Powrót do góry

Umowa o pracę

Postęp:
0%
?
X

System czasu pracy określa ilość godzin przewidzianych do wykonywania pracy przez Pracownika w wymiarze dziennym i tygodniowym dla zatrudnienia w zakresie pełnego etatu (niniejszy program zrobi kalkulację ilości godzin dobowych i tygodniowych, w zależności od podanego ułamka etatu). 1) Wybranie odpowiedzi "Podstawowy system czasu pracy (8 godzin dziennie w przeciętnie 40-godzinnym, 5-dniowym tygodniu pracy)" oznacza, że Pracownik będzie pracował 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, gdzie na tydzień powinien przepracować 40 godzin. 2) Wybranie odpowiedzi: "Zadaniowy czas pracy (strony ustalają czas niezbędny do wykonania zadania, nie wskazując dobowego wymiaru czasu pracy)" oznacza, że Pracownik nie ma określonych godzin pracy, musi przede wszystkim wykonać zadania, w czasie określonym wspólnie z Pracodawcą. Czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań nie może jednak przekroczyć 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy. 3) Wybranie odpowiedzi: "Inny" oznacza, że pracownika obowiązuje inny system czasu pracy np. równoważny czas pracy, w ramach którego pracownik może pracować 12 godzin dziennie, a w tygodniu maksymalnie 40 godzin. Oznacza to, że tydzień pracy jest krótszy niż 5 dni.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa o pracę
Niniejsza Umowa o Pracę („Umowa") została zawarta w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________

(zwaną dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Rodzaj umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________.


Artykuł 2.

Stanowisko wraz z zakresem obowiązków

1. Pracownik zostaje zatrudniony przez Pracodawcę na stanowisku: ________.

2. Obowiązki Pracownika, z tytułu stosunku pracy, zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

3. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.


Artykuł 3.

Miejsce Pracy

Miejscem pracy Pracownika jest/są: ________.


Artykuł 4.

Termin rozpoczęcia pracy

Pracownik rozpocznie pracę w dniu: ________.


Artykuł 5.

Wymiar czasu Pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.Artykuł 6.

Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Wynagrodzenie").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, w siedzibie Pracodawcy.


Artykuł 7.

Urlop wypoczynkowy

1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, w następującej wysokości:

a. 20 dni za pełny rok w przypadku, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

b. 26 dni za pełny rok, w przypadku gdy jest zatrudniony dłuższej niż 10 lat.

2. Do okresu okresu zatrudnienia wlicza się okres nauki Pracownika.


Artykuł 8.

Mienie powierzone pracownikowi

1. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie mienia powierzonego w celach innych niż służbowe.

2. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

3. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

4. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł 9.

Inne obowiązki i uprawnienia pracownicze

1. Pracownik jest świadomy swojego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

2. Pracodawca powierzy Pracownikowi, według własnego uznania, środki techniczne konieczne do należytego wykonywania jego obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na podstawie niniejszej Umowy.

4. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

5. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

6. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.Artykuł 10.

Zakaz konkurencji w trakcie wykonywania Umowy

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę. Dla celów niniejszej Umowy należy przez to rozumieć działalność zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a. prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni,

b. świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy,

c. sprawowanie funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach,

d. uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

3. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w jej pełnej wysokości.Artykuł 11.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy


1. Pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej, sprecyzowanej w poprzednim artykule również przez okres: ________ po ustaniu stosunku pracy z Pracodawcą.

2. Zakres terytorialny zakazu działalności konkurencyjnej obejmuje na terytorium: ________.

3. Pracodawcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może wykonać to prawo w każdym czasie do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

4. Pracodawca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po ustaniu stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania stosunku pracy jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po ustaniu stosunku pracy.

5. Wypowiedzenie może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Pracownika, w szczególności naruszenie przez niego niniejszej klauzuli;

b. rozwiązanie przez Pracodawcę umowy o pracę z Pracownikiem bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, lecz z przyczyny ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w każdym wypadku choćby bez winy umyślnej lub niedbalstwa Pracownika;

c. rozwiązanie przez Pracownika umowy o pracę z Pracodawcą bez uzasadnionej przyczyny;

d. ustanie przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji.

6. Dla uchylenia wątpliwości, Pracodawca i Pracownik wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków stron wynikających z tej umowy, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Pracownika do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy.


Artykuł 12.

Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych wyczerpująca obowiązek z art. 29 par. 3 Kodeksu Pracy

1. Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy.

2. Wymiar urlopu wypoczynkowego według art. 154-158 Kodeksu Pracy, których treść stanowi załącznik do niniejszej Umowy, to:

a. 20 dni za pełny rok w przypadku stażu pracy krótszego niż 10 lat.

b. 26 dni za pełny rok, w przypadku stażu pracy dłuższego niż 10 lat.

Do okresu zatrudnienia wlicza się także okres nauki, a mianowicie ukończenia (okresy poniższe nie podlegają sumowaniu):

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

3. Długość okresu wypowiedzenia wynosi:

a. 2 tygodnie, jeżeli Pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

b. 1 miesiąc, jeżeli Pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

c. 3 miesiące, jeżeli Pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

4. Pracownik jest objęty Układem Zbiorowym Pracy, którego treść Pracodawca udostępnia Pracownikowi do wglądu w zakładzie pracy.Artykuł 13.

Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W wypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, w okresie wypowiedzenia, Pracodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, udzielić Pracownikowi bieżącego i/lub zaległego urlopu (urlopów) i/lub zwolnić go z wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w którym to przypadku Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

3. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje przekazane mu w związku ze stosunkiem pracy łączącym go z Pracodawcą, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł 14.

