Powrót do góry

Umowa spółki cywilnej

Postęp:
0%
?
X

Należy wpisać miasto, w którym została zawarta umowa.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJNiniejsza Umowa zawiązania spółki cywilnej (zwana dalej: „Umową"), została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________, zwany dalej: „Pierwszym Wspólnikiem"

i

2/ Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________, zwany dalej: „Drugim Wspólnikiem"

zwanych dalej "Wspólnikami"

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Nazwa Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod nazwą: ________.

2. Spółka będzie mogła posługiwać się obydwoma formami nazwy tj. "spółka cywilna", jak i w postaci skrótu "s.c.".

3. Siedziba Spółki znajduje się w/przy: ________.


Artykuł 2.
Działalność Spółki

Celem Wspólników jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

________Artykuł 3.
Wkłady

1. Dla realizacji celu określonego w poprzednim artykule, każdy ze Wspólników zobowiązuje się wnieść w formie wkładu:

I. Pierwszy Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

II. Drugi Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Podwyższenie lub obniżenie wkładów w trakcie trwania Spółki jest możliwe tylko na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników.


Artykuł 4.
Czas trwania Spółki

Spółka jest zawarta na czas : ________.Artykuł 5.
Odpowiedzialność Wspólników

Za zobowiązania Spółki Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną.


Artykuł 6.
Prowadzenie spraw Spółki


Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni i zobowiązani są wszyscy Wspólnicy.


Artykuł 7.
Reprezentacja Spółki

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są wszyscy Wspólnicy.


Artykuł 8.
Udział w zyskach i stratach


Udział w zyskach i stratach Spółki jest proporcjonalny do wniesionych wkładów, co oznacza, że:

I. Udział w zysku Pierwszego Wspólnika wynosi: ________ %, a w stratach: ________ %.

II. Udział w zysku Drugiego Wspólnika wynosi: ________ %, a w stratach: ________ %.


Artykuł 9.
Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały podejmowane są podczas Zgromadzenia Wspólników, które odbywa się co najmniej raz do roku, chyba że działalność Spółki jest określona na czas krótszy niż rok.

2. Uchwały są podejmowane w obecności wszystkich Wspólników, co najmniej bezwzględną większością głosów.

3. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Wspólnika, który posiada najwięcej udziałów w zyskach Spółki, a jeśli takiego Wspólnika nie ma, decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

4. Każdy Wspólnik posiada jeden głos.

5. Wspólnicy mogą wypłacać zaliczki na poczet przewidywanego zysku Spółki w danym roku obrachunkowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w chwili żądania wypłaty zaliczki, Wspólnicy mają wiedzę, że w danym roku obrachunkowym nie osiągną żadnego zysku.


Artykuł 10.
Wystąpienie ze Spółki

1. Każdemu ze Wspólników przysługuje prawo wystąpienia ze Spółki, z ważnych powodów.

2. Zwrot wkładów i rzeczy następuje na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.


Artykuł 11.
Rozwiązanie Spółki

1. Z ważnych powodów, każdy Wspólnik może żądać rozwiązania umowy przez sąd.

2. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie, za zgodą wszystkich Wspólników.

3. Spółka ulega rozwiązaniu po osiągnięciu celu, na jaki została zawarta.


Artykuł 12.
Postanowienie nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 13.
Zmiany umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 252822 85222 22522, 8 252822 52285 2282585 2585525, 225 5222522 28285222888.Artykuł 14.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 15.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Spółki.


Artykuł 16.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

______________________
podpis pierwszego Wspólnika


______________________
podpis drugiego Wspólnika

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJNiniejsza Umowa zawiązania spółki cywilnej (zwana dalej: „Umową"), została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________, zwany dalej: „Pierwszym Wspólnikiem"

i

2/ Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________, zwany dalej: „Drugim Wspólnikiem"

zwanych dalej "Wspólnikami"

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Nazwa Spółki

1. Spółka będzie prowadzona pod nazwą: ________.

2. Spółka będzie mogła posługiwać się obydwoma formami nazwy tj. "spółka cywilna", jak i w postaci skrótu "s.c.".

3. Siedziba Spółki znajduje się w/przy: ________.


Artykuł 2.
Działalność Spółki

Celem Wspólników jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

________Artykuł 3.
Wkłady

1. Dla realizacji celu określonego w poprzednim artykule, każdy ze Wspólników zobowiązuje się wnieść w formie wkładu:

I. Pierwszy Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

II. Drugi Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Podwyższenie lub obniżenie wkładów w trakcie trwania Spółki jest możliwe tylko na podstawie jednomyślnej uchwały Wspólników.


Artykuł 4.
Czas trwania Spółki

Spółka jest zawarta na czas : ________.Artykuł 5.
Odpowiedzialność Wspólników

Za zobowiązania Spółki Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność solidarną.


Artykuł 6.
Prowadzenie spraw Spółki


Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni i zobowiązani są wszyscy Wspólnicy.


Artykuł 7.
Reprezentacja Spółki

Do reprezentowania Spółki uprawnieni są wszyscy Wspólnicy.


Artykuł 8.
Udział w zyskach i stratach


Udział w zyskach i stratach Spółki jest proporcjonalny do wniesionych wkładów, co oznacza, że:

I. Udział w zysku Pierwszego Wspólnika wynosi: ________ %, a w stratach: ________ %.

II. Udział w zysku Drugiego Wspólnika wynosi: ________ %, a w stratach: ________ %.


Artykuł 9.
Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały podejmowane są podczas Zgromadzenia Wspólników, które odbywa się co najmniej raz do roku, chyba że działalność Spółki jest określona na czas krótszy niż rok.

2. Uchwały są podejmowane w obecności wszystkich Wspólników, co najmniej bezwzględną większością głosów.

3. W razie równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Wspólnika, który posiada najwięcej udziałów w zyskach Spółki, a jeśli takiego Wspólnika nie ma, decyduje głos przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.

4. Każdy Wspólnik posiada jeden głos.

5. Wspólnicy mogą wypłacać zaliczki na poczet przewidywanego zysku Spółki w danym roku obrachunkowym. Nie dotyczy to sytuacji, gdy w chwili żądania wypłaty zaliczki, Wspólnicy mają wiedzę, że w danym roku obrachunkowym nie osiągną żadnego zysku.


Artykuł 10.
Wystąpienie ze Spółki

1. Każdemu ze Wspólników przysługuje prawo wystąpienia ze Spółki, z ważnych powodów.

2. Zwrot wkładów i rzeczy następuje na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.


Artykuł 11.
Rozwiązanie Spółki

1. Z ważnych powodów, każdy Wspólnik może żądać rozwiązania umowy przez sąd.

2. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie, za zgodą wszystkich Wspólników.

3. Spółka ulega rozwiązaniu po osiągnięciu celu, na jaki została zawarta.


Artykuł 12.
Postanowienie nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 13.
Zmiany umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 252822 85222 22522, 8 252822 52285 2282585 2585525, 225 5222522 28285222888.Artykuł 14.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 15.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, w którego okręgu znajduje się siedziba Spółki.


Artykuł 16.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

______________________
podpis pierwszego Wspólnika


______________________
podpis drugiego Wspólnika