Umowa najmu okazjonalnego

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, jaką umowę najmu chcą zawrzeć strony: czy jest to umowa najmu okazjonalnego (posiadająca szczególne wymagania ustawowe co do stron umowy, załączników do umowy oraz wymagająca zgłoszenia jej zawarcia do urzędu skarbowego), czy jest to zwykła umowa najmu lokalu mieszkalnego, czy jest to zwykła umowa najmu lokalu użytkowego, czy też jest to umowa najmu miejsca parkingowego lub postojowego.

Wybranie podpowiedzi: "najmu okazjonalnego (posiadająca kilka załączników w szczególnej formie, zgłoszona do US)" oznacza, że strony chcą zawrzeć umowę najmu okazjonalnego, a więc umowę służącą wynajmu lokalu mieszkalnego przez osobę, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Umowa najmu okazjonalnego jest zawarta w celach mieszkaniowych na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Zawarcie umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego. Umowa wymaga załączenia oświadczeń, przyspieszających ewentualną egzekucję w razie gdyby najemca nie chciał opróżnić i wydać lokalu po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego.

Wybranie podpowiedzi: "zwykłego najmu lokalu mieszkalnego" oznacza, że strony chcą zawrzeć zwykłą umowę w celach mieszkaniowych, bez specjalnych załączników i bez obowiązku zgłoszenia jej zawarcia do Urzędu Skarbowego (co nie oznacza braku obowiązku odprowadzania podatku od przychodu za najem).

Wybranie podpowiedzi: "zwykłego najmu lokalu użytkowego" oznacza, że strony chcą zawrzeć zwykłą umowę w celach użytkowych, bez specjalnych załączników i bez obowiązku zgłoszenia jej zawarcia do Urzędu Skarbowego (co nie oznacza braku obowiązku odprowadzania podatku od przychodu za najem). Umowa najmu użytkowego może być zawarta w celu prowadzenia działalności produkcyjnej, magazynowej, biurowej itd.

Wybranie podpowiedzi: "najmu miejsca parkingowego pod blokiem" oznacza, że strony chcą zawrzeć umowę najmu miejsca parkingowego, a więc nie chcą zawrzeć niniejszej umowy najmu okazjonalnego. W tym celu należy wypełnić wzór umowy najmu miejsca parkingowego.

Wybranie podpowiedzi: "najmu miejsca postojowego w garażu" oznacza, że strony chcą zawrzeć umowę najmu miejsca postojowego, a więc nie chcą zawrzeć niniejszej umowy najmu okazjonalnego. W tym celu należy wypełnić wzór umowy najmu miejsca parkingowego.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO
LOKALU MIESZKALNEGONiniejsza umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r.

pomiędzy:

1/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Wynajmujący")

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Najemca")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony".


Zważywszy, że:

I. Wynajmujący dysponuje wolnym Lokalem przy/w: ________.

II. Wynajmujący to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

III. Najemca jest zainteresowany najmem Lokalu do celów mieszkalnych.

IV. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Lokalu i uznał go odpowiednim do przeznaczonego celu.

V. Umowa najmu okazjonalnego zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

VI. Wynajmujący zgłosi zawarcie Umowy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie Najemcy Wynajmujący przedstawi potwierdzenie zgłoszenia.

Strony niniejszym zawierają Umowę o następującej treści:


Artykuł 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest lokal mieszkalny, położony przy/w: ________, o powierzchni: ________ m2, składający się z następujących pomieszczeń:

1. pokoju, o powierzchni: ________ m2;

2. łazienki, o powierzchni: ________ m2;

zwany dalej: „Lokal" lub „Przedmiot Najmu".

2. Wynajmujący wynajmuje Najemcy całą powierzchnię Lokalu, wraz ze znajdującymi się w Lokalu meblami i urządzeniami oraz następującym sprzętem:

________

3. Lokal wyposażony jest w następujące, sprawne technicznie instalacje:

a) instalację elektryczną

b) instalację wodną

c) instalację centralnego ogrzewania

d) kanalizację

4. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Lokalem.

5. Wynajmujący oświadcza ponadto, że niniejsza Umowa nie narusza żadnych praw osób trzecich do Lokalu.

6. Najemca zobowiązuje się wykorzystać Lokal na cele mieszkalne.

7. Świadectwo charakterystyki energetycznej Lokalu stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

8. Załączniki do Umowy stanowią integralną treść Umowy, w szczególności:

a) oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania Lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, jeżeli Najemca dobrowolnie nie opróżnił Lokalu (dalej: „Pierwsze oświadczenie");

b) oświadczenie Najemcy wskazujące inny lokal, w którym będzie on mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu (dalej: „Drugie oświadczenie");

c) Oświadczenie właściciela lokalu (wskazanego w Drugim oświadczeniu przez Najemcę) lub osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w lokalu Najemcy i osób z nim zamieszkujących, w razie wykonania egzekucji i zobowiązania opróżnienia Lokalu - na żądanie Wynajmującego oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym (dalej: „Trzecie oświadczenie").

9. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, wskazanym w Drugim oświadczeniu, Najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu, oraz przedstawić nowe oświadczenia (Drugie oświadczenie i Trzecie oświadczenie), pod rygorem wypowiedzenia Umowy.

10. Lokal zostaje przekazany Najemcy po sporządzeniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

11. Wynajmujący zgłosi zawarcie Umowy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie Najemcy Wynajmujący ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia.


Artykuł 2.

Czas trwania Umowy

1. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy dnia: ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 10 lat.


Artykuł 3.

Czynsz najmu okazjonalnego

1. Z tytułu najmu okazjonalnego Lokalu, Wynajmujący pobiera czynsz za najem oraz opłaty niezależne od właściciela Lokalu, wymienione w poniższych ustępach.

2. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynsz".

3. Czynsz opłacany jest w częstotliwości: miesięcznej, z góry.

4. Wynajmujący może podwyższyć Czynsz wyłącznie po złożeniu pisemnego wypowiedzenia zmieniającego Umowę, mogącego nastąpić jedynie z ważnych powodów, podanych do wiadomości Najemcy na piśmie, co najmniej dwa (2) miesiące przed zastosowaniem podwyżki Czynszu. W wypowiedzeniu zmieniającym Umowę, poza uzasadnieniem podwyżki Czynszu, powinna znaleźć się informacja o nowej stawce Czynszu i terminie oraz sposobie jej płatności.

5. Płatności opłat wymienionych w poprzednich ustępach będą regulowane miesięcznie, w następujący sposób:

a) płatność Czynszu za pierwszy miesiąc najmu, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) zostanie dokonana przez Najemcę do dnia: ________ r., gotówką do rąk Wynajmującego lub przelewem na konto Wynajmującego.

b) płatność Czynszu wraz z pozostałymi opłatami za następne miesiące Najemca regulować będzie przelewem na konto wskazane przez Wynajmującego, do: 1-tego dnia każdego miesiąca, z góry, za każdy miesiąc najmu.

6. Numer konta Wynajmującego, na który Najemca jest zobowiązany wnosić opłaty za Czynsz, jest następujący: ________, nazwa posiadacza rachunku: ________, nazwa banku: ________.

7. W przypadku opóźniania się Najemcy z zapłatą Czynszu lub pozostałych opłat, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek ustawowych.


Artykuł 4.

Kaucja

1. Kaucja stanowi zabezpieczenie pokrycia nieuregulowanych należności z tytułu najmu okazjonalnego, odszkodowania dla Wynajmującego za wyrządzone szkody w Lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu.

2. Kaucja przysługuje Wynajmującemu w dniu opróżnienia Lokalu.

3. Strony ustalają wysokość kaucji na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwana dalej: „Kaucja".

4. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności (6) miesięcznego Czynszu za Lokal, obliczonego według stawki Czynszu, obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

5. W dniu podpisania Umowy, Najemca przekazuje Wynajmującemu Kaucję, płacąc przelewem, na następujący numer konta bankowego Wynajmującego: ________, nazwa posiadacza rachunku: ________, nazwa banku: ________.

6. Potwierdzenie dokonania przelewu Kaucji powinno być dostarczone Wynajmującemu w dniu podpisania Umowy i stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

7. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy bez oprocentowania, po wygaśnięciu Umowy, nie później niż w ciągu miesiąca (1) od daty opróżnienia Lokalu, po potrąceniu ewentualnych należności Wynajmującego. Kaucja może zostać pomniejszona o kwotę ewentualnego odszkodowania dla Wynajmującego, za wyrządzone w Lokalu szkody lub nieuregulowanie wszystkich rat Czynszu i opłat eksploatacyjnych.

8. Zwrot zwaloryzowanej Kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego Czynszu, obowiązującego w dniu zwrotu Kaucji i krotności Czynszu, przyjętej przy pobieraniu Kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż Kaucja pobrana.


Artykuł 5.

Wydanie Lokalu

1. Wydanie Lokalu nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

2. Najemca zobowiązuje się ubezpieczyć Lokal od następstw zdarzeń losowych, na swój koszt, przez cały okres trwania Umowy, przy czym Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na ruchomościach Wynajmującego, znajdujących się w lokalu, z powodu zalania, pożaru, włamania i innych zdarzeń losowych.


Artykuł 6.

Oświadczenia Stron

1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Lokalu.

2. Najemca nie ma prawa zmienić charakteru Lokalu, ani dokonać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych przez Najemcę opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, ogrzewania, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu lub innych wymaganych opłat za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Lokalu w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się Lokal udostępnić do kontroli, nie częściej jednak niż raz (1) na miesiąc, z wyjątkiem nagłych przypadków.


Artykuł 7.

Naprawy Lokalu

1. Jeżeli w trakcie trwania Umowy wystąpią jakiekolwiek zniszczenia w Lokalu, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W przypadku szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadomi niezwłocznie Wynajmującego. Wynajmujący ma obowiązek podjąć niezwłocznie wszelkie działania, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Informacja o konieczności dokonania napraw, zostaje uznana za przekazaną, również wówczas, gdy Najemca powiadomi Wynajmującego, o konieczności dokonania napraw, informując go telefonicznie. W tym celu, Najemca może posłużyć się następującym.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Lokalu w sposób nie przekraczający normalnego zużycia.

7. Najemca może wprowadzić w Lokalu ulepszenia, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.


Artykuł 8.

Awarie 8 Lokalu

________. 2 55282 82825282285 585588, 82828525822 822252 858 252552525822 822228525282 2288252822 822252, 8522285 2282 2828852522 282288282282 5528222288 22258 8 8285 222 585282885.

________. 822288 8522285 2282 282282822 858 2525885 5528222282285 222585, 22252252582 25 25582 82288 52 222585 8 282822888 252282225585825 2288828 858 825522 2282222 (282282822), 5 252 822525 22 222282 825522 22255222 – 25222 2522 222 5528582.

________. 822288 22855882 222585 258252882 225 28228282288 8522282 858 228228222822 28282, 82582 2 282 25282822525822, 22252252582 2282 2828852522 258222828228 22258 8 2252552582 882 8 282 522822 52 82585 252282885 8522282. 5 822222888 2285 822525525 882 25222228.

________. 22 8822828228222 582582285 2252825 8522285 22882822 25222 5528222288 2225225258225 22258 8 8285 522225285:

________) 2252828222, 5 8 82822228282 5258552822285 822552585, 5282822 525522222 252228555 82525 8 82228522285 228528822222 222585 2552 582582285 2525285 28228252285 2558 8 885 822225285;

________) 25822282222 822225285 25222 2225225258222 2558 2888525258285 8522282.


Artykuł 9.

Zwrot Lokalu Wynajmującemu

1. Lokal powinien zostać zwrócony Wynajmującemu najpóźniej ostatniego dnia najmu. W tym celu Najemca zobowiązuje się opuścić Lokal i opróżnić go ze wszystkich osób i mienia, które nie stanowią własności Wynajmującego.

2. Lokal zostanie zwrócony po spisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca powinien przekazać Wynajmującemu Lokal, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji.

3. W razie odmowy podpisania lub sporządzenia wspólnego Protokołu zdawczo-odbiorczego, Wynajmujący może sporządzić jednostronny protokół. W przypadku nieusunięcia rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia.

4. Na wypadek braku dobrowolnego opróżnienia Lokalu, Wynajmujący będzie mógł posłużyć się oświadczeniem Najemcy, w formie aktu notarialnego, w którym Najemca wyraził zgodę o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania Lokalu Wynajmującemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.


Artykuł 10.
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego

1. Umowa najmu okazjonalnego:

a) wygasa po upływie czasu, na jaki została zawarta;

b) ulega rozwiązaniu po upływie okresu jej wypowiedzenia.

2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy po upływie okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca dobrowolnie nie opróżnił Lokalu, Wynajmujący doręcza Najemcy żądanie opróżnienia Lokalu, sporządzone na piśmie, opatrzonym podpisem Wynajmującego urzędowo poświadczonym, które zawiera w szczególności: oznaczenie Wynajmującego oraz Najemcy, wskazanie niniejszej Umowy oraz przyczyny ustania najmu i termin opróżnienia Lokalu, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Najemcy.

3. W razie bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w powyższym ustępie, Wynajmujący składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania Lokalu (załącznik do Umowy, nazwany Drugim oświadczeniem).

4. Wynajmujący załącza do wniosku następujące dokumenty: żądanie opróżnienia Lokalu wraz z dowodem jego doręczenia Najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; dokument potwierdzający przysługujący Wynajmującemu tytuł prawny do Lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie Wynajmującego oraz potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego.

5. Osoby zajmujące Lokal bez tytułu prawnego są obowiązane uiszczać co miesiąc odszkodowanie, do dnia opróżnienia Lokalu.

6. Odszkodowanie za zajmowanie Lokalu bez tytułu prawnego odpowiada wysokości Czynszu, jaki Wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu Lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, Wynajmujący może żądać wypłatę odszkodowania uzupełniającego od osoby, która zajmuje Lokal bez tytułu prawnego.

7. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli:

a) Najemca, pomimo pisemnego upomnienia, nadal używa Lokal w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;

b) Najemca jest w zwłoce z zapłatą Czynszu, innych opłat za używanie Lokalu lub opłat niezależnych od Wynajmującego, pobieranych przez Wynajmującego tylko w przypadkach, gdy Najemca nie ma zawartej Umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy (3) pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności;

c) Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego.

8. Jeżeli Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego, uprawniającego do używania Lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

9. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego Lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

10. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez Najemcę, dotyczącego powiadomienia Wynajmującego o innym lokalu, w którym Najemca mógłby zamieszkać w razie egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu, gdyby wskazany wcześniej na taką ewentualność lokal utracił tę możliwość, Wynajmujący może wypowiedzieć na piśmie niniejszą Umowę, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.


Artykuł 11.

Postanowienia nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel mieszkalny. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 12.

Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Artykuł 13.

Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.).


Artykuł 14.

Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się Lokal.


Artykuł 15.

Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.______________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis NajemcyZałączniki:

- Oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji oraz zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania Lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, jeżeli Najemca dobrowolnie nie opróżnił Lokalu.

- Oświadczenie Najemcy wskazujące inny lokal, w którym będzie on mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu.

- Oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim Najemcy i osób z nim zamieszkujących, w razie egzekucji i zobowiązania do opróżnienia Lokalu.

- Protokół zdawczo - odbiorczy wydania Lokalu Najemcy.

- Świadectwo charakterystyki energetycznej Lokalu.

- Potwierdzenie dokonania przelewu Kaucji.

