Powrót do góry

Ugoda dotycząca płatności

Postęp:
0%
?
X

Należy opisać, z jakiego tytułu, dłużnik ma dług względem wierzyciela np. dług wynikający z nieuregulowanego czynszu za jeden miesiąc; dług wynikający z braku zapłaty faktury itd. Dług ten, w wyniku zawarcia niniejszej umowy, zostanie odroczony, rozłożony na raty, umorzony, w całości (wówczas dłużnik nie będzie musiał płacić długu) albo umorzony w części, sprecyzowanej w następnych pytaniach.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UGODA PRYWATNA
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI DŁUGU


Ugoda dotycząca płatności, zwana dalej: „Ugoda", została sporządzona, w dniu: ________ r., w: ________, pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Wierzyciel")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Dłużnik")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"

o następującej treści:

Zważywszy, że:

I. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą Ugody. Sąd uzna Ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

II. Aby uchylić niepewność co do roszczeń, wynikających z istniejącego między stronami stosunku prawnego lub zapewnić ich wykonanie albo uchylić spór, istniejący lub mogący powstać, Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.

III. Spór między Stronami dotyczy płatności za:

________

IV. Strony postanowiły poczynić ustępstwa, w celu zażegnania istniejącego sporu, które polegają na odroczeniu terminu płatności długu przez Dłużnika.

V. Uchylenie się od skutków prawnych Ugody, zawartej pod wpływem błędu, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści Ugody obie Strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie powstałyby, gdyby w chwili zawarcia Ugody Strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

VI. Nie można uchylić się od skutków prawnych Ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których Ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

VII. Strony, dążąc do polubownego zakończenia sporu, w tym m.in. wyjaśniając sobie niepewności co do roszczeń, wynikających z zobowiązania, zapewniając jego wykonanie oraz uchylając istniejący lub potencjalny spór w tym zakresie, zawierają niniejszą ugodę pozasądową, zwaną dalej: „Ugoda".


Artykuł 1
Pochodzenie Długu


1. Strony zgodnie oświadczają, że Dłużnik posiada następujące wymagalne i bezsporne zobowiązanie względem Wierzyciela, wynikające z faktury VAT nr: ________, z dnia: ________ r., z której do zapłaty pozostaje kwota: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwane dalej: „Roszczenie" lub „Dług".

2. Wobec powyższego, bezsporne zobowiązania Dłużnika względem Wierzyciela, opiewają na kwotę należnosci głównej, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________)


Artykuł 2
Wzajemne ustępstwa Stron


1. Strony niniejszym potwierdzają, iż Dłużnik zapłaci Wierzycielowi Dług w innym terminie, niż wcześniej ustalony, najpóźniej do dnia: ________ r.

2. Wierzyciel oświadcza, że akceptuje odroczony termin płatności zobowiązania.

3. W razie braku zapłaty w terminie, wskazanym w ust. 1 niniejszego artykułu, Wierzyciel ma prawo żądać od Dłużnika:

a) natychmiastowej zapłaty całości należności, objętej niniejszą Ugodą;

b) odsetek ustawowych, liczonych od dnia wymagalności, do dnia zapłaty.


Artykuł 3
Polubowne 5228852285282 sporów


525222 2225282 522525, 22 558822 8228282 522882222888 858 82252, 25282 8228225 858 2228282 8 25228282888 82282258 22 82285225 25582222, 82558222 22582585 2828228222 52252, 525222 8255 2228228222282 52288522858, 55258 52 22858282222 885 25222822285, 8 225282 52252 22258552822.


Artykuł 4
Postanowienia nieskuteczne

W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Ugody było lub miało stać się nieważne lub nieskuteczne, ważność całej Ugody, w pozostałej części, pozostaje nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią, nieważne lub nieskuteczne postanowienia innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ugodzie.


