Powrót do góry

Umowa o pracę zdalną

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy praca zdalna będzie wykonywana jedynie zdalnie przez pełny wymiar czasu pracy, czy będzie to praca hybrydowa, wykonywana częściowo zdalnie, a częściowo stacjonarnie. Pracą zdalną jest praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez Pracownika i każdorazowo uzgodnionym z Pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania. Pracownik wykonuje pracę zdalną w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Praca może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy jako praca zdalna, tylko częściowo (praca hybrydowa) lub okazjonalnie (na wniosek pracownika, w wymiarze do 24 dni w roku). Wybranie podpowiedzi: "całkowicie zdalnie" oznacza, że praca będzie wykonywana w całości zdalnie np. w mieszkaniu pracownika. Wybranie podpowiedzi: "częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie (praca hybrydowa)" oznacza, że praca będzie wykonywana częściowo zdalnie (np. w mieszkaniu pracownika), a częściowo stacjonarnie (np. w siedzibie pracodawcy).

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA O PRACĘ ZDALNĄNiniejsza umowa o pracę zdalną („Umowa") została zawarta w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy/w: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ________, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowanym przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:

Artykuł I.
Postanowienia ogólne

1. Pracodawca zobowiązuje się zatrudnić Pracownika do wykonywania pracy w trybie zdalnym za wynagrodzeniem, a Pracownik zobowiązuje się do wykonywania powierzonej przez Pracodawcę pracy, na warunkach, opisanych w niniejszej Umowie.

2. Pracownik i Pracodawca przekazują sobie informacje, niezbędne do wzajemnego porozumiewania się, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób, uzgodniony z Pracodawcą.

3. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku: ________.

4. Praca zdalna będzie wykonywana całkowicie w miejscu, wskazanym przez Pracownika w formie pracy zdalnej i każdorazowo uzgodnionym z Pracodawcą.

5. Obowiązki Pracownika, z tytułu stosunku pracy, zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

6. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki, wynikające ze stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.

7. Przy realizacji swoich obowiązków Pracownik podlega osobie, wskazanej przez Pracodawcę, odpowiedzialnej za współpracę z pracownikami, wykonującymi pracę zdalną oraz upoważnionej do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej (dalej: „Pełnomocnik").

8. Pracownik ma prawo, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywać na terenie zakładu pracy, kontaktować się z innymi pracownikami oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń Pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej przez Pracodawcę działalności socjalnej, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.

9. Zasady wykonywania pracy zdalnej zostały określone w porozumieniu, zawartym pomiędzy Pracodawcą i zakładową organizacją (organizacjami) związkową (związkowymi). Pracownik potwierdza, że został zapoznany z treścią tego aktu.

10. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik potwierdzi w oświadczeniu, składanym w postaci papierowej lub elektronicznej:

a) zapoznanie się z przygotowaną przez Pracodawcę oceną ryzyka zawodowego;

b) zapoznanie się z zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania;

c) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w miejscu wykonywania pracy zdalnej, w tym uwzględnienie wymagań ergonomii.


Artykuł II.

Okres trwania Umowy

1. Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu: ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________ r.

3. Strony mogą wydłużyć czas trwania Umowy, nie więcej niż o jeden (1) miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.


Artykuł III.
Miejsce pracy

1. Strony ustalają, że miejscem wykonywania pracy zdalnej jest każdorazowe miejsce zamieszkania Pracownika, które obecnie znajduje się pod adresem: ________.

2. Pracownik może zmienić miejsce wykonywania pracy zdalnej, po każdorazowym uzgodnieniu tego faktu z Pracodawcą.

3. Pracownik zapewnia, że na stanowisku pracy zdalnej, w miejscu wskazanym przez Pracownika i uzgodnionym z Pracodawcą, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym uwzględnione zostały wymagania ergonomii.

4. Uzgodnienie miejsca wykonywania pracy zdalnej następuje w formie pisemnej lub elektronicznej, w formie deklaracji pracowniczej, zaakceptowanej przez Pracodawcę. Ta sama forma obowiązuje w razie zmiany miejsca wykonywania pracy zdalnej.


Artykuł IV.
Czas pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku (dalej: „podstawowy system czasu pracy"). Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik ma obowiązek potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w sposób przyjęty u Pracodawcy oraz określony w Porozumieniu, zawartym pomiędzy Pracodawcą i zakładową organizacją(ami) związkową(wymi).


Artykuł V.

Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto, przysługujące Pracownikowi za wykonywaną pracę, wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) (dalej: „Wynagrodzenie zasadnicze").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym praca została wykonana, przelewem, na następujący numer konta bankowego Pracownika: ________.

3. Pracodawca pokryje wszystkie uprzednio zaakceptowane, właściwie udokumentowane i uzasadnione koszty, poniesione przez Pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i praktyką Pracodawcy.

4. Pracodawca pokrywa koszty, związane z: instalacją, eksploatacją, serwisem i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, jak też koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

5. Pracownik powinien wykazać szczegółowe koszty, związane z organizacją stanowiska pracy zdalnej i umożliwić Pracodawcy dokonanie oceny ich zasadności.


Artykuł VI.
Mienie powierzone Pracownikowi

1. Pracownik ma obowiązek obchodzić się z powierzonym mu mieniem z należytą dbałością.

2. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie powierzonego mienia, w celach innych, niż służbowe.

3. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi technicznymi instrukcjami obsługi, regulaminami użytkowania, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

4. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

5. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Pracodawcy bądź osobie przez niego wyznaczonej jakichkolwiek awarii oraz innych problemów z obsługą powierzonego mu sprzętu.

6. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł VII.

Uprawnienia i obowiązki Pracodawcy

1. Pracodawca zapewni Pracownikowi materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

2. Pracodawca zapewni Pracownikowi instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryje niezbędne koszty, związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

3. Pracodawca pokryje również inne koszty, niż określone w poprzednim ustępie, bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, co wynika z postanowień, zawartych w Porozumieniu zakładowym.

4. Pracodawca zapewni i poniesie koszty szkolenia Pracownika w zakresie obsługi sprzętu, niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej.

5. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

6. Pracodawca nie zapewnia Pracownikowi urządzeń higieniczno-sanitarnych, ani nie dostarcza środków higieny osobistej.

7. Szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdzi ukończenie szkolenia w postaci papierowej lub elektronicznej.

8. Pracodawca określi procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzi (w miarę potrzeby) i pokryje koszty instruktażu i szkolenia w tym zakresie.

9. Pracodawca i Pełnomocnik mają prawo przeprowadzać kontrolę w godzinach wykonywania pracy przez Pracownika, w miejscu wykonywania pracy, w zakresie:

a) wykonywania pracy przez Pracownika;

b) sprzętu, obsługiwanego przez Pracownika;

c) przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

10. Przed rozpoczęciem kontroli Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Pracownika na rozpoczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania. Zgoda Pracownika powinna być wyraźnie wyartykułowana na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

11. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności Pracownika i członków jego rodziny oraz nie może utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

12. Pierwsza kontrola może nastąpić przed rozpoczęciem pracy przez Pracownika.

13. Szczegóły, dotyczące przeprowadzenia kontroli zostały zawarte w Porozumieniu zakładowym.

14. Jeżeli Pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w informacji, zawierającej zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, zobowiąże Pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie.

15. W razie stwierdzenia wypadku przy pracy zdalnej, oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku, w terminie uzgodnionym przez Pracownika albo jego domownika (w przypadku gdy Pracownik, ze względu na stan zdrowia, nie jest w stanie uzgodnić tego terminu) i członków zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy może odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.


Artykuł VIII.
Uprawnienia i obowiązki Pracownika

1. Pracownik powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki pracownicze, działać w sposób nienarażający dobrego imienia Pracodawcy oraz z poszanowaniem interesów Pracodawcy.

2. Pracownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych, obowiązujących u Pracodawcy, a także stosować się do dyrektyw i poleceń, wydawanych przez Pracodawcę oraz Pełnomocnika.

3. Pracownik jest świadomy obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

4. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników, zatrudnionych u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

5. Pracownik ma obowiązek przedstawić na wezwanie Pracodawcy informacje, wyjaśnienia oraz sprawozdania, dotyczące wykonywanej pracy.

6. Pracownik ma obowiązek uczestnictwa we wszelkich szkoleniach, organizowanych przez Pracodawcę, zwłaszcza w szkoleniu, dotyczącym obsługi sprzętu, niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej.

7. Pracownik nie może być traktowany mniej korzystnie, w zakresie: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, niż inni pracownicy, zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności, związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej.

8. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.

9. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów, ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

10. Wszystkie dane i informacje, zawarte na informatycznych nośnikach, wykorzystywanych przez Pracodawcę nie mogą być, bez wyraźnej zgody Pracodawcy, gromadzone i rozpowszechniane przez Pracownika. Pracownik zobowiązuje się nie kopiować, nie przegrywać, nie przesyłać oraz nie przetwarzać informacji poufnych, bez wyraźnej zgody Pracodawcy.

11. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń, związanych z pracą.

12. Pracownik odbędzie instruktaż i szkolenie, dotyczące procedur ochrony danych osobowych, jeśli Pracodawca uzna przeprowadzenie szkolenia za konieczne.

13. Pracownik jest obowiązany do przestrzegania procedur ochrony danych osobowych, przyjętych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej, przez Pracodawcę.

14. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków, wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.


Artykuł IX.

Urlop wypoczynkowy

________. 255828282288 25228852522 55822 822282222282, 8 258222525822 828222888:

________) 58 528 25 22822 522 8 252225525, 252 255828282 2282 25255528222 252822, 282 28 852.

________) 55 528 25 22822 522, 8 252225525 252 255828282 2282 25255528222 58528222, 282 28 852.

________. 82 225285 252555282285 888825 882 22528 25528 2558282825.


Artykuł X.
Zakaz konkurencji w trakcie Umowy

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę. Dla celów niniejszej Umowy zakaz konkurencji w trakcie realizacji Umowy należy rozumieć jako działalność, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a) prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni;

b) świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiot,u prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;

c) sprawowanie funkcji w organach podmiotów, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach;

d) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji, oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. Odszkodowanie za nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę, zostaje ustalone, w kwocie brutto, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i będzie płatne w następujący sposób:

________

3. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

4. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w pełnej wysokości.


Artykuł XI.
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

1. Pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej, sprecyzowanej w poprzednim artykule, również przez okres: ________, po ustaniu stosunku pracy z Pracodawcą.

2. Zakres terytorialny zakazu działalności konkurencyjnej obejmuje terytorium: ________.

3. W zamian za wykonanie przez Pracownika zobowiązania do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, Pracodawca zapłaci Pracownikowi odszkodowanie (dalej: „Odszkodowanie"), w następujących ratach:

________

4. Wysokość Odszkodowania wyniesie co najmniej 25% miesięcznego wynagrodzenia Pracownika, obliczonego na podstawie średniej, otrzymanej z sumy wynagrodzenia Pracownika za ostatnie 12 miesięcy, przed ustaniem stosunku pracy.

5. Odszkodowanie płatne będzie na rachunek bankowy Pracownika, na który Pracodawca przelewał wynagrodzenie Pracownika ze stosunku pracy lub inny rachunek, wskazany przez Pracownika na piśmie.

6. Strony uzgadniają, że Pracodawca będzie potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z Odszkodowania i przekazywał je do właściwego urzędu skarbowego.

7. Jeżeli Pracownik nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania, wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracodawca nie będzie zobowiązany zapłacić Pracownikowi Odszkodowania.

8. Pracodawcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może wykonać to prawo w każdym czasie, do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

9. Pracodawca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po ustaniu stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania stosunku pracy jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po ustaniu stosunku pracy.

10. Wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przez Pracownika;

b) rozwiązanie przez Pracodawcę Umowy z Pracownikiem bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, lecz z przyczyny ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w każdym wypadku choćby bez winy umyślnej lub niedbalstwa Pracownika;

c) rozwiązanie przez Pracownika Umowy z Pracodawcą bez uzasadnionej przyczyny;

d) ustanie przyczyn, uzasadniających zakaz konkurencji.

11. W celu uchylenia wątpliwości, Pracodawca i Pracownik wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków Stron, wynikających z tej klauzuli, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Pracownika do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracyoraz wygaśnięciem obowiązku Pracodawcy zapłaty Odszkodowania.

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pracownika obowiązków, wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracownik będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Pracodawcy wypłaconą Pracownikowi całość lub część Odszkodowania.

13. Nie wyłącza to możliwości domagania się naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


Artykuł XII.
Obowiązek zachowania poufności

1. Pracownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, uzyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się niewykorzystywać ich do innych celów, niż związane z wykonywaniem Umowy. Ponadto, zobowiązuje się zapewnić im należytą, tj. uzasadnioną w danych okolicznościach, ochronę.

2. Na potrzeby Umowy, przez informacje poufne, rozumie się wszelkie dane i informacje, zawarte w dokumentach oraz na informatycznych nośnikach, wykorzystywanych przez Pracodawcę, obejmujące tajemnice handlowe Pracodawcy, organizację pracy oraz sposób prowadzenia działalności handlowej a w szczególności informacje, dotyczące: strategii marketingowej i korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, wyników przeprowadzanych badań, stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych, kontaktów handlowych, baz danych, spisów kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Pracodawcy, budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów, wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych oraz innych informacji i dokumentów, oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone", „tajne" lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one powierzone Pracownikowi lub sposobu, w jaki Pracownik wszedł w ich posiadanie.

3. Pracownik ma obowiązek zabezpieczyć informacje poufne przed dostępem osób trzecich. W szczególności nie ujawni żadnych informacji poufnych osobom trzecim, z wyłączeniem innych pracowników, wykonawców i współpracowników Pracodawcy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Pracodawcy - w takim przypadku wspomniane osoby będą przestrzegać warunków zachowania poufności przynajmniej w takim zakresie, jak określono w niniejszej Umowie, co zapewni Pracownikowi, weryfikując czy osoby te mają podpisaną z Pracodawcą odpowiednią umowę o zachowaniu poufności, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za działanie tych osób, jak za własne.

4. W przypadku zakończenia przez Strony współpracy, Pracownik zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich dokumentów i materiałów, zawierających informacje poufne. Zakończenie działań nie zwalnia Pracownika z obowiązku zachowania w poufności otrzymanych informacji poufnych, na zasadach określonych w Umowie.

5. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji poufnych, które:

a) muszą zostać ujawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Umowy, bądź są znane Pracownikowi z innych źródeł;

c) zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie zgody Stron;

d) zostały niezależnie opracowane przez Pracownika;

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pracownika obowiązków, wynikających z klauzuli o obowiązku zachowania poufności, Pracownik zapłaci Pracodawcy karę umowną, w kwocie równej: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każde zdarzenie, stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Pracownika.

7. Nie wyłącza to możliwości domagania się przez Pracodawcę naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

8. Pracodawca nie ma obowiązku ujawniania informacji poufnych Pracownikowi oraz może w każdej chwili zaprzestać udzielania mu informacji poufnych.

9. Pracownik oświadcza, iż został poinformowany o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, według przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, ze zm.).


Artykuł XIII.

Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (dalej: „zapis na sąd polubowny").

2. W braku porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Pracodawcy.


Artykuł XIV.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z upływem okresu wypowiedzenia, wynoszącym:

a) dwa tygodnie, jeśli staż pracy Pracownika jest krótszy, niż 6 miesięcy;

b) jeden miesiąc, jeśli staż pracy Pracownika jest równy lub dłuższy niż 6 miesięcy ale krótszy niż 3 lata;

c) trzy miesiące, jeśli staż pracy Pracownika jest równy lub dłuższy, niż 3 lata.

2. Oświadczenie każdej ze Stron o wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić na piśmie.

3. W oświadczeniu Pracodawcy o wypowiedzeniu Umowy powinna być wskazana przyczyna, uzasadniająca jej wypowiedzenie oraz pouczenie o przysługującym Pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

4. W okresie wypowiedzenia Pracodawca może udzielić Pracownikowi bieżącego lub zaległego urlopu wypoczynkowego lub zwolnić go z wykonywania obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, z zachowaniem przez Pracownika prawa do wynagrodzenia.

5. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy, Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje, przekazane mu w związku z łączącym Strony stosunkiem pracy, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie, potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł XV.
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł XVI.
Zakres postanowień Stron

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie zatrudnienia u Pracodawcy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy Stronami, w odniesieniu do jej przedmiotu.


Artykuł XVII.
Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, określających prawa i obowiązki Stron stosunku pracy, przepisy Kodeksu Pracy i odpowiednich ustaw, a w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Artykuł XVIII.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

________________________
(podpis osoby, reprezentującej Pracodawcę)
________________________
(podpis Pracownika)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA O PRACĘ ZDALNĄNiniejsza umowa o pracę zdalną („Umowa") została zawarta w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy/w: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ________, Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowanym przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Pracodawcą")

a

2/ Panią ________, zamieszkałą przy: ________, legitymującą się numerem dowodu tożsamości: ________ oraz numerem PESEL: ________

(zwaną dalej: „Pracownikiem")

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:

Artykuł I.
Postanowienia ogólne

1. Pracodawca zobowiązuje się zatrudnić Pracownika do wykonywania pracy w trybie zdalnym za wynagrodzeniem, a Pracownik zobowiązuje się do wykonywania powierzonej przez Pracodawcę pracy, na warunkach, opisanych w niniejszej Umowie.

2. Pracownik i Pracodawca przekazują sobie informacje, niezbędne do wzajemnego porozumiewania się, za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w inny sposób, uzgodniony z Pracodawcą.

3. Pracodawca zatrudnia Pracownika na stanowisku: ________.

4. Praca zdalna będzie wykonywana całkowicie w miejscu, wskazanym przez Pracownika w formie pracy zdalnej i każdorazowo uzgodnionym z Pracodawcą.

5. Obowiązki Pracownika, z tytułu stosunku pracy, zostaną określone odrębnie przez Pracodawcę.

6. Pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki, wynikające ze stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z najwyższą starannością oraz lojalnością wobec Pracodawcy.

7. Przy realizacji swoich obowiązków Pracownik podlega osobie, wskazanej przez Pracodawcę, odpowiedzialnej za współpracę z pracownikami, wykonującymi pracę zdalną oraz upoważnionej do przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania pracy zdalnej (dalej: „Pełnomocnik").

8. Pracownik ma prawo, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywać na terenie zakładu pracy, kontaktować się z innymi pracownikami oraz korzystać z pomieszczeń i urządzeń Pracodawcy, zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej przez Pracodawcę działalności socjalnej, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników.

9. Zasady wykonywania pracy zdalnej zostały określone w porozumieniu, zawartym pomiędzy Pracodawcą i zakładową organizacją (organizacjami) związkową (związkowymi). Pracownik potwierdza, że został zapoznany z treścią tego aktu.

10. Przed dopuszczeniem do wykonywania pracy zdalnej Pracownik potwierdzi w oświadczeniu, składanym w postaci papierowej lub elektronicznej:

a) zapoznanie się z przygotowaną przez Pracodawcę oceną ryzyka zawodowego;

b) zapoznanie się z zasadami bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej, zobowiązując się jednocześnie do ich przestrzegania;

c) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w miejscu wykonywania pracy zdalnej, w tym uwzględnienie wymagań ergonomii.


Artykuł II.

Okres trwania Umowy

1. Rozpoczęcie pracy nastąpi w dniu: ________ r.

2. Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________ r.

3. Strony mogą wydłużyć czas trwania Umowy, nie więcej niż o jeden (1) miesiąc, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy.


Artykuł III.
Miejsce pracy

1. Strony ustalają, że miejscem wykonywania pracy zdalnej jest każdorazowe miejsce zamieszkania Pracownika, które obecnie znajduje się pod adresem: ________.

2. Pracownik może zmienić miejsce wykonywania pracy zdalnej, po każdorazowym uzgodnieniu tego faktu z Pracodawcą.

3. Pracownik zapewnia, że na stanowisku pracy zdalnej, w miejscu wskazanym przez Pracownika i uzgodnionym z Pracodawcą, są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym uwzględnione zostały wymagania ergonomii.

4. Uzgodnienie miejsca wykonywania pracy zdalnej następuje w formie pisemnej lub elektronicznej, w formie deklaracji pracowniczej, zaakceptowanej przez Pracodawcę. Ta sama forma obowiązuje w razie zmiany miejsca wykonywania pracy zdalnej.


Artykuł IV.
Czas pracy

1. Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy.

2. Czas pracy u Pracodawcy jest określony na 8 godzin na dobę, w przeciętnie 40-godzinnym tygodniu pracy, od poniedziałku do piątku (dalej: „podstawowy system czasu pracy"). Dodatkowe godziny pracy mogą wynikać z konieczności wypełnienia obowiązków pracowniczych.

3. Pracownik ma obowiązek potwierdzania rozpoczęcia i zakończenia wykonywania pracy w sposób przyjęty u Pracodawcy oraz określony w Porozumieniu, zawartym pomiędzy Pracodawcą i zakładową organizacją(ami) związkową(wymi).


Artykuł V.

Wynagrodzenie

1. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto, przysługujące Pracownikowi za wykonywaną pracę, wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________) (dalej: „Wynagrodzenie zasadnicze").

2. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu, jeden raz w miesiącu, zgodnie z praktyką Pracodawcy, najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym praca została wykonana, przelewem, na następujący numer konta bankowego Pracownika: ________.

3. Pracodawca pokryje wszystkie uprzednio zaakceptowane, właściwie udokumentowane i uzasadnione koszty, poniesione przez Pracownika, w związku z wykonywaniem obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i praktyką Pracodawcy.

4. Pracodawca pokrywa koszty, związane z: instalacją, eksploatacją, serwisem i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, jak też koszty energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

5. Pracownik powinien wykazać szczegółowe koszty, związane z organizacją stanowiska pracy zdalnej i umożliwić Pracodawcy dokonanie oceny ich zasadności.


Artykuł VI.
Mienie powierzone Pracownikowi

1. Pracownik ma obowiązek obchodzić się z powierzonym mu mieniem z należytą dbałością.

2. Pracownik zobowiązuje się do korzystania z powierzonego mienia wyłącznie w celu wykonywania obowiązków pracowniczych, chyba że Pracodawca zezwolił Pracownikowi na piśmie na używanie powierzonego mienia, w celach innych, niż służbowe.

3. Pracownik przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność materialną za powierzone mu mienie Pracodawcy, w szczególności będzie używał powierzone mienie jedynie w sposób odpowiadający jego własciwościom i przeznaczeniu, zgodnie z odpowiednimi technicznymi instrukcjami obsługi, regulaminami użytkowania, zasadami bezpieczeństwa oraz przepisami wewnętrznymi, obowiązującymi u Pracodawcy.

4. Pracownik będzie obowiązany rozliczyć powierzone mu mienie na każde żądanie Pracodawcy.

5. Pracownik zobowiązany jest do natychmiastowego zgłaszania Pracodawcy bądź osobie przez niego wyznaczonej jakichkolwiek awarii oraz innych problemów z obsługą powierzonego mu sprzętu.

6. Jeśli okaże się, że powierzone mienie zostało zniszczone, uszkodzone bądź powstaną w nim znaczne niedobory, Pracownik zobowiązany jest pokryć wszelkie rzeczywiste szkody z tym związane.


Artykuł VII.

Uprawnienia i obowiązki Pracodawcy

1. Pracodawca zapewni Pracownikowi materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej.

2. Pracodawca zapewni Pracownikowi instalację, serwis, konserwację narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokryje niezbędne koszty, związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz koszty energii elektrycznej i usług telekomunikacyjnych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej.

3. Pracodawca pokryje również inne koszty, niż określone w poprzednim ustępie, bezpośrednio związane z wykonywaniem pracy zdalnej, co wynika z postanowień, zawartych w Porozumieniu zakładowym.