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA NAJMU OKAZJONALNEGO
LOKALU MIESZKALNEGONiniejsza umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r.

pomiędzy:

1/ Panią: ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Wynajmujący")

a

2/ Panią: ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dokumentu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Najemca")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony".


Zważywszy, że:

I. Wynajmujący dysponuje wolnym Lokalem przy/w: ________.

II. Wynajmujący to osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali.

III. Najemca jest zainteresowany najmem Lokalu do celów mieszkalnych.

IV. Najemca zapoznał się ze stanem technicznym Lokalu i uznał go odpowiednim do przeznaczonego celu.

V. Umowa najmu okazjonalnego zostanie zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

VI. Wynajmujący zgłosi zawarcie Umowy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie Najemcy Wynajmujący przedstawi potwierdzenie zgłoszenia.

Strony niniejszym zawierają Umowę o następującej treści:


Artykuł 1.

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest lokal mieszkalny, położony przy/w: ________, o powierzchni: ________ m2, składający się z następujących pomieszczeń:

1. pokoju, o powierzchni: ________ m2;

2. łazienki, o powierzchni: ________ m2;

zwany dalej: „Lokal" lub „Przedmiot Najmu".

2. Wynajmujący wynajmuje Najemcy całą powierzchnię Lokalu, wraz ze znajdującymi się w Lokalu meblami i urządzeniami oraz następującym sprzętem:

________

3. Lokal wyposażony jest w następujące, sprawne technicznie instalacje:

a) instalację elektryczną

b) instalację wodną

c) instalację centralnego ogrzewania

d) kanalizację

4. Wynajmujący oświadcza, że służy mu wyłączne prawo dysponowania Lokalem.

5. Wynajmujący oświadcza ponadto, że niniejsza Umowa nie narusza żadnych praw osób trzecich do Lokalu.

6. Najemca zobowiązuje się wykorzystać Lokal na cele mieszkalne.

7. Świadectwo charakterystyki energetycznej Lokalu stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

8. Załączniki do Umowy stanowią integralną treść Umowy, w szczególności:

a) oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania Lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, jeżeli Najemca dobrowolnie nie opróżnił Lokalu (dalej: „Pierwsze oświadczenie");

b) oświadczenie Najemcy wskazujące inny lokal, w którym będzie on mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu (dalej: „Drugie oświadczenie");

c) Oświadczenie właściciela lokalu (wskazanego w Drugim oświadczeniu przez Najemcę) lub osoby posiadającej tytuł prawny do tego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w lokalu Najemcy i osób z nim zamieszkujących, w razie wykonania egzekucji i zobowiązania opróżnienia Lokalu - na żądanie Wynajmującego oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym (dalej: „Trzecie oświadczenie").

9. W razie utraty możliwości zamieszkania w lokalu, wskazanym w Drugim oświadczeniu, Najemca jest obowiązany w terminie 21 dni od dnia powzięcia wiadomości o tym zdarzeniu wskazać inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu, oraz przedstawić nowe oświadczenia (Drugie oświadczenie i Trzecie oświadczenie), pod rygorem wypowiedzenia Umowy.

10. Lokal zostaje przekazany Najemcy po sporządzeniu Protokołu zdawczo-odbiorczego, stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy.

11. Wynajmujący zgłosi zawarcie Umowy Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania Wynajmującego, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Na żądanie Najemcy Wynajmujący ma obowiązek przedstawić potwierdzenie zgłoszenia.


Artykuł 2.

Czas trwania Umowy

1. Najemca rozpocznie wykonywanie Umowy dnia: ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta do dnia: ________ r.

3. Umowa nie może być zawarta na okres dłuższy niż 10 lat.


Artykuł 3.

Czynsz najmu okazjonalnego

1. Z tytułu najmu okazjonalnego Lokalu, Wynajmujący pobiera czynsz za najem oraz opłaty niezależne od właściciela Lokalu, wymienione w poniższych ustępach.

2. Strony ustalają czynsz najmu na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynsz".

3. Czynsz opłacany jest w częstotliwości: miesięcznej, z góry.

4. Wynajmujący może podwyższyć Czynsz wyłącznie po złożeniu pisemnego wypowiedzenia zmieniającego Umowę, mogącego nastąpić jedynie z ważnych powodów, podanych do wiadomości Najemcy na piśmie, co najmniej dwa (2) miesiące przed zastosowaniem podwyżki Czynszu. W wypowiedzeniu zmieniającym Umowę, poza uzasadnieniem podwyżki Czynszu, powinna znaleźć się informacja o nowej stawce Czynszu i terminie oraz sposobie jej płatności.

5. Płatności opłat wymienionych w poprzednich ustępach będą regulowane miesięcznie, w następujący sposób:

a) płatność Czynszu za pierwszy miesiąc najmu, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) zostanie dokonana przez Najemcę do dnia: ________ r., gotówką do rąk Wynajmującego lub przelewem na konto Wynajmującego.

b) płatność Czynszu wraz z pozostałymi opłatami za następne miesiące Najemca regulować będzie przelewem na konto wskazane przez Wynajmującego, do: 1-tego dnia każdego miesiąca, z góry, za każdy miesiąc najmu.

6. Numer konta Wynajmującego, na który Najemca jest zobowiązany wnosić opłaty za Czynsz, jest następujący: ________, nazwa posiadacza rachunku: ________, nazwa banku: ________.

7. W przypadku opóźniania się Najemcy z zapłatą Czynszu lub pozostałych opłat, Wynajmujący ma prawo naliczania odsetek ustawowych.


Artykuł 4.

Kaucja

1. Kaucja stanowi zabezpieczenie pokrycia nieuregulowanych należności z tytułu najmu okazjonalnego, odszkodowania dla Wynajmującego za wyrządzone szkody w Lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu.

2. Kaucja przysługuje Wynajmującemu w dniu opróżnienia Lokalu.

3. Strony ustalają wysokość kaucji na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwana dalej: „Kaucja".

4. Kaucja nie może przekraczać sześciokrotności (6) miesięcznego Czynszu za Lokal, obliczonego według stawki Czynszu, obowiązującej w dniu zawarcia Umowy.

5. W dniu podpisania Umowy, Najemca przekazuje Wynajmującemu Kaucję, płacąc przelewem, na następujący numer konta bankowego Wynajmującego: ________, nazwa posiadacza rachunku: ________, nazwa banku: ________.

6. Potwierdzenie dokonania przelewu Kaucji powinno być dostarczone Wynajmującemu w dniu podpisania Umowy i stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

7. Kaucja zostanie zwrócona Najemcy bez oprocentowania, po wygaśnięciu Umowy, nie później niż w ciągu miesiąca (1) od daty opróżnienia Lokalu, po potrąceniu ewentualnych należności Wynajmującego. Kaucja może zostać pomniejszona o kwotę ewentualnego odszkodowania dla Wynajmującego, za wyrządzone w Lokalu szkody lub nieuregulowanie wszystkich rat Czynszu i opłat eksploatacyjnych.

8. Zwrot zwaloryzowanej Kaucji następuje w kwocie równej iloczynowi kwoty miesięcznego Czynszu, obowiązującego w dniu zwrotu Kaucji i krotności Czynszu, przyjętej przy pobieraniu Kaucji, jednak w kwocie nie niższej niż Kaucja pobrana.


Artykuł 5.

Wydanie Lokalu

1. Wydanie Lokalu nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

2. Najemca zobowiązuje się ubezpieczyć Lokal od następstw zdarzeń losowych, na swój koszt, przez cały okres trwania Umowy, przy czym Najemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone na ruchomościach Wynajmującego, znajdujących się w lokalu, z powodu zalania, pożaru, włamania i innych zdarzeń losowych.


Artykuł 6.

Oświadczenia Stron

1. Najemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Lokalu.

2. Najemca nie ma prawa zmienić charakteru Lokalu, ani dokonać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Wynajmującego.

