Powrót do góry

Umowa najmu miejsca parkingowego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy stanowisko do parkowania pojazdu, które obejmuje niniejsza umowa najmu, dotyczy miejsca parkingowego (potocznie: "miejsce na parkingu przed budynkiem") czy też miejsca postojowego (potocznie: "miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku"). Jednakże brak jest w polskim prawie jednoznacznej ustawowej podstawy prawnej w zakresie definicji tych pojęć. Wybranie podpowiedzi: "miejsca parkingowego pod blokiem" oznacza, że najem dotyczy miejsca na parkingu pod blokiem (nieruchomością). Wybranie podpowiedzi: "miejsca postojowego w garażu" oznacza, że najem dotyczy miejsca w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa najmu miejsca parkingowegoNiniejsza umowa najmu miejsca parkingowego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r.

pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, przy: ________, NIP: ________,

zwaną dalej „Wynajmującym" lub „Stroną"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Najemcą" lub „Stroną",

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Zważywszy, że:

A. Wynajmujący dysponuje wolnym miejscem parkingowym, oznaczonym numerem: ________ przy ________.

B. Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować, w tym wynajmować miejsce parkingowe osobom trzecim, w tym Najemcy.

C. Najemca jest zainteresowany najmem Miejsca Parkingowego, na cele garażowania swojego samochodu.

D. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Miejsca Parkingowego i uznał go odpowiednim, do przeznaczonego celu.

Artykuł 1
Zobowiązanie


1. Wynajmujący oddaje do używania miejsce parkingowe Najemcy, który będzie je używać w celu garażowania swojego samochodu i zobowiązuje się, w zamian, płacić czynsz.

2. Najemca będzie używał Miejsce Parkingowe do parkowania swojego samochodu osobowego, marki: ________, model: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, zwanego dalej: „Pojazd".

3. W razie nie dostarczenia, przez Najemcę, w momencie zawierania Umowy, ważnego dowodu rejestracyjnego Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia tego dokumentu, w terminie 30 dni, od daty zawarcia Umowy, pod rygorem jej rozwiązania, przez Wynajmującego, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

4. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, administracyjno-porządkowych, budowlanych, przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również zobowiązuje się wypełniać, w tym zakresie, polecenia Wynajmującego.

5. Najemca będzie utrzymywać Miejsce Parkingowe, jak też jego otoczenie, w czystości.Artykuł 2
Oznaczenie Przedmiotu Najmu


1. Przedmiotem Najmu jest miejsce parkingowe, oznaczone numerem: ________, położone przy: ________, zwane dalej „Miejsce" lub „Przedmiot Najmu".

2. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Przedmiotem Najmu.

3. Wynajmujący oświadcza ponadto, że Umowa nie narusza żadnych praw osób trzecich.

Artykuł 3
Czas trwania Umowy


1. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

2. Strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy, po upływie dnia, wskazanego w ustępie poprzednim, jeśli taka będzie ich wspólna wola.

3. Wola przedłużenia Umowy powinna być wyrażona w formie pisemnej.

4. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy, dnia: ________ r.

Artykuł 4
Czynsz najmu


1. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynszem".

2. Czynsz będzie płacony w następującej częstotliwości: co miesiąc.

3. Najemca zobowiązuje się płacić Czynsz gotówką, do pierwszego dnia miesiąca, za każdy miesiąc najmu.

4. W razie opóźniania się Najemcy, z zapłatą Czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek ustawowych, od dnia następnego po dniu wymagalności Czynszu, do dnia ich zapłaty.

Artykuł 5
Wydanie Przedmiotu Najmu


1. Wydanie Miejsca Parkingowego, na rzecz Najemcy, nastąpi na podstawie sporządzonego i podpisanego, przez obie Strony, protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do Umowy.

2. Strony ustalają, że wydanie Przedmiotu Najmu, do używania, na rzecz Najemcy, nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

3. Najemca, jak też osoby z nim związane, ponoszą odpowiedzialność za szkody, powstałe w toku korzystania z Przedmiotu Najmu oraz za szkody, wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz zaleceń Wynajmującego.

4. Najemcę obciążają koszty naprawy szkód, powstałych na Miejscu Parkingowym oraz w jego sąsiedztwie m.in. w wyposażeniu, urządzeniach technicznych i instalacjach, wynikłe z jego winy lub z winy osób, z nim związanych.

