Powrót do góry

Umowa sprzedaży udziałów spółki z o.o.

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy Zarząd musi wyrazić zgodę na zbycie udziałów przez Wspólnika, według postanowień umowy Spółki. Wybranie podpowiedzi: "jest wymagana" oznacza, że zgoda Zarządu jest wymagana, a więc przed dokonaniem sprzedaży Wspólnik powinien był uzyskać zgodę Zarządu na sprzedaż udziałów. Bez tej zgody, sprzedaż udziałów będzie nieskuteczna. Wybranie podpowiedzi: "nie jest wymagana" oznacza, że umowa Spółki nie wymaga zgody Zarządu na zbycie udziałów, a więc Wspólnik sprzedający swoje udziały nie musi pytać Zarządu o zdanie.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
________Niniejsza Umowa sprzedaży udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ________ (zwana dalej: „Umową") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej „Sprzedającym")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwanym dalej: „Kupującym"),

Łącznie zwanymi dalej „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Przedmiot Umowy


Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego ________ udziałów Spółki ________, zwane w dalszej części Umowy „Udziałami".


Artykuł 2.

Oświadczenia Stron


1. Sprzedający oświadcza, że jest Wspólnikiem Spółki pod firmą ________, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy________, Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS ________.

2. Sprzedający oświadcza, że posiada ________ udziałów w Spółce o wartości nominalnej ________ zł każdy, o łącznej wartości nominalnej ________ zł.

3. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane Udziały nie są obciążone prawami osób trzecich.

4. Sprzedający oświadcza, że nie istnieją zaległości wobec Spółki, z tytułu świadczeń związanych z posiadaniem sprzedawanych Udziałów.

5. Sprzedający oświadcza, że umowa Spółki nie wymaga zgody na zbycie Udziałów.

6. Sprzedający oświadcza, że Udziały nie zostały nabyte w drodze darowizny bądź spadkobrania lub innej umowy, z której wynikałby obowiązek przedstawienia notariuszowi zaświadczenia z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych albo o tym, że podatek ten nie należał się.

7. Kupujący nabywa w wyniku niniejszej Umowy Udziały i oświadcza, że znany jest mu i akceptuje stan majątkowy, finansowy i organizacyjny Spółki, jak również że nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, dotyczących nabywanych Udziałów.


Artykuł 3.

Cena oraz zasady płatności


1. Sprzedający sprzedaje Udziały za cenę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tj. ________ (słownie: ________) za każdy udział, zwana dalej: „Ceną", a Kupujący oświadcza, że przedmiotowe Udziały kupuje.

2. Sprzedający oświadcza, że całą Cenę otrzymał w chwili podpisania niniejszej Umowy i niniejszym kwituje jej odbiór.

3. Zapłata dokonana będzie przelewem, na rachunek Sprzedającego, wskazany w fakturze VAT.


Artykuł 4.

Skutki opóźnienia w zapłacie


1. W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą Ceny, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy, 14-dniowy termin do zapłaty zaległości, zastrzegając jednocześnie, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

2. Jeśli przed odstąpieniem od Umowy Kupujący uzyskał jakieś pożytki z Udziałów, jest zobowiązany je zwrócić Sprzedającemu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę, na poczet Ceny. Zwrot nastąpi w terminie: ________. Sprzedający może również zwrócić Kupującemu koszty, jakie ten poniósł w związku z posiadaniem Udziałów.

4. W razie odstąpienia Sprzedającego od Umowy, Sprzedający może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.


Artykuł 5.

Zobowiązania Stron


1. Kupujący zobowiązuje się zawiadomić Spółkę, w terminie 7 dni, od daty zawarcia niniejszej Umowy, o przejściu na niego własności Udziałów Spółki.

2. Kupujący potwierdza, że jest świadomy, że z chwilą zawarcia niniejszej Umowy, jest on wyłącznie odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków względem Spółki, wynikających z posiadanych Udziałów.


Artykuł 6.

Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282, 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 7.

Rozwiązanie umowy


882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522.


Artykuł 8.

Zmiany umowy


Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.


Artykuł 9.

Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne odpowiednie ustawy.


Artykuł 10.

Rozwiązywanie sporów


Spór, wynikający z niniejszej Umowy, zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.


Artykuł 11.

Liczba egzemplarzy


1. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach:

  • jeden (1) egzemplarz Umowy dla Sprzedającego;
  • jeden (1) egzemplarz Umowy dla Kupującego;
  • jeden (1) egzemplarz Umowy dla Spółki, na potrzeby wykonania obowiązku wynikającego z art. 187 KSH.

2. Koszty Umowy, w tym koszty podatków i innych opłat, obciążają Kupującego.

_________________

(podpis Sprzedającego)

_________________

(podpis Kupującego)

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
________Niniejsza Umowa sprzedaży udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ________ (zwana dalej: „Umową") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej „Sprzedającym")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwanym dalej: „Kupującym"),

Łącznie zwanymi dalej „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Przedmiot Umowy


Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Sprzedającego na rzecz Kupującego ________ udziałów Spółki ________, zwane w dalszej części Umowy „Udziałami".


Artykuł 2.

Oświadczenia Stron


1. Sprzedający oświadcza, że jest Wspólnikiem Spółki pod firmą ________, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy________, Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS ________.

2. Sprzedający oświadcza, że posiada ________ udziałów w Spółce o wartości nominalnej ________ zł każdy, o łącznej wartości nominalnej ________ zł.

3. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane Udziały nie są obciążone prawami osób trzecich.

4. Sprzedający oświadcza, że nie istnieją zaległości wobec Spółki, z tytułu świadczeń związanych z posiadaniem sprzedawanych Udziałów.

5. Sprzedający oświadcza, że umowa Spółki nie wymaga zgody na zbycie Udziałów.

6. Sprzedający oświadcza, że Udziały nie zostały nabyte w drodze darowizny bądź spadkobrania lub innej umowy, z której wynikałby obowiązek przedstawienia notariuszowi zaświadczenia z urzędu skarbowego o uregulowaniu podatku od czynności cywilnoprawnych albo o tym, że podatek ten nie należał się.

7. Kupujący nabywa w wyniku niniejszej Umowy Udziały i oświadcza, że znany jest mu i akceptuje stan majątkowy, finansowy i organizacyjny Spółki, jak również że nie zgłasza oraz nie będzie zgłaszał w przyszłości jakichkolwiek roszczeń, dotyczących nabywanych Udziałów.


Artykuł 3.

Cena oraz zasady płatności


1. Sprzedający sprzedaje Udziały za cenę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tj. ________ (słownie: ________) za każdy udział, zwana dalej: „Ceną", a Kupujący oświadcza, że przedmiotowe Udziały kupuje.

2. Sprzedający oświadcza, że całą Cenę otrzymał w chwili podpisania niniejszej Umowy i niniejszym kwituje jej odbiór.

3. Zapłata dokonana będzie przelewem, na rachunek Sprzedającego, wskazany w fakturze VAT.


Artykuł 4.

Skutki opóźnienia w zapłacie


1. W razie zalegania przez Kupującego z zapłatą Ceny, Sprzedający wyznaczy Kupującemu dodatkowy, 14-dniowy termin do zapłaty zaległości, zastrzegając jednocześnie, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, Sprzedający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

2. Jeśli przed odstąpieniem od Umowy Kupujący uzyskał jakieś pożytki z Udziałów, jest zobowiązany je zwrócić Sprzedającemu.

3. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedający będzie zobowiązany zwrócić Kupującemu uiszczoną przez niego kwotę, na poczet Ceny. Zwrot nastąpi w terminie: ________. Sprzedający może również zwrócić Kupującemu koszty, jakie ten poniósł w związku z posiadaniem Udziałów.

4. W razie odstąpienia Sprzedającego od Umowy, Sprzedający może domagać się odszkodowania na zasadach ogólnych.


Artykuł 5.

Zobowiązania Stron


1. Kupujący zobowiązuje się zawiadomić Spółkę, w terminie 7 dni, od daty zawarcia niniejszej Umowy, o przejściu na niego własności Udziałów Spółki.

2. Kupujący potwierdza, że jