Umowa sprzedaży samochodu używanego

Postęp:
0%
Edytuj wzór

UMOWA SPRZEDAŻY
POJAZDU UŻYWANEGO
Niniejsza umowa sprzedaży pojazdu używanego (zwana dalej: „Umową") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Sprzedający")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,,

(zwanym dalej: „Kupujący")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu marki: ________, model: ________, rodzaj: ________, rok produkcji: ________, przebieg: ________ km, przegląd techniczny ważny do: ________ r., numer nadwozia: ________, numer rejestracyjny: ________, zwanego w dalszej części Umowy: „Pojazd".Artykuł 2.
Oświadczenia Stron

1. Sprzedający oświadcza, że jest jedynym właścicielem Pojazdu.

2. Pojazd jest wolny od wszelkich wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania, mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w przyszłości jakiegokolwiek skutku w zakresie niniejszego oświadczenia.

3. Sprzedający oświadcza, że Pojazd jest bezwypadkowy.

4. Pojazd nie posiada usterek technicznych, które nawet nieznacznie, ograniczałyby jego przydatność do użytku.

5. Kupujący oświadcza, że od dnia zakupu, nie dokonał żadnych zmian technicznych ani mechanicznych w Pojeździe.

6. Kupujący nabywa Pojazd i oświadcza, że znany jest mu stan techniczny Pojazdu oraz że nie zgłasza, oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń dotyczących Pojazdu.Artykuł 3.
Cena oraz zasady płatności


1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za cenę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwana dalej: „Cena". W cenę wliczona jest wartość podatku VAT.

2. W terminie ________, od daty wydania Pojazdu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, Kupujący zapłaci Sprzedającemu całość ceny.

3. Zapłata dokonana będzie przelewem, na rachunek Sprzedającego, wskazany w fakturze VAT.

4. W celu usunięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Pojazd pozostanie własnością Sprzedającego, aż do całkowitej płatności ceny.


Artykuł 4.
Wydanie Pojazdu

1. Pojazd zostanie wydany w dniu podpisania Umowy.

2. Sprzedający wyda Pojazd Kupującemu, a Kupujący pokwituje odbiór Pojazdu, otrzymawszy jednocześnie jeden komplet kluczyków, oryginał dowodu rejestracyjnego, książeczkę przeglądów oraz niezbędną dokumentację wyposażenia.

3. W dniu zawarcia Umowy, Sprzedający przekazuje Kupującemu oryginał polisy ubezpieczeniowej.

4. Kupujący zobowiązuje się dokonać przerejestrowania Pojazdu bez zbędnej zwłoki.


Artykuł 5.
Skutki opóźnienia w zapłacie

1. W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą ceny, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy, 14-dniowy termin do zapłaty zaległości, zastrzegając jednocześnie, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

2. W razie odstąpienia Sprzedającego od Umowy, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu, tytułem wynagrodzenia za korzystanie z Pojazdu, kwotę odpowiadającą ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy dzień używania Pojazdu, począwszy od dnia następnego, po dniu jego wydania.

3. W razie odstąpienia Sprzedającego od Umowy, Sprzedający może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, z tytułu zużycia Pojazdu, wykraczającego ponad granice zwykłego zarządu, jego zniszczenia bądź uszkodzenia.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę, na poczet ceny kupna Pojazdu. Zwrot nastąpi najpóźniej w terminie: 14 dni, od dnia oddania Pojazdu Sprzedającemu.Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 7.
Rozwiązanie Umowy


882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522.Artykuł 8.
Zmiany Umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 252822 85222 22522, 8 252822 52285 2282585 2585525, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 9.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 10.
Rozwiązywanie sporów

Spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Kupującego.Artykuł 11.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron._________________
podpis Sprzedającego


_________________
podpis Kupującego

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA SPRZEDAŻY
POJAZDU UŻYWANEGO
Niniejsza umowa sprzedaży pojazdu używanego (zwana dalej: „Umową") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Sprzedający")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią: ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,,

