Umowa z nianią

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy strony zawrą umowę uaktywniającą (umowę o świadczenie usług), czy umowę o pracę. Wybranie podpowiedzi: "umowę uaktywniającą - umowę o świadczenie usług (część składek na ubezpieczenia opłaca sam ZUS)" oznacza, że strony zawrą umowę uaktywniającą - wówczas niania jest niezależnym i profesjonalnym usługodawcą, brak jest hierarchii, podporządkowania, a strony umowy powinny się traktować jak wzajemni, równorzędni partnerzy biznesowi, dażący się wzajemnym zaufaniem. Niania wykonuje swoją usługę na podstawie własnego doświadczenia (jako profesjonalista), biorąc oczywiście pod uwagę zalecenia rodziców, ale nie stanowią one wytycznych generujących jej obowiązki i jej organizację pracy - w tym modelu to niania układa własny autorski model organizacji pracy - rodzice w tym modelu nie mogą ingerować, jak pracodawcy, w organizację wykonywania opieki przez nianię. Ponadto, w ramach umowy o świadczenie usług (umowy uaktywniającej) część składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, obliczone od wynagrodzenia niani, pokrywa Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), co obniża rodzicom koszty zatrudnienia niani. Wybranie podpowiedzi: "umowę o pracę" oznacza, że strony zawrą umowę o pracę, wobec czego niniejsza umowa nie będzie odpowiednia i należy skorzystać ze wzoru umowy o pracę. W razie umowy o pracę, rodzice zawierają umowę z pracownikiem - nianią, która podlega ich kierownictwu i subordynacji, musi wykonywać pracę w taki sposób, jak rodzice tego zażądają, występuje silny element subordynacji pracy niani. W razie zawarcia umowy o pracę z nianią, to pracodawca (rodzice) ponosi wszystkie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niani.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA UAKTYWNIAJĄCA
DOTYCZĄCA OPIEKI NAD DZIECKIEM


Niniejsza umowa uaktywniająca („Umowa uaktywniająca"), regulowana ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204, ze zm.), została zawarta w: ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Niania")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwanym dalej: „Rodzic")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:

Preambuła:

A. Strony uzgodniły, że Niania będzie sprawować opiekę nad Dzieckiem, powierzonym jej na podstawie postanowień niniejszej Umowy. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

B. Strony oświadczają, że razem będą podejmować wysiłek pogłębiania rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego Dziecka poprzez uważne obserwowanie i dostarczanie takich sytuacji i zadań, aby mogło trenować osiągnięte już umiejętności oraz pobudzać chęć do poznania i osiągnięcia nowych, na miarę swoich możliwości, potrzeb, chęci i zainteresowań, zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju Dziecka.

C. Strony niniejszym wyrażają gotowość podjęcia się wspólnie misji wychowania i rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego Dziecka, zobowiązując się przekazywać sobie wzajemnie niezbędne informacje na temat postępów i potrzeb Dziecka, kierując się zawsze przede wszystkim dobrem Dziecka.

D. Strony potwierdzają znajomość art. 961 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który zakazuje stosowania kar cielesnych wobec małoletnich.

E. Relacja między Rodzicem a Nianią jest oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i będzie się rozwijać w duchu merytorycznego dialogu, a wszelkie powstałe lub powstające konflikty bądź niedopowiedzenia będą natychmiast rozwiązywane poprzez wymianę doświadczeń i poszanowanie zdania obu Stron.

F. Rodzic jest świadomy, że jakakolwiek próba zakładania lub posługiwania się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem, w celu nadzorowania wykonywania usługi przez Nianię, stanowi naruszenie prywatności Niani (art. 47 Konstytucji) oraz naruszenie danych osobowych Niani (art. 51 Konstytucji) oraz stanowi przestępstwo, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą dwóch lat pozbawienia wolności (art. 267 § 3 Kodeksu Karnego).

G. W razie wątpliwości i różnicy poglądów między Rodzicem a Nianią, w zakresie wychowania i pogłębiania rozwoju Dziecka, decyduje ostatecznie zdanie Rodzica, co wynika z posiadanej przez Rodzica władzy rodzicielskiej nad Dzieckiem.

Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

1. Rodzic zleca, a Niania przyjmuje do wykonania usługę sprawowania opieki nad dzieckiem, w wieku: ________

zwane dalej: „Przedmiot Umowy".

2. Niania zobowiązuje się wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot Umowy, z należytą starannością, profesjonalizmem i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jej zawodu, bacząc zawsze przede wszystkim na dobro Dziecka.

3. Niania podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1657, ze zm.), co wynika z obowiązku, zawartego w art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204, ze zm.).

4. Rodzic oświadcza, że nie będzie zakładać, ani posługiwać się żadnym urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem w celu nadzorowania realizacji Przedmiotu Umowy przez Nianię.

5. Dziecko, opisane w ustępie 1 niniejszego artykułu, nazywa się: ________, ur. ________ r., legitymuje się numerem PESEL: ________, będzie dalej zwane w treści Umowy: „Dziecko".

Artykuł 2.
Miejsce i czas sprawowania opieki

1. Sprawowanie opieki nad Dzieckiem będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym, znajdującym się przy/w: ________.

2. Opieka nad Dzieckiem będzie wykonywana w następujących dniach i godzinach:

a) poniedziałki, w godzinach: od ________ do ________;

b) wtorki, w godzinach: od ________ do ________;

c) środy, w godzinach: od ________ do ________;

d) czwartki, w godzinach: od ________ do ________;

e) piątki, w godzinach: od ________ do ________;

f) soboty, w godzinach: od ________ do ________;

g) niedziele, w godzinach: od ________ do ________;

Artykuł 3.
Czas trwania Umowy

1. Strony określają jako dzień rozpoczęcia sprawowania opieki nad powierzonym Dzieckiem, dzień: ________ r.

2. Zakończenie obowiązywania Umowy, Strony ustalają na dzień: ________ r.

Artykuł 4.
Obowiązki Stron

1. Niania zobowiązuje się do sprawowania opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad powierzonym Dzieckiem, zgodnie ze wskazówkami Rodzica Dziecka, mając na uwadze dobro Dziecka oraz jego prawidłowy rozwój psychofizyczny i emocjonalny.

2. Niania jest zobowiązana w szczególności do:

a) sprawowania opieki nad powierzonym Dzieckiem, według wskazówek Rodzica;

b) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego jej Dziecka ;

c) zagwarantowania właściwej i higienicznej opieki pielęgnacyjnej, w tym regularnego przewijania Dziecka ; używania odpowiednich produktów pielęgnacyjnych, zgodnie ze wskazówkami Rodzica; wspierania rozwoju Dziecka w kierunku odpieluchowania;

d) podawania posiłków, przygotowanych w sposób higieniczny, z uwzględnieniem harmonogramu godzinowego, wyznaczonego przez Rodzica;

e) stymulowania rozwoju mowy u Dziecka poprzez m.in. rozmowy z Dzieckiem, dostosowane do jego wieku i rozwoju; nazywanie otaczających przedmiotów; powtarzanie słów, wypowiadanych przez Dziecko ; nazywanie uczuć, przeżywanych przez Dziecko ; czytanie książek, dostosowanych do wieku i rozwoju Dziecka ;

f) zagwarantowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Dziecka, rozwoju psychomotorycznego oraz jego wieku;

g) organizowania wspólnych zabaw w czasie wolnym poprzez m.in. motywowanie, pobudzanie zainteresowań, szanowanie wyborów dziecka, nagradzanie i docenianie dobrych pomysłów, poświęcanie czasu i uwagi, stwarzanie różnorodnych sytuacji, dawanie czasu, korzystanie z różnych miejsc edukacyjno-rozwojowych, centrów rozwoju dziecka, zabawy na powietrzu, spacerów;

h) dawanie Dziecku możliwości własnej, dowolnej aktywności, podczas której może rozwijać swoją kreatywność oraz zarządzanie we własny sposób czasem wolnym, bez ingerencji Niani, która podczas tego czasu wycofuje się ze wspólnej zabawy, mając jednak zawsze na uwadze bezpieczeństwo Dziecka.

3. Niania zobowiązuje się wypełniać powyższe obowiązki rzetelnie i z należytą starannością.

4. Niania nie będzie stosować żadnych kar cielesnych, ani posługiwać się żadną formą psychicznej lub fizycznej presji lub manipulacji wobec Dziecka.

5. Niania gwarantuje wypoczynek powierzonemu jej Dziecku, w tym drzemki Dziecka w godzinach, wyznaczonych przez Rodzica, zgodnie z potrzebami Dziecka.

6. Niania zapewnia Dziecku, jeśli pogoda na to pozwala, przebywanie na świeżym powietrzu.

7. Ewentualne nietoleracje żywieniowe Dziecka, Rodzic zobowiązuje się przedstawić na piśmie Niani, przed rozpoczęciem przez nią wykonywania Przedmiotu Umowy, co stanowi załącznik do niniejszej Umowy i może być zmieniany na piśmie, wraz z rozwojem i zmianą nawyków żywieniowych Dziecka.

8. W razie choroby Dziecka Niania jest zobowiązana podawać Dziecku lekarstwa, przepisane przez lekarza. W takiej sytuacji Rodzic zobowiązuje się dostarczyć Niani zaświadczenie lekarskie z wytycznymi, dotyczącymi stosowania lekarstw oraz ewentualne inne zalecenia Rodzica, w zakresie jakim czynności te wpływają na zmianę dotychczasowych nawyków sprawowanej opieki nad Dzieckiem.

9. Niania może sporządzić na piśmie listę chorób Dziecka, podczas których nie będzie ona sprawować opieki nad Dzieckiem. Lista ta stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

10. Niania nie będzie eksponować Dziecko na interakcję z ekranem komputerowym, komórką, tabletem, telewizorem oraz innymi urządzeniami, mającymi podobne właściwości hipnotyczne, zgodnie ze wskazówkami, uzyskanymi od Rodzica.

11. Niania nie będzie używać telefonu, w tym rozmawiać przez telefon lub korzystać z innych aplikacji, wymagających interakcji ustnych lub pisemnych, podczas sprawowania opieki nad Dzieckiem, chyba że wymaga tego nagła sytuacja, związana z dobrem Dziecka. Rodzic zobowiązuje się nie przeszkadzać Niani w wykonywaniu opieki nad Dzieckiem, w tym nie będzie wydzwaniać do Niani, ani nieustannie kontrolować wykonywania obowiązków przez Nianię.

12. Niania nie będzie publikować żadnych zdjęć lub filmów, na których widoczne jest Dziecko, w żadnych mediach społecznościowych, aplikacjach, ani na innych istniejących formatach publikacyjnych.

Artykuł 5.
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania obowiązków, wchodzących w zakres niniejszej Umowy, Rodzic zobowiązuje się do comiesięcznej wypłaty wynagrodzenia Niani, do ostatniego dnia danego miesiąca, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), dalej zwane: „Wynagrodzenie".

2. Wypłata Wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo przelewem, na następujący rachunek bankowy Niani: ________.

3. W przypadku, gdy Niania nie będzie mogła sprawować opieki nad Dzieckiem, w terminach, ustalonych w danym miesiącu, Wynagrodzenie, ustalone niniejszą Umową, zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

4. W razie opóźnienia wypłaty Wynagrodzenia, Rodzic jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Niania nie poniosła żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Rodzica z wypłatą Wynagrodzenia, Niania może nadto żądać naprawienia szkody, na zasadach ogólnych.

6. Strony ustalają, iż Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty (w tym koszty dojazdów do miejsca realizacji opieki oraz przejazdów z Dzieckiem ), jakie Niania będzie ponosić, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

7. Rodzic zobowiązuje się zapewnić wyżywienie Dziecka na własny koszt.

8. Rodzic zobowiązuje się zapewnić wszelkie materiały niezbędne do opieki nad Dzieckiem, w szczególności produkty do pielęgnacji i zmiany pieluszki, pomoce edukacyjne i zabawki, pościel dla Dziecka itd.

9. Konieczność poniesienia innych kosztów, nieprzewidzianych w Umowie, musi być każdorazowo uzgadniana z Rodzicem.

Artykuł 6.
Telefony kontaktowe

Rodzic przekaże Niani na piśmie wszelkie telefony kontaktowe, na które może ona się kontaktować w sytuacjach awaryjnych, jak też imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres gabinetu medycznego pediatry Dziecka.

Artykuł 7.
Pokrywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

1. Rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia Niani do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Rodzic oświadcza, że jest zatrudniony, świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzi pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą.

3. Rodzic oświadcza, że Dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką, sprawowaną przez dziennego opiekuna.

4. Rodzic oświadcza, że nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

5. Rodzic opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne Niani od podstawy, która przekracza 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego rok rocznie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne Niani, od postawy, która nie przekracza 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego rok rocznie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

7. Warunkiem opłacania składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) Niania została zgłoszona przez Rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

b) Rodzic są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;

c) Dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką, sprawowaną przez dziennego opiekuna.

8. Rodzic nie opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Niani.

9. Niania oświadcza, że nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

10. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie, mającej wpływ na opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

Artykuł 8.
Klauzula poufności

1. Niania zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie uzyskała w wyniku dokonywania czynności, objętych zakresem niniejszej Umowy („Informacje poufne").

2. Udostępnienie Informacji poufnych jest możliwe tylko w sytuacjach, wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia przez Nianię postanowień, dotyczących tajemnicy Informacji poufnych, Niania zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Rodzica kary umownej, w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.

Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków, wynikających z Umowy.

Artykuł 10.
Zmiany Umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.

Artykuł 11.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.

Artykuł 12.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 13.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Rodzica.

Artykuł 14.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

__________________
(własnoręczny podpis Niani)


___________________
(własnoręczny podpis Rodzica)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA UAKTYWNIAJĄCA
DOTYCZĄCA OPIEKI NAD DZIECKIEM


Niniejsza umowa uaktywniająca („Umowa uaktywniająca"), regulowana ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204, ze zm.), została zawarta w: ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Niania")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy/w: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwanym dalej: „Rodzic")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:

Preambuła:

A. Strony uzgodniły, że Niania będzie sprawować opiekę nad Dzieckiem, powierzonym jej na podstawie postanowień niniejszej Umowy. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna.

B. Strony oświadczają, że razem będą podejmować wysiłek pogłębiania rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego Dziecka poprzez uważne obserwowanie i dostarczanie takich sytuacji i zadań, aby mogło trenować osiągnięte już umiejętności oraz pobudzać chęć do poznania i osiągnięcia nowych, na miarę swoich możliwości, potrzeb, chęci i zainteresowań, zgodnie z indywidualnym tempem rozwoju Dziecka.

C. Strony niniejszym wyrażają gotowość podjęcia się wspólnie misji wychowania i rozwoju psychofizycznego i emocjonalnego Dziecka, zobowiązując się przekazywać sobie wzajemnie niezbędne informacje na temat postępów i potrzeb Dziecka, kierując się zawsze przede wszystkim dobrem Dziecka.

D. Strony potwierdzają znajomość art. 961 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który zakazuje stosowania kar cielesnych wobec małoletnich.

E. Relacja między Rodzicem a Nianią jest oparta na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i będzie się rozwijać w duchu merytorycznego dialogu, a wszelkie powstałe lub powstające konflikty bądź niedopowiedzenia będą natychmiast rozwiązywane poprzez wymianę doświadczeń i poszanowanie zdania obu Stron.

F. Rodzic jest świadomy, że jakakolwiek próba zakładania lub posługiwania się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem, w celu nadzorowania wykonywania usługi przez Nianię, stanowi naruszenie prywatności Niani (art. 47 Konstytucji) oraz naruszenie danych osobowych Niani (art. 51 Konstytucji) oraz stanowi przestępstwo, zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub karą dwóch lat pozbawienia wolności (art. 267 § 3 Kodeksu Karnego).

G. W razie wątpliwości i różnicy poglądów między Rodzicem a Nianią, w zakresie wychowania i pogłębiania rozwoju Dziecka, decyduje ostatecznie zdanie Rodzica, co wynika z posiadanej przez Rodzica władzy rodzicielskiej nad Dzieckiem.

Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

1. Rodzic zleca, a Niania przyjmuje do wykonania usługę sprawowania opieki nad dzieckiem, w wieku: ________

zwane dalej: „Przedmiot Umowy".

2. Niania zobowiązuje się wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot Umowy, z należytą starannością, profesjonalizmem i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jej zawodu, bacząc zawsze przede wszystkim na dobro Dziecka.

3. Niania podlega obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1657, ze zm.), co wynika z obowiązku, zawartego w art. 4 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 204, ze zm.).

4. Rodzic oświadcza, że nie będzie zakładać, ani posługiwać się żadnym urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem w celu nadzorowania realizacji Przedmiotu Umowy przez Nianię.

5. Dziecko, opisane w ustępie 1 niniejszego artykułu, nazywa się: ________, ur. ________ r., legitymuje się numerem PESEL: ________, będzie dalej zwane w treści Umowy: „Dziecko".

