Umowa podnajmu lokalu

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, na jakie cele podnajemca chce podnająć, od najemcy, wynajmowany lokal lub pomieszczenie.

Wybranie podpowiedzi "mieszkalny" oznacza, że podnajemca chce podnająć wynajmowany lokalu lub jego pomieszczenia(e) na cele mieszkalne tzn. aby mieszkać w podnajmowanym lokalu lub pokoju.

Wybranie podpowiedzi "użytkowy" oznacza, że wynajmowany lokal lub jego pomieszczenia(e) jest(są) podnajmowany(e) na cele użytkowe, co ma zwykle znaczenie dla działalności gospodarczej, spółek handlowych, stowarzyszeń, fundacji itd.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa podnajmu lokalu mieszkalnego


Niniejsza umowa podnajmu lokalu, na cele mieszkaniowe (zwana dalej: „Umowa"), została zawarta w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

zwaną dalej „Podnajemca"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

zwaną dalej: „Najemca"

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"


Zważywszy, że:

I. Najemca, na podstawie wcześniej zawartej umowy najmu z właścicielem lokalu: ________, zwanej dalej: „Umowa Najmu", jest najemcą lokalu, położonego przy ________, składającego się z następujących pomieszczeń:

1. łazienki

II. Najemca potwierdza, że Umowa Najmu, zawarta wcześniej pomiędzy Najemcą i Właścicielem lokalu - Wynajmującym, nie zawiera zakazu podnajmowania Lokalu, ani jego części.

III. Podnajemca zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu Umowy i uznał go odpowiednim, do przeznaczonego celu.

IV. Strony uzgodniły szczegóły wzajemnych zobowiązań, które stanowią przedmiot niniejszej Umowy.

Strony niniejszym zawierają Umowę, o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy


1. Przedmiotem niniejszej umowy jest podnajem, na rzecz Podnajemcy, lokalu, wynajmowanego przez Najemcę, zwane dalej: „Przedmiot Umowy".

2. Przedmiot Umowy będzie wyposażony w następujące umeblowanie:

________

3. Przedmiot Umowy wyposażony jest w następujące, sprawne technicznie, instalacje:

a. instalację elektryczną

b. instalację wodną

c. centralne ogrzewanie

d. kanalizację

4. Umowa Najmu, zawarta między Najemcą i Właścicielem - Wynajmującym, stanowi załącznik do Umowy.Artykuł 2.
Czas trwania Umowy


1. Podnajemca rozpocznie wykonywanie Umowy, dnia: ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.Artykuł 3.
Czynsz


1. Strony ustalają czynsz podnajmu, na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynsz".

2. Czynsz opłacany jest w częstotliwości: miesięcznej, z góry.

3. Poza kwotą Czynszu, Podnajemca jest zobowiązany do ponoszenia następujących opłat eksploatacyjnych, z tytułu:

a. zużycia energii elektrycznej

b. zużycia gazu

c. zużycia wody ciepłej i zimnej

d. opłaty za odbiór śmieci

za cały okres podnajmu, na podstawie faktur, wystawionych przez dostawców poszczególnych mediów, w terminach w nich wskazanych.

4. Ostateczne rozliczenie zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu i wody nastąpi niezwłocznie, po zakończeniu podnajmu, według rzeczywistego ich zużycia.

5. Płatności opłat, wymienionych w poprzednich ustępach, będą regulowane miesięcznie, w następujący sposób:

a. płatność Czynszu za pierwszy miesiąc najmu, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) zostanie dokonana, przez Podnajemcę, do dnia: ________ r., gotówką, do rąk Najemy lub przelewem na konto Najemcy.

b. płatność Czynszu, za następne miesiące, Podnajemca będzie regulować gotówką, do ________-tego dnia miesiąca, za każdy miesiąc podnajmu.

6. W przypadku opóźniania się Podnajemcy, z zapłatą Czynszu, Najemca ma prawo naliczać i pobierać odsetki.

Artykuł 4.
Wydanie Przedmiotu Umowy


1. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

2. Podnajemca zobowiązuje się ubezpieczyć Przedmiot Umowy, od następstw zdarzeń losowych, na swój koszt, przez cały okres trwania Umowy. Podnajemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wyrządzone na ruchomościach Wynajmującego i Podnajmującego, znajdujących się w podnajmowanym lokalu, z powodu zalania, pożaru, włamania i innych zdarzeń losowych.

