Umowa outsourcingowa

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi aby odpowiedzieć na pytanie, jakie usługi outsourcingowe zostaną zlecone do wykonania przez firmę zewnętrzną.

Outsourcing to powierzenie konkretnej usługi wewnętrznej innej firmie zewnętrznej, wyspecjalizowanej w danej działalności w celu optymalizacji kosztów zarządzania firmą.

Wybranie podpowiedzi: "KADROWYCH (HR)" oznacza, że firma zewnętrzna będzie przeprowadzać rekrutację pracowników firmy, która zamawia wykonanie u siebie tej usługi outsourcingowej (dalej: "Zlecający outsourcing").

Wybranie podpowiedzi: "KSIĘGOWYCH" oznacza, że firma zewnętrzna będzie prowadzić księgowość firmy, która zamawia wykonanie u siebie tej usługi outsourcingowej (dalej: "Zlecający outsourcing").

Wybranie podpowiedzi: "MARKETINGOWYCH" oznacza, że firma zewnętrzna będzie prowadzić marketing firmy, która zamawia wykonanie u siebie tej usługi outsourcingowej (dalej: "Zlecający outsourcing").

Wybranie podpowiedzi: "PROGRAMISTYCZNYCH" oznacza, że firma zewnętrzna będzie wykonywać usługi programistyczne firmy, która zamawia wykonanie u siebie tej usługi outsourcingowej (dalej: "Zlecający outsourcing").

Wybranie podpowiedzi: "W ZAKRESIE POZYCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ" oznacza, że firma zewnętrzna będzie zajmować się pozycjonowaniem strony internetowej firmy, która zamawia wykonanie u siebie tej usługi outsourcingowej (dalej: "Zlecający outsourcing").

Wybranie podpowiedzi: "PRAWNYCH" oznacza, że firma zewnętrzna będzie wykonywać doradztwo prawne dla firmy, która zamawia wykonanie u siebie tej usługi outsourcingowej (dalej: "Zlecający outsourcing").

Wybranie podpowiedzi: "inne" oznacza, że firma zewnętrzna będzie prowadzić inne usługi dla firmy, która zamawia wykonanie u siebie tej usługi outsourcingowej (dalej: "Zlecający outsourcing"). W następnym pytaniu będzie można sprecyzować zamawiane usługi.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

UMOWA O OUTSOURCING USŁUG KADROWYCH (HR)Niniejsza umowa outsourcingowa („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą, pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________

Zwanym dalej: „Zlecający outsourcing",

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________

Zwanym dalej: „Firma outsourcingowa" lub „Dostawca usług outsourcingowych",

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1
Przedmiot Umowy


1. Zlecający outsourcing zleca, a Dostawca usług outsourcingowych przyjmuje zlecenie dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: „Przedmiot umowy" lub „usługa outsourcingowa".

2. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązuje się wykonywać co dwa dni okresowe raporty z wykonywanych czynności.

4. Dostawca usług outsourcingowych może powierzać wykonywanie Przedmiotu umowy innym osobom („Zastępca").

5. Zastępca jest zobowiązany przestrzegać zasad poufności określonych w niniejszej Umowie wobec Dostawcy usług outsourcingowych.

6. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2
Oświadczenia Dostawcy usług outsourcingowych


1. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, niezbędne dla prawidłowego wykonania usług outsourcingowych.

2. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że będzie wykonywał usługi outsourcingowe w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką usług oraz przy uwzględnieniu informacji i wytycznych, uzyskanych od Zlecającego outsourcing.

3. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że wykonanie usługi będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych wykonanych usług, Zlecający outsourcing będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy lub żądania zwrotu całości wypłaconego wynagrodzenia, wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia, do dnia jego zwrotu.

5. Postanowienie powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w pełnym zakresie.


Artykuł 3

Sposób wykonania usług outsourcingowych


1. Do wykonywania usług outsourcingowych Dostawca usług outsourcingowych użyje własnych materiałów i narzędzi.

2. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

3. Powierzenie całości lub części działań przez Dostawcę usług outsourcingowych, innym osobom, nie wpływa na wysokość Wynagrodzenia.

4. Zlecający outsourcing może zastrzec, że Dostawca usług outsourcingowych, w celu wykonywania usług, będzie zobowiązany do porozumienia się lub współpracy z innymi dostawcami usług outsourcingowych.

5. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązuje się wykonywać co dwa dni okresowe raporty z wykonywanych czynności.

6. Zlecającemu outsourcing przysługuje prawo do kontrolowania postępów prac, w zakresie wykonania usług, w szczególności dotyczy to możliwości żądania bieżącej informacji o stanie prac, jak również przekazywania cząstkowych wyników prac, które to żądania, Dostawca usług outsourcingowych, jest obowiązany spełnić niezwłocznie. Brak realizacji żądania, wynikający z działania lub zaniechania Dostawcy usług outsourcingowych, poczytywany będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych.


Artykuł 4

Odpowiedzialność za szkody


1. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że ponosi odpowiedzialność, wobec Zlecającego outsourcing, za wszelkie szkody, wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Dostawca usług outsourcingowych nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane, przez Zlecającego outsourcing informacje, okazały się nieprawdziwe, chyba że Dostawca usług outsourcingowych mógł to stwierdzić.

3. Za zwłokę w realizacji poszczególnych czynności, dla których Strony, na podstawie dodatkowych uzgodnień, dokonanych w formie dokumentowej, zastrzegły konkretny termin, Dostawca usług outsourcingowych jest zobowiązany naprawić szkodę.


Artykuł 5

Czas trwania Umowy


1. Umowa została zawarta na rok.

2. Rozpoczęcie wykonywania usług outsourcingowych nastąpi w dniu: ________ r.

3. Zakończenie wykonywania usług outsourcingowych nastąpi w dniu: ________ r.

4. Za każdy dzień zwłoki, w wykonywaniu usług outsourcingowych, Dostawca usług outsourcingowych, zapłaci Zlecającemu outsourcing, karę umowną, w wysokości: ________ % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Dostawca usług outsourcingowych wyraża zgodę na możliwość jej potrącenia, przez Zlecającego outsourcing, z wynagrodzenia.

5. Zlecający outsourcing może, na zasadach ogólnych, dochodzić odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej, jak również odszkodowania w innych przypadkach, związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym jej ciężkiego naruszenia.


Artykuł 6
Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywanej usługi outsourcingowej, Zlecający outsourcing zapłaci Dostawcy usług outsourcingowych wynagrodzenie, według stawki ryczałtowej, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień obciążenia rachunku Zlecającego outsourcing.

4. Zlecającego outsourcing nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia, wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.

5. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zlecający outsourcing jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby, Dostawca usług outsourcingowych, nie poniósł żadnej szkody.

6. W razie zwłoki Zlecającego outsourcing, Dostawca usług outsourcingowych może nadto żądać naprawienia szkody, na zasadach ogólnych.


Artykuł 7
Klauzula poufności


1. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązuje się zachować, w tajemnicy, wszelkie informacje, jakie uzyskał, w wyniku dokonywania czynności, objętych zakresem niniejszej Umowy (zwane dalej: „Informacje poufne").

2. Udostępnienie powyższych informacji jest możliwe tylko w sytuacjach, wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia, przez Dostawcę usług outsourcingowych, postanowień dotyczących niniejszej tajemnicy, Dostawca usług outsourcingowych zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zlecającego outsourcing kary umownej, w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody, na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.


Artykuł 8

Kara za nieprawidłowe wykonanie Umowy


1. Nieprawidłowa, wadliwa, nieprofesjonalna lub nierzetelna realizacja Umowy, traktowana będzie jako ciężkie naruszenie postanowień umownych, która powodować może rozwiązanie niniejszej Umowy oraz zapłatę przez Dostawcę usług outsourcingowych odszkodowania, w związku z poniesionymi, przez Zlecającego outsourcing, szkodami.

2. Każdorazowe zaistnienie sytuacji, o których mowa w ust. 1, niniejszego artykułu, skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej przez Dostawcę usług outsourcingowych na rzecz Zlecającego outsourcing, w następującej wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdyby wysokość poniesionej szkody przekraczała jej wartość.