Artykuł 2.
Miejsce i czas sprawowania opieki

1. Sprawowanie opieki nad Dzieckiem będzie się odbywać w lokalu mieszkalnym, znajdującym się przy/w: ________.

2. Opieka nad Dzieckiem będzie wykonywana w następujących dniach i godzinach:

a) poniedziałki, w godzinach: od ________ do ________;

b) wtorki, w godzinach: od ________ do ________;

c) środy, w godzinach: od ________ do ________;

d) czwartki, w godzinach: od ________ do ________;

e) piątki, w godzinach: od ________ do ________;

f) soboty, w godzinach: od ________ do ________;

g) niedziele, w godzinach: od ________ do ________;

Artykuł 3.
Czas trwania Umowy

1. Strony określają jako dzień rozpoczęcia sprawowania opieki nad powierzonym Dzieckiem, dzień: ________ r.

2. Zakończenie obowiązywania Umowy, Strony ustalają na dzień: ________ r.

Artykuł 4.
Obowiązki Stron

1. Niania zobowiązuje się do sprawowania opieki pielęgnacyjnej i edukacyjnej nad powierzonym Dzieckiem, zgodnie ze wskazówkami Rodzica Dziecka, mając na uwadze dobro Dziecka oraz jego prawidłowy rozwój psychofizyczny i emocjonalny.

2. Niania jest zobowiązana w szczególności do:

a) sprawowania opieki nad powierzonym Dzieckiem, według wskazówek Rodzica;

b) zapewnienia bezpieczeństwa powierzonego jej Dziecka ;

c) zagwarantowania właściwej i higienicznej opieki pielęgnacyjnej, w tym regularnego przewijania Dziecka ; używania odpowiednich produktów pielęgnacyjnych, zgodnie ze wskazówkami Rodzica; wspierania rozwoju Dziecka w kierunku odpieluchowania;

d) podawania posiłków, przygotowanych w sposób higieniczny, z uwzględnieniem harmonogramu godzinowego, wyznaczonego przez Rodzica;

e) stymulowania rozwoju mowy u Dziecka poprzez m.in. rozmowy z Dzieckiem, dostosowane do jego wieku i rozwoju; nazywanie otaczających przedmiotów; powtarzanie słów, wypowiadanych przez Dziecko ; nazywanie uczuć, przeżywanych przez Dziecko ; czytanie książek, dostosowanych do wieku i rozwoju Dziecka ;

f) zagwarantowania zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Dziecka, rozwoju psychomotorycznego oraz jego wieku;

g) organizowania wspólnych zabaw w czasie wolnym poprzez m.in. motywowanie, pobudzanie zainteresowań, szanowanie wyborów dziecka, nagradzanie i docenianie dobrych pomysłów, poświęcanie czasu i uwagi, stwarzanie różnorodnych sytuacji, dawanie czasu, korzystanie z różnych miejsc edukacyjno-rozwojowych, centrów rozwoju dziecka, zabawy na powietrzu, spacerów;

h) dawanie Dziecku możliwości własnej, dowolnej aktywności, podczas której może rozwijać swoją kreatywność oraz zarządzanie we własny sposób czasem wolnym, bez ingerencji Niani, która podczas tego czasu wycofuje się ze wspólnej zabawy, mając jednak zawsze na uwadze bezpieczeństwo Dziecka.

3. Niania zobowiązuje się wypełniać powyższe obowiązki rzetelnie i z należytą starannością.

4. Niania nie będzie stosować żadnych kar cielesnych, ani posługiwać się żadną formą psychicznej lub fizycznej presji lub manipulacji wobec Dziecka.

5. Niania gwarantuje wypoczynek powierzonemu jej Dziecku, w tym drzemki Dziecka w godzinach, wyznaczonych przez Rodzica, zgodnie z potrzebami Dziecka.

6. Niania zapewnia Dziecku, jeśli pogoda na to pozwala, przebywanie na świeżym powietrzu.

7. Ewentualne nietoleracje żywieniowe Dziecka, Rodzic zobowiązuje się przedstawić na piśmie Niani, przed rozpoczęciem przez nią wykonywania Przedmiotu Umowy, co stanowi załącznik do niniejszej Umowy i może być zmieniany na piśmie, wraz z rozwojem i zmianą nawyków żywieniowych Dziecka.

8. W razie choroby Dziecka Niania jest zobowiązana podawać Dziecku lekarstwa, przepisane przez lekarza. W takiej sytuacji Rodzic zobowiązuje się dostarczyć Niani zaświadczenie lekarskie z wytycznymi, dotyczącymi stosowania lekarstw oraz ewentualne inne zalecenia Rodzica, w zakresie jakim czynności te wpływają na zmianę dotychczasowych nawyków sprawowanej opieki nad Dzieckiem.

9. Niania może sporządzić na piśmie listę chorób Dziecka, podczas których nie będzie ona sprawować opieki nad Dzieckiem. Lista ta stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

10. Niania nie będzie eksponować Dziecko na interakcję z ekranem komputerowym, komórką, tabletem, telewizorem oraz innymi urządzeniami, mającymi podobne właściwości hipnotyczne, zgodnie ze wskazówkami, uzyskanymi od Rodzica.

11. Niania nie będzie używać telefonu, w tym rozmawiać przez telefon lub korzystać z innych aplikacji, wymagających interakcji ustnych lub pisemnych, podczas sprawowania opieki nad Dzieckiem, chyba że wymaga tego nagła sytuacja, związana z dobrem Dziecka. Rodzic zobowiązuje się nie przeszkadzać Niani w wykonywaniu opieki nad Dzieckiem, w tym nie będzie wydzwaniać do Niani, ani nieustannie kontrolować wykonywania obowiązków przez Nianię.

12. Niania nie będzie publikować żadnych zdjęć lub filmów, na których widoczne jest Dziecko, w żadnych mediach społecznościowych, aplikacjach, ani na innych istniejących formatach publikacyjnych.

Artykuł 5.
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania obowiązków, wchodzących w zakres niniejszej Umowy, Rodzic zobowiązuje się do comiesięcznej wypłaty wynagrodzenia Niani, do ostatniego dnia danego miesiąca, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), dalej zwane: „Wynagrodzenie".

2. Wypłata Wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo przelewem, na następujący rachunek bankowy Niani: ________.

3. W przypadku, gdy Niania nie będzie mogła sprawować opieki nad Dzieckiem, w terminach, ustalonych w danym miesiącu, Wynagrodzenie, ustalone niniejszą Umową, zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

4. W razie opóźnienia wypłaty Wynagrodzenia, Rodzic jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Niania nie poniosła żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Rodzica z wypłatą Wynagrodzenia, Niania może nadto żądać naprawienia szkody, na zasadach ogólnych.

6. Strony ustalają, iż Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty (w tym koszty dojazdów do miejsca realizacji opieki oraz przejazdów z Dzieckiem ), jakie Niania będzie ponosić, w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

7. Rodzic zobowiązuje się zapewnić wyżywienie Dziecka na własny koszt.

8. Rodzic zobowiązuje się zapewnić wszelkie materiały niezbędne do opieki nad Dzieckiem, w szczególności produkty do pielęgnacji i zmiany pieluszki, pomoce edukacyjne i zabawki, pościel dla Dziecka itd.

9. Konieczność poniesienia innych kosztów, nieprzewidzianych w Umowie, musi być każdorazowo uzgadniana z Rodzicem.

Artykuł 6.
Telefony kontaktowe

Rodzic przekaże Niani na piśmie wszelkie telefony kontaktowe, na które może ona się kontaktować w sytuacjach awaryjnych, jak też imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres gabinetu medycznego pediatry Dziecka.

Artykuł 7.
Pokrywanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

1. Rodzic zobowiązuje się do zgłoszenia Niani do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Rodzic oświadcza, że jest zatrudniony, świadczy usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzi pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą.

3. Rodzic oświadcza, że Dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką, sprawowaną przez dziennego opiekuna.

4. Rodzic oświadcza, że nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej.

5. Rodzic opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne Niani od podstawy, która przekracza 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego rok rocznie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłaca składki na ubezpieczenie społeczne (tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne Niani, od postawy, która nie przekracza 50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłaszanego rok rocznie przez Radę Ministrów w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej.

7. Warunkiem opłacania składek przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) Niania została zgłoszona przez Rodzica do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego;

b) Rodzic są zatrudnieni, świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzą pozarolniczą działalność lub działalność rolniczą;

c) Dziecko nie jest umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostało objęte opieką, sprawowaną przez dziennego opiekuna.

8. Rodzic nie opłaca składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Niani.

9. Niania oświadcza, że nie przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

10. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o każdej zmianie, mającej wpływ na opłacanie składek, w szczególności o rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej Umowy.

Artykuł 8.
Klauzula poufności

1. Niania zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie uzyskała w wyniku dokonywania czynności, objętych zakresem niniejszej Umowy („Informacje poufne").

2. Udostępnienie Informacji poufnych jest możliwe tylko w sytuacjach, wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia przez Nianię postanowień, dotyczących tajemnicy Informacji poufnych, Niania zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Rodzica kary umownej, w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.

Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków, wynikających z Umowy.

Artykuł 10.
Zmiany Umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.

Artykuł 11.
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.

Artykuł 12.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

Artykuł 13.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Rodzica.

Artykuł 14.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

__________________
(własnoręczny podpis Niani)


___________________
(własnoręczny podpis Rodzica)