Artykuł 5
Zmiany Ugody


Wszelkie zmiany niniejszej Ugody wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 6
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ugodzie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 7
Liczba egzemplarzy

Ugodę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
________
(Wierzyciel)________
(Dłużnik)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UGODA PRYWATNA
DOTYCZĄCA PŁATNOŚCI DŁUGU


Ugoda dotycząca płatności, zwana dalej: „Ugoda", została sporządzona, w dniu: ________ r., w: ________, pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Wierzyciel")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Dłużnik")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"

o następującej treści:

Zważywszy, że:

I. Sprawy cywilne, których charakter na to zezwala, mogą być uregulowane drogą Ugody. Sąd uzna Ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

II. Aby uchylić niepewność co do roszczeń, wynikających z istniejącego między stronami stosunku prawnego lub zapewnić ich wykonanie albo uchylić spór, istniejący lub mogący powstać, Strony czynią sobie wzajemne ustępstwa, w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego.

III. Spór między Stronami dotyczy płatności za:

________

IV. Strony postanowiły poczynić ustępstwa, w celu zażegnania istniejącego sporu, które polegają na odroczeniu terminu płatności długu przez Dłużnika.

V. Uchylenie się od skutków prawnych Ugody, zawartej pod wpływem błędu, jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści Ugody obie Strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie powstałyby, gdyby w chwili zawarcia Ugody Strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

VI. Nie można uchylić się od skutków prawnych Ugody z powodu odnalezienia dowodów co do roszczeń, których Ugoda dotyczy, chyba że została zawarta w złej wierze.

VII. Strony, dążąc do polubownego zakończenia sporu, w tym m.in. wyjaśniając sobie niepewności co do roszczeń, wynikających z zobowiązania, zapewniając jego wykonanie oraz uchylając istniejący lub potencjalny spór w tym zakresie, zawierają niniejszą ugodę pozasądową, zwaną dalej: „Ugoda".


Artykuł 1
Pochodzenie Długu


1. Strony zgodnie oświadczają, że Dłużnik posiada następujące wymagalne i bezsporne zobowiązanie względem Wierzyciela, wynikające z faktury VAT nr: ________, z dnia: ________ r., z której do zapłaty pozostaje kwota: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwane dalej: „Roszczenie" lub „Dług".

2. Wobec powyższego, bezsporne zobowiązania Dłużnika względem Wierzyciela, opiewają na kwotę należnosci głównej, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________)


Artykuł 2
Wzajemne ustępstwa Stron


1. Strony niniejszym potwierdzają, iż Dłużnik zapłaci Wierzycielowi Dług w innym terminie, niż wcześniej ustalony, najpóźniej do dnia: ________ r.

2. Wierzyciel oświadcza, że akceptuje odroczony termin płatności zobowiązania.

3. W razie braku zapłaty w terminie, wskazanym w ust. 1 niniejszego artykułu, Wierzyciel ma prawo żądać od Dłużnika:

a) natychmiastowej zapłaty całości należności, objętej niniejszą Ugodą;

b) odsetek ustawowych, liczonych od dnia wymagalności, do dnia zapłaty.


Artykuł 3
Polubowne 5228852285282 sporów


525222 2225282 522525, 22 558822 8228282 522882222888 858 82252, 25282 8228225 858 2228282 8 25228282888 82282258 22 82285225 25582222, 82558222 22582585 2828228222 52252, 525222 8255 2228228222282 52288522858, 55258 52 22858282222 885 25222822285, 8 225282 52252 22258552822.


Artykuł 4
Postanowienia nieskuteczne

W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Ugody było lub miało stać się nieważne lub nieskuteczne, ważność całej Ugody, w pozostałej części, pozostaje nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią, nieważne lub nieskuteczne postanowienia innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Ugodzie.


Artykuł 5
Zmiany Ugody


Wszelkie zmiany niniejszej Ugody wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 6
Sprawy nieuregulowane

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Ugodzie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 7
Liczba egzemplarzy

Ugodę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
________
(Wierzyciel)________
(Dłużnik)