5. Najemca, we własnym zakresie, ubezpiecza swoje mienie, wniesione na Miejsce Parkingowe, na wypadek kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru lub innych zniszczeń, powstałych nie z winy Wynajmującego.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe, zaparkowanym na Miejscu Parkingowym, w trakcie obowiązywania Umowy.

Artykuł 6
Oświadczenia Stron


1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Miejsca Parkingowego.

2. Najemca nie ma prawa zmieniać charakteru Miejsca Parkingowego, ani dokonywać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej lub jakiejkolwiek innej instalacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych, przez Najemcę, opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Miejsca Parkingowego, w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się udostępniać do kontroli Miejsce Parkingowe, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przypadków nagłych.

Artykuł 7
Obowiązek dokonywania napraw


1. Jeżeli, w trakcie trwania Umowy, wystąpią jakiekolwiek zniszczenia Miejsca Parkingowego, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W razie szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadamia niezwłocznie Wynajmującego. Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznego podjęcia się wszelkich działań, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego, o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Konieczność dokonania napraw zostaje uznana za przekazaną Wynajmującemu również wówczas, gdy Najemca powiadomi Wynajmującego o konieczności dokonania napraw, informując go telefonicznie. Numer telefonu Wynajmującego jest następujący: ________.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Miejsca Parkingowego, w sposób nie przekraczający normalnego jego zużycia.

7. Najemca może wprowadzić ulepszenia Miejsca Parkingowego, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

Artykuł 8
Zwrot 2822885 255282228222 Wynajmującemu


________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222 2225225258225, 2522222822 2825228222 5285 25225.

________. 58522 2822885 255282228222 2582528 25 225825882 8225255222222 8 22528852222, 25222 2882 525222, 252222285 2558822-25882582222, 825228858222 258582282 52 52282.

________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222, 8 825282 28222225822222, 2 58228252822822 222888222 2522885, 822825258222 2 225258222 228282525828.

________. 8522285 22828852522 882 52 22582822285 2822885 255282228222, 22522282285 22 22 8822822885 2828, 522822, 22252 82522885 88582288 8522282 858 22525525 882 8 2222 2288555285 2552 25222525285 2225225258225 2822885 255282228222.

________. 2 55282 252282 2252885285 858 822525522285 252222285 2558822-25882582222, 22252252582 2222 8225255288 225228252222 25222228.

________. 2 55282 282585282885 522822, 25222 8522282, 2225225258225 252288528858 825282 25582 885 585282885.

________. 8552 22582822285 8 22522282285 2822885 255282228222, 8 22528282, 25222 8522282, 222252858 825282 282885222 25255882285 822252 2 222585 82252282222 22522825285 2 2822885 255282228222, 8 828222888 5282285522888 225822222 28222 52822222 825828 8222825, 25 25252 52822 2222282285 8 2852882 2822885 255282228222, 25 52282 2225225258222.

________. 8522285 288855825, 22 825525 22252 25 585282882, 25222 2225225258222, 882282885 2828 2552 522822, 82828822285 25222 8522282 8 225255258285 882 25 2822885 25528222822, 822 8228255 25 22, 222 2282 885 885888882822, 8 82255828, 22885222 8 58222585 222522525258285. 825228228282 5528285 22822228288285 2225225258225 52 822522885, 25 22822 8 522222 8522282, 8525228 2552822525 8 822285 58852, 522288885258285 585282882 2 2822885 255282228222 2828 8 8825252285 82222 522822.

Artykuł 9
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego


1. Wynajmujący może rozwiązać Umowę, przed upływem okresu, na który została zawarta, tylko wtedy, gdy:

a. Najemca korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z treścią Umowy, w szczególności z przeznaczeniem Miejsca Parkingowego lub w sposób, powodujący zniszczenia, przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia.

b. Najemca wykracza, w sposób rażący i uporczywy, przeciwko obowiązującemu porządkowi, narusza zasady współżycia społecznego lub, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie, z innych miejsc parkingowych, uciążliwym.

c. Najemca zalega z wnoszeniem rat, za Czynsz, co najmniej za dwa (2) pełne okresy płatności.

2. Wynajmujący może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 10
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę


1. Najemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Wynajmujący, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z Miejsca Parkingowego, zgodnie z Umową;

b. Wynajmujący narusza lub naruszył istotne postanowienia Umowy.

