Umowa adopcji psa

Postęp:
0%
Edytuj wzór

UMOWA ADOPCJI PSAUmowę o adopcji psa zawarto dnia: ________ r., w: ________, pomiędzy:

1/ ________, z siedzibą w: ________, będącym jednostką budżetową miasta(gminy), powołanym Uchwałą Rady Miasta(Gminy) nr: ________, z dnia: ________, reprezentowanym przez: ________,

zwany dalej: „Przekazujący"

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwanym dalej: „Adoptujący"

zwanymi dalej łącznie: „Strony",

o następującej treści:Zważywszy, że:

1. Adoptujący sprawował tymczasową opiekę nad Psem, będącym przedmiotem niniejszej Umowy, od dnia: ________ r.

2. Strony jednoznacznie oświadczają, że z dniem podpisania niniejszej Umowy, Adoptujący przestaje sprawować opiekę tymczasową i staje się Adoptującym, a więc właścicielem psa, zobowiązanym do ponoszenia jego kosztów opieki, utrzymania i leczenia.

3. Przekazujący zachowuje pewne uprawnienia, wymienione enumeratywnie w treści niniejszej Umowy, kierując się zawsze troską o zdrowie i dobro Psa.Artykuł 1.

Przedmiot Umowy


1. Przedmiotem Umowy jest pies rasy: ________, o imieniu: ________, o umaszczeniu: ________, w wieku: ________, płci: pies, zwany dalej: „Pies".

2. W ramach niniejszej umowy, Przekazujący zobowiązuje się przekazać Psa Adoptującemu na własność, a Adoptujący zobowiązuje się odebrać Psa oraz ponosić wszelkie koszty opieki, utrzymania i leczenia Psa.

3. Ogólny stan zdrowia Psa jest: bardzo dobry.

4. Dolegliwości zdrowotne Psa, wykryte po podpisaniu Umowy nie będą podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, ze strony Przekazującego.Artykuł 2.
Okres trwania Umowy


Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, rozpoczynając od dnia jej podpisania.Artykuł 3.
Miejsce wykonania Umowy


1. Miejsce stałego pobytu Psa ustala się na adres: ________.

2. Adoptujący powinien informować Przekazującego o zmianie stałego miejsca pobytu Psa, co najmniej 7 dni, przed planowaną zmianą pobytu. Nie dotyczy to okazjonalnych i krótkich wyjazdów.Artykuł 4.
Cena


W celu usunięcia wątpliwości, niniejsza Umowa jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową sprzedaży, a więc nie generuje żadnego obowiązku zapłaty Przekazującemu za adopcję Psa przez Adoptującego.Artykuł 5.
Uprawnienia i obowiązki Stron


1. Przekazujący zastrzega sobie prawo do kontrolowania warunków, w jakich Pies będzie trzymany.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580, ze zm.), zwanej dalej: „Ustawa o ochronie zwierząt", Przekazujący, po uzyskaniu stosownej decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może czasowo odebrać Psa, w razie gdyby zostało stwierdzone, że Adoptujący znęca się nad Psem, w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie Psa u Adoptującego zagraża jego życiu lub zdrowiu, Przekazujący, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera Psa od Adoptującego, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji, w przedmiocie odebrania Psa.Artykuł 6.
Odpowiedzialność Adoptującego


Z dniem podpisania niniejszej Umowy, Adoptujący zwalnia Przekazującego od wszelkiej odpowiedzialności za szkody lub krzywdy, powstałe po zawarciu niniejszej Umowy, w razie wystąpienia komplikacji, związanych z niewłaściwym wychowaniem, utrzymaniem, karmieniem i traktowaniem Psa.Artykuł 7.
Oświadczenia Stron


1. Adoptujący oświadcza, że uzyskał wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do wychowania Psa oraz że takie wiadomości i umiejętności zobowiązuje się w razie potrzeby na bieżąco uzupełniać.

2. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania Psa w dobrym zdrowiu i samopoczuciu, dbając m.in. o terminowość szczepień i konieczną opiekę weterynaryjną.

3. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania Psa pod nadzorem, zapewniającym bezpieczeństwo Psa i zapobiegającym ucieczce. Jednocześnie zapewnia, że nie będzie trzymał Psa na łańcuchu, ani innej uwięzi, uniemożliwiającej Psu swobodne wybieganie się, a stałym miejscem pobytu zwierzęcia będzie pomieszczenie wyposażone w czynną, w sezonie grzewczym, instalację, zapewniającą komfort cieplny.

4. Adoptujący zobowiązuje się wyposażyć Psa w dodatkowe akcesoria, umożliwiające natychmiastowe odnalezienie Adoptującego, w przypadku zaginięcia.

5. Adoptujący oświadcza, że:

 • nie jest pośrednikiem przy zakupie Psa;
 • adoptowany Pies nie będzie odsprzedany ani przekazany pośrednikowi w handlu zwierzętami lub sklepowi ze zwierzętami;
 • adoptowany Pies nie będzie brał udziału w walkach psów.

6. Adoptujący zapewnia, że przyjmowany przez niego Pies, nie będzie poddawany zabiegom kopiowania uszu.

7. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złe traktowanie zwierząt, na mocy Ustawy o ochronie zwierząt. W przypadku wydania prawomocnego wyroku sądu, mającego za przedmiot naruszenie w/w ustawy przez Adoptującego, Umowa traci ważność, a Pies zostaje bezwarunkowo odebrany przez Przekazującego lub osobę przez nią wskazaną.Artykuł 8.
Prawo pierwokupu


1. Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Przekazującego o zamiarze przekazania Psa osobom trzecim, jego sprzedaży lub uśpienia. Przekazujący będzie miał w tej sytuacji prawo pierwszeństwa do nieodpłatnego nabycia Psa, w ciągu czternastu (14) dni, od dnia otrzymania powiadomienia, bez konieczności ponoszenia przez Adoptującego opłat związanych z pobytem, utrzymaniem lub leczeniem Psa.

2. W przypadku przekazania Psa przez Adoptującego osobom trzecim, bez powiadomienia Przekazującego, Przekazujący ma prawo do bezwzględnego odebrania Psa jego kolejnym nabywcom.Artykuł 9.
Sytuacje nadzwyczajne


1. Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Przekazującego o zaginięciu Psa lub jego zgonie.

2. W razie, gdyby Adoptujący zmienił zdanie, na temat adopcji, po podpisaniu niniejszej Umowy, zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów transportu oraz tygodniowego pobytu Psa w domu tymczasowym, hotelu bądź w klinice.

3. W przypadku nieprzewidzianej i nagłej zmiany warunków życiowych bądź zdrowotnych Adoptującego, uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej opieki nad Psem, Adoptujący niezwłocznie powiadomi Przekazującego o zaistniałej sytuacji, a Przekazujący zapewni godziwe warunki życia dla Psa.Artykuł 10.
Siła wyższa


________. 55525 22 52522 282 222288 25228825285822888 25 2555822282 2828852228, 822825258285 2 52282, 8 55282, 252 82858225 252282225 2555822285 2828852228 2282 528585282 8882 8228222.

________. 25222 8882 822825 5225282 882 255522282 8552 8852 2555222 858 222888222888, 282258222285 25 52522, 22252 5255528525 858 52822228888525 82222285282 2282885252 55222 525222, 822825258285 2 52282, 5 2225285 5525 525225 282 22285 25228852828, 528 82 25228828 858 2522282882228, 2822 5285285285 258222222 82555222888.

________. 82 2555222, 25258285 855552225 8882 8228222, 258222 25888228:

 • 252225528 28852522 2 52858528528 888 25225252, 2.82. 228252, 22255, 22852285, 828585 8582525, 2522882282 28228;
 • 252225528 28852522 2 52858528528 822222228 858 2 822228 2225582528 888 285222285 22. 5222 22552528228222;
 • 528585285 885522 2528282822, 22252 85555222522525 882 822858222822 2228882888 2522888825882285 882 82 25222 225228222, 2.82. 8252 8222222, 8822552 255288, 25252 8222525 8 22822525 822 8288582822282 2825585222888.

________. 2 828222282285 25222552585 25 8882 822825 22225 52258 25222 282825282222 2585285285 822828222888 22. 8255228 222255822, 2228222552282 252822825822 822 252828228.