Artykuł 5.
Oświadczenia Stron


1. Podnajemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Przedmiotu Umowy.

2. Podnajemca nie ma prawa zmienić charakteru Przedmiotu Umowy, ani dokonać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych, czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Najemcy, który powinien również uzyskać zgodę Właściciela - Wynajmującego.

3. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Najemcy, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych, przez Podnajemcę, opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego.

4. Najemcy przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, ogrzewania, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Podnajemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Najemca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Przedmiotu Umowy, w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Podnajemcą, a Podnajemca zobowiązuje się udostępnić Przedmiot Umowy do kontroli, nie częściej jednak niż raz na miesiąc, z wyjątkiem nagłych przypadków.

Artykuł 6.
Obowiązek dokonywania napraw


1. Jeżeli, w trakcie trwania Umowy, wystąpią w Lokalu jakiekolwiek zniszczenia, powstałe z winy Podnajemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, niezawinione przez Podnajemcę, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W przypadku szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego, Podnajemca niezwłocznie zawiadomi Najemcę. Najemca lub Właściciela - Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie podjąć wszelkie działania, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie, przez Najemcę lub Właściciela - Wynajmującego, wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może skutkować dokonaniem napraw, przez Podnajemcę, na koszt Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego, o ryzyku niepodjęcia, przez nich, działań.

5. Podnajemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Lokalu w sposób nie przekraczający normalnego zużycia.

6. Podnajemca może wprowadzić ulepszenia, w Przedmiocie Umowy, tylko za pisemną zgodą Najemcy, który uzyska wcześniej zgodę Właściciela - Wynajmującego. Zgoda ta może być wyrażona, w ramach pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

Artykuł 7.
Zwrot 2522528225 Umowy


________. 252252822 52282 22882822 228258 28528222 8522282, 2522222822 2825228222 5285 2585285 22525225.

________. 252252822 52282 22882822 228258 28528222, 8 825282 28222225822222, 2 58228252822822 222888222 2522885, 822825258222 2 225258222 228282525828.

________. 2252522285 22828852522 882 52 22582822285 2522528225 52282, 22522282285 22, 22 8822822885 2828, 522822, 22252 82522885 88582288 2252522282 2552 25222525282 8522282, 2522528225 52282, 8552 2 2222822222 822285222822, 25825822 8 5285 2222 8255285, 8 222 222282222 285822.

________. 252252822 52282 22825282 28528222 8522282, 22 82885285 252222285 2558822-25882582222.

________. 2 55282 252282 2252885285 858 822525522285 882282222 252222285 2558822-25882582222, 8522285 2222 8225255288 225228252222 25222228. 2 252225525 282585282885 522822, 25222 2252522282, 8522282 252288528858 825282 25582 885 585282885.

________. 8552 22582822285 8 22522282285, 25222 2252522282, 2522528225 52282, 8 22528282, 222252858 825282 282885222 25255882285 822252, 2 222585 82252282222 22522825285 2 2522528225 52282, 8 828222888 5282285522888 225822222 28222 52822222 825828 8222825, 25 25252 52822 2222282285 8 2852882 2522528225 52282.

________. 2252522285 288855825, 22 825525 22252 25 585282882, 25222 8522282, 882282885 2828 2552 522822, 82828822285 25222 2252522282 8 225255258285 882 8 25225282882 52282, 822 8228255 25 22, 222 2282 885 885888882822, 8 82255828, 22885222 8 58222585 222522525258285. 825228228282, 2252522285 5528285 22822228288285 8522282, 52 822522885, 25 22822 8 522222 2252522282, 8525228 2552822525 8 822285 58852, 522288885258285 585282882 2 2522528225 52282 2828 8 8825252285 82222 522822.

Artykuł 8.
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę


1. Najemca może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, zachowując co najmniej ________ miesiąc(e/cy) okresu wypowiedzenia.

2. Najemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:

a. Podnajemca korzysta z Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z jej treścią, jak też korzystając z lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub korzystając z lokalu w sposób powodujący zniszczenia, przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia.

b. Podnajemca, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym lub naruszającym zasady współżycia społecznego.

c. Podnajemca zalega z wnoszeniem rat za Czynsz, za okres dłuższy niż 2 pełne okresy płatności.

3. Najemca może także rozwiązać umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy przez Podnajemcę


1. Podnajemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Najemca, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z podnajętego lokalu zgodnie z Umową;

b. Najemca narusza lub naruszył istotne postanowienia Umowy.

2. Podnajemca może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 10.
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek, z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy, w pozostałej części, zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie, innymi, które możliwie najwierniej oddają zamierzony cel mieszkalny. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

Artykuł 11.
Zmiany umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.

Artykuł 12.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.

Artykuł 13.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie, powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym („zapis na sąd polubowny").

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór, wynikający z Umowy, zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się podnajmowany lokal.

Artykuł 14.
Liczba egzemplarzy

1. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

2. Umowa najmu lokalu, zawarta pomiędzy Najemcą i Właścicielem - Wynajmującym, stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

______________________
podpis Najemcy
______________________
podpis Podnajemcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa podnajmu lokalu mieszkalnego


Niniejsza umowa podnajmu lokalu, na cele mieszkaniowe (zwana dalej: „Umowa"), została zawarta w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Panią ________, zamieszkałą przy ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

zwaną dalej „Podnajemca"

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

zwaną dalej: „Najemca"

Łącznie zwanymi dalej: „Strony"


Zważywszy, że:

I. Najemca, na podstawie wcześniej zawartej umowy najmu z właścicielem lokalu: ________, zwanej dalej: „Umowa Najmu", jest najemcą lokalu, położonego przy ________, składającego się z następujących pomieszczeń:

1. łazienki

II. Najemca potwierdza, że Umowa Najmu, zawarta wcześniej pomiędzy Najemcą i Właścicielem lokalu - Wynajmującym, nie zawiera zakazu podnajmowania Lokalu, ani jego części.

III. Podnajemca zapoznał się ze stanem technicznym Przedmiotu Umowy i uznał go odpowiednim, do przeznaczonego celu.

IV. Strony uzgodniły szczegóły wzajemnych zobowiązań, które stanowią przedmiot niniejszej Umowy.

Strony niniejszym zawierają Umowę, o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy


1. Przedmiotem niniejszej umowy jest podnajem, na rzecz Podnajemcy, lokalu, wynajmowanego przez Najemcę, zwane dalej: „Przedmiot Umowy".

2. Przedmiot Umowy będzie wyposażony w następujące umeblowanie:

________

3. Przedmiot Umowy wyposażony jest w następujące, sprawne technicznie, instalacje:

a. instalację elektryczną

b. instalację wodną

c. centralne ogrzewanie

d. kanalizację

4. Umowa Najmu, zawarta między Najemcą i Właścicielem - Wynajmującym, stanowi załącznik do Umowy.Artykuł 2.
Czas trwania Umowy


1. Podnajemca rozpocznie wykonywanie Umowy, dnia: ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.Artykuł 3.
Czynsz


1. Strony ustalają czynsz podnajmu, na kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwany dalej: „Czynsz".

2. Czynsz opłacany jest w częstotliwości: miesięcznej, z góry.

3. Poza kwotą Czynszu, Podnajemca jest zobowiązany do ponoszenia następujących opłat eksploatacyjnych, z tytułu:

a. zużycia energii elektrycznej

b. zużycia gazu

c. zużycia wody ciepłej i zimnej

d. opłaty za odbiór śmieci

za cały okres podnajmu, na podstawie faktur, wystawionych przez dostawców poszczególnych mediów, w terminach w nich wskazanych.

4. Ostateczne rozliczenie zobowiązań z tytułu zużycia energii elektrycznej, gazu i wody nastąpi niezwłocznie, po zakończeniu podnajmu, według rzeczywistego ich zużycia.