3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, spowodowane przyczynami niezależnymi od Wynajmującego, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych przez Najemcę opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Wynajmującego.

4. Wynajmującemu przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, ogrzewania, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Najemca opóźnia się z zapłatą Czynszu lub innych wymaganych opłat za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Lokalu w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Najemcą, a Najemca zobowiązuje się Lokal udostępnić do kontroli, nie częściej jednak niż raz (1) na miesiąc, z wyjątkiem nagłych przypadków.


Artykuł 7.

Naprawy Lokalu

1. Jeżeli w trakcie trwania Umowy wystąpią jakiekolwiek zniszczenia w Lokalu, powstałe z winy Najemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, powstałe nie z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W przypadku szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Wynajmującego, Najemca zawiadomi niezwłocznie Wynajmującego. Wynajmujący ma obowiązek podjąć niezwłocznie wszelkie działania, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie przez Wynajmującego wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może spowodować dokonanie naprawy przez Najemcę, na koszt Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Wynajmującego o ryzyku niepodjęcia przez niego działań.

5. Informacja o konieczności dokonania napraw, zostaje uznana za przekazaną, również wówczas, gdy Najemca powiadomi Wynajmującego, o konieczności dokonania napraw, informując go telefonicznie. W tym celu, Najemca może posłużyć się następującym.

6. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Lokalu w sposób nie przekraczający normalnego zużycia.

7. Najemca może wprowadzić w Lokalu ulepszenia, tylko za zgodą Wynajmującego, na podstawie pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.


Artykuł 8.

Awarie 8 Lokalu

________. 2 55282 82825282285 585588, 82828525822 822252 858 252552525822 822228525282 2288252822 822252, 8522285 2282 2828852522 282288282282 5528222288 22258 8 8285 222 585282885.

________. 822288 8522285 2282 282282822 858 2525885 5528222282285 222585, 22252252582 25 25582 82288 52 222585 8 282822888 252282225585825 2288828 858 825522 2282222 (282282822), 5 252 822525 22 222282 825522 22255222 – 25222 2522 222 5528582.

________. 822288 22855882 222585 258252882 225 28228282288 8522282 858 228228222822 28282, 82582 2 282 25282822525822, 22252252582 2282 2828852522 258222828228 22258 8 2252552582 882 8 282 522822 52 82585 252282885 8522282. 5 822222888 2285 822525525 882 25222228.

________. 22 8822828228222 582582285 2252825 8522285 22882822 25222 5528222288 2225225258225 22258 8 8285 522225285:

________) 2252828222, 5 8 82822228282 5258552822285 822552585, 5282822 525522222 252228555 82525 8 82228522285 228528822222 222585 2552 582582285 2525285 28228252285 2558 8 885 822225285;

________) 25822282222 822225285 25222 2225225258222 2558 2888525258285 8522282.


Artykuł 9.

Zwrot Lokalu Wynajmującemu

1. Lokal powinien zostać zwrócony Wynajmującemu najpóźniej ostatniego dnia najmu. W tym celu Najemca zobowiązuje się opuścić Lokal i opróżnić go ze wszystkich osób i mienia, które nie stanowią własności Wynajmującego.

2. Lokal zostanie zwrócony po spisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego. Najemca powinien przekazać Wynajmującemu Lokal, wraz z kompletnym wyposażeniem, stanowiącym własność Wynajmującego, w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem możliwego zużycia, wynikającego z normalnej eksploatacji.

3. W razie odmowy podpisania lub sporządzenia wspólnego Protokołu zdawczo-odbiorczego, Wynajmujący może sporządzić jednostronny protokół. W przypadku nieusunięcia rzeczy przez Najemcę, Wynajmującemu przysługiwać będzie prawo ich usunięcia.

4. Na wypadek braku dobrowolnego opróżnienia Lokalu, Wynajmujący będzie mógł posłużyć się oświadczeniem Najemcy, w formie aktu notarialnego, w którym Najemca wyraził zgodę o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania Lokalu Wynajmującemu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.