2. Najemca może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 11
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy, w pozostałej części, zostaje nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią, nieważne lub bezskuteczne postanowienie, innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

Artykuł 12
Zmiany Umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.

Artykuł 13
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy szczególne.

Artykuł 14
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się Miejsce Parkingowe.

Artykuł 15
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_____________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa najmu miejsca parkingowegoNiniejsza umowa najmu miejsca parkingowego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r.

pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, przy: ________, NIP: ________,

zwaną dalej „Wynajmującym" lub „Stroną"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Najemcą" lub „Stroną",

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Zważywszy, że:

A. Wynajmujący dysponuje wolnym miejscem parkingowym, oznaczonym numerem: ________ przy ________.

B. Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować, w tym wynajmować miejsce parkingowe osobom trzecim, w tym Najemcy.

C. Najemca jest zainteresowany najmem Miejsca Parkingowego, na cele garażowania swojego samochodu.

D. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Miejsca Parkingowego i uznał go odpowiednim, do przeznaczonego celu.

Artykuł 1
Zobowiązanie


1. Wynajmujący oddaje do używania miejsce parkingowe Najemcy, który będzie je używać w celu garażowania swojego samochodu i zobowiązuje się, w zamian, płacić czynsz.

2. Najemca będzie używał Miejsce Parkingowe do parkowania swojego samochodu osobowego, marki: ________, model: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, zwanego dalej: „Pojazd".

3. W razie nie dostarczenia, przez Najemcę, w momencie zawierania Umowy, ważnego dowodu rejestracyjnego Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia tego dokumentu, w terminie 30 dni, od daty zawarcia Umowy, pod rygorem jej rozwiązania, przez Wynajmującego, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

4. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, administracyjno-porządkowych, budowlanych, przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również zobowiązuje się wypełniać, w tym zakresie, polecenia Wynajmującego.

5. Najemca będzie utrzymywać Miejsce Parkingowe, jak też jego otoczenie, w czystości.Artykuł 2
Oznaczenie Przedmiotu Najmu


1. Przedmiotem Najmu jest miejsce parkingowe, oznaczone numerem: ________, położone przy: ________, zwane dalej „Miejsce" lub „Przedmiot Najmu".

2. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Przedmiotem Najmu.

3. Wynajmujący oświadcza ponadto, że Umowa nie narusza żadnych praw osób trzecich.

Artykuł 3
Czas trwania Umowy


1. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

2. Strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy, po upływie dnia, wskazanego w ustępie poprzednim, jeśli taka będzie ich wspólna wola.

3. Wola przedłużenia Umowy powinna być wyrażona w formie pisemnej.

4. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy, dnia: ________ r.

Artykuł 4
Czynsz najmu


1. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynszem".

2. Czynsz będzie płacony w następującej częstotliwości: co miesiąc.

3. Najemca zobowiązuje się płacić Czynsz gotówką, do pierwszego dnia miesiąca, za każdy miesiąc najmu.

4. W razie opóźniania się Najemcy, z zapłatą Czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek ustawowych, od dnia następnego po dniu wymagalności Czynszu, do dnia ich zapłaty.

Artykuł 5
Wydanie Przedmiotu Najmu


1. Wydanie Miejsca Parkingowego, na rzecz Najemcy, nastąpi na podstawie sporządzonego i podpisanego, przez obie Strony, protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do Umowy.

2. Strony ustalają, że wydanie Przedmiotu Najmu, do używania, na rzecz Najemcy, nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

3. Najemca, jak też osoby z nim związane, ponoszą odpowiedzialność za szkody, powstałe w toku korzystania z Przedmiotu Najmu oraz za szkody, wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz zaleceń Wynajmującego.

4. Najemcę obciążają koszty naprawy szkód, powstałych na Miejscu Parkingowym oraz w jego sąsiedztwie m.in. w wyposażeniu, urządzeniach technicznych i instalacjach, wynikłe z jego winy lub z winy osób, z nim związanych.

5. Najemca, we własnym zakresie, ubezpiecza swoje mienie, wniesione na Miejsce Parkingowe, na wypadek kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru lub innych zniszczeń, powstałych nie z winy Wynajmującego.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe, zaparkowanym na Miejscu Parkingowym, w trakcie obowiązywania Umowy.

