Umowa najmu miejsca parkingowego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy stanowisko do parkowania pojazdu, które obejmuje niniejsza umowa najmu, dotyczy miejsca parkingowego (potocznie: "miejsce na parkingu przed budynkiem") czy też miejsca postojowego (potocznie: "miejsce w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku"). Jednakże brak jest w polskim prawie jednoznacznej ustawowej podstawy prawnej w zakresie definicji tych pojęć.

Wybranie podpowiedzi: "miejsca parkingowego pod blokiem" oznacza, że najem dotyczy miejsca na parkingu pod blokiem (nieruchomością).

Wybranie podpowiedzi: "miejsca postojowego w garażu" oznacza, że najem dotyczy miejsca w wielostanowiskowym lokalu garażowym wewnątrz budynku.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA NAJMU
MIEJSCA PARKINGOWEGONiniejsza umowa najmu miejsca parkingowego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, w/przy: ________, numer NIP: ________,

zwaną dalej: „Wynajmujący" lub „Strona"

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Najemca" lub „Strona",

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:


Zważywszy, że:

A. Wynajmujący dysponuje wolnym Miejscem Parkingowym, oznaczonym numerem: ________ w/przy: ________.

B. Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować, w tym wynajmować Miejsce Parkingowe osobom trzecim, w tym Najemcy.

C. Najemca jest zainteresowany najmem Miejsca Parkingowego, na cele garażowania swojego samochodu.

D. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Miejsca Parkingowego i uznał go odpowiednim, do przeznaczonego celu.


Artykuł 1.
Treść Zobowiązania Stron


1. Wynajmujący oddaje do używania Miejsce Parkingowe Najemcy, który będzie je używać w celu garażowania swojego samochodu i zobowiązuje się, w zamian, płacić czynsz.

2. Najemca będzie używał Miejsce Parkingowe do parkowania swojego samochodu osobowego, marki: ________, model: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, zwanego dalej: „Pojazd".

3. W razie nie dostarczenia, przez Najemcę, w momencie zawierania Umowy, ważnego dowodu rejestracyjnego Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia tego dokumentu, w terminie 30 dni, od daty zawarcia Umowy, pod rygorem jej rozwiązania, przez Wynajmującego, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

4. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, administracyjno-porządkowych, budowlanych, przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również zobowiązuje się wypełniać, w tym zakresie, polecenia Wynajmującego.

5. Najemca będzie utrzymywać Miejsce Parkingowe, jak też jego otoczenie, w czystości.Artykuł 2.
Oznaczenie Przedmiotu Najmu


1. Przedmiotem Najmu jest Miejsce Parkingowe, oznaczone numerem: ________, położone w/przy: ________, zwane dalej: „Miejsce" lub „Przedmiot Najmu".

2. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Przedmiotem Najmu.

3. Wynajmujący oświadcza ponadto, że Umowa nie narusza żadnych praw osób trzecich.

Artykuł 3.
Czas trwania Umowy


1. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

2. Strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy, po upływie dnia, wskazanego w ustępie 1. niniejszego Artykułu, jeśli taka będzie ich wspólna wola.

3. Wola przedłużenia Umowy powinna być wyrażona w formie pisemnej.

4. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy, dnia: ________ r.

Artykuł 4.
Czynsz najmu


1. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynsz".

2. Czynsz będzie płacony w następującej częstotliwości: co miesiąc.

3. Najemca zobowiązuje się płacić Czynsz gotówką, do pierwszego dnia miesiąca, za każdy miesiąc najmu.

4. W razie opóźniania się Najemcy z zapłatą Czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek ustawowych, od dnia następnego po dniu wymagalności Czynszu, do dnia ich zapłaty.

Artykuł 5.
Wydanie Przedmiotu Najmu


1. Wydanie Miejsca Parkingowego, na rzecz Najemcy, nastąpi na podstawie sporządzonego i podpisanego, przez obie Strony, protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do Umowy.

2. Strony ustalają, że wydanie Przedmiotu Najmu, do używania, na rzecz Najemcy, nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

3. Najemca, jak też osoby z nim związane, ponoszą odpowiedzialność za szkody, powstałe w toku korzystania z Przedmiotu Najmu oraz za szkody, wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz zaleceń Wynajmującego.

4. Najemcę obciążają koszty naprawy szkód, powstałych na Miejscu Parkingowym oraz w jego sąsiedztwie m.in. w wyposażeniu, urządzeniach technicznych i instalacjach, wynikłe z jego winy lub z winy osób, z nim związanych.