________. 2 252225525 25882282285 8882 8228222 525225, 222522 5222822 528585282 8882 8228222, 22828852525 2282 228222522858 55525 525222 25 288282 2 82825282285 8882 8228222, 22 8825252822 25228852852222 82585 2585285 2522822252 2552 5258825828 2828852228, 822825258285 2 52282.

________. 822288 2 228255 528585285 8882 8228222, 5258825825 52282 825282 882 2822228885, 5252282 25228852522 25582 52288525285 52282, 822 2585285285 225285 8222882522285.Artykuł 11.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Spółki.Artykuł 12.
Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Schronisko dla zwierząt, nazywane w treści niniejszej Umowy: „Przekazujący". W niniejszym artykule Umowy, Przekazujący będzie nazywany: „Administrator".

2. Dane osobowe Adoptującego są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO", tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie ich spowoduje brak możliwości adopcji Psa.

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu adopcji, w tym weryfikacji rodziny adopcyjnej, dokumentów, faktycznego przekazania Psa oraz późniejszej pracy z rodziną adopcyjną.

5. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych osób, podchodzących do procesu adopcyjnego, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa, w szczególności, dane te mogą zostać przekazane Policji, Prokuraturze, innym podmiotom, wymienionym w przepisach prawa, o ile zaistnieje taka konieczność, ze względu na postanowienia zawarte w Umowie o adopcji Psa.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. W przypadku negatywnej weryfikacji rodziny adopcyjnej, dane osobowe przestają być przetwarzane przez Administratora niezwłocznie, po odmowie adopcji.

8. W przypadku podpisania Umowy o adopcji Psa, dane osobowe są przetwarzane bezterminowo, ze względu na bezpieczeństwo i życie Psa.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Artykuł 13.
Przepisy końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie zwierząt i inne akty prawne.

2. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze postanowienia, ustne lub pisemne, wyczerpując zakres zobowiązań Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części pozostaje nienaruszona. W takiej sytuacji Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

5. Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
____________________
(podpis Przekazującego)____________________
(podpis Adoptującego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA ADOPCJI PSAUmowę o adopcji psa zawarto dnia: ________ r., w: ________, pomiędzy:

1/ ________, z siedzibą w: ________, będącym jednostką budżetową miasta(gminy), powołanym Uchwałą Rady Miasta(Gminy) nr: ________, z dnia: ________, reprezentowanym przez: ________,

zwany dalej: „Przekazujący"

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwanym dalej: „Adoptujący"

zwanymi dalej łącznie: „Strony",

o następującej treści:Zważywszy, że:

1. Adoptujący sprawował tymczasową opiekę nad Psem, będącym przedmiotem niniejszej Umowy, od dnia: ________ r.

2. Strony jednoznacznie oświadczają, że z dniem podpisania niniejszej Umowy, Adoptujący przestaje sprawować opiekę tymczasową i staje się Adoptującym, a więc właścicielem psa, zobowiązanym do ponoszenia jego kosztów opieki, utrzymania i leczenia.

3. Przekazujący zachowuje pewne uprawnienia, wymienione enumeratywnie w treści niniejszej Umowy, kierując się zawsze troską o zdrowie i dobro Psa.Artykuł 1.

Przedmiot Umowy


1. Przedmiotem Umowy jest pies rasy: ________, o imieniu: ________, o umaszczeniu: ________, w wieku: ________, płci: pies, zwany dalej: „Pies".

2. W ramach niniejszej umowy, Przekazujący zobowiązuje się przekazać Psa Adoptującemu na własność, a Adoptujący zobowiązuje się odebrać Psa oraz ponosić wszelkie koszty opieki, utrzymania i leczenia Psa.

3. Ogólny stan zdrowia Psa jest: bardzo dobry.

4. Dolegliwości zdrowotne Psa, wykryte po podpisaniu Umowy nie będą podstawą jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, ze strony Przekazującego.Artykuł 2.
Okres trwania Umowy


Umowa jest zawarta na czas nieokreślony, rozpoczynając od dnia jej podpisania.Artykuł 3.
Miejsce wykonania Umowy


1. Miejsce stałego pobytu Psa ustala się na adres: ________.

2. Adoptujący powinien informować Przekazującego o zmianie stałego miejsca pobytu Psa, co najmniej 7 dni, przed planowaną zmianą pobytu. Nie dotyczy to okazjonalnych i krótkich wyjazdów.Artykuł 4.
Cena


W celu usunięcia wątpliwości, niniejsza Umowa jest zobowiązaniem adopcyjnym, a nie umową sprzedaży, a więc nie generuje żadnego obowiązku zapłaty Przekazującemu za adopcję Psa przez Adoptującego.Artykuł 5.
Uprawnienia i obowiązki Stron


1. Przekazujący zastrzega sobie prawo do kontrolowania warunków, w jakich Pies będzie trzymany.

2. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580, ze zm.), zwanej dalej: „Ustawa o ochronie zwierząt", Przekazujący, po uzyskaniu stosownej decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może czasowo odebrać Psa, w razie gdyby zostało stwierdzone, że Adoptujący znęca się nad Psem, w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie Psa u Adoptującego zagraża jego życiu lub zdrowiu, Przekazujący, policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera Psa od Adoptującego, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji, w przedmiocie odebrania Psa.Artykuł 6.
Odpowiedzialność Adoptującego


Z dniem podpisania niniejszej Umowy, Adoptujący zwalnia Przekazującego od wszelkiej odpowiedzialności za szkody lub krzywdy, powstałe po zawarciu niniejszej Umowy, w razie wystąpienia komplikacji, związanych z niewłaściwym wychowaniem, utrzymaniem, karmieniem i traktowaniem Psa.Artykuł 7.
Oświadczenia Stron


1. Adoptujący oświadcza, że uzyskał wystarczające wiadomości, umiejętności i warunki do wychowania Psa oraz że takie wiadomości i umiejętności zobowiązuje się w razie potrzeby na bieżąco uzupełniać.

2. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania Psa w dobrym zdrowiu i samopoczuciu, dbając m.in. o terminowość szczepień i konieczną opiekę weterynaryjną.

3. Adoptujący zobowiązuje się do utrzymywania Psa pod nadzorem, zapewniającym bezpieczeństwo Psa i zapobiegającym ucieczce. Jednocześnie zapewnia, że nie będzie trzymał Psa na łańcuchu, ani innej uwięzi, uniemożliwiającej Psu swobodne wybieganie się, a stałym miejscem pobytu zwierzęcia będzie pomieszczenie wyposażone w czynną, w sezonie grzewczym, instalację, zapewniającą komfort cieplny.

4. Adoptujący zobowiązuje się wyposażyć Psa w dodatkowe akcesoria, umożliwiające natychmiastowe odnalezienie Adoptującego, w przypadku zaginięcia.

5. Adoptujący oświadcza, że:

 • nie jest pośrednikiem przy zakupie Psa;
 • adoptowany Pies nie będzie odsprzedany ani przekazany pośrednikowi w handlu zwierzętami lub sklepowi ze zwierzętami;
 • adoptowany Pies nie będzie brał udziału w walkach psów.

6. Adoptujący zapewnia, że przyjmowany przez niego Pies, nie będzie poddawany zabiegom kopiowania uszu.

7. Adoptujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złe traktowanie zwierząt, na mocy Ustawy o ochronie zwierząt. W przypadku wydania prawomocnego wyroku sądu, mającego za przedmiot naruszenie w/w ustawy przez Adoptującego, Umowa traci ważność, a Pies zostaje bezwarunkowo odebrany przez Przekazującego lub osobę przez nią wskazaną.Artykuł 8.
Prawo pierwokupu


1. Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Przekazującego o zamiarze przekazania Psa osobom trzecim, jego sprzedaży lub uśpienia. Przekazujący będzie miał w tej sytuacji prawo pierwszeństwa do nieodpłatnego nabycia Psa, w ciągu czternastu (14) dni, od dnia otrzymania powiadomienia, bez konieczności ponoszenia przez Adoptującego opłat związanych z pobytem, utrzymaniem lub leczeniem Psa.

2. W przypadku przekazania Psa przez Adoptującego osobom trzecim, bez powiadomienia Przekazującego, Przekazujący ma prawo do bezwzględnego odebrania Psa jego kolejnym nabywcom.Artykuł 9.
Sytuacje nadzwyczajne


1. Adoptujący zobowiązuje się powiadomić Przekazującego o zaginięciu Psa lub jego zgonie.

2. W razie, gdyby Adoptujący zmienił zdanie, na temat adopcji, po podpisaniu niniejszej Umowy, zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów transportu oraz tygodniowego pobytu Psa w domu tymczasowym, hotelu bądź w klinice.