Artykuł 10.
Rozwiązanie Umowy przez Wynajmującego

1. Umowa najmu okazjonalnego:

a) wygasa po upływie czasu, na jaki została zawarta;

b) ulega rozwiązaniu po upływie okresu jej wypowiedzenia.

2. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy po upływie okresu wypowiedzenia, jeżeli Najemca dobrowolnie nie opróżnił Lokalu, Wynajmujący doręcza Najemcy żądanie opróżnienia Lokalu, sporządzone na piśmie, opatrzonym podpisem Wynajmującego urzędowo poświadczonym, które zawiera w szczególności: oznaczenie Wynajmującego oraz Najemcy, wskazanie niniejszej Umowy oraz przyczyny ustania najmu i termin opróżnienia Lokalu, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania Najemcy.

3. W razie bezskutecznego upływu terminu, wskazanego w powyższym ustępie, Wynajmujący składa wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu do opróżnienia i wydania Lokalu (załącznik do Umowy, nazwany Drugim oświadczeniem).

4. Wynajmujący załącza do wniosku następujące dokumenty: żądanie opróżnienia Lokalu wraz z dowodem jego doręczenia Najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; dokument potwierdzający przysługujący Wynajmującemu tytuł prawny do Lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie Wynajmującego oraz potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego.

5. Osoby zajmujące Lokal bez tytułu prawnego są obowiązane uiszczać co miesiąc odszkodowanie, do dnia opróżnienia Lokalu.

6. Odszkodowanie za zajmowanie Lokalu bez tytułu prawnego odpowiada wysokości Czynszu, jaki Wynajmujący mógłby otrzymać z tytułu najmu Lokalu. Jeżeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, Wynajmujący może żądać wypłatę odszkodowania uzupełniającego od osoby, która zajmuje Lokal bez tytułu prawnego.

7. Wynajmujący może wypowiedzieć Umowę, nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, jeżeli:

a) Najemca, pomimo pisemnego upomnienia, nadal używa Lokal w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali;

b) Najemca jest w zwłoce z zapłatą Czynszu, innych opłat za używanie Lokalu lub opłat niezależnych od Wynajmującego, pobieranych przez Wynajmującego tylko w przypadkach, gdy Najemca nie ma zawartej Umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy (3) pełne okresy płatności, pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności;

c) Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania Lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego.

8. Jeżeli Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego, uprawniającego do używania Lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

9. Współlokator może wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji małżonka, rozwiedzionego małżonka lub innego współlokatora tego samego Lokalu, jeżeli ten swoim rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie.

10. W przypadku niedopełnienia obowiązku przez Najemcę, dotyczącego powiadomienia Wynajmującego o innym lokalu, w którym Najemca mógłby zamieszkać w razie egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu, gdyby wskazany wcześniej na taką ewentualność lokal utracił tę możliwość, Wynajmujący może wypowiedzieć na piśmie niniejszą Umowę, z zachowaniem co najmniej siedmiodniowego (7 dni) okresu wypowiedzenia.


Artykuł 11.

Postanowienia nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel mieszkalny. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 12.

Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.


Artykuł 13.

Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, ze zm.).


Artykuł 14.

Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się Lokal.


Artykuł 15.

Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.______________________
podpis Wynajmującego


______________________
podpis NajemcyZałączniki:

- Oświadczenie Najemcy w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji oraz zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania Lokalu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy, jeżeli Najemca dobrowolnie nie opróżnił Lokalu.

- Oświadczenie Najemcy wskazujące inny lokal, w którym będzie on mógł zamieszkać, w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia Lokalu.

- Oświadczenie właściciela innego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim Najemcy i osób z nim zamieszkujących, w razie egzekucji i zobowiązania do opróżnienia Lokalu.

- Protokół zdawczo - odbiorczy wydania Lokalu Najemcy.

- Świadectwo charakterystyki energetycznej Lokalu.

- Potwierdzenie dokonania przelewu Kaucji.