Umowa konkubencka

Postęp:
0%
Edytuj wzór

Uwaga - niniejsza umowa wymaga formy aktu notarialnego.
Jest ona jedynie projektem, który zaleca się zawrzeć przed notariuszem.


Umowa konkubencka


Umowa została zawarta w ________, dnia ________ r., pomiędzy:

1/ ________, zamieszkała przy ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwana dalej: „Partnerką")

a

2/ ________, zamieszkały przy ________, legitymujący się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwany dalej: „Partnerem");

łącznie zwanymi dalej: „Stronami";

o następującej treści:

Artykuł 1
Przedmiot Umowy

1. Nieformalny związek to związek konkubencki.

2. Związek konkubencki tworzą Strony Umowy, a więc dwie pełnoletnie osoby fizyczne, które nie zostały ubezwłasnowolnione i pozostają faktycznie we wspólnym pożyciu.

3. W niniejszej Umowie Strony postanawiają uregulować sprawy majątkowo - osobiste.

4. Strony potwierdzają, że dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych.

5. Strony oświadczają, że są stanu wolnego.

6. Strony oświadczają, że nie są stroną innego związku konkubenckiego lub partnerskiego.

7. Strony oświadczają, że nie są ze sobą spokrewnione.

8. Zawarcie związku konkubenckiego nie powoduje zmiany stanu cywilnego Stron.

9. Zawarcie związku konkubenckiego nie powoduje zmiany nazwisk Stron.


Artykuł 2
Wspólne zamieszkanie

Strony oświadczają, że mieszkają wspólnie, pod adresem: ________, w lokalu, należącym do ________.


Artykuł 3
Pełnomocnictwa Stron

1. Strony udzielają sobie wzajemnie pełnomocnictwa ogólnego, do dokonywania czynności zwykłego zarządu.

2. Strony udzielają sobie wzajemnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności, przekraczających zakres zwykłego zarządu, jak też czynności faktycznych, dotyczących wszystkich rzeczy, stanowiących współwłasność Stron, w częściach ułamkowych, w tym pełnomocnictw do dokonywania następujących czynności:

a. pozyskiwania informacji o stanie zdrowia, leczeniu, zwolnienia z tajemnicy medycznej, podejmowania decyzji w zakresie opieki medycznej i leczenia drugiej Strony;

b. podejmowania decyzji, co do terapii i sposobu leczenia oraz dysponowania organami drugiej Strony, po jej śmierci;

c. zarządu majątkiem drugiej Strony, w tym do zbywania składników majątku, zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, darowizny, dożywocia, umów z dostawcami m.in. energii elektrycznej, gazu, wody, internetu;

d. sprzedaży lub kupna nieruchomości;

e. obciążania rzeczy i praw ograniczonymi prawami rzeczowymi, a więc służebnościami, użytkowaniem, zastawem, hipoteką, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu;

f. załatwiania spraw urzędowych, w tym odbioru paczek, listów i przesyłek pocztowych, również przesyłek awizowanych, przeznaczonych dla jednej ze Stron lub obu Stron;

g. załatwiania spraw sądowych oraz spraw przed organami podatkowymi, w tym zastępowania lub reprezentowania drugiej Strony, jak też odbioru decyzji administracyjnych i podatkowych, adresowanych do jednej ze Stron;

h. dostępu do produktów bankowych i inwestycyjnych, obrotu i modyfikacji tych produktów, w tym rachunków bankowych, jak też posługiwania się kartami płatniczymi drugiej Strony;

i. zawiązywania spółek osobowych i kapitałowych, obejmowania udziałów, akcji i obligacji.

3. Strony zobowiązują się do sprawowania wzajemnej opieki, nad drugą Stroną, w zdrowiu i w razie choroby lub niepełnosprawności, jak też zobowiązują się do wzajemnej troski i współdziałania, we wszystkich sferach życia prywatnego.

4. Strony zobowiązują się dostarczać sobie nawzajem środków utrzymania.


Artykuł 4
Sprawy majątkowe


1. Strony ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania.

2. Strony zgodnie postanawiają, że, od dnia podpisania Umowy, przedmioty majątkowe, do nabycia których nie jest wymagana szczególna forma, będą nabywać na zasadzie współwłasności ułamkowej, w udziałach 1/2, dla każdej ze Stron, niezależnie od źródła ich finansowania.

3. Każda ze Stron jest uprawniona i zobowiązana do prowadzenia wspólnych spraw majątkowych.

4. W braku odmiennej umowy lub pełnomocnictwa, każda ze Stron jest umocowana do reprezentowania drugiej Strony Umowy, w takich granicach, w jakich jest uprawniona do prowadzenia jej spraw.

5. Strony jednoznacznie oświadczają, że w zakresie wzajemnych stosunków prawno - majątkowych konkubentów, nie mają zastosowania, ani wprost, ani odpowiednio, przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, przepisy o rozliczeniu nakładów, ani przepisy o spółce cywilnej.


Artykuł 5
Majątek osobisty Stron

Przedmioty majątkowe, należące do majątku osobistego każdej ze Stron, to:

a. przedmioty majątkowe, nabyte przed zawarciem Umowy;

b. przedmioty majątkowe, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej;

c. prawa majątkowe, wynikające ze wspólności łącznej, podlegającej odrębnym przepisom;

d. przedmioty majątkowe, służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb, jednej ze Stron;

e. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

f. przedmioty, uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to renty, należnej poszkodowanej Stronie, z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

g. wierzytelności, z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej, jednej ze Stron;

h. przedmioty majątkowe, uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia, jednej ze Stron;

i. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

j. przedmioty majątkowe, nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.


Artykuł 6
Majątek, nabyty po zawarciu Umowy

1. Strony mogą powoływać się, względem innych osób, na istniejącą między nimi Umowę, jeśli osoby te wiedziały o jej istnieniu, w szczególności o jej zawarciu i rodzaju.

2. Wszelkie przedmioty, nabyte po podpisaniu Umowy, przysługują niepodzielnie obu jej Stronom (współwłasność). Każda ze Stron jest uprawniona do współposiadania tych przedmiotów oraz do korzystania z nich, w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nich, przez drugą Stronę. Do rozporządzania przedmiotami wspólnymi oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda obu Stron Umowy. W razie braku zgody, Strony mogą żądać rozstrzygnięcia, przez sąd. Każda ze Stron jest obowiązana do współdziałania w zarządzie wspólnymi przedmiotami. Czynności zwykłego zarządu są dokonywane przez każdą ze Stron, bez konieczności uzyskania zgody drugiej Strony.

3. Współwłasność jest współwłasnością w częściach ułamkowych.

4. Udziały Stron są równe, po połowie (1/2), dla każdej ze Stron. Każda ze Stron rozporządza swoim udziałem, bez zgody drugiej Strony.

5. Pożytki i inne przychody, z wspólnych przedmiotów, przypadają po równo, każdej ze Stron. Strony ponoszą po równo wydatki i ciężary, związane z wspólnymi przedmiotami.

6. Każda ze Stron może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie może uzyskać zgody drugiej Strony, w istotnych sprawach, dotyczących zwykłego zarządu wspólnymi przedmiotami albo jeżeli druga Strona narusza zasady prawidłowego zarządu wspólnymi przedmiotami lub krzywdzi Stronę.

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony jednoznacznie oświadczają, że nie powstaje, między nimi, reżim majątkowy, podobny do małżeńskiej wspólności ustawowej.

8. Każda ze Stron może swobodnie zarządzać przedmiotami majątku, nabytymi przed zawarciem niniejszej Umowy i innymi przedmiotami, należącymi do majątku osobistego Strony, wymienionemu w poprzednim artykule Umowy.

9. Każda ze Stron zarządza samodzielnie przedmiotami majątkowymi, służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. W razie przemijającej przeszkody, druga Strona może dokonywać niezbędnych, bieżących czynności nad przedmiotami majątkowi, służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej drugiej Strony.


Artykuł 7
Zniesienie współwłasności

1. Każda ze Stron może żądać zniesienia współwłasności.

2. Zniesienie współwłasności nastąpi przez podział wspólnego majątku, chyba że byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałoby to za sobą istotną zmianę rzeczy, wchodzących w skład majątku lub znaczne zmniejszenie wartości.

3. Przedmioty, wchodzące w skład majątku, które nie dają się podzielić, mogą być przyznane jednej ze Stron, z obowiązkiem spłaty drugiej Strony albo sprzedane.

4. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów, może być wyrównana, przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu, sąd może obciążyć poszczególne części, potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

5. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać dziesięciu (10) lat. W wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, sąd może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych, na wniosek dłużnika.

6. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.


Artykuł 8
Wygaśnięcie Umowy

Umowa wygasa z chwilą śmierci jednej ze Stron.


Artykuł 9
Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą rozwiązać Umowę, jeśli jedna z nich oświadczy taką wolę przed notariuszem. Obecność drugiej Strony Umowy nie jest wymagana dla ważności aktu.

2. Strony mogą dokonać zmiany postanowień Umowy, jedynie za wspólną, jednomyślną zgodą, wyrażoną w formie aktu notarialnego.

3. Umowa ulega rozwiązaniu, po upływie okresu wypowiedzenia, wynoszącym trzy (3) miesiące, chyba że Strony postanowią inaczej.

4. Rozwiązanie Umowy nastąpi, w wyniku:

a. sporządzenia aktu notarialnego, dotyczącego rozwiązania Umowy;

b. zawarcia związku małżeńskiego, przez co najmniej jedną ze Stron.

5. Umowę stosuje się do dnia jej wygaśnięcia, zmiany lub rozwiązania.

6. Jeśli Umowa ulegnie rozwiązaniu, z winy jednej ze Stron, jest ona obowiązana dostarczać środki utrzymania drugiej Stronie, w formie renty fakultatywnej, na zasadzie art. 446 par. 2 ustawy Kodeks Cywilny, przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego, nie krócej jednak niż trzy (3) miesiące, od dnia zakomunikowania drugiej Stronie, zmiany sytuacji życiowej, chyba że Strony postanowią inaczej.


Artykuł 10
Rozstrzyganie sporów

________. 525222 22828852525 882 52288522858 82252, 8228252582 2 5825822, 2522222285 8 522882, 8 552585 8228522 22285528 8 228288, 2 2282522852822 52822888 2558 285 52522.

________. 82888 52288525282 82255, 25 552522 825222222 52825828, 282 2522282882 522582525, 525222 52288525 8225 25 552522 22585828, 25285522222 25222 8228252225 28282. 2 2825228222888, 52288525282 82255, 822825258222 2 5825822, 2522222285 8 522882, 2582528 25 552522 8552822, 25225 85522 22882285222, 885888822 585 2825228222, 882282222 252828225285 52522.


Artykuł 11
Postanowienia nieskuteczne

2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2288258, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282, 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 12
Stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz innych, odpowiednich ustaw szczególnych.


Artykuł 13
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.


Artykuł 14
Forma Umowy

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego, przed notariuszem. Każda ze Stron otrzyma po jednym wypisie aktu notarialnego.

2. Strony przyjmują do wiadomości, że na terenie Polski nie istnieje rejestr związków konkubenckich lub partnerskich.

3. Wypisy aktu notarialnego można wydawać stawającym, w dowolnej ilości.
Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej - należy go podpisać
w obecności notariusza.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Uwaga - niniejsza umowa wymaga formy aktu notarialnego.
Jest ona jedynie projektem, który zaleca się zawrzeć przed notariuszem.


Umowa konkubencka


Umowa została zawarta w ________, dnia ________ r., pomiędzy:

1/ ________, zamieszkała przy ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwana dalej: „Partnerką")

a

2/ ________, zamieszkały przy ________, legitymujący się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwany dalej: „Partnerem");

łącznie zwanymi dalej: „Stronami";

o następującej treści:

Artykuł 1
Przedmiot Umowy

1. Nieformalny związek to związek konkubencki.

2. Związek konkubencki tworzą Strony Umowy, a więc dwie pełnoletnie osoby fizyczne, które nie zostały ubezwłasnowolnione i pozostają faktycznie we wspólnym pożyciu.

3. W niniejszej Umowie Strony postanawiają uregulować sprawy majątkowo - osobiste.

4. Strony potwierdzają, że dysponują pełną zdolnością do czynności prawnych.

5. Strony oświadczają, że są stanu wolnego.

6. Strony oświadczają, że nie są stroną innego związku konkubenckiego lub partnerskiego.

7. Strony oświadczają, że nie są ze sobą spokrewnione.

8. Zawarcie związku konkubenckiego nie powoduje zmiany stanu cywilnego Stron.

9. Zawarcie związku konkubenckiego nie powoduje zmiany nazwisk Stron.


Artykuł 2
Wspólne zamieszkanie

Strony oświadczają, że mieszkają wspólnie, pod adresem: ________, w lokalu, należącym do ________.


Artykuł 3
Pełnomocnictwa Stron

1. Strony udzielają sobie wzajemnie pełnomocnictwa ogólnego, do dokonywania czynności zwykłego zarządu.

2. Strony udzielają sobie wzajemnie pełnomocnictwa do dokonywania czynności, przekraczających zakres zwykłego zarządu, jak też czynności faktycznych, dotyczących wszystkich rzeczy, stanowiących współwłasność Stron, w częściach ułamkowych, w tym pełnomocnictw do dokonywania następujących czynności:

a. pozyskiwania informacji o stanie zdrowia, leczeniu, zwolnienia z tajemnicy medycznej, podejmowania decyzji w zakresie opieki medycznej i leczenia drugiej Strony;

b. podejmowania decyzji, co do terapii i sposobu leczenia oraz dysponowania organami drugiej Strony, po jej śmierci;

c. zarządu majątkiem drugiej Strony, w tym do zbywania składników majątku, zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży, darowizny, dożywocia, umów z dostawcami m.in. energii elektrycznej, gazu, wody, internetu;

d. sprzedaży lub kupna nieruchomości;

e. obciążania rzeczy i praw ograniczonymi prawami rzeczowymi, a więc służebnościami, użytkowaniem, zastawem, hipoteką, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu;

f. załatwiania spraw urzędowych, w tym odbioru paczek, listów i przesyłek pocztowych, również przesyłek awizowanych, przeznaczonych dla jednej ze Stron lub obu Stron;

g. załatwiania spraw sądowych oraz spraw przed organami podatkowymi, w tym zastępowania lub reprezentowania drugiej Strony, jak też odbioru decyzji administracyjnych i podatkowych, adresowanych do jednej ze Stron;

h. dostępu do produktów bankowych i inwestycyjnych, obrotu i modyfikacji tych produktów, w tym rachunków bankowych, jak też posługiwania się kartami płatniczymi drugiej Strony;

i. zawiązywania spółek osobowych i kapitałowych, obejmowania udziałów, akcji i obligacji.

3. Strony zobowiązują się do sprawowania wzajemnej opieki, nad drugą Stroną, w zdrowiu i w razie choroby lub niepełnosprawności, jak też zobowiązują się do wzajemnej troski i współdziałania, we wszystkich sferach życia prywatnego.

4. Strony zobowiązują się dostarczać sobie nawzajem środków utrzymania.


Artykuł 4
Sprawy majątkowe


1. Strony ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania.

2. Strony zgodnie postanawiają, że, od dnia podpisania Umowy, przedmioty majątkowe, do nabycia których nie jest wymagana szczególna forma, będą nabywać na zasadzie współwłasności ułamkowej, w udziałach 1/2, dla każdej ze Stron, niezależnie od źródła ich finansowania.

3. Każda ze Stron jest uprawniona i zobowiązana do prowadzenia wspólnych spraw majątkowych.

4. W braku odmiennej umowy lub pełnomocnictwa, każda ze Stron jest umocowana do reprezentowania drugiej Strony Umowy, w takich granicach, w jakich jest uprawniona do prowadzenia jej spraw.

5. Strony jednoznacznie oświadczają, że w zakresie wzajemnych stosunków prawno - majątkowych konkubentów, nie mają zastosowania, ani wprost, ani odpowiednio, przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu, przepisy o rozliczeniu nakładów, ani przepisy o spółce cywilnej.


Artykuł 5
Majątek osobisty Stron

Przedmioty majątkowe, należące do majątku osobistego każdej ze Stron, to:

a. przedmioty majątkowe, nabyte przed zawarciem Umowy;

b. przedmioty majątkowe, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca postanowił inaczej;

c. prawa majątkowe, wynikające ze wspólności łącznej, podlegającej odrębnym przepisom;

d. przedmioty majątkowe, służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb, jednej ze Stron;

e. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

f. przedmioty, uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to renty, należnej poszkodowanej Stronie, z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

g. wierzytelności, z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej, jednej ze Stron;

h. przedmioty majątkowe, uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia, jednej ze Stron;

i. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

j. przedmioty majątkowe, nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.


Artykuł 6
Majątek, nabyty po zawarciu Umowy

1. Strony mogą powoływać się, względem innych osób, na istniejącą między nimi Umowę, jeśli osoby te wiedziały o jej istnieniu, w szczególności o jej zawarciu i rodzaju.

2. Wszelkie przedmioty, nabyte po podpisaniu Umowy, przysługują niepodzielnie obu jej Stronom (współwłasność). Każda ze Stron jest uprawniona do współposiadania tych przedmiotów oraz do korzystania z nich, w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z nich, przez drugą Stronę. Do rozporządzania przedmiotami wspólnymi oraz do innych czynności, które przekraczają zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda obu Stron Umowy. W razie braku zgody, Strony mogą żądać rozstrzygnięcia, przez sąd. Każda ze Stron jest obowiązana do współdziałania w zarządzie wspólnymi przedmiotami. Czynności zwykłego zarządu są dokonywane przez każdą ze Stron, bez konieczności uzyskania zgody drugiej Strony.

3. Współwłasność jest współwłasnością w częściach ułamkowych.

4. Udziały Stron są równe, po połowie (1/2), dla każdej ze Stron. Każda ze Stron rozporządza swoim udziałem, bez zgody drugiej Strony.

5. Pożytki i inne przychody, z wspólnych przedmiotów, przypadają po równo, każdej ze Stron. Strony ponoszą po równo wydatki i ciężary, związane z wspólnymi przedmiotami.

6. Każda ze Stron może wystąpić do sądu o wyznaczenie zarządcy, jeżeli nie może uzyskać zgody drugiej Strony, w istotnych sprawach, dotyczących zwykłego zarządu wspólnymi przedmiotami albo jeżeli druga Strona narusza zasady prawidłowego zarządu wspólnymi przedmiotami lub krzywdzi Stronę.

7. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony jednoznacznie oświadczają, że nie powstaje, między nimi, reżim majątkowy, podobny do małżeńskiej wspólności ustawowej.

8. Każda ze Stron może swobodnie zarządzać przedmiotami majątku, nabytymi przed zawarciem niniejszej Umowy i innymi przedmiotami, należącymi do majątku osobistego Strony, wymienionemu w poprzednim artykule Umowy.

9. Każda ze Stron zarządza samodzielnie przedmiotami majątkowymi, służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. W razie przemijającej przeszkody, druga Strona może dokonywać niezbędnych, bieżących czynności nad przedmiotami majątkowi, służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej drugiej Strony.


Artykuł 7
Zniesienie współwłasności

1. Każda ze Stron może żądać zniesienia współwłasności.

2. Zniesienie współwłasności nastąpi przez podział wspólnego majątku, chyba że byłoby to sprzeczne z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałoby to za sobą istotną zmianę rzeczy, wchodzących w skład majątku lub znaczne zmniejszenie wartości.

3. Przedmioty, wchodzące w skład majątku, które nie dają się podzielić, mogą być przyznane jednej ze Stron, z obowiązkiem spłaty drugiej Strony albo sprzedane.

4. Jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów, może być wyrównana, przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu, sąd może obciążyć poszczególne części, potrzebnymi służebnościami gruntowymi.

5. Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty, terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać dziesięciu (10) lat. W wypadkach, zasługujących na szczególne uwzględnienie, sąd może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych, na wniosek dłużnika.

6. Roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu.


Artykuł 8
Wygaśnięcie Umowy

Umowa wygasa z chwilą śmierci jednej ze Stron.


Artykuł 9
Rozwiązanie Umowy

1. Strony mogą rozwiązać Umowę, jeśli jedna z nich oświadczy taką wolę przed notariuszem. Obecność drugiej Strony Umowy nie jest wymagana dla ważności aktu.

2. Strony mogą dokonać zmiany postanowień Umowy, jedynie za wspólną, jednomyślną zgodą, wyrażoną w formie aktu notarialnego.

3. Umowa ulega rozwiązaniu, po upływie okresu wypowiedzenia, wynoszącym trzy (3) miesiące, chyba że Strony postanowią inaczej.

4. Rozwiązanie Umowy nastąpi, w wyniku:

a. sporządzenia aktu notarialnego, dotyczącego rozwiązania Umowy;

b. zawarcia związku małżeńskiego, przez co najmniej jedną ze Stron.

5. Umowę stosuje się do dnia jej wygaśnięcia, zmiany lub rozwiązania.

6. Jeśli Umowa ulegnie rozwiązaniu, z winy jednej ze Stron, jest ona obowiązana dostarczać środki utrzymania drugiej Stronie, w formie renty fakultatywnej, na zasadzie art. 446 par. 2 ustawy Kodeks Cywilny, przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego, nie krócej jednak niż trzy (3) miesiące, od dnia zakomunikowania drugiej Stronie, zmiany sytuacji życiowej, chyba że Strony postanowią inaczej.


Artykuł 10
Rozstrzyganie sporów

________. 525222 22828852525 882 52288522858 82252, 8228252582 2 5825822, 2522222285 8 522882, 8 552585 8228522 22285528 8 228288, 2 2282522852822 52822888 2558 285 52522.

________. 82888 52288525282 82255, 25 552522 825222222 52825828, 282 2522282882 522582525, 525222 52288525 8225 25 552522 22585828, 25285522222 25222 8228252225 28282. 2 2825228222888, 52288525282 82255, 822825258222 2 5825822, 2522222285 8 522882, 2582528 25 552522 8552822, 25225 85522 22882285222, 885888822 585 2825228222, 882282222 252828225285 52522.


Artykuł 11
Postanowienia nieskuteczne

2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2288258, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282, 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 12
Stosowanie przepisów

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz innych, odpowiednich ustaw szczególnych.


Artykuł 13
Zmiana Umowy

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.


Artykuł 14
Forma Umowy

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego, przed notariuszem. Każda ze Stron otrzyma po jednym wypisie aktu notarialnego.

2. Strony przyjmują do wiadomości, że na terenie Polski nie istnieje rejestr związków konkubenckich lub partnerskich.

3. Wypisy aktu notarialnego można wydawać stawającym, w dowolnej ilości.
Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej - należy go podpisać
w obecności notariusza.