5. Najemca, we własnym zakresie, ubezpiecza swoje mienie, wniesione na Miejsce Parkingowe, na wypadek kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru lub innych zniszczeń, powstałych nie z winy Wynajmującego.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe, zaparkowanym na Miejscu Parkingowym, w trakcie obowiązywania Umowy.

Artykuł 6.
Oświadczenia Stron


1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Miejsca Parkingowego.

2. Najemca nie ma prawa zmieniać charakteru Miejsca Parkingowego, ani dokonywać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej lub jakiejkolwiek innej instalacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych, przez Najemcę, opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej dwa (2) pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Miejsca Parkingowego, w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się udostępniać do kontroli Miejsce Parkingowe, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przypadków nagłych.

Artykuł 7.
Obowiązek dokonywania napraw


1. Jeżeli, w trakcie trwania Umowy, wystąpią jakiekolwiek zniszczenia Miejsca Parkingowego, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W razie szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadamia niezwłocznie Wynajmującego. Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznego podjęcia się wszelkich działań, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego, o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Konieczność dokonania napraw zostaje uznana za przekazaną Wynajmującemu również wówczas, gdy Najemca powiadomi Wynajmującego o konieczności dokonania napraw, informując go telefonicznie. Numer telefonu Wynajmującego jest następujący: ________.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Miejsca Parkingowego, w sposób nie przekraczający normalnego jego zużycia.

7. Najemca może wprowadzić ulepszenia Miejsca Parkingowego, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

Artykuł 8.
Zwrot 2822885 255282228222 Wynajmującemu


________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222 2225225258225, 2522222822 2825228222 5285 25225.

________. 58522 2822885 255282228222 2582528 25 225825882 8225255222222 8 22528852222, 25222 2882 525222, 252222285 2558822-25882582222, 825228858222 258582282 52 52282.

________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222, 8 825282 28222225822222, 2 58228252822822 222888222 2522885, 822825258222 2 225258222 228282525828.

________. 8522285 22828852522 882 52 22582822285 2822885 255282228222, 22522282285 22 22 8822822885 2828, 522822, 22252 82522885 88582288 8522282 858 22525525 882 8 2222 2288555285 2552 25222525285 2225225258225 2822885 255282228222.

________. 2 55282 252282 2252885285 858 822525522285 252222285 2558822-25882582222, 22252252582 2222 8225255288 225228252222 25222228.

________. 2 55282 282585282885 522822, 25222 8522282, 2225225258225 252288528858 825282 25582 885 585282885.

________. 8552 22582822285 8 22522282285 2822885 255282228222, 8 22528282, 25222 8522282, 222252858 825282 282885222 25255882285 822252 2 222585 82252282222 22522825285 2 2822885 255282228222, 8 828222888 5282285522888 225822222 28222 52822222 825828 8222825, 25 25252 52822 2222282285 8 2852882 2822885 255282228222, 25 52282 2225225258222.

________. 8522285 288855825, 22 825525 22252 25 585282882, 25222 2225225258222, 882282885 2828 2552 522822, 82828822285 25222 8522282 8 225255258285 882 25 2822885 25528222822, 822 8228255 25 22, 222 2282 885 885888882822, 8 82255828, 22885222 8 58222585 222522525258285. 825228228282 5528285 22822228288285 2225225258225 52 822522885, 25 22822 8 522222 8522282, 8525228 2552822525 8 822285 58852, 522288885258285 585282882 2 2822885 255282228222 2828 8 8825252285 82222 522822.

Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego


1. Wynajmujący może rozwiązać Umowę, przed upływem okresu, na który została zawarta, tylko wtedy, gdy:

a. Najemca korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z treścią Umowy, w szczególności z przeznaczeniem Miejsca Parkingowego lub w sposób, powodujący zniszczenia, przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia.

b. Najemca wykracza, w sposób rażący i uporczywy, przeciwko obowiązującemu porządkowi, narusza zasady współżycia społecznego lub, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie, z innych miejsc parkingowych, uciążliwym.

c. Najemca zalega z wnoszeniem rat, za Czynsz, co najmniej za dwa (2) pełne okresy płatności.

2. Wynajmujący może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 10.
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę


1. Najemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Wynajmujący, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z Miejsca Parkingowego, zgodnie z Umową;

b. Wynajmujący narusza lub naruszył istotne postanowienia Umowy.

2. Najemca może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 11.
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy, w pozostałej części, zostaje nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią, nieważne lub bezskuteczne postanowienie, innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

Artykuł 12.
Zmiany Umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.

Artykuł 13.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy szczególne.

Artykuł 14.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się Miejsce Parkingowe.