4. Pracodawca zapewni i poniesie koszty szkolenia Pracownika w zakresie obsługi sprzętu, niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej.

5. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

6. Pracodawca nie zapewnia Pracownikowi urządzeń higieniczno-sanitarnych, ani nie dostarcza środków higieny osobistej.

7. Szkolenie wstępne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby przyjmowanej do pracy na stanowisko administracyjno-biurowe może być przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Pracownik potwierdzi ukończenie szkolenia w postaci papierowej lub elektronicznej.

8. Pracodawca określi procedury ochrony danych osobowych oraz przeprowadzi (w miarę potrzeby) i pokryje koszty instruktażu i szkolenia w tym zakresie.

9. Pracodawca i Pełnomocnik mają prawo przeprowadzać kontrolę w godzinach wykonywania pracy przez Pracownika, w miejscu wykonywania pracy, w zakresie:

a) wykonywania pracy przez Pracownika;

b) sprzętu, obsługiwanego przez Pracownika;

c) przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy;

d) przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych.

10. Przed rozpoczęciem kontroli Pracodawca ma obowiązek uzyskać zgodę Pracownika na rozpoczęcie kontroli w miejscu jego zamieszkania. Zgoda Pracownika powinna być wyraźnie wyartykułowana na piśmie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

11. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności Pracownika i członków jego rodziny oraz nie może utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

12. Pierwsza kontrola może nastąpić przed rozpoczęciem pracy przez Pracownika.

13. Szczegóły, dotyczące przeprowadzenia kontroli zostały zawarte w Porozumieniu zakładowym.

14. Jeżeli Pracodawca w trakcie kontroli pracy zdalnej stwierdzi uchybienia w przestrzeganiu zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w informacji, zawierającej zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy lub w przestrzeganiu wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, zobowiąże Pracownika do usunięcia stwierdzonych uchybień we wskazanym terminie.

15. W razie stwierdzenia wypadku przy pracy zdalnej, oględzin miejsca wypadku dokonuje się po zgłoszeniu wypadku, w terminie uzgodnionym przez Pracownika albo jego domownika (w przypadku gdy Pracownik, ze względu na stan zdrowia, nie jest w stanie uzgodnić tego terminu) i członków zespołu powypadkowego. Zespół powypadkowy może odstąpić od dokonywania oględzin miejsca wypadku przy pracy zdalnej, jeżeli uzna, że okoliczności i przyczyny wypadku nie budzą jego wątpliwości.


Artykuł VIII.
Uprawnienia i obowiązki Pracownika

1. Pracownik powinien rzetelnie wypełniać swoje obowiązki pracownicze, działać w sposób nienarażający dobrego imienia Pracodawcy oraz z poszanowaniem interesów Pracodawcy.

2. Pracownik ma obowiązek bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa, regulaminów, instrukcji i procedur wewnętrznych, obowiązujących u Pracodawcy, a także stosować się do dyrektyw i poleceń, wydawanych przez Pracodawcę oraz Pełnomocnika.

3. Pracownik jest świadomy obowiązku dbania o dobro zakładu pracy.

4. Pracownik ma obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji pracowników, zatrudnionych u Pracodawcy. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Pracodawcę na piśmie o jakichkolwiek przejawach dyskryminacji lub mobbingu, o których Pracownikowi będzie wiadomo.

5. Pracownik ma obowiązek przedstawić na wezwanie Pracodawcy informacje, wyjaśnienia oraz sprawozdania, dotyczące wykonywanej pracy.

6. Pracownik ma obowiązek uczestnictwa we wszelkich szkoleniach, organizowanych przez Pracodawcę, zwłaszcza w szkoleniu, dotyczącym obsługi sprzętu, niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej.

7. Pracownik nie może być traktowany mniej korzystnie, w zakresie: nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia, w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, niż inni pracownicy, zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności, związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej.

8. Pracownik nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany z powodu wykonywania pracy zdalnej, jak również z powodu odmowy wykonywania takiej pracy.

9. Pracownik nie będzie przyjmował prezentów, ani korzyści jakiegokolwiek rodzaju od osób trzecich, w związku z wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

10. Wszystkie dane i informacje, zawarte na informatycznych nośnikach, wykorzystywanych przez Pracodawcę nie mogą być, bez wyraźnej zgody Pracodawcy, gromadzone i rozpowszechniane przez Pracownika. Pracownik zobowiązuje się nie kopiować, nie przegrywać, nie przesyłać oraz nie przetwarzać informacji poufnych, bez wyraźnej zgody Pracodawcy.

11. Pracownik zachowa w poufności wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz innych świadczeń, związanych z pracą.

12. Pracownik odbędzie instruktaż i szkolenie, dotyczące procedur ochrony danych osobowych, jeśli Pracodawca uzna przeprowadzenie szkolenia za konieczne.

