Powrót do góry

Umowa pożyczki pieniężnej

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Pożyczkodawcą jest bank czy inny podmiot niż bank. Wybranie podpowiedzi: "inny podmiot, niż bank" oznacza, że umowa pożyczki jest zawierana przez inny podmiot, niż bank, np. osobę fizyczną, spółkę handlową, spółdzielnię, fundację, spółkę cywilną itd. Wybranie podpowiedzi: "bank" oznacza, że jedną ze stron umowy pożyczki jest bank.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa pożyczki pieniężnejNiniejsza Umowa pożyczki pieniężnej (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Pożyczkodawcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Pożyczkobiorcą"),

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1
Przedmiot Umowy

1. Pożyczkodawca przenosi, na własność Pożyczkobiorcy, kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Poprzez podpisanie niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.


Artykuł 2
Zobowiązania Stron

1. Strony ustalają, że zobowiązanie, dotyczące pożyczki, zostało zawarte za wynagrodzeniem, w postaci ustalonych odsetek, które wynoszą: ________ % w skali roku, mających charakter stały, dalej zwane: "Oprocentowanie".

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot pożyczkido dnia: ________ r.

3. Kwota zwrotu przedmiotu pożyczki powinna odpowiadać równowartości, w walucie polskiej, kwocie pożyczki, określonej w poprzednim artykule, według kursu kupna euro w NBP, na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania.

4. Za dzień zwrotu, Strony uważać będą datę obciążenia rachunku Pożyczkobiorcy.


Artykuł 3
Płatność podatku

22228222882585 22828852522 882 25285888, 2 88582285 8525228, 2255222 25 822222888 828882225582285, 2 222585 25855885 2828228222 52282, 825852 2828852525822 825828.


Artykuł 4
Postanowienie nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron.


Artykuł 6
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7
Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222 8 252288252885 58258 828222282285.


Artykuł 8
Rozwiązywanie sporów

________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 585 22228222882582.


Artykuł 9
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
______________________
podpis Pożyczkodawcy

______________________
podpis Pożyczkobiorcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa pożyczki pieniężnejNiniejsza Umowa pożyczki pieniężnej (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Pożyczkodawcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Pożyczkobiorcą"),

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1
Przedmiot Umowy

1. Pożyczkodawca przenosi, na własność Pożyczkobiorcy, kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Poprzez podpisanie niniejszej Umowy, Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.


Artykuł 2
Zobowiązania Stron

1. Strony ustalają, że zobowiązanie, dotyczące pożyczki, zostało zawarte za wynagrodzeniem, w postaci ustalonych odsetek, które wynoszą: ________ % w skali roku, mających charakter stały, dalej zwane: "Oprocentowanie".

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot pożyczkido dnia: ________ r.

3. Kwota zwrotu przedmiotu pożyczki powinna odpowiadać równowartości, w walucie polskiej, kwocie pożyczki, określonej w poprzednim artykule, według kursu kupna euro w NBP, na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania.

4. Za dzień zwrotu, Strony uważać będą datę obciążenia rachunku Pożyczkobiorcy.


Artykuł 3
Płatność podatku

22228222882585 22828852522 882 25285888, 2 88582285 8525228, 2255222 25 822222888 828882225582285, 2 222585 25855885 2828228222 52282, 825852 2828852525822 825828.


Artykuł 4
Postanowienie nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron.


Artykuł 6
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej Umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7
Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222 8 252288252885 58258 828222282285.


Artykuł 8
Rozwiązywanie sporów

________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 585 22228222882582.


Artykuł 9
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
______________________
podpis Pożyczkodawcy

______________________
podpis Pożyczkobiorcy