Artykuł 6
Oświadczenia Stron


1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Miejsca Parkingowego.

2. Najemca nie ma prawa zmieniać charakteru Miejsca Parkingowego, ani dokonywać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej lub jakiejkolwiek innej instalacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych, przez Najemcę, opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Miejsca Parkingowego, w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się udostępniać do kontroli Miejsce Parkingowe, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przypadków nagłych.

Artykuł 7
Obowiązek dokonywania napraw


1. Jeżeli, w trakcie trwania Umowy, wystąpią jakiekolwiek zniszczenia Miejsca Parkingowego, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W razie szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadamia niezwłocznie Wynajmującego. Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznego podjęcia się wszelkich działań, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego, o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Konieczność dokonania napraw zostaje uznana za przekazaną Wynajmującemu również wówczas, gdy Najemca powiadomi Wynajmującego o konieczności dokonania napraw, informując go telefonicznie. Numer telefonu Wynajmującego jest następujący: ________.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Miejsca Parkingowego, w sposób nie przekraczający normalnego jego zużycia.

7. Najemca może wprowadzić ulepszenia Miejsca Parkingowego, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

Artykuł 8
Zwrot 2822885 255282228222 Wynajmującemu


________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222 2225225258225, 2522222822 2825228222 5285 25225.

________. 58522 2822885 255282228222 2582528 25 225825882 8225255222222 8 22528852222, 25222 2882 525222, 252222285 2558822-25882582222, 825228858222 258582282 52 52282.

________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222, 8 825282 28222225822222, 2 58228252822822 222888222 2522885, 822825258222 2 225258222 228282525828.

________. 8522285 22828852522 882 52 22582822285 2822885 255282228222, 22522282285 22 22 8822822885 2828, 522822, 22252 82522885 88582288 8522282 858 22525525 882 8 2222 2288555285 2552 25222525285 2225225258225 2822885 255282228222.

________. 2 55282 252282 2252885285 858 822525522285 252222285 2558822-25882582222, 22252252582 2222 8225255288 225228252222 25222228.

________. 2 55282 282585282885 522822, 25222 8522282, 2225225258225 252288528858 825282 25582 885 585282885.

________. 8552 22582822285 8 22522282285 2822885 255282228222, 8 22528282, 25222 8522282, 222252858 825282 282885222 25255882285 822252 2 222585 82252282222 22522825285 2 2822885 255282228222, 8 828222888 5282285522888 225822222 28222 52822222 825828 8222825, 25 25252 52822 2222282285 8 2852882 2822885 255282228222, 25 52282 2225225258222.

________. 8522285 288855825, 22 825525 22252 25 585282882, 25222 2225225258222, 882282885 2828 2552 522822, 82828822285 25222 8522282 8 225255258285 882 25 2822885 25528222822, 822 8228255 25 22, 222 2282 885 885888882822, 8 82255828, 22885222 8 58222585 222522525258285. 825228228282 5528285 22822228288285 2225225258225 52 822522885, 25 22822 8 522222 8522282, 8525228 2552822525 8 822285 58852, 522288885258285 585282882 2 2822885 255282228222 2828 8 8825252285 82222 522822.

Artykuł 9
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego


1. Wynajmujący może rozwiązać Umowę, przed upływem okresu, na który została zawarta, tylko wtedy, gdy:

a. Najemca korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z treścią Umowy, w szczególności z przeznaczeniem Miejsca Parkingowego lub w sposób, powodujący zniszczenia, przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia.

b. Najemca wykracza, w sposób rażący i uporczywy, przeciwko obowiązującemu porządkowi, narusza zasady współżycia społecznego lub, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie, z innych miejsc parkingowych, uciążliwym.

c. Najemca zalega z wnoszeniem rat, za Czynsz, co najmniej za dwa (2) pełne okresy płatności.

2. Wynajmujący może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 10
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę


1. Najemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Wynajmujący, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z Miejsca Parkingowego, zgodnie z Umową;

b. Wynajmujący narusza lub naruszył istotne postanowienia Umowy.

2. Najemca może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 11
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy, w pozostałej części, zostaje nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią, nieważne lub bezskuteczne postanowienie, innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

Artykuł 12
Zmiany Umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.

Artykuł 13
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy szczególne.

Artykuł 14
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się Miejsce Parkingowe.

Artykuł 15
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

_____________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis Najemcy