13. Pracownik jest obowiązany do przestrzegania procedur ochrony danych osobowych, przyjętych na potrzeby wykonywania pracy zdalnej, przez Pracodawcę.

14. Naruszenie przez Pracownika któregokolwiek z obowiązków, wymienionych w ustępach poprzedzających niniejszego artykułu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i może przyczynić się do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.


Artykuł IX.

Urlop wypoczynkowy

________. 255828282288 25228852522 55822 822282222282, 8 258222525822 828222888:

________) 58 528 25 22822 522 8 252225525, 252 255828282 2282 25255528222 252822, 282 28 852.

________) 55 528 25 22822 522, 8 252225525 252 255828282 2282 25255528222 58528222, 282 28 852.

________. 82 225285 252555282285 888825 882 22528 25528 2558282825.


Artykuł X.
Zakaz konkurencji w trakcie Umowy

1. W trakcie wykonywania Umowy, Pracownik zobowiązuje się do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę. Dla celów niniejszej Umowy zakaz konkurencji w trakcie realizacji Umowy należy rozumieć jako działalność, zorganizowaną w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Pracodawca, w szczególności:

a) prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Pracodawcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni;

b) świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiot,u prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy;

c) sprawowanie funkcji w organach podmiotów, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach;

d) uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach, prowadzących działalność konkurencyjną wobec Pracodawcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji, oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

2. Odszkodowanie za nieprowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności, prowadzonej przez Pracodawcę, zostaje ustalone, w kwocie brutto, wynoszącej: ________ zł (złoty) (słownie: ________) i będzie płatne w następujący sposób:

________

3. W sytuacji nieumyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę, w wysokości jej wyrządzenia. Wysokość ta nie może jednak przekraczać równowartości 3-miesięcznego wynagrodzenia Pracownika.

4. W sytuacji umyślnego naruszenia zakazu konkurencji, Pracownik jest obowiązany naprawić szkodę w pełnej wysokości.


Artykuł XI.
Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

1. Pracownik nie może wykonywać działalności konkurencyjnej, sprecyzowanej w poprzednim artykule, również przez okres: ________, po ustaniu stosunku pracy z Pracodawcą.

2. Zakres terytorialny zakazu działalności konkurencyjnej obejmuje terytorium: ________.

3. W zamian za wykonanie przez Pracownika zobowiązania do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, Pracodawca zapłaci Pracownikowi odszkodowanie (dalej: „Odszkodowanie"), w następujących ratach:

________

4. Wysokość Odszkodowania wyniesie co najmniej 25% miesięcznego wynagrodzenia Pracownika, obliczonego na podstawie średniej, otrzymanej z sumy wynagrodzenia Pracownika za ostatnie 12 miesięcy, przed ustaniem stosunku pracy.

5. Odszkodowanie płatne będzie na rachunek bankowy Pracownika, na który Pracodawca przelewał wynagrodzenie Pracownika ze stosunku pracy lub inny rachunek, wskazany przez Pracownika na piśmie.

6. Strony uzgadniają, że Pracodawca będzie potrącał zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z Odszkodowania i przekazywał je do właściwego urzędu skarbowego.

7. Jeżeli Pracownik nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązania, wynikające z umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracodawca nie będzie zobowiązany zapłacić Pracownikowi Odszkodowania.

8. Pracodawcy będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Pracodawca może wykonać to prawo w każdym czasie, do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

9. Pracodawca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po ustaniu stosunku pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania stosunku pracy jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po ustaniu stosunku pracy.

10. Wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a) niewykonanie lub nienależyte wykonanie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy przez Pracownika;

b) rozwiązanie przez Pracodawcę Umowy z Pracownikiem bez wypowiedzenia lub za wypowiedzeniem, lecz z przyczyny ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych lub naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, w każdym wypadku choćby bez winy umyślnej lub niedbalstwa Pracownika;

c) rozwiązanie przez Pracownika Umowy z Pracodawcą bez uzasadnionej przyczyny;

d) ustanie przyczyn, uzasadniających zakaz konkurencji.

11. W celu uchylenia wątpliwości, Pracodawca i Pracownik wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków Stron, wynikających z tej klauzuli, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Pracownika do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracyoraz wygaśnięciem obowiązku Pracodawcy zapłaty Odszkodowania.

12. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pracownika obowiązków, wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, Pracownik będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Pracodawcy wypłaconą Pracownikowi całość lub część Odszkodowania.

13. Nie wyłącza to możliwości domagania się naprawienia szkody na zasadach ogólnych.


Artykuł XII.
Obowiązek zachowania poufności

1. Pracownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne, uzyskane w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się niewykorzystywać ich do innych celów, niż związane z wykonywaniem Umowy. Ponadto, zobowiązuje się zapewnić im należytą, tj. uzasadnioną w danych okolicznościach, ochronę.

2. Na potrzeby Umowy, przez informacje poufne, rozumie się wszelkie dane i informacje, zawarte w dokumentach oraz na informatycznych nośnikach, wykorzystywanych przez Pracodawcę, obejmujące tajemnice handlowe Pracodawcy, organizację pracy oraz sposób prowadzenia działalności handlowej a w szczególności informacje, dotyczące: strategii marketingowej i korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, wyników przeprowadzanych badań, stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych, kontaktów handlowych, baz danych, spisów kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Pracodawcy, budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów, wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych oraz innych informacji i dokumentów, oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone", „tajne" lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one powierzone Pracownikowi lub sposobu, w jaki Pracownik wszedł w ich posiadanie.

3. Pracownik ma obowiązek zabezpieczyć informacje poufne przed dostępem osób trzecich. W szczególności nie ujawni żadnych informacji poufnych osobom trzecim, z wyłączeniem innych pracowników, wykonawców i współpracowników Pracodawcy, po uzyskaniu uprzedniej zgody Pracodawcy - w takim przypadku wspomniane osoby będą przestrzegać warunków zachowania poufności przynajmniej w takim zakresie, jak określono w niniejszej Umowie, co zapewni Pracownikowi, weryfikując czy osoby te mają podpisaną z Pracodawcą odpowiednią umowę o zachowaniu poufności, biorąc jednocześnie odpowiedzialność za działanie tych osób, jak za własne.

4. W przypadku zakończenia przez Strony współpracy, Pracownik zobowiązany będzie do niezwłocznego zwrotu wszystkich dokumentów i materiałów, zawierających informacje poufne. Zakończenie działań nie zwalnia Pracownika z obowiązku zachowania w poufności otrzymanych informacji poufnych, na zasadach określonych w Umowie.

5. Pracownik nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji poufnych, które:

a) muszą zostać ujawnione, na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Umowy, bądź są znane Pracownikowi z innych źródeł;

c) zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie zgody Stron;

d) zostały niezależnie opracowane przez Pracownika;

6. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pracownika obowiązków, wynikających z klauzuli o obowiązku zachowania poufności, Pracownik zapłaci Pracodawcy karę umowną, w kwocie równej: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każde zdarzenie, stanowiące niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków Pracownika.

7. Nie wyłącza to możliwości domagania się przez Pracodawcę naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

8. Pracodawca nie ma obowiązku ujawniania informacji poufnych Pracownikowi oraz może w każdej chwili zaprzestać udzielania mu informacji poufnych.

9. Pracownik oświadcza, iż został poinformowany o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby stanowić czyn nieuczciwej konkurencji, według przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1233, ze zm.).


Artykuł XIII.

Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (dalej: „zapis na sąd polubowny").

2. W braku porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Pracodawcy.


Artykuł XIV.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z upływem okresu wypowiedzenia, wynoszącym:

a) dwa tygodnie, jeśli staż pracy Pracownika jest krótszy, niż 6 miesięcy;

b) jeden miesiąc, jeśli staż pracy Pracownika jest równy lub dłuższy niż 6 miesięcy ale krótszy niż 3 lata;

c) trzy miesiące, jeśli staż pracy Pracownika jest równy lub dłuższy, niż 3 lata.

2. Oświadczenie każdej ze Stron o wypowiedzeniu Umowy powinno nastąpić na piśmie.

3. W oświadczeniu Pracodawcy o wypowiedzeniu Umowy powinna być wskazana przyczyna, uzasadniająca jej wypowiedzenie oraz pouczenie o przysługującym Pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.

4. W okresie wypowiedzenia Pracodawca może udzielić Pracownikowi bieżącego lub zaległego urlopu wypoczynkowego lub zwolnić go z wykonywania obowiązków, wynikających ze stosunku pracy, z zachowaniem przez Pracownika prawa do wynagrodzenia.

5. Najpóźniej w dniu ustania stosunku pracy, jak również na każde żądanie Pracodawcy, Pracownik zwróci Pracodawcy wszelkie przedmioty, dokumenty i informacje, przekazane mu w związku z łączącym Strony stosunkiem pracy, kopie takich dokumentów oraz informacji oraz ich nośniki. Na żądanie Pracodawcy Pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie, potwierdzające fakt, iż nie posiada on żadnych takich przedmiotów, dokumentów, kopii czy też nośników.


Artykuł XV.
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł XVI.
Zakres postanowień Stron

Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Stronami w zakresie zatrudnienia u Pracodawcy i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i uzgodnienia, ustne lub pisemne, pomiędzy Stronami, w odniesieniu do jej przedmiotu.


Artykuł XVII.
Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają postanowienia układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, określających prawa i obowiązki Stron stosunku pracy, przepisy Kodeksu Pracy i odpowiednich ustaw, a w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego, jeśli nie są one sprzeczne z zasadami prawa pracy.


Artykuł XVIII.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

________________________
(podpis osoby, reprezentującej Pracodawcę)
________________________
(podpis Pracownika)