Umowa spółki komandytowej

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

Uwaga! Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej. Należy go podpisać w obecności notariusza.

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Niniejsza umowa zawiązania spółki komandytowej (zwana dalej: „Umową"), została zawarta w: ________, w dniu: ________ r. pomiędzy:

1. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________ NIP: ________,

zwany dalej „Komplementariusz"

oraz

2. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

zwany dalej: „Komandytariusz",

zwanych dalej: „Wspólnicy",

łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:Artykuł 1.
Nazwa Spółki


1. Wspólnicy zawierają spółkę komandytową, w celu prowadzenia przedsiębiorstwa.

2. Firma Spółki brzmi: ________ Spółka komandytowa, zwana dalej: „Spółka".

3. Spółka może używać skrótu firmy z końcówką: „Sp.k.", jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.Artykuł 2.
Przedmiot działalności Spółki


Wspólnicy, prowadzą przedsiębiorstwo w zakresie:

________Artykuł 3.
Czas trwania Spółki


1. Spółka jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.Artykuł 4.
Siedziba Spółki


Siedzibą Spółki jest miasto/gmina: ________.Artykuł 5.
Wkłady Wspólników


Wspólnicy Spółki wnoszą do Spółki następujące wkłady:

I. Komplementariusz: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

II. Komandytariusz: ________ zł (złoty) (słownie: ________);Artykuł 6.
Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki


1. Za zobowiązania Spółki odpowiedzialność bez ograniczeń ponosi Komplementariusz.

2. Komandytariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania Spółki do wysokości ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwanej dalej: „Suma Komandytowa".


Artykuł 7.
Prowadzenie spraw Spółki


1. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki przysługuje Komplementariuszowi.

2. W sytuacji sprzeciwu chociaż jednego ze Wspólników, przed załatwieniem sprawy, opisanej w ustępie poprzedzającym, wymagane jest podjęcie uprzedniej uchwały przez Wspólników.

3. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Wspólników.

4. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.

5. Zmiana Umowy Spółki wymaga zgody wszystkich Wspólników.

6. W głosowaniu nad uchwałami, każdemu ze Wspólników przysługuje jeden (1) głos.Artykuł 8.
Zysk Spółki

1. O przeznaczeniu zysku Wspólnicy każdorazowo decydują, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazującego zysk, w pierwszych 6 miesiącach, po zakończeniu danego roku obrotowego.

2. W razie braku decyzji, wskazanej w ustępie poprzedzającym, zysk przypada w połowie do podziału między Wspólników, a w połowie zostaje przekazany na kapitał zapasowy.

3. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału pomiędzy nich, w częściach równych.

4. W razie wcześniejszego pokrycia straty przez Wspólnika(ów) lub niewniesienie przez Komandytariusza(y) wkładu umówionego, zysk zostaje w pierwszej kolejności przeznaczony na zwrot Wspólnikowi środków wydatkowanych na pokrycie straty lub uzupełnienie umówionego wkładu Komandytariusza.

5. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o wypłacie zaliczek na poczet przewidywanego udziału w zysku, określając wysokość i termin wypłaty zaliczek.

6. Zaliczkę uchwala się i wypłaca w stosunku proporcjonalnym do udziałów w zysku.Artykuł 9.
Uczestnictwo w stratach Spółki


Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki, w częściach odpowiadających ich udziałowi w zysku, jednakże udział w stratach Spółki każdego z Komandytariuszy jest ograniczony do wysokości Sumy Komandytowej danego Komandytariusza, przez cały okres istnienia Spółki.Artykuł 10.
Nowi Wspólnicy


1. Ogół praw i obowiązków każdego ze Wspólników może być przeniesiony na inną osobę lub obciążony na rzecz innej osoby.

2. Przyjęcie nowego Komplementariusza lub Komandytariusza do Spółki wymaga zmiany Umowy Spółki oraz uprzedniej zgody wszystkich Wspólników.

3. Przyznanie statusu Komplementariusza, dotychczasowemu Komandytariuszowi, wymaga zmiany Umowy Spółki oraz uprzedniej zgody wszystkich Wspólników.Artykuł 11.
Interesy konkurencyjne w stosunku do Spółki


Wspólnik może prowadzić interesy konkurencyjne w stosunku do Spółki.Artykuł 12.
Ogłoszenie upadłości Wspólnika lub wypowiedzenie Umowy Spółki


1. Ogłoszenie upadłości Wspólnika lub wypowiedzenie Umowy Spółki przez Wspólnika lub jego wierzyciela nie powoduje rozwiązania Spółki, która trwa nadal pomiędzy pozostałymi Wspólnikami.

