Umowa spółki jawnej

Postęp:
0%
Edytuj wzór

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ


Niniejsza Umowa zawiązania spółki jawnej (zwana dalej: „Umową"), została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, numerem NIP: ________, zwaną dalej: „Pierwszym Wspólnikiem",

2. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________, numerem NIP: ________, zwaną dalej: „Drugim Wspólnikiem",

zwanych dalej: „Wspólnikami",

łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł I.
Firma


1. Spółka będzie prowadzona pod nazwą: ________.

2. Spółka zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna".

3. Spółka będzie mogła posługiwać się obydwoma formami nazwy tj. „spółka jawna", jak również skrótem: „sp. j.".

4. Spółka jawna powstaje z chwilą jej wpisu do rejestru.


Artykuł II.
Siedziba Spółki


1. Siedziba Spółki znajduje się w/przy: ________.

2. Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska.


Artykuł III.

Przedmiot działalności


Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

________


Artykuł IV.
Wkłady


1. Dla realizacji celu Spółki, każdy ze Wspólników wnoszą w formie wkładu:

I. Pierwszy Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

II. Drugi Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionych wkładów.

3. Do podwyższenia lub obniżenia wkładów w trakcie trwania Spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich Wspólników.


Artykuł V.
Czas trwania Spółki


Spółka została zawarta na czas nieokreślony.


Artykuł VI.
Wspólnicy


1. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek reprezentowania Spółki samodzielnie.

2. Prawo do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

3. Oświadczenia składane Spółce oraz pisma kierowane do Spółki mogą być dokonywane i doręczane wobec każdego Wspólnika lub prokurenta.

4. Każdy Wspólnik ma prawo do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów Spółki oraz prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki.

5. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw Spółki. Do dokonania czynności prawnych o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym, wymagane jest podjęcie uprzedniej jednomyślnej uchwały wszystkich Wspólników.

6. Każdy Wspólnik odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi Wspólnikami oraz ze Spółką.

7. Możliwe jest przeniesienie na inną osobę ogółu praw i obowiązków Wspólnika Spółki.

8. Za zobowiązania występującego Wspólnika, związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Wspólnik i osoba przystępująca do Spółki.

9. Wierzyciel Spółki nie może prowadzić egzekucji z majątku Wspólnika, chyba że egzekucja z majątku Spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność Wspólnika).

10. Subsydiarna odpowiedzialność nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

11. Wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie za świadczoną, na rzecz Spółki, pracę.


Artykuł VII.

Rok obrotowy


1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Każdy Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku, z końcem każdego roku obrotowego.

3. Jeżeli, wskutek poniesionej przez Spółkę straty, udział kapitałowy Wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału Wspólnika.


Artykuł VIII.
Rozwiązanie Spółki


1. Rozwiązanie Spółki powodują czynności, określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

2. Każdy ze Wspólników może wypowiedzieć Umowę Spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

3. Likwidatorami są wszyscy Wspólnicy Spółki.

4. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie, za zgodą wszystkich Wspólników, wyrażoną w jednomyślnej uchwale o rozwiązaniu Spółki i zakończeniu jej działalności, w sposób inny niż przez przeprowadzenie likwidacji. Uchwała ta powinna określać w szczególności sposób zakończenia działalności Spółki oraz zasady podziału jej majątku.


Artykuł IX.
Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł X.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 522822 8525828285 8 822285 252288252885 58258.


Artykuł XI.
Zmiana Umowy


528525 52282 822525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.


Artykuł XII.
Rozwiązywanie sporów


________. 28228282 22882582 82252, 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855, 8 2225222 225225 22525522 882 88252885 522828.


Artykuł XIII.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron, w tym jeden (1) egzemplarz, który zostanie przekazany do sądu rejestrowego.

__________________
podpis Pierwszego Wspólnika

__________________
podpis Drugiego Wspólnika

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ


Niniejsza Umowa zawiązania spółki jawnej (zwana dalej: „Umową"), została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, numerem NIP: ________, zwaną dalej: „Pierwszym Wspólnikiem",

2. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy/w: ________, numerem NIP: ________, zwaną dalej: „Drugim Wspólnikiem",

zwanych dalej: „Wspólnikami",

łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł I.
Firma


1. Spółka będzie prowadzona pod nazwą: ________.

2. Spółka zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie „spółka jawna".

3. Spółka będzie mogła posługiwać się obydwoma formami nazwy tj. „spółka jawna", jak również skrótem: „sp. j.".

4. Spółka jawna powstaje z chwilą jej wpisu do rejestru.


Artykuł II.
Siedziba Spółki


1. Siedziba Spółki znajduje się w/przy: ________.

2. Obszarem działania Spółki jest Rzeczpospolita Polska.


Artykuł III.

Przedmiot działalności


Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

________


Artykuł IV.
Wkłady


1. Dla realizacji celu Spółki, każdy ze Wspólników wnoszą w formie wkładu:

I. Pierwszy Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________);

II. Drugi Wspólnik: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Udziały Wspólników w majątku Spółki jak również w jej zyskach i stratach są proporcjonalne do wniesionych wkładów.

3. Do podwyższenia lub obniżenia wkładów w trakcie trwania Spółki wymagana jest jednomyślna uchwała wszystkich Wspólników.


Artykuł V.
Czas trwania Spółki


Spółka została zawarta na czas nieokreślony.


Artykuł VI.
Wspólnicy


1. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek reprezentowania Spółki samodzielnie.

2. Prawo do reprezentowania Spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.

3. Oświadczenia składane Spółce oraz pisma kierowane do Spółki mogą być dokonywane i doręczane wobec każdego Wspólnika lub prokurenta.

4. Każdy Wspólnik ma prawo do osobistego zasięgania informacji o stanie majątku i interesów Spółki oraz prawo do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów Spółki.

5. Każdy Wspólnik ma prawo i obowiązek samodzielnego prowadzenia spraw Spółki. Do dokonania czynności prawnych o charakterze zobowiązującym lub rozporządzającym, wymagane jest podjęcie uprzedniej jednomyślnej uchwały wszystkich Wspólników.

6. Każdy Wspólnik odpowiada za zobowiązania Spółki bez ograniczenia, całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi Wspólnikami oraz ze Spółką.

7. Możliwe jest przeniesienie na inną osobę ogółu praw i obowiązków Wspólnika Spółki.

8. Za zobowiązania występującego Wspólnika, związane z uczestnictwem w Spółce i zobowiązania Spółki odpowiadają solidarnie występujący Wspólnik i osoba przystępująca do Spółki.

9. Wierzyciel Spółki nie może prowadzić egzekucji z majątku Wspólnika, chyba że egzekucja z majątku Spółki okaże się bezskuteczna (tzw. subsydiarna odpowiedzialność Wspólnika).

10. Subsydiarna odpowiedzialność nie dotyczy zobowiązań powstałych przed wpisem do rejestru.

11. Wspólnikom nie przysługuje wynagrodzenie za świadczoną, na rzecz Spółki, pracę.


Artykuł VII.

Rok obrotowy


1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

2. Każdy Wspólnik może żądać podziału i wypłaty całości zysku, z końcem każdego roku obrotowego.

3. Jeżeli, wskutek poniesionej przez Spółkę straty, udział kapitałowy Wspólnika został uszczuplony, zysk przeznacza się w pierwszej kolejności na uzupełnienie udziału Wspólnika.


Artykuł VIII.
Rozwiązanie Spółki


1. Rozwiązanie Spółki powodują czynności, określone w Kodeksie Spółek Handlowych.

2. Każdy ze Wspólników może wypowiedzieć Umowę Spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.

3. Likwidatorami są wszyscy Wspólnicy Spółki.

4. Spółka może być rozwiązana w każdym czasie, za zgodą wszystkich Wspólników, wyrażoną w jednomyślnej uchwale o rozwiązaniu Spółki i zakończeniu jej działalności, w sposób inny niż przez przeprowadzenie likwidacji. Uchwała ta powinna określać w szczególności sposób zakończenia działalności Spółki oraz zasady podziału jej majątku.


Artykuł IX.
Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł X.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 522822 8525828285 8 822285 252288252885 58258.


Artykuł XI.
Zmiana Umowy


528525 52282 822525 22522 28822222 225 5222522 28285222888.


Artykuł XII.
Rozwiązywanie sporów


________. 28228282 22882582 82252, 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855, 8 2225222 225225 22525522 882 88252885 522828.


Artykuł XIII.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron, w tym jeden (1) egzemplarz, który zostanie przekazany do sądu rejestrowego.

__________________
podpis Pierwszego Wspólnika

__________________
podpis Drugiego Wspólnika