Artykuł 9

Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych odpowiednich ustaw.


Artykuł 10

Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282, 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 11
Zmiany Umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 12
Rozstrzyganie sporów


1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozstrzygać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór, wynikający z niniejszej Umowy, zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy, ze względu na siedzibę Zlecającego outsourcing.


Artykuł 13
Rozwiązanie Umowy


1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Dostawca usług outsourcingowych będzie zobowiązany dokończyć wykonanie czynności, w ramach wykonywanych usług outsourcingowych, rozpoczętych przed dniem wypowiedzenia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.


Artykuł 14
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
______________
(podpis Zlecającego outsourcing)
______________
(podpis Dostawcy usług outsourcingowych)Zobacz swój dokument

UMOWA O OUTSOURCING USŁUG KADROWYCH (HR)Niniejsza umowa outsourcingowa („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą, pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________

Zwanym dalej: „Zlecający outsourcing",

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________

Zwanym dalej: „Firma outsourcingowa" lub „Dostawca usług outsourcingowych",

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1
Przedmiot Umowy


1. Zlecający outsourcing zleca, a Dostawca usług outsourcingowych przyjmuje zlecenie dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: „Przedmiot umowy" lub „usługa outsourcingowa".

2. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązuje się wykonywać co dwa dni okresowe raporty z wykonywanych czynności.

4. Dostawca usług outsourcingowych może powierzać wykonywanie Przedmiotu umowy innym osobom („Zastępca").

5. Zastępca jest zobowiązany przestrzegać zasad poufności określonych w niniejszej Umowie wobec Dostawcy usług outsourcingowych.

6. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2
Oświadczenia Dostawcy usług outsourcingowych


1. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, iż posiada wiedzę, kwalifikacje i umiejętności, niezbędne dla prawidłowego wykonania usług outsourcingowych.

2. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że będzie wykonywał usługi outsourcingowe w sposób staranny, sumienny i prawidłowy, zgodnie ze specyfiką usług oraz przy uwzględnieniu informacji i wytycznych, uzyskanych od Zlecającego outsourcing.

3. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że wykonanie usługi będzie wynikiem jego oryginalnej twórczości i nie będzie naruszać praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych, jak również, iż osobiste i majątkowe prawa autorskie nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich.

4. W razie stwierdzenia nieprawidłowości oświadczeń, o których mowa powyżej, lub też wad prawnych wykonanych usług, Zlecający outsourcing będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy lub żądania zwrotu całości wypłaconego wynagrodzenia, wraz z odsetkami ustawowymi, liczonymi od dnia wypłaty wynagrodzenia, do dnia jego zwrotu.

5. Postanowienie powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w pełnym zakresie.


Artykuł 3

Sposób wykonania usług outsourcingowych


1. Do wykonywania usług outsourcingowych Dostawca usług outsourcingowych użyje własnych materiałów i narzędzi.

2. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

3. Powierzenie całości lub części działań przez Dostawcę usług outsourcingowych, innym osobom, nie wpływa na wysokość Wynagrodzenia.

4. Zlecający outsourcing może zastrzec, że Dostawca usług outsourcingowych, w celu wykonywania usług, będzie zobowiązany do porozumienia się lub współpracy z innymi dostawcami usług outsourcingowych.

5. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązuje się wykonywać co dwa dni okresowe raporty z wykonywanych czynności.

6. Zlecającemu outsourcing przysługuje prawo do kontrolowania postępów prac, w zakresie wykonania usług, w szczególności dotyczy to możliwości żądania bieżącej informacji o stanie prac, jak również przekazywania cząstkowych wyników prac, które to żądania, Dostawca usług outsourcingowych, jest obowiązany spełnić niezwłocznie. Brak realizacji żądania, wynikający z działania lub zaniechania Dostawcy usług outsourcingowych, poczytywany będzie jako ciężkie naruszenie obowiązków umownych.


Artykuł 4

Odpowiedzialność za szkody


1. Dostawca usług outsourcingowych oświadcza, że ponosi odpowiedzialność, wobec Zlecającego outsourcing, za wszelkie szkody, wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Dostawca usług outsourcingowych nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane, przez Zlecającego outsourcing informacje, okazały się nieprawdziwe, chyba że Dostawca usług outsourcingowych mógł to stwierdzić.

3. Za zwłokę w realizacji poszczególnych czynności, dla których Strony, na podstawie dodatkowych uzgodnień, dokonanych w formie dokumentowej, zastrzegły konkretny termin, Dostawca usług outsourcingowych jest zobowiązany naprawić szkodę.


Artykuł 5

Czas trwania Umowy


1. Umowa została zawarta na rok.

2. Rozpoczęcie wykonywania usług outsourcingowych nastąpi w dniu: ________ r.

3. Zakończenie wykonywania usług outsourcingowych nastąpi w dniu: ________ r.

4. Za każdy dzień zwłoki, w wykonywaniu usług outsourcingowych, Dostawca usług outsourcingowych, zapłaci Zlecającemu outsourcing, karę umowną, w wysokości: ________ % Wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Dostawca usług outsourcingowych wyraża zgodę na możliwość jej potrącenia, przez Zlecającego outsourcing, z wynagrodzenia.

5. Zlecający outsourcing może, na zasadach ogólnych, dochodzić odszkodowania, przewyższającego wysokość kary umownej, jak również odszkodowania w innych przypadkach, związanych z realizacją niniejszej Umowy, w tym jej ciężkiego naruszenia.


Artykuł 6
Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywanej usługi outsourcingowej, Zlecający outsourcing zapłaci Dostawcy usług outsourcingowych wynagrodzenie, według stawki ryczałtowej, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________, od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień obciążenia rachunku Zlecającego outsourcing.

4. Zlecającego outsourcing nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia, wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.

5. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zlecający outsourcing jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby, Dostawca usług outsourcingowych, nie poniósł żadnej szkody.

6. W razie zwłoki Zlecającego outsourcing, Dostawca usług outsourcingowych może nadto żądać naprawienia szkody, na zasadach ogólnych.


Artykuł 7
Klauzula poufności


1. Dostawca usług outsourcingowych zobowiązuje się zachować, w tajemnicy, wszelkie informacje, jakie uzyskał, w wyniku dokonywania czynności, objętych zakresem niniejszej Umowy (zwane dalej: „Informacje poufne").

2. Udostępnienie powyższych informacji jest możliwe tylko w sytuacjach, wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia, przez Dostawcę usług outsourcingowych, postanowień dotyczących niniejszej tajemnicy, Dostawca usług outsourcingowych zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zlecającego outsourcing kary umownej, w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody, na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.


Artykuł 8

Kara za nieprawidłowe wykonanie Umowy


1. Nieprawidłowa, wadliwa, nieprofesjonalna lub nierzetelna realizacja Umowy, traktowana będzie jako ciężkie naruszenie postanowień umownych, która powodować może rozwiązanie niniejszej Umowy oraz zapłatę przez Dostawcę usług outsourcingowych odszkodowania, w związku z poniesionymi, przez Zlecającego outsourcing, szkodami.

2. Każdorazowe zaistnienie sytuacji, o których mowa w ust. 1, niniejszego artykułu, skutkować będzie powstaniem obowiązku zapłaty kary umownej przez Dostawcę usług outsourcingowych na rzecz Zlecającego outsourcing, w następującej wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

3. Zastrzeżenie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdyby wysokość poniesionej szkody przekraczała jej wartość.


Artykuł 9

Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych odpowiednich ustaw.


Artykuł 10

Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282, 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 11
Zmiany Umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 12
Rozstrzyganie sporów


1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozstrzygać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór, wynikający z niniejszej Umowy, zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy, ze względu na siedzibę Zlecającego outsourcing.


Artykuł 13
Rozwiązanie Umowy


1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Dostawca usług outsourcingowych będzie zobowiązany dokończyć wykonanie czynności, w ramach wykonywanych usług outsourcingowych, rozpoczętych przed dniem wypowiedzenia Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.


Artykuł 14
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
______________
(podpis Zlecającego outsourcing)
______________
(podpis Dostawcy usług outsourcingowych)