Umowa o pracę

Postęp:
0%
?
X

System czasu pracy określa ilość godzin przewidzianych do wykonywania pracy przez pracownika w wymiarze dziennym i tygodniowym dla zatrudnienia w zakresie pełnego etatu (niniejszy program zrobi kalkulację ilości godzin dobowych i tygodniowych, w zależności od podanego ułamka etatu). 1) Wybranie odpowiedzi "Podstawowy system czasu pracy (8 godzin dziennie w przeciętnie 40-godzinnym, 5-dniowym tygodniu pracy)" oznacza, że pracownik będzie pracował 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, gdzie na tydzień powinien przepracować 40 godzin. 2) Wybranie odpowiedzi: "Zadaniowy czas pracy (strony ustalają czas niezbędny do wykonania zadania, nie wskazując dobowego wymiaru czasu pracy)" oznacza, że pracownik nie ma określonych godzin pracy, musi przede wszystkim wykonać zadania, w czasie określonym wspólnie z pracodawcą. Czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań nie może jednak przekroczyć 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy. 3) Wybranie odpowiedzi: "Inny" oznacza, że pracownika obowiązuje inny system czasu pracy np. równoważny czas pracy, w ramach którego pracownik może pracować 12 godzin dziennie, a w tygodniu maksymalnie 40 godzin. Oznacza to, że tydzień pracy jest krótszy niż 5 dni.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

UMOWA O PRACĘNiniejsza umowa o pracę („Umowa") została zawarta w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________, NIP: ________

(zwaną dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Rodzaj umowy

1. Przez nawiązanie stosunku pracy Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie, wyznaczonym przez Pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania Pracownika za wynagrodzeniem.

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________ r.

3. Strony mogą wydłużyć czas trwania Umowy, nie więcej niż o jeden (1) miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.


Artykuł 2.
Stanowisko wraz z zakresem obowiązków

1. Pracownik zostaje zatrudniony przez Pracodawcę na stanowisku: ________.

2. Obowiązki Pracownika, z tytułu stosunku pracy, zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

3. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.


Artykuł 3.
Miejsce Pracy

1. Miejscem pracy Pracownika jest/są: ________.

2. Siedziba Pracodawcy znajduje się przy/w: ________.


Artykuł 4.
Termin rozpoczęcia pracy

Pracownik rozpocznie pracę w dniu: ________ r.


Artykuł 5.
Wymiar czasu Pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.


Artykuł 6.
Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Wynagrodzenie zasadnicze").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, w siedzibie Pracodawcy.


Artykuł 7.
Urlop wypoczynkowy

1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, w następującej wysokości:

a) 20 dni za pełny rok w przypadku, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

b) 26 dni za pełny rok, w przypadku gdy jest zatrudniony dłuższej niż 10 lat.

2. Do okresu okresu zatrudnienia wlicza się okres nauki Pracownika.


Artykuł 8.
Mienie powierzone Pracownikowi

1. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie mienia powierzonego w celach innych niż służbowe.

2. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

3. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

4. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł 9.
Inne obowiązki i uprawnienia pracownicze

1. Pracownik jest świadomy swojego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

2. Pracodawca powierzy Pracownikowi, według własnego uznania, środki techniczne konieczne do należytego wykonywania jego obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na podstawie niniejszej Umowy.

4. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

5. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

6. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.


Artykuł 10.
Zakaz konkurencji w trakcie Umowy

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę. Dla celów niniejszej Umowy zakaz konkurencji w trakcie realizacji Umowy należy rozumieć jako działalność, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a) prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni;

b) świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiot,u prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;

c) sprawowanie funkcji w organach podmiotów, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach;

d) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji, oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. Odszkodowanie za nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę, zostaje ustalone, w kwocie brutto, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i będzie płatne w następujący sposób:

________

3. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

4. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w pełnej wysokości.


Artykuł 11.
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy


1. Pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej, sprecyzowanej w poprzednim artykule, również przez okres: ________, po ustaniu stosunku pracy z Pracodawcą.

2. Zakres terytorialny zakazu działalności konkurencyjnej obejmuje terytorium: ________.

3. W zamian za wykonanie przez Pracownika zobowiązania do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, Pracodawca zapłaci Pracownikowi odszkodowanie (zwane dalej: „Odszkodowanie"), w następujących ratach:

________

4. Wysokość Odszkodowania wyniesie co najmniej 25% miesięcznego wynagrodzenia Pracownika, obliczonego na podstawie średniej, otrzymanej z sumy wynagrodzenia Pracownika za ostatnie 12 miesięcy, przed ustaniem stosunku pracy.

5. Odszkodowanie płatne będzie gotówką.

6. Strony uzgadniają, że Pracodawca będzie potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z Odszkodowania i przekazywał je do właściwego urzędu skarbowego.

7. Jeżeli Pracownik nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania, wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracodawca nie będzie zobowiązany zapłacić Pracownikowi Odszkodowania.

8. Pracodawcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może wykonać to prawo w każdym czasie, do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

9. Pracodawca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po ustaniu stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania stosunku pracy jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po ustaniu stosunku pracy.

10. Wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przez Pracownika;

b) rozwiązanie przez Pracodawcę Umowy z Pracownikiem bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, lecz z przyczyny ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w każdym wypadku choćby bez winy umyślnej lub niedbalstwa Pracownika;

c) rozwiązanie przez Pracownika Umowy z Pracodawcą bez uzasadnionej przyczyny;

d) ustanie przyczyn, uzasadniających zakaz konkurencji.

11. W celu uchylenia wątpliwości, Pracodawca i Pracownik wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków Stron, wynikających z tej klauzuli, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Pracownika do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracyoraz wygaśnięciem obowiązku Pracodawcy zapłaty Odszkodowania.

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pracownika obowiązków, wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracownik będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Pracodawcy wypłaconą Pracownikowi całość lub część Odszkodowania.

13. Nie wyłącza to możliwości domagania się naprawienia szkody na zasadach ogólnych.Artykuł 12.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W wypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, w okresie wypowiedzenia, Pracodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, udzielić Pracownikowi bieżącego i/lub zaległego urlopu (urlopów) i/lub zwolnić go z wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w którym to przypadku Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

3. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje przekazane mu w związku ze stosunkiem pracy łączącym go z Pracodawcą, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł 13.
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 14
552528 225225282285

882822825 52285 8252288 858288 225225282285 282522 52522528 8 25252882 252555282285 5 2558255882 8 258222522 88228282 882282822822 52282, 225225282285 8 52225282285, 58222 858 2882222, 22282522 52522528, 8 25282882285 52 222 2522528225.


Artykuł 15.
Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, określających prawa i obowiązki Stron stosunku pracy, przepisy Kodeksu Pracy i odpowiednich ustaw, a w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Artykuł 16.
8228852285282 822528

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 2558255882.


Artykuł 17.
288285 22222285522

52282 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.
______________________________
Podpis Pracodawcy
______________________________
Podpis Pracownika

Zobacz swój dokument

UMOWA O PRACĘNiniejsza umowa o pracę („Umowa") została zawarta w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________, NIP: ________

(zwaną dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Rodzaj umowy

1. Przez nawiązanie stosunku pracy Pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie, wyznaczonym przez Pracodawcę. Pracodawca zobowiązuje się do zatrudniania Pracownika za wynagrodzeniem.

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________ r.

3. Strony mogą wydłużyć czas trwania Umowy, nie więcej niż o jeden (1) miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.


Artykuł 2.
Stanowisko wraz z zakresem obowiązków

1. Pracownik zostaje zatrudniony przez Pracodawcę na stanowisku: ________.

2. Obowiązki Pracownika, z tytułu stosunku pracy, zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

3. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.


Artykuł 3.
Miejsce Pracy

1. Miejscem pracy Pracownika jest/są: ________.

2. Siedziba Pracodawcy znajduje się przy/w: ________.


Artykuł 4.
Termin rozpoczęcia pracy

Pracownik rozpocznie pracę w dniu: ________ r.


Artykuł 5.
Wymiar czasu Pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.


Artykuł 6.
Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Wynagrodzenie zasadnicze").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, w siedzibie Pracodawcy.


Artykuł 7.
Urlop wypoczynkowy

1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, w następującej wysokości:

a) 20 dni za pełny rok w przypadku, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

b) 26 dni za pełny rok, w przypadku gdy jest zatrudniony dłuższej niż 10 lat.

