Umowa o pracę na okres próbny

Postęp:
0%
?
X

System czasu pracy określa ilość godzin przewidzianych do wykonywania pracy przez Pracownika w wymiarze dziennym i tygodniowym dla zatrudnienia w zakresie pełnego etatu (w przeciwnym wypadku, niniejszy program zrobi kalkulację ilości godzin dobowych i tygodniowych, w zależności od podanego ułamka etatu). 1) Wybranie odpowiedzi "Podstawowy system czasu pracy (8 godzin dziennie w przeciętnie 40-godzinnym, 5-dniowym tygodniu pracy)" oznacza, że Pracownik będzie pracował 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, gdzie na tydzień powinien przepracować 40 godzin. 2) Wybranie odpowiedzi: "Zadaniowy czas pracy (strony ustalają czas niezbędny do wykonania zadania, nie wskazując dobowego wymiaru czasu pracy)" oznacza, że Pracownik nie ma określonych godzin pracy, musi przede wszystkim wykonać zadania, w czasie określonym wspólnie z Pracodawcą. Czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań nie może jednak przekroczyć 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy. 3) Wybranie odpowiedzi: "Inny" oznacza, że pracownika obowiązuje inny system czasu pracy np. równoważny czas pracy, w ramach którego pracownik może pracować 12 godzin dziennie, a w tygodniu maksymalnie 40 godzin. Oznacza to, że tydzień pracy jest krótszy niż 5 dni.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA O PRACĘ
NA OKRES PRÓBNYNiniejsza umowa o pracę na okres próbny („Umowa") została zawarta w dniu: ________ r. pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą w: ________, w/przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Rodzaj umowy i okres jej obowiązywania

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na następujący okres próbny: ________.

2. Pracownik rozpocznie wykonywanie niniejszej Umowy o pracę na okres próbny, w dniu: ________ r.

3. Niniejsza Umowa o pracę na okres próbny ulegnie zakończeniu, dnia: ________ r.

4. Niniejsza Umowa może zostać jednokrotnie wydłużona nie więcej niż o 1 miesiąc.

5. Umowa o pracę na czas określony, która zostanie zawarta po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy o pracę na okres próbny, zostanie zawarta na następujący okres czasu: ________.

6. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z Pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli Pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.


Artykuł 2.
Stanowisko oraz zakres obowiązków pracowniczych

1. Pracownik zostaje zatrudniony przez Pracodawcę na stanowisku: ________.

2. Obowiązki Pracownika z tytułu stosunku pracy zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

3. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.


Artykuł 3.
Miejsce Pracy

1. Miejscem pracy Pracownika jest/są: ________.

2. Siedziba Pracodawcy znajduje się w: ________, przy: ________.


Artykuł 4.
Czas Pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.


Artykuł 5.
Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Wynagrodzenie zasadnicze").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, przelewem, na następujący numer konta bankowego Pracownika: ________.Artykuł 6.
Urlop

1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, w następującej wysokości:

a) 20 dni za pełny rok w przypadku, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

b) 26 dni za pełny rok, w przypadku gdy jest zatrudniony dłuższej niż 10 lat.

2. Do okresu okresu zatrudnienia wlicza się okres nauki Pracownika.


Artykuł 7.
Powierzenie mienia

1. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie mienia powierzonego w celach innych niż służbowe.

2. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

3. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

4. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł 8.
Dodatkowe obowiązki i uprawnienia pracownicze

1. Pracownik jest świadomy swojego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

2. Pracodawca powierzy Pracownikowi, według własnego uznania, środki techniczne konieczne do należytego wykonywania jego obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na podstawie niniejszej Umowy.

4. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

5. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

6. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.


Artykuł 9.
Zakaz konkurencji

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę.

2. Działalność konkurencyjna jest rozumiana jako działalność zorganizowana w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a) prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni;

b) świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;

c) sprawowanie funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach;

d) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

3. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

4. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w jej pełnej wysokości.


Artykuł 10.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W wypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, w okresie wypowiedzenia, Pracodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, udzielić Pracownikowi bieżącego i/lub zaległego urlopu (urlopów) i/lub zwolnić go z wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w którym to przypadku Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

3. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje przekazane mu w związku ze stosunkiem pracy łączącym go z Pracodawcą, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł 11.
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 12.
Zakres porozumienia

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między jej stronami w zakresie zatrudnienia u Pracodawcy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy Stronami, w odniesieniu do jej przedmiotu.


