Powrót do góry

Ugoda alimentacyjna

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać datę, w której zawarto, a więc również podpisano ugodę.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UGODA ALIMENTACYJNANiniejsza ugoda została zawarta dnia ________ r., w ________, w celu ustalenia wysokości alimentów, pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: „Zobowiązanym"

oraz

2/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: Uprawnionym"

łącznie zwanymi dalej Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Przedmiot ugody

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zobowiązany będzie wykonywać ciążący na nim ustawowy obowiązek alimentacyjny, poprzez płacenie alimentów na rzecz ________, urodzonej/ego dnia: ________ r., w kwocie: ________ zł (słownie: ________), do 1 dnia każdego miesiąca, na następujący rachunek bankowy: ________, wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku zwłoki.

2. Osobą uprawnioną do odbioru alimentów jest ________, do czasu osiągnięcia przez ________ pełnoletności.

3. Obowiązek alimentacyjny Zobowiązanego względem jego dziecka wynika z art. 133 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

4. Ugoda jest skuteczna i bezpośrednio wykonalna z chwilą złożenia podpisów pod projektem ugody.

5. Pierwsza rata alimentów będzie płatna najpóźniej najbliższego dnia miesiąca wskazanego w ustępie 1 niniejszego artykułu.Artykuł 2.
Zgodne oświadczenia Stron

1. Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsza ugoda kończy spór w zakresie zobowiązań alimentacyjnych między Stronami.

2. Strony oświadczają, że nie roszczą względem siebie pretensji w związku z zawarciem i wykonaniem ugody.

3. W sytuacji zmiany okoliczności, w tym zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb osoby otrzymującej alimenty lub zwiększenia się możliwości zarobkowych i majątkowych Zobowiązanego, każda ze Stron może żądać zmiany warunków zawartych w niniejszej Ugodzie.

4. Niniejsza ugoda wygasa w sytuacji ustania przesłanek stanowiących podstawę obowiązku alimentacyjnego.


Artykuł 3.
Poddanie się egzekucji


Zobowiązany oświadcza, że poddaje się egzekucji, co do zapłaty sumy pieniężnej, w trybie art. 777 § 1 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Artykuł 4.
Pozostałe regulacje

2 82558585 2825522582852285 2525 258228285282 25228825282 25222882 5252285 828882222 2552 5252285 228222285285 828882222.Artykuł 5.
Zmiany ugody

528525 2828228222 52252 822525 22522 28822222 225 5222522 222 28285222888.Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52252 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52252 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 5225282.Artykuł 7.
Liczba egzemplarzy

52252 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 52522.
______________

podpis Zobowiązanego______________

podpis Uprawnionego

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UGODA ALIMENTACYJNANiniejsza ugoda została zawarta dnia ________ r., w ________, w celu ustalenia wysokości alimentów, pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: „Zobowiązanym"

oraz

2/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem PESEL: ________ oraz numerem dokumentu tożsamości: ________,

zwaną dalej: Uprawnionym"

łącznie zwanymi dalej Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Przedmiot ugody

1. Strony zgodnie postanawiają, że Zobowiązany będzie wykonywać ciążący na nim ustawowy obowiązek alimentacyjny, poprzez płacenie alimentów na rzecz ________, urodzonej/ego dnia: ________ r., w kwocie: ________ zł (słownie: ________), do 1 dnia każdego miesiąca, na następujący rachunek bankowy: ________, wraz z ustawowymi odsetkami, w przypadku zwłoki.

2. Osobą uprawnioną do odbioru alimentów jest ________, do czasu osiągnięcia przez ________ pełnoletności.

3. Obowiązek alimentacyjny Zobowiązanego względem jego dziecka wynika z art. 133 par. 1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

4. Ugoda jest skuteczna i bezpośrednio wykonalna z chwilą złożenia podpisów pod projektem ugody.

5. Pierwsza rata alimentów będzie płatna najpóźniej najbliższego dnia miesiąca wskazanego w ustępie 1 niniejszego artykułu.Artykuł 2.
Zgodne oświadczenia Stron

1. Strony zgodnie potwierdzają, że niniejsza ugoda kończy spór w zakresie zobowiązań alimentacyjnych między Stronami.

2. Strony oświadczają, że nie roszczą względem siebie pretensji w związku z zawarciem i wykonaniem ugody.

3. W sytuacji zmiany okoliczności, w tym zwiększenia się usprawiedliwionych potrzeb osoby otrzymującej alimenty lub zwiększenia się możliwości zarobkowych i majątkowych Zobowiązanego, każda ze Stron może żądać zmiany warunków zawartych w niniejszej Ugodzie.

4. Niniejsza ugoda wygasa w sytuacji ustania przesłanek stanowiących podstawę obowiązku alimentacyjnego.


Artykuł 3.
Poddanie się egzekucji


Zobowiązany oświadcza, że poddaje się egzekucji, co do zapłaty sumy pieniężnej, w trybie art. 777 § 1 punkt 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego.


Artykuł 4.
Pozostałe regulacje

2 82558585 2825522582852285 2525 258228285282 25228825282 25222882 5252285 828882222 2552 5252285 228222285285 828882222.Artykuł 5.
Zmiany ugody

528525 2828228222 52252 822525 22522 28822222 225 5222522 222 28285222888.Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52252 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52252 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 5225282.Artykuł 7.
Liczba egzemplarzy

52252 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 52522.
______________

podpis Zobowiązanego______________

podpis Uprawnionego