3. W przypadku nieprzewidzianej i nagłej zmiany warunków życiowych bądź zdrowotnych Adoptującego, uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej opieki nad Psem, Adoptujący niezwłocznie powiadomi Przekazującego o zaistniałej sytuacji, a Przekazujący zapewni godziwe warunki życia dla Psa.Artykuł 10.
Siła wyższa


________. 55525 22 52522 282 222288 25228825285822888 25 2555822282 2828852228, 822825258285 2 52282, 8 55282, 252 82858225 252282225 2555822285 2828852228 2282 528585282 8882 8228222.

________. 25222 8882 822825 5225282 882 255522282 8552 8852 2555222 858 222888222888, 282258222285 25 52522, 22252 5255528525 858 52822228888525 82222285282 2282885252 55222 525222, 822825258285 2 52282, 5 2225285 5525 525225 282 22285 25228852828, 528 82 25228828 858 2522282882228, 2822 5285285285 258222222 82555222888.

________. 82 2555222, 25258285 855552225 8882 8228222, 258222 25888228:

 • 252225528 28852522 2 52858528528 888 25225252, 2.82. 228252, 22255, 22852285, 828585 8582525, 2522882282 28228;
 • 252225528 28852522 2 52858528528 822222228 858 2 822228 2225582528 888 285222285 22. 5222 22552528228222;
 • 528585285 885522 2528282822, 22252 85555222522525 882 822858222822 2228882888 2522888825882285 882 82 25222 225228222, 2.82. 8252 8222222, 8822552 255288, 25252 8222525 8 22822525 822 8288582822282 2825585222888.

________. 2 828222282285 25222552585 25 8882 822825 22225 52258 25222 282825282222 2585285285 822828222888 22. 8255228 222255822, 2228222552282 252822825822 822 252828228.

________. 2 252225525 25882282285 8882 8228222 525225, 222522 5222822 528585282 8882 8228222, 22828852525 2282 228222522858 55525 525222 25 288282 2 82825282285 8882 8228222, 22 8825252822 25228852852222 82585 2585285 2522822252 2552 5258825828 2828852228, 822825258285 2 52282.

________. 822288 2 228255 528585285 8882 8228222, 5258825825 52282 825282 882 2822228885, 5252282 25228852522 25582 52288525285 52282, 822 2585285285 225285 8222882522285.Artykuł 11.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Spółki.Artykuł 12.
Przetwarzanie danych osobowych


1. Administratorem danych osobowych jest Schronisko dla zwierząt, nazywane w treści niniejszej Umowy: „Przekazujący". W niniejszym artykule Umowy, Przekazujący będzie nazywany: „Administrator".

2. Dane osobowe Adoptującego są przetwarzane na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE L 119, 4 maja 2016, str. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO", tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Niepodanie ich spowoduje brak możliwości adopcji Psa.

4. Przetwarzanie danych odbywa się w celu przeprowadzenia procesu adopcji, w tym weryfikacji rodziny adopcyjnej, dokumentów, faktycznego przekazania Psa oraz późniejszej pracy z rodziną adopcyjną.

5. Administrator zobowiązuje się nie przekazywać danych osobowych osób, podchodzących do procesu adopcyjnego, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa, w szczególności, dane te mogą zostać przekazane Policji, Prokuraturze, innym podmiotom, wymienionym w przepisach prawa, o ile zaistnieje taka konieczność, ze względu na postanowienia zawarte w Umowie o adopcji Psa.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. W przypadku negatywnej weryfikacji rodziny adopcyjnej, dane osobowe przestają być przetwarzane przez Administratora niezwłocznie, po odmowie adopcji.

8. W przypadku podpisania Umowy o adopcji Psa, dane osobowe są przetwarzane bezterminowo, ze względu na bezpieczeństwo i życie Psa.

9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Artykuł 13.
Przepisy końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową, mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie zwierząt i inne akty prawne.

2. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze postanowienia, ustne lub pisemne, wyczerpując zakres zobowiązań Stron.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części pozostaje nienaruszona. W takiej sytuacji Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

5. Umowa została sporządzona w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
____________________
(podpis Przekazującego)____________________
(podpis Adoptującego)