(zwanym dalej: „Kupujący")

Łącznie zwanymi dalej: „Strony",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu marki: ________, model: ________, rodzaj: ________, rok produkcji: ________, przebieg: ________ km, przegląd techniczny ważny do: ________ r., numer nadwozia: ________, numer rejestracyjny: ________, zwanego w dalszej części Umowy: „Pojazd".Artykuł 2.
Oświadczenia Stron

1. Sprzedający oświadcza, że jest jedynym właścicielem Pojazdu.

2. Pojazd jest wolny od wszelkich wad prawnych, praw osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania, mogącego wywierać w chwili obecnej oraz w przyszłości jakiegokolwiek skutku w zakresie niniejszego oświadczenia.

3. Sprzedający oświadcza, że Pojazd jest bezwypadkowy.

4. Pojazd nie posiada usterek technicznych, które nawet nieznacznie, ograniczałyby jego przydatność do użytku.

5. Kupujący oświadcza, że od dnia zakupu, nie dokonał żadnych zmian technicznych ani mechanicznych w Pojeździe.

6. Kupujący nabywa Pojazd i oświadcza, że znany jest mu stan techniczny Pojazdu oraz że nie zgłasza, oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń dotyczących Pojazdu.Artykuł 3.
Cena oraz zasady płatności


1. Sprzedający sprzedaje, a Kupujący kupuje Pojazd za cenę: ________ zł (złoty) (słownie: ________), zwana dalej: „Cena". W cenę wliczona jest wartość podatku VAT.

2. W terminie ________, od daty wydania Pojazdu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, Kupujący zapłaci Sprzedającemu całość ceny.

3. Zapłata dokonana będzie przelewem, na rachunek Sprzedającego, wskazany w fakturze VAT.

4. W celu usunięcia wątpliwości Strony oświadczają, że Pojazd pozostanie własnością Sprzedającego, aż do całkowitej płatności ceny.


Artykuł 4.
Wydanie Pojazdu

1. Pojazd zostanie wydany w dniu podpisania Umowy.

2. Sprzedający wyda Pojazd Kupującemu, a Kupujący pokwituje odbiór Pojazdu, otrzymawszy jednocześnie jeden komplet kluczyków, oryginał dowodu rejestracyjnego, książeczkę przeglądów oraz niezbędną dokumentację wyposażenia.

3. W dniu zawarcia Umowy, Sprzedający przekazuje Kupującemu oryginał polisy ubezpieczeniowej.

4. Kupujący zobowiązuje się dokonać przerejestrowania Pojazdu bez zbędnej zwłoki.


Artykuł 5.
Skutki opóźnienia w zapłacie

1. W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą ceny, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy, 14-dniowy termin do zapłaty zaległości, zastrzegając jednocześnie, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

2. W razie odstąpienia Sprzedającego od Umowy, Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu, tytułem wynagrodzenia za korzystanie z Pojazdu, kwotę odpowiadającą ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy dzień używania Pojazdu, począwszy od dnia następnego, po dniu jego wydania.

3. W razie odstąpienia Sprzedającego od Umowy, Sprzedający może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych, z tytułu zużycia Pojazdu, wykraczającego ponad granice zwykłego zarządu, jego zniszczenia bądź uszkodzenia.

4. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę, na poczet ceny kupna Pojazdu. Zwrot nastąpi najpóźniej w terminie: 14 dni, od dnia oddania Pojazdu Sprzedającemu.Artykuł 6.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 7.
Rozwiązanie Umowy


882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522.Artykuł 8.
Zmiany Umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 252822 85222 22522, 8 252822 52285 2282585 2585525, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 9.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 10.
Rozwiązywanie sporów

Spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Kupującego.Artykuł 11.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron._________________
podpis Sprzedającego


_________________
podpis Kupującego