5. Płatności opłat, wymienionych w poprzednich ustępach, będą regulowane miesięcznie, w następujący sposób:

a. płatność Czynszu za pierwszy miesiąc najmu, w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________) zostanie dokonana, przez Podnajemcę, do dnia: ________ r., gotówką, do rąk Najemy lub przelewem na konto Najemcy.

b. płatność Czynszu, za następne miesiące, Podnajemca będzie regulować gotówką, do ________-tego dnia miesiąca, za każdy miesiąc podnajmu.

6. W przypadku opóźniania się Podnajemcy, z zapłatą Czynszu, Najemca ma prawo naliczać i pobierać odsetki.

Artykuł 4.
Wydanie Przedmiotu Umowy


1. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi dnia: ________ r., w stanie zdatnym do przeznaczonego użytku.

2. Podnajemca zobowiązuje się ubezpieczyć Przedmiot Umowy, od następstw zdarzeń losowych, na swój koszt, przez cały okres trwania Umowy. Podnajemca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wyrządzone na ruchomościach Wynajmującego i Podnajmującego, znajdujących się w podnajmowanym lokalu, z powodu zalania, pożaru, włamania i innych zdarzeń losowych.

Artykuł 5.
Oświadczenia Stron


1. Podnajemca oświadcza, że znany jest mu stan użytkowo - techniczny Przedmiotu Umowy.

2. Podnajemca nie ma prawa zmienić charakteru Przedmiotu Umowy, ani dokonać w nim żadnych zmian konstrukcyjnych, czy adaptacyjnych, nie uzyskawszy na to wcześniejszej zgody Najemcy, który powinien również uzyskać zgodę Właściciela - Wynajmującego.

3. Najemca nie ponosi odpowiedzialności za wyłączenia i przerwy w dostawach instalacji elektrycznej, instalacji wodnej, instalacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Najemcy, działaniem siły wyższej albo z powodu nieuregulowanych, przez Podnajemcę, opłat z tego tytułu, w tym także opłat, które uiszczane są za pośrednictwem Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego.

4. Najemcy przysługuje prawo do wyłączenia lub przerwania dostaw energii, ogrzewania, wody, łączności i innych mediów, jeżeli Podnajemca opóźnia się z zapłatą Czynszu za co najmniej 2 pełne okresy płatności.

5. Najemca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli Przedmiotu Umowy, w terminach i w sposób ustalony wcześniej z Podnajemcą, a Podnajemca zobowiązuje się udostępnić Przedmiot Umowy do kontroli, nie częściej jednak niż raz na miesiąc, z wyjątkiem nagłych przypadków.

Artykuł 6.
Obowiązek dokonywania napraw


1. Jeżeli, w trakcie trwania Umowy, wystąpią w Lokalu jakiekolwiek zniszczenia, powstałe z winy Podnajemcy, jest on zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy.

2. Szkody i awarie, niezawinione przez Podnajemcę, Najemca zobowiązuje się niezwłocznie naprawić. Nie dotyczy to drobnych szkód.

3. W przypadku szkód i awarii, których usunięcie wymaga obecności Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego, Podnajemca niezwłocznie zawiadomi Najemcę. Najemca lub Właściciela - Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie podjąć wszelkie działania, w celu usunięcia powstałych niedogodności.

4. Niepodjęcie, przez Najemcę lub Właściciela - Wynajmującego, wymaganych działań, w celu usunięcia niedogodności, powstałych w wyniku szkód i awarii, opisanych w poprzednim ustępie, może skutkować dokonaniem napraw, przez Podnajemcę, na koszt Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego, po pisemnym zawiadomieniu Najemcy lub Właściciela - Wynajmującego, o ryzyku niepodjęcia, przez nich, działań.

5. Podnajemca nie ponosi odpowiedzialności za działania, które wpływają na pogorszenie Lokalu w sposób nie przekraczający normalnego zużycia.

6. Podnajemca może wprowadzić ulepszenia, w Przedmiocie Umowy, tylko za pisemną zgodą Najemcy, który uzyska wcześniej zgodę Właściciela - Wynajmującego. Zgoda ta może być wyrażona, w ramach pisemnej umowy, określającej sposób rozliczeń z tego tytułu.

Artykuł 7.
Zwrot 2522528225 Umowy


________. 252252822 52282 22882822 228258 28528222 8522282, 2522222822 2825228222 5285 2585285 22525225.

________. 252252822 52282 22882822 228258 28528222, 8 825282 28222225822222, 2 58228252822822 222888222 2522885, 822825258222 2 225258222 228282525828.

________. 2252522285 22828852522 882 52 22582822285 2522528225 52282, 22522282285 22, 22 8822822885 2828, 522822, 22252 82522885 88582288 2252522282 2552 25222525282 8522282, 2522528225 52282, 8552 2 2222822222 822285222822, 25825822 8 5285 2222 8255285, 8 222 222282222 285822.

________. 252252822 52282 22825282 28528222 8522282, 22 82885285 252222285 2558822-25882582222.

________. 2 55282 252282 2252885285 858 822525522285 882282222 252222285 2558822-25882582222, 8522285 2222 8225255288 225228252222 25222228. 2 252225525 282585282885 522822, 25222 2252522282, 8522282 252288528858 825282 25582 885 585282885.

________. 8552 22582822285 8 22522282285, 25222 2252522282, 2522528225 52282, 8 22528282, 222252858 825282 282885222 25255882285 822252, 2 222585 82252282222 22522825285 2 2522528225 52282, 8 828222888 5282285522888 225822222 28222 52822222 825828 8222825, 25 25252 52822 2222282285 8 2852882 2522528225 52282.

________. 2252522285 288855825, 22 825525 22252 25 585282882, 25222 8522282, 882282885 2828 2552 522822, 82828822285 25222 2252522282 8 225255258285 882 8 25225282882 52282, 822 8228255 25 22, 222 2282 885 885888882822, 8 82255828, 22885222 8 58222585 222522525258285. 825228228282, 2252522285 5528285 22822228288285 8522282, 52 822522885, 25 22822 8 522222 2252522282, 8525228 2552822525 8 822285 58852, 522288885258285 585282882 2 2522528225 52282 2828 8 8825252285 82222 522822.

Artykuł 8.
Rozwiązanie Umowy przez Najemcę


1. Najemca może wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, zachowując co najmniej ________ miesiąc(e/cy) okresu wypowiedzenia.

2. Najemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy:

a. Podnajemca korzysta z Przedmiotu Umowy w sposób niezgodny z jej treścią, jak też korzystając z lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem lub korzystając z lokalu w sposób powodujący zniszczenia, przekraczające normalnie przyjęte normy zużycia.

b. Podnajemca, poprzez swoje niewłaściwe zachowanie, czyni korzystanie z innych lokali uciążliwym lub naruszającym zasady współżycia społecznego.

c. Podnajemca zalega z wnoszeniem rat za Czynsz, za okres dłuższy niż 2 pełne okresy płatności.

3. Najemca może także rozwiązać umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 9.
Rozwiązanie Umowy przez Podnajemcę


1. Podnajemca może rozwiązać Umowę, bez zachowania terminu wypowiedzenia, jedynie w następujących przypadkach:

a. Najemca, poprzez swoje działania lub zaniechania, uniemożliwia korzystanie z podnajętego lokalu zgodnie z Umową;

b. Najemca narusza lub naruszył istotne postanowienia Umowy.

2. Podnajemca może także rozwiązać Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeśli nastąpiły inne, należycie uzasadnione i obiektywnie ważne przyczyny rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Artykuł 10.
Postanowienia nieskuteczne


W razie, gdyby którekolwiek, z postanowień Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy, w pozostałej części, zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie, innymi, które możliwie najwierniej oddają zamierzony cel mieszkalny. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.

Artykuł 11.
Zmiany umowy


Wszelkie zmiany Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.

Artykuł 12.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym Umową, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw szczególnych.

Artykuł 13.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie, powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym („zapis na sąd polubowny").

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór, wynikający z Umowy, zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się podnajmowany lokal.

Artykuł 14.
Liczba egzemplarzy

1. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

2. Umowa najmu lokalu, zawarta pomiędzy Najemcą i Właścicielem - Wynajmującym, stanowi załącznik do niniejszej Umowy.

______________________
podpis Najemcy
______________________
podpis Podnajemcy