Artykuł 13.
222282582 522585822

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 2282522882285 5285528 2882528285 25582 8 822285 2252252822 2882528285, 52258528228 8 82525228, 2252885258285 25585 8 282885228 52522 82285225 25582, 25222882 5252285 25582 8 252288252885 58258, 5 8 82558585 2825522582852285 2522288528 25585 25582 258228285282 2525 25228825282 25222882 5252285 828882222, 22888 282 85 222 825228222 2 25855528 25585 25582.


Artykuł 14.
8228852285282 sporów

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 2558255882.


Artykuł 15.
288285 22222285522

52282 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.

_______________________________
podpis Pracodawcy

(________)
_______________________________
podpis Pracownika

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA O PRACĘ
NA OKRES PRÓBNYNiniejsza umowa o pracę na okres próbny („Umowa") została zawarta w dniu: ________ r. pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą w: ________, w/przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą w/przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Rodzaj umowy i okres jej obowiązywania

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na następujący okres próbny: ________.

2. Pracownik rozpocznie wykonywanie niniejszej Umowy o pracę na okres próbny, w dniu: ________ r.

3. Niniejsza Umowa o pracę na okres próbny ulegnie zakończeniu, dnia: ________ r.

4. Niniejsza Umowa może zostać jednokrotnie wydłużona nie więcej niż o 1 miesiąc.

5. Umowa o pracę na czas określony, która zostanie zawarta po zakończeniu realizacji niniejszej Umowy o pracę na okres próbny, zostanie zawarta na następujący okres czasu: ________.

6. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z Pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli Pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy.


Artykuł 2.
Stanowisko oraz zakres obowiązków pracowniczych

1. Pracownik zostaje zatrudniony przez Pracodawcę na stanowisku: ________.

2. Obowiązki Pracownika z tytułu stosunku pracy zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

3. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.


Artykuł 3.
Miejsce Pracy

1. Miejscem pracy Pracownika jest/są: ________.

2. Siedziba Pracodawcy znajduje się w: ________, przy: ________.


Artykuł 4.
Czas Pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku. Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.


Artykuł 5.
Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) („Wynagrodzenie zasadnicze").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, przelewem, na następujący numer konta bankowego Pracownika: ________.Artykuł 6.
Urlop

1. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy, w następującej wysokości:

a) 20 dni za pełny rok w przypadku, gdy jest zatrudniony krócej niż 10 lat.

b) 26 dni za pełny rok, w przypadku gdy jest zatrudniony dłuższej niż 10 lat.

2. Do okresu okresu zatrudnienia wlicza się okres nauki Pracownika.


Artykuł 7.
Powierzenie mienia

1. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie mienia powierzonego w celach innych niż służbowe.

2. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi instrukcjami obsługi, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

3. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

4. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł 8.
Dodatkowe obowiązki i uprawnienia pracownicze

1. Pracownik jest świadomy swojego obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

2. Pracodawca powierzy Pracownikowi, według własnego uznania, środki techniczne konieczne do należytego wykonywania jego obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych na podstawie niniejszej Umowy.

4. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń związanych z pracą.

5. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

6. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.


Artykuł 9.
Zakaz konkurencji

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności prowadzonej przez Pracodawcę.

2. Działalność konkurencyjna jest rozumiana jako działalność zorganizowana w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a) prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio, działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni;

b) świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;

c) sprawowanie funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach;

d) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

3. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

4. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w jej pełnej wysokości.


Artykuł 10.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W wypadku wypowiedzenia niniejszej Umowy, w okresie wypowiedzenia, Pracodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, udzielić Pracownikowi bieżącego i/lub zaległego urlopu (urlopów) i/lub zwolnić go z wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy, w którym to przypadku Pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia.

3. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje przekazane mu w związku ze stosunkiem pracy łączącym go z Pracodawcą, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł 11.
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 12.
Zakres porozumienia

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między jej stronami w zakresie zatrudnienia u Pracodawcy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy Stronami, w odniesieniu do jej przedmiotu.


Artykuł 13.
222282582 522585822

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 2282522882285 5285528 2882528285 25582 8 822285 2252252822 2882528285, 52258528228 8 82525228, 2252885258285 25585 8 282885228 52522 82285225 25582, 25222882 5252285 25582 8 252288252885 58258, 5 8 82558585 2825522582852285 2522288528 25585 25582 258228285282 2525 25228825282 25222882 5252285 828882222, 22888 282 85 222 825228222 2 25855528 25585 25582.


Artykuł 14.
8228852285282 sporów

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 2558255882.


Artykuł 15.
288285 22222285522

52282 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.

_______________________________
podpis Pracodawcy

(________)
_______________________________
podpis Pracownika