Umowa majątkowa małżeńska

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czego ma dotyczyć umowa majątkowa małżeńska.

Wybranie podpowiedzi: "ograniczenia wspólności majątkowej" oznacza, że majątek wspólny małżonków będzie ograniczony o wskazane w umowie składniki majątkowe, które zostaną uznane za majątek osobisty.

Wybranie podpowiedzi: "rozszerzenia wspólności majątkowej" oznacza, że majątek wspólny zostanie rozszerzony o wskazane w umowie składniki majątkowe, które zostaną wyłączone z majątku osobistego małżonka i włączone do wspólnego majątku małżonków.

Wybranie podpowiedzi: "ustanowienia rozdzielności majątkowej" oznacza, że małżonkowie nie będą mieli wspólności majątkowej, a więc wszelkie składniki majątku będą wchodziły do poszczególnych majątków osobistych.

Wybranie podpowiedzi: "ustanowienia rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków" oznacza, że małżonkowie nie będą mieli wspólności majątkowej, a więc wszelkie składniki majątku będą wchodziły do poszczególnych majątków osobistych, a ponadto, w razie ustania rozdzielności, jeśli okazałoby się, że jeden z małżonków ma mniejszy dorobek, niż drugi, może on żądać od drugiego małżonka wyrównania jego majątku.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Uwaga!
Niniejsza umowa wymaga formy aktu notarialnego - po sporządzeniu projektu, należy udać się z nim do notariusza.


UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
(projekt)


Umowa majątkowa małżeńska (dalej zwana: „Umowa") została zawarta przed notariuszem w: ________, dnia: ________ r., pomiędzy:

1/ ________, zamieszkała w/przy: ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwana dalej: „Narzeczona");

2/ ________, zamieszkały w/przy: ________, legitymujący się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwany dalej: „Narzeczony");

łącznie zwanymi dalej: „Strony";

o następującej treści:

Artykuł 1.
Małżeństwo


1. Strony wyrażają zgodę na zawarcie małżeństwa, akceptując jednocześnie postanowienia niniejszej Umowy.


Artykuł 2.
Ograniczona wspólność majątkowa


1. Działając na podstawie art. 47 i nast. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Strony zawierają umowę majątkową, na mocy której ograniczają wspólność ustawową, w ten sposób, że

a. wynagrodzenie każdego z małżonków będzie stanowić składnik ich majątków osobistych.

b. dochody uzyskane z majątku wspólnego lub osobistego będą stanowić składniki ich majątków osobistych.

c. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków będą należeć do ich majątków osobistych.

d. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, na którym ZUS ewidencjonuje zwaloryzowaną część składki na ubezpieczenie emerytalne, opłaconą za ubezpieczonego (4,38% lub 7,3% podstawy wymiaru) oraz odsetki za zwłokę, należne od ww. części składki emerytalnej będą należeć do ich majątków osobistych.

e. przedmioty urządzenia domowego, służące do użytku obu Stron będą należeć do ich majątków osobistych.

2. Strona może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome, w myśl art. 47(1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, ze zm.).

3. Ograniczenie wspólności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa majątkowa została zawarta co najmniej dwa (2) lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w myśl art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1520, ze zm.).

4. W razie ustania wspólności majątkowej Stron, ich udziały są równe, co stanowi realizację art. 50(1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, ze zm.).

5. Z ważnych powodów każda ze Stron może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każda z nich przyczyniła się do powstania tego majątku. Spadkobiercy Stron mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.


Artykuł 3.
Majątek osobisty Stron


1. Poza treścią postanowień, zawartych w artykule 2 niniejszej Umowy, przedmioty majątkowe, nieobjęte wspólnością ustawową, należące do majątku osobistego każdej ze Stron, to:

a. przedmioty majątkowe, nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

b. przedmioty majątkowe, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

c. prawa majątkowe, wynikające ze wspólności łącznej, podlegającej odrębnym przepisom;

d. przedmioty majątkowe, służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednej ze Stron;

e. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

f. przedmioty, uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to renty, należnej poszkodowanej Stronie, z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

g. wierzytelności, z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednej ze Stron;

h. przedmioty majątkowe, uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednej ze Stron;

i. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

j. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.


Artykuł 4.
Wspólność majątkowa


Strony postanowiły, że do wspólności majątkowej będą należeć następujące składniki majątkowe:

________


Artykuł 5.
Prawa i obowiązki Stron


1. W czasie trwania wspólności ustawowej żadna ze Stron nie może żądać podziału majątku wspólnego, rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

2. Wierzyciel jednej ze Stron nie może, w czasie trwania wspólności ustawowej, żądać zaspokojenia z udziału, który, w razie ustania wspólności, przypadnie tej Stronie w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach, należących do tego majątku.

3. Obie Strony są obowiązane współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

4. Każda ze Stron może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, a więc dokonywać czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

5. Z ważnych powodów sąd może, na żądanie jednej ze Stron, pozbawić drugą Stronę samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym lub postanowić, że na dokonanie zarządu będzie potrzebne zezwolenie sądu.