Artykuł 15.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

_____________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis Najemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA NAJMU
MIEJSCA PARKINGOWEGONiniejsza umowa najmu miejsca parkingowego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, w/przy: ________, numer NIP: ________,

zwaną dalej: „Wynajmujący" lub „Strona"

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________,

zwaną dalej: „Najemca" lub „Strona",

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:


Zważywszy, że:

A. Wynajmujący dysponuje wolnym Miejscem Parkingowym, oznaczonym numerem: ________ w/przy: ________.

B. Wynajmujący oświadcza, że ma prawo dysponować, w tym wynajmować Miejsce Parkingowe osobom trzecim, w tym Najemcy.

C. Najemca jest zainteresowany najmem Miejsca Parkingowego, na cele garażowania swojego samochodu.

D. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Miejsca Parkingowego i uznał go odpowiednim, do przeznaczonego celu.


Artykuł 1.
Treść Zobowiązania Stron


1. Wynajmujący oddaje do używania Miejsce Parkingowe Najemcy, który będzie je używać w celu garażowania swojego samochodu i zobowiązuje się, w zamian, płacić czynsz.

2. Najemca będzie używał Miejsce Parkingowe do parkowania swojego samochodu osobowego, marki: ________, model: ________, o numerze rejestracyjnym: ________, zwanego dalej: „Pojazd".

3. W razie nie dostarczenia, przez Najemcę, w momencie zawierania Umowy, ważnego dowodu rejestracyjnego Pojazdu, Najemca zobowiązuje się do dostarczenia tego dokumentu, w terminie 30 dni, od daty zawarcia Umowy, pod rygorem jej rozwiązania, przez Wynajmującego, bez zachowania terminu wypowiedzenia.

4. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, administracyjno-porządkowych, budowlanych, przeciwpożarowych oraz przepisów dotyczących ochrony środowiska, jak również zobowiązuje się wypełniać, w tym zakresie, polecenia Wynajmującego.

5. Najemca będzie utrzymywać Miejsce Parkingowe, jak też jego otoczenie, w czystości.Artykuł 2.
Oznaczenie Przedmiotu Najmu


1. Przedmiotem Najmu jest Miejsce Parkingowe, oznaczone numerem: ________, położone w/przy: ________, zwane dalej: „Miejsce" lub „Przedmiot Najmu".

2. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Przedmiotem Najmu.

3. Wynajmujący oświadcza ponadto, że Umowa nie narusza żadnych praw osób trzecich.

Artykuł 3.
Czas trwania Umowy


1. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

2. Strony mogą przedłużyć obowiązywanie Umowy, po upływie dnia, wskazanego w ustępie 1. niniejszego Artykułu, jeśli taka będzie ich wspólna wola.

3. Wola przedłużenia Umowy powinna być wyrażona w formie pisemnej.

4. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy, dnia: ________ r.

Artykuł 4.
Czynsz najmu


1. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynsz".

2. Czynsz będzie płacony w następującej częstotliwości: co miesiąc.

3. Najemca zobowiązuje się płacić Czynsz gotówką, do pierwszego dnia miesiąca, za każdy miesiąc najmu.

4. W razie opóźniania się Najemcy z zapłatą Czynszu, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek ustawowych, od dnia następnego po dniu wymagalności Czynszu, do dnia ich zapłaty.

Artykuł 5.
Wydanie Przedmiotu Najmu


1. Wydanie Miejsca Parkingowego, na rzecz Najemcy, nastąpi na podstawie sporządzonego i podpisanego, przez obie Strony, protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do Umowy.

2. Strony ustalają, że wydanie Przedmiotu Najmu, do używania, na rzecz Najemcy, nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

3. Najemca, jak też osoby z nim związane, ponoszą odpowiedzialność za szkody, powstałe w toku korzystania z Przedmiotu Najmu oraz za szkody, wynikające z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów oraz zaleceń Wynajmującego.

4. Najemcę obciążają koszty naprawy szkód, powstałych na Miejscu Parkingowym oraz w jego sąsiedztwie m.in. w wyposażeniu, urządzeniach technicznych i instalacjach, wynikłe z jego winy lub z winy osób, z nim związanych.

5. Najemca, we własnym zakresie, ubezpiecza swoje mienie, wniesione na Miejsce Parkingowe, na wypadek kradzieży z włamaniem, zalania, pożaru lub innych zniszczeń, powstałych nie z winy Wynajmującego.

6. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe, zaparkowanym na Miejscu Parkingowym, w trakcie obowiązywania Umowy.

Artykuł 6.
Oświadczenia Stron


1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Miejsca Parkingowego.

2. Najemca nie ma prawa zmieniać charakteru Miejsca Parkingowego, ani dokonywać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej lub jakiejkolwiek innej instalacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych, przez Najemcę, opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej dwa (2) pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Miejsca Parkingowego, w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się udostępniać do kontroli Miejsce Parkingowe, nie częściej jednak niż raz w miesiącu, z wyjątkiem przypadków nagłych.

Artykuł 7.
Obowiązek dokonywania napraw


1. Jeżeli, w trakcie trwania Umowy, wystąpią jakiekolwiek zniszczenia Miejsca Parkingowego, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W razie szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadamia niezwłocznie Wynajmującego. Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznego podjęcia się wszelkich działań, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego, o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Konieczność dokonania napraw zostaje uznana za przekazaną Wynajmującemu również wówczas, gdy Najemca powiadomi Wynajmującego o konieczności dokonania napraw, informując go telefonicznie. Numer telefonu Wynajmującego jest następujący: ________.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Miejsca Parkingowego, w sposób nie przekraczający normalnego jego zużycia.

7. Najemca może wprowadzić ulepszenia Miejsca Parkingowego, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

Artykuł 8.
Zwrot 2822885 255282228222 Wynajmującemu


________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222 2225225258225, 2522222822 2825228222 5285 25225.

________. 58522 2822885 255282228222 2582528 25 225825882 8225255222222 8 22528852222, 25222 2882 525222, 252222285 2558822-25882582222, 825228858222 258582282 52 52282.

________. 2822882 2552822282 2288222 228258 28528222, 8 825282 28222225822222, 2 58228252822822 222888222 2522885, 822825258222 2 225258222 228282525828.

________. 8522285 22828852522 882 52 22582822285 2822885 255282228222, 22522282285 22 22 8822822885 2828, 522822, 22252 82522885 88582288 8522282 858 22525525 882 8 2222 2288555285 2552 25222525285 2225225258225 2822885 255282228222.

________. 2 55282 252282 2252885285 858 822525522285 252222285 2558822-25882582222, 22252252582 2222 8225255288 225228252222 25222228.

________. 2 55282 282585282885 522822, 25222 8522282, 2225225258225 252288528858 825282 25582 885 585282885.

________. 8552 22582822285 8 22522282285 2822885 255282228222, 8 22528282, 25222 8522282, 222252858 825282 282885222 25255882285 822252 2 222585 82252282222 22522825285 2 2822885 255282228222, 8 828222888 5282285522888 225822222 28222 52822222 825828 8222825, 25 25252 52822 2222282285 8 2852882 2822885 255282228222, 25 52282 2225225258222.

________. 8522285 288855825, 22 825525 22252 25 585282882, 25222 2225225258222, 882282885 2828 2552 522822, 82828822285 25222 8522282 8 225255258285 882 25 2822885 25528222822, 822 8228255 25 22, 222 2282 885 885888882822, 8 82255828, 22885222 8 58222585 222522525258285. 825228228282 5528285 22822228288285 2225225258225 52 822522885, 25 22822 8 522222 8522282, 8525228 2552822525 8 822285 58852, 522288885258285 585282882 2 2822885 255282228222 2828 8 8825252285 82222 522822.

Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego


1. Wynajmujący może rozwiązać Umowę, przed upływem okresu, na który została zawarta, tylko wtedy, gdy:

a. Najemca korzysta z Przedmiotu Najmu w sposób niezgodny z treścią Umowy, w szczególności z przeznaczeniem Miejsca Parkingowego lub w sposób, powodujący zniszczenia, przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia.

b. Najemca wykracza, w sposób rażący i uporczywy, przeciwko obowiązującemu porządkowi, narusza zasady współżycia społecznego lub, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie, z innych miejsc parkingowych, uciążliwym.

c. Najemca zalega z wnoszeniem rat, za Czynsz, co najmniej za dwa (2) pełne okresy płatności.

2. Wynajmujący może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 10.
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę


1. Najemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Wynajmujący, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z Miejsca Parkingowego, zgodnie z Umową;

b. Wynajmujący narusza lub naruszył istotne postanowienia Umowy.

2. Najemca może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 11.
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy, w pozostałej części, zostaje nienaruszona. W takim przypadku, Strony zastąpią, nieważne lub bezskuteczne postanowienie, innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

Artykuł 12.
Zmiany Umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.

Artykuł 13.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i inne przepisy szczególne.

Artykuł 14.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się Miejsce Parkingowe.

Artykuł 15.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

_____________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis Najemcy