2. Do okresu okresu zatrudnienia wlicza się okres nauki Pracownika.


Artykuł 8.
Mienie powierzone Pracownikowi

1. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie mienia powierzonego w celach innych niż służbowe.

2. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

3. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

4. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł 9.
Inne obowiązki i uprawnienia pracownicze

1. Pracownik jest świadomy swojego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

2. Pracodawca powierzy Pracownikowi, według własnego uznania, środki techniczne konieczne do należytego wykonywania jego obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na podstawie niniejszej Umowy.

4. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

5. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

6. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.


Artykuł 10.
Zakaz konkurencji w trakcie Umowy

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę. Dla celów niniejszej Umowy zakaz konkurencji w trakcie realizacji Umowy należy rozumieć jako działalność, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a) prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni;

b) świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiot,u prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;

c) sprawowanie funkcji w organach podmiotów, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach;

d) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji, oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. Odszkodowanie za nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę, zostaje ustalone, w kwocie brutto, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i będzie płatne w następujący sposób:

________

3. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

4. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w pełnej wysokości.


Artykuł 11.
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy


1. Pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej, sprecyzowanej w poprzednim artykule, również przez okres: ________, po ustaniu stosunku pracy z Pracodawcą.

2. Zakres terytorialny zakazu działalności konkurencyjnej obejmuje terytorium: ________.

3. W zamian za wykonanie przez Pracownika zobowiązania do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, Pracodawca zapłaci Pracownikowi odszkodowanie (zwane dalej: „Odszkodowanie"), w następujących ratach:

________

4. Wysokość Odszkodowania wyniesie co najmniej 25% miesięcznego wynagrodzenia Pracownika, obliczonego na podstawie średniej, otrzymanej z sumy wynagrodzenia Pracownika za ostatnie 12 miesięcy, przed ustaniem stosunku pracy.

5. Odszkodowanie płatne będzie gotówką.

6. Strony uzgadniają, że Pracodawca będzie potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z Odszkodowania i przekazywał je do właściwego urzędu skarbowego.

7. Jeżeli Pracownik nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania, wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracodawca nie będzie zobowiązany zapłacić Pracownikowi Odszkodowania.

8. Pracodawcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może wykonać to prawo w każdym czasie, do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

9. Pracodawca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po ustaniu stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania stosunku pracy jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po ustaniu stosunku pracy.

10. Wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przez Pracownika;

b) rozwiązanie przez Pracodawcę Umowy z Pracownikiem bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, lecz z przyczyny ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w każdym wypadku choćby bez winy umyślnej lub niedbalstwa Pracownika;

c) rozwiązanie przez Pracownika Umowy z Pracodawcą bez uzasadnionej przyczyny;

d) ustanie przyczyn, uzasadniających zakaz konkurencji.

11. W celu uchylenia wątpliwości, Pracodawca i Pracownik wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków Stron, wynikających z tej klauzuli, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Pracownika do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracyoraz wygaśnięciem obowiązku Pracodawcy zapłaty Odszkodowania.

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pracownika obowiązków, wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracownik będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Pracodawcy wypłaconą Pracownikowi całość lub część Odszkodowania.

13. Nie wyłącza to możliwości domagania się naprawienia szkody na zasadach ogólnych.Artykuł 12.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W wypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, w okresie wypowiedzenia, Pracodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, udzielić Pracownikowi bieżącego i/lub zaległego urlopu (urlopów) i/lub zwolnić go z wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w którym to przypadku Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

3. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje przekazane mu w związku ze stosunkiem pracy łączącym go z Pracodawcą, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł 13.
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 14
552528 225225282285

882822825 52285 8252288 858288 225225282285 282522 52522528 8 25252882 252555282285 5 2558255882 8 258222522 88228282 882282822822 52282, 225225282285 8 52225282285, 58222 858 2882222, 22282522 52522528, 8 25282882285 52 222 2522528225.


Artykuł 15.
Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, określających prawa i obowiązki Stron stosunku pracy, przepisy Kodeksu Pracy i odpowiednich ustaw, a w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Artykuł 16.
8228852285282 822528

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 2558255882.


Artykuł 17.
288285 22222285522

52282 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.
______________________________
Podpis Pracodawcy
______________________________
Podpis Pracownika