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 15

Zakres porozumienia

882822825 52285 8252288 858288 225225282285 282522 222 82522528 8 25252882 252555282285 5 2558255882 8 258222522 88228282 882282822822 52282, 225225282285 8 52225282285, 58222 858 2882222, 22282522 222 82522528 8 25282882285 52 222 2522528225.


Artykuł 16.

Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy i odpowiednich ustaw, a w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Artykuł 17.

Rozwiązywanie sporów

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 2558255882.


Artykuł 18.

Liczba egzemplarzy

52282 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 82522.______________________________

Podpis Pracodawcy

_______________________________

Podpis Pracownika

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa o pracę
Niniejsza Umowa o Pracę („Umowa") została zawarta w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________

(zwaną dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Rodzaj umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________.


Artykuł 2.

Stanowisko wraz z zakresem obowiązków

1. Pracownik zostaje zatrudniony przez Pracodawcę na stanowisku: ________.

2. Obowiązki Pracownika, z tytułu stosunku pracy, zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

3. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.


Artykuł 3.

Miejsce Pracy

Miejscem pracy Pracownika jest/są: ________.


Artykuł 4.

Termin rozpoczęcia pracy

Pracownik rozpocznie pracę w dniu: ________.


Artykuł 5.

Wymiar czasu Pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.Artykuł 6.

Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Wynagrodzenie").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, w siedzibie Pracodawcy.


Artykuł 7.

Urlop wypoczynkowy

1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, w następującej wysokości:

a. 20 dni za pełny rok w przypadku, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

b. 26 dni za pełny rok, w przypadku gdy jest zatrudniony dłuższej niż 10 lat.

2. Do okresu okresu zatrudnienia wlicza się okres nauki Pracownika.


Artykuł 8.

Mienie powierzone pracownikowi

1. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie mienia powierzonego w celach innych niż służbowe.

2. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

3. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

4. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł 9.

Inne obowiązki i uprawnienia pracownicze

1. Pracownik jest świadomy swojego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

2. Pracodawca powierzy Pracownikowi, według własnego uznania, środki techniczne konieczne do należytego wykonywania jego obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na podstawie niniejszej Umowy.

4. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

5. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

6. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.Artykuł 10.

Zakaz konkurencji w trakcie wykonywania Umowy

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę. Dla celów niniejszej Umowy należy przez to rozumieć działalność zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a. prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni,

b. świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy,

c. sprawowanie funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach,

d. uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

3. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w jej pełnej wysokości.Artykuł 11.

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy


1. Pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej, sprecyzowanej w poprzednim artykule również przez okres: ________ po ustaniu stosunku pracy z Pracodawcą.

2. Zakres terytorialny zakazu działalności konkurencyjnej obejmuje na terytorium: ________.

3. Pracodawcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może wykonać to prawo w każdym czasie do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

4. Pracodawca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po ustaniu stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania stosunku pracy jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po ustaniu stosunku pracy.

5. Wypowiedzenie może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Pracownika, w szczególności naruszenie przez niego niniejszej klauzuli;

b. rozwiązanie przez Pracodawcę umowy o pracę z Pracownikiem bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, lecz z przyczyny ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w każdym wypadku choćby bez winy umyślnej lub niedbalstwa Pracownika;

c. rozwiązanie przez Pracownika umowy o pracę z Pracodawcą bez uzasadnionej przyczyny;

d. ustanie przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji.

6. Dla uchylenia wątpliwości, Pracodawca i Pracownik wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków stron wynikających z tej umowy, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Pracownika do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy.


Artykuł 12.

Informacja o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych wyczerpująca obowiązek z art. 29 par. 3 Kodeksu Pracy

1. Obowiązująca dobowa i tygodniowa norma czasu pracy wynosi 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy.

2. Wymiar urlopu wypoczynkowego według art. 154-158 Kodeksu Pracy, których treść stanowi załącznik do niniejszej Umowy, to:

a. 20 dni za pełny rok w przypadku stażu pracy krótszego niż 10 lat.

b. 26 dni za pełny rok, w przypadku stażu pracy dłuższego niż 10 lat.

Do okresu zatrudnienia wlicza się także okres nauki, a mianowicie ukończenia (okresy poniższe nie podlegają sumowaniu):

 • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
 • średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
 • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
 • średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
 • szkoły policealnej - 6 lat,
 • szkoły wyższej - 8 lat.

3. Długość okresu wypowiedzenia wynosi:

a. 2 tygodnie, jeżeli Pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

b. 1 miesiąc, jeżeli Pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

c. 3 miesiące, jeżeli Pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

4. Pracownik jest objęty Układem Zbiorowym Pracy, którego treść Pracodawca udostępnia Pracownikowi do wglądu w zakładzie pracy.Artykuł 13.

Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W wypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, w okresie wypowiedzenia, Pracodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, udzielić Pracownikowi bieżącego i/lub zaległego urlopu (urlopów) i/lub zwolnić go z wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w którym to przypadku Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

3. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje przekazane mu w związku ze stosunkiem pracy łączącym go z Pracodawcą, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł 14.

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 15

Zakres porozumienia

882822825 52285 8252288 858288 225225282285 282522 222 82522528 8 25252882 252555282285 5 2558255882 8 258222522 88228282 882282822822 52282, 225225282285 8 52225282285, 58222 858 2882222, 22282522 222 82522528 8 25282882285 52 222 2522528225.


Artykuł 16.

Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Pracy i odpowiednich ustaw, a w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Artykuł 17.

Rozwiązywanie sporów

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 2558255882.


Artykuł 18.

Liczba egzemplarzy

52282 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 82522.______________________________

Podpis Pracodawcy

_______________________________

Podpis Pracownika