna i bezpośrednio wykonalna z chwilą złożenia podpisów pod projektem ugody.

5. Pierwsza rata alimentów będzie płatna najpóźniej najbliższego dnia miesiąca wskazanego w ustępie 1 niniejszego artykułu.Artykuł 2.
Zgodne oświadczenia Stron

1. Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsza ugoda kończy spór w zakresie zobowiązań alimentacyjnych między Stronami.

2. Strony oświadczają, że nie roszczą względem siebie pretensji w związku z zawarciem i wykonaniem ugody.

3. W sytuacji zmiany okoliczności, w tym zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb osoby otrzymującej alimenty lub zwiększenia się możliwości zarobkowych i majątkowych Zobowiązanego, każda ze Stron może żądać zmiany warunków zawartych w niniejszej Ugodzie.

4. Niniejsza ugoda wygasa w sytuacji ustania przesłanek stanowiących podstawę obowiązku alimentacyjnego.


Artykuł 3.
Poddanie się egzekucji


Zobowiązany oświadcza, że poddaje się egzekucji, co do zapłaty sumy pieniężnej, w trybie art. 777 § 1 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Artykuł 4.
Pozostałe regulacje

2 82558585 2825522582852285 2525 258228285282 25228825282 25222882 5252285 828882222 2552 5252285 228222285285 828882222.Artykuł 5.
Zmiany ugody

528525 2828228222 52252 822525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52252 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52252 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 252888 52252.Artykuł 7.
Liczba egzemplarzy

52252 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.
______________
(własnoręczny podpis Zobowiązanego)______________
(własnoręczny podpis Uprawnionego)