6. Strona może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym, zamierzonej przez drugą Stronę, z wyjątkiem czynności:

a. w bieżących sprawach życia codziennego;

b. zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny;

c. podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

7. Sprzeciw, opisany w ustępie poprzednim, jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

8. Strona zarządza samodzielnie przedmiotami majątkowymi, służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. W razie przemijającej przeszkody druga Strona może dokonywać niezbędnych, bieżących czynności.

9. Jeżeli Strona zaciągnęła zobowiązanie, za zgodą drugiej Strony, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego Stron.

10. Jeżeli Strona zaciągnęła zobowiązanie, bez zgody drugiej Strony albo zobowiązanie Strony nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

11. Każda ze Stron, przy podziale majątku, powinna zwrócić wydatki i nakłady, poczynione z majątku wspólnego, na jej majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe, przynoszące dochód. Może ona żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniła ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie może ona żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.


Artykuł 6.
Odstąpienie 25 Umowy


________. 825228252222 25825282282 25 22825228822 2828228222 52282 2282 282522828222.

________. 52282 8228522 882 52 5285 222 82258282885 8552 228522. 525222 2225 522885258 858 5222258 228522 22825228822 2828228222 52282, 2252282 25 8822825, 22522228825 22255, 82552225 8 225282 5225 222558582222.

________. 525222 22828852525 882 52 5228852285285 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 522882 5825822, 8 552585 8228522 22285528 8 228288, 2 2282522852822 52822888 2558 285 52522. 82888 52288525282 252882228 25 552522 88228222 52825828 282 2522282882 522582525, 525222 52288525 8225 25 552522 22585828, 25285522222 25222 8228252225 28282. 2 2825228222888, 52288525282 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 522882 5825822, 2582528 25 552522 8552822.


Artykuł 7.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282, 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 8.
Stosowanie przepisów


W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw szczególnych.


Artykuł 9.
Zmiany Umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.


Artykuł 10.
Forma Umowy


1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego, przed notariuszem. Każdy ze stawiających otrzymuje po jednym odpisie aktu.

2. Wypisy aktu notarialnego można wydawać stawającym i Spółce, w dowolnej ilości.
Uwaga! Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej - należy go zawrzeć
w obecności notariusza.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Uwaga!
Niniejsza umowa wymaga formy aktu notarialnego - po sporządzeniu projektu, należy udać się z nim do notariusza.


UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA
(projekt)


Umowa majątkowa małżeńska (dalej zwana: „Umowa") została zawarta przed notariuszem w: ________, dnia: ________ r., pomiędzy:

1/ ________, zamieszkała w/przy: ________, legitymująca się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwana dalej: „Narzeczona");

2/ ________, zamieszkały w/przy: ________, legitymujący się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________ (zwany dalej: „Narzeczony");

łącznie zwanymi dalej: „Strony";

o następującej treści:

Artykuł 1.
Małżeństwo


1. Strony wyrażają zgodę na zawarcie małżeństwa, akceptując jednocześnie postanowienia niniejszej Umowy.


Artykuł 2.
Ograniczona wspólność majątkowa


1. Działając na podstawie art. 47 i nast. ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, Strony zawierają umowę majątkową, na mocy której ograniczają wspólność ustawową, w ten sposób, że

a. wynagrodzenie każdego z małżonków będzie stanowić składnik ich majątków osobistych.

b. dochody uzyskane z majątku wspólnego lub osobistego będą stanowić składniki ich majątków osobistych.

c. środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków będą należeć do ich majątków osobistych.

d. kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, na którym ZUS ewidencjonuje zwaloryzowaną część składki na ubezpieczenie emerytalne, opłaconą za ubezpieczonego (4,38% lub 7,3% podstawy wymiaru) oraz odsetki za zwłokę, należne od ww. części składki emerytalnej będą należeć do ich majątków osobistych.

e. przedmioty urządzenia domowego, służące do użytku obu Stron będą należeć do ich majątków osobistych.

2. Strona może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską, gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome, w myśl art. 47(1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, ze zm.).

3. Ograniczenie wspólności majątkowej umową majątkową jest skuteczne w stosunku do masy upadłości tylko wtedy, gdy umowa majątkowa została zawarta co najmniej dwa (2) lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, w myśl art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1520, ze zm.).

4. W razie ustania wspólności majątkowej Stron, ich udziały są równe, co stanowi realizację art. 50(1) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1359, ze zm.).

5. Z ważnych powodów każda ze Stron może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każda z nich przyczyniła się do powstania tego majątku. Spadkobiercy Stron mogą wystąpić z takim żądaniem tylko w wypadku, gdy spadkodawca wytoczył powództwo o unieważnienie małżeństwa albo o rozwód lub wystąpił o orzeczenie separacji. Przy ocenie, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do powstania majątku wspólnego, uwzględnia się także nakład osobistej pracy przy wychowaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym.


Artykuł 3.
Majątek osobisty Stron


1. Poza treścią postanowień, zawartych w artykule 2 niniejszej Umowy, przedmioty majątkowe, nieobjęte wspólnością ustawową, należące do majątku osobistego każdej ze Stron, to:

a. przedmioty majątkowe, nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej;

b. przedmioty majątkowe, nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

c. prawa majątkowe, wynikające ze wspólności łącznej, podlegającej odrębnym przepisom;

d. przedmioty majątkowe, służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednej ze Stron;

e. prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie;

f. przedmioty, uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (nie dotyczy to renty, należnej poszkodowanej Stronie, z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

g. wierzytelności, z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednej ze Stron;

h. przedmioty majątkowe, uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednej ze Stron;

i. prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy;

j. przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.


Artykuł 4.
Wspólność majątkowa


Strony postanowiły, że do wspólności majątkowej będą należeć następujące składniki majątkowe:

________


Artykuł 5.
Prawa i obowiązki Stron


1. W czasie trwania wspólności ustawowej żadna ze Stron nie może żądać podziału majątku wspólnego, rozporządzać ani zobowiązywać się do rozporządzania udziałem, który w razie ustania wspólności przypadnie mu w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach należących do tego majątku.

2. Wierzyciel jednej ze Stron nie może, w czasie trwania wspólności ustawowej, żądać zaspokojenia z udziału, który, w razie ustania wspólności, przypadnie tej Stronie w majątku wspólnym lub w poszczególnych przedmiotach, należących do tego majątku.

3. Obie Strony są obowiązane współdziałać w zarządzie majątkiem wspólnym, w szczególności udzielać sobie wzajemnie informacji o stanie majątku wspólnego, o wykonywaniu zarządu majątkiem wspólnym i o zobowiązaniach obciążających majątek wspólny.

4. Każda ze Stron może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym, a więc dokonywać czynności, które dotyczą przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego, w tym czynności zmierzające do zachowania tego majątku.

5. Z ważnych powodów sąd może, na żądanie jednej ze Stron, pozbawić drugą Stronę samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym lub postanowić, że na dokonanie zarządu będzie potrzebne zezwolenie sądu.

6. Strona może sprzeciwić się czynności zarządu majątkiem wspólnym, zamierzonej przez drugą Stronę, z wyjątkiem czynności:

a. w bieżących sprawach życia codziennego;

b. zmierzającej do zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny;

c. podejmowanej w ramach działalności zarobkowej.

7. Sprzeciw, opisany w ustępie poprzednim, jest skuteczny wobec osoby trzeciej, jeżeli mogła się z nim zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej.

8. Strona zarządza samodzielnie przedmiotami majątkowymi, służącymi do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności zarobkowej. W razie przemijającej przeszkody druga Strona może dokonywać niezbędnych, bieżących czynności.

9. Jeżeli Strona zaciągnęła zobowiązanie, za zgodą drugiej Strony, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego Stron.

10. Jeżeli Strona zaciągnęła zobowiązanie, bez zgody drugiej Strony albo zobowiązanie Strony nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

11. Każda ze Stron, przy podziale majątku, powinna zwrócić wydatki i nakłady, poczynione z majątku wspólnego, na jej majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe, przynoszące dochód. Może ona żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczyniła ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie może ona żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności.


Artykuł 6.
Odstąpienie 25 Umowy


________. 825228252222 25825282282 25 22825228822 2828228222 52282 2282 282522828222.

________. 52282 8228522 882 52 5285 222 82258282885 8552 228522. 525222 2225 522885258 858 5222258 228522 22825228822 2828228222 52282, 2252282 25 8822825, 22522228825 22255, 82552225 8 225282 5225 222558582222.

________. 525222 22828852525 882 52 5228852285285 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 522882 5825822, 8 552585 8228522 22285528 8 228288, 2 2282522852822 52822888 2558 285 52522. 82888 52288525282 252882228 25 552522 88228222 52825828 282 2522282882 522582525, 525222 52288525 8225 25 552522 22585828, 25285522222 25222 8228252225 28282. 2 2825228222888, 52288525282 252882228, 822825258285 2 2522222285 8 522882 5825822, 2582528 25 552522 8552822.


Artykuł 7.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282, 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 8.
Stosowanie przepisów


W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw szczególnych.


Artykuł 9.
Zmiany Umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy aktu notarialnego, pod rygorem nieważności.


Artykuł 10.
Forma Umowy


1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w formie aktu notarialnego, przed notariuszem. Każdy ze stawiających otrzymuje po jednym odpisie aktu.

2. Wypisy aktu notarialnego można wydawać stawającym i Spółce, w dowolnej ilości.
Uwaga! Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej - należy go zawrzeć
w obecności notariusza.