2. Jeżeli jedna z przyczyn wymienionych w ustępie poprzedzającym dotyczy jedynego Komplementariusza lub jedynego Komandytariusza, pozostali Wspólnicy zobowiązani są, bez uzasadnionej zwłoki, doprowadzić do stanu, w którym Spółka będzie posiadać jednego Komplementariusza i co najmniej jednego Komandytariusza albo zobowiązani są do przekształcenia Spółki w inną Spółkę.Artykuł 13.
Otwarcie likwidacji Spółki


1. W razie otwarcia likwidacji Spółki, likwidację przeprowadza Komplementariusz lub likwidator, powołany uchwałą Wspólników.

2. W podziale majątku likwidowanej Spółki, Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do wniesionych wkładów.Artykuł 14.
Rok obrotowy


1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Rok obrotowy kończy się 31 grudnia każdego roku.


Artykuł 15.
Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 16.
Zmiany Umowy


________. 28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 5225 222558582222, 225 5222522 28285222888.

________. 528525 52282 822525 88228282282222 522825285 22252 8822822885 2822828228.Artykuł 17.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 522822 8525828285, 5252285 828882222 2552 822285 58258.


Artykuł 18.
Rozwiązywanie sporów


________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855, 8 2225222 225225 22525522 882 88252885 522828.


Artykuł 19.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w trzech (3), jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdego Wspólnika oraz jeden (1) egzemplarz potrzebny do zgłoszenia Spółki przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Uwaga! Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej. Należy go podpisać w obecności notariusza.
______________________
podpis Komplementariusza
______________________
podpis Komandytariusza

Zobacz swój dokument

Uwaga! Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej. Należy go podpisać w obecności notariusza.

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ


Niniejsza umowa zawiązania spółki komandytowej (zwana dalej: „Umową"), została zawarta w: ________, w dniu: ________ r. pomiędzy:

1. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________ NIP: ________,

zwany dalej „Komplementariusz"

oraz

2. Przedsiębiorcą, Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

zwany dalej: „Komandytariusz",

zwanych dalej: „Wspólnicy",

łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:Artykuł 1.
Nazwa Spółki


1. Wspólnicy zawierają spółkę komandytową, w celu prowadzenia przedsiębiorstwa.

2. Firma Spółki brzmi: ________ Spółka komandytowa, zwana dalej: „Spółka".

3. Spółka może używać skrótu firmy z końcówką: „Sp.k.", jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.Artykuł 2.
Przedmiot działalności Spółki


Wspólnicy, prowadzą przedsiębiorstwo w zakresie:

________Artykuł 3.
Czas trwania Spółki


1. Spółka jest zawarta na czas nieokreślony.

2. Każdemu Wspólnikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego.Artykuł 4.
Siedziba Spółki


Siedzibą Spółki jest miasto/gmina: ________.Artykuł 5.
Wkłady Wspólników


Wspólnicy Spółki wnoszą do Spółki następujące wkłady:

I. Komplementariusz: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

II. Komandytariusz: ________ zł (złoty) (słownie: ________);Artykuł 6.
Odpowiedzialność za zobowiązania Spółki


1. Za zobowiązania Spółki odpowiedzialność bez ograniczeń ponosi Komplementariusz.

2. Komandytariusz ponosi odpowiedzialność za zobowiązania Spółki do wysokości ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwanej dalej: „Suma Komandytowa".


Artykuł 7.
Prowadzenie spraw Spółki


1. Prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki przysługuje Komplementariuszowi.

2. W sytuacji sprzeciwu chociaż jednego ze Wspólników, przed załatwieniem sprawy, opisanej w ustępie poprzedzającym, wymagane jest podjęcie uprzedniej uchwały przez Wspólników.

3. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Wspólników.

4. Uchwały Wspólników zapadają zwykłą większością głosów.

5. Zmiana Umowy Spółki wymaga zgody wszystkich Wspólników.

6. W głosowaniu nad uchwałami, każdemu ze Wspólników przysługuje jeden (1) głos.Artykuł 8.
Zysk Spółki

1. O przeznaczeniu zysku Wspólnicy każdorazowo decydują, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wykazującego zysk, w pierwszych 6 miesiącach, po zakończeniu danego roku obrotowego.

2. W razie braku decyzji, wskazanej w ustępie poprzedzającym, zysk przypada w połowie do podziału między Wspólników, a w połowie zostaje przekazany na kapitał zapasowy.

3. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki, przeznaczonym do podziału pomiędzy nich, w częściach równych.

4. W razie wcześniejszego pokrycia straty przez Wspólnika(ów) lub niewniesienie przez Komandytariusza(y) wkładu umówionego, zysk zostaje w pierwszej kolejności przeznaczony na zwrot Wspólnikowi środków wydatkowanych na pokrycie straty lub uzupełnienie umówionego wkładu Komandytariusza.

5. Wspólnicy mogą podjąć uchwałę o wypłacie zaliczek na poczet przewidywanego udziału w zysku, określając wysokość i termin wypłaty zaliczek.

6. Zaliczkę uchwala się i wypłaca w stosunku proporcjonalnym do udziałów w zysku.Artykuł 9.
Uczestnictwo w stratach Spółki


Wspólnicy uczestniczą w stratach Spółki, w częściach odpowiadających ich udziałowi w zysku, jednakże udział w stratach Spółki każdego z Komandytariuszy jest ograniczony do wysokości Sumy Komandytowej danego Komandytariusza, przez cały okres istnienia Spółki.Artykuł 10.
Nowi Wspólnicy


1. Ogół praw i obowiązków każdego ze Wspólników może być przeniesiony na inną osobę lub obciążony na rzecz innej osoby.

2. Przyjęcie nowego Komplementariusza lub Komandytariusza do Spółki wymaga zmiany Umowy Spółki oraz uprzedniej zgody wszystkich Wspólników.

3. Przyznanie statusu Komplementariusza, dotychczasowemu Komandytariuszowi, wymaga zmiany Umowy Spółki oraz uprzedniej zgody wszystkich Wspólników.Artykuł 11.
Interesy konkurencyjne w stosunku do Spółki


Wspólnik może prowadzić interesy konkurencyjne w stosunku do Spółki.Artykuł 12.
Ogłoszenie upadłości Wspólnika lub wypowiedzenie Umowy Spółki


1. Ogłoszenie upadłości Wspólnika lub wypowiedzenie Umowy Spółki przez Wspólnika lub jego wierzyciela nie powoduje rozwiązania Spółki, która trwa nadal pomiędzy pozostałymi Wspólnikami.

2. Jeżeli jedna z przyczyn wymienionych w ustępie poprzedzającym dotyczy jedynego Komplementariusza lub jedynego Komandytariusza, pozostali Wspólnicy zobowiązani są, bez uzasadnionej zwłoki, doprowadzić do stanu, w którym Spółka będzie posiadać jednego Komplementariusza i co najmniej jednego Komandytariusza albo zobowiązani są do przekształcenia Spółki w inną Spółkę.Artykuł 13.
Otwarcie likwidacji Spółki


1. W razie otwarcia likwidacji Spółki, likwidację przeprowadza Komplementariusz lub likwidator, powołany uchwałą Wspólników.

2. W podziale majątku likwidowanej Spółki, Wspólnicy uczestniczą proporcjonalnie do wniesionych wkładów.Artykuł 14.
Rok obrotowy


1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

2. Rok obrotowy kończy się 31 grudnia każdego roku.


Artykuł 15.
Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 16.
Zmiany Umowy


________. 28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 5225 222558582222, 225 5222522 28285222888.

________. 528525 52282 822525 88228282282222 522825285 22252 8822822885 2822828228.Artykuł 17.
Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 522822 8525828285, 5252285 828882222 2552 822285 58258.


Artykuł 18.
Rozwiązywanie sporów


________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855, 8 2225222 225225 22525522 882 88252885 522828.


Artykuł 19.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w trzech (3), jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdego Wspólnika oraz jeden (1) egzemplarz potrzebny do zgłoszenia Spółki przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Uwaga! Niniejszy projekt wymaga formy notarialnej. Należy go podpisać w obecności notariusza.
______________________
podpis Komplementariusza
______________________
podpis Komandytariusza