Powrót do góry

Umowa pożyczki pieniężnej

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Pożyczkodawcą jest bank czy inny podmiot niż bank. Podmiot inny niż bank to np. osoba fizyczna, spółka handlowa.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa pożyczki pieniężnejNiniejsza Umowa pożyczki pieniężnej (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej „Pożyczkodawcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwanym dalej: „Pożyczkobiorcą"),

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1

Przedmiot Umowy

1. Pożyczkodawca przenosi na własność Pożyczkobiorcy kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.


Artykuł 2

Zobowiązania Stron

1. Strony ustalają, że zobowiązanie dotyczące pożyczki zostało zawarte za wynagrodzeniem w postaci ustalonych odsetek, które wynoszą: ________ % w skali roku, mających charakter stały, dalej zwane: "Oprocentowanie".

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot pożyczki: ________.

3. Kwota zwrotu przedmiotu pożyczki powinna odpowiadać równowartości w walucie polskiej kwocie pożyczki określonej w poprzednim artykule, według kursu kupna euro w NBP na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania.

4. Za dzień zwrotu, Strony uważać będą datę uznania wpływu środków na konto Pożyczkodawcy.


Artykuł 3

Płatność podatku

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.


Artykuł 4

Postanowienie nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.


Artykuł 5.

Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.


Artykuł 6

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7

Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 8

Rozwiązywanie sporów

________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 585 22228222882582.


Artykuł 9

Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
______________________

podpis Pożyczkodawcy

______________________

podpis Pożyczkobiorcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa pożyczki pieniężnejNiniejsza Umowa pożyczki pieniężnej (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej „Pożyczkodawcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwanym dalej: „Pożyczkobiorcą"),

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1

Przedmiot Umowy

1. Pożyczkodawca przenosi na własność Pożyczkobiorcy kwotę: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Poprzez podpisanie niniejszej umowy, Pożyczkobiorca kwituje równocześnie odbiór pożyczki, o której mowa w ust. 1.


Artykuł 2

Zobowiązania Stron

1. Strony ustalają, że zobowiązanie dotyczące pożyczki zostało zawarte za wynagrodzeniem w postaci ustalonych odsetek, które wynoszą: ________ % w skali roku, mających charakter stały, dalej zwane: "Oprocentowanie".

2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić przedmiot pożyczki: ________.

3. Kwota zwrotu przedmiotu pożyczki powinna odpowiadać równowartości w walucie polskiej kwocie pożyczki określonej w poprzednim artykule, według kursu kupna euro w NBP na dzień zwrotu pożyczki, z uwzględnieniem oprocentowania.

4. Za dzień zwrotu, Strony uważać będą datę uznania wpływu środków na konto Pożyczkodawcy.


Artykuł 3

Płatność podatku

Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej umowy, według obowiązującej stawki.


Artykuł 4

Postanowienie nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.


Artykuł 5.

Rozwiązanie umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.


Artykuł 6

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają takiej samej formy, w jakiej umowa została zawarta, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7

Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 8

Rozwiązywanie sporów

________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 585 22228222882582.


Artykuł 9

Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
______________________

podpis Pożyczkodawcy

______________________

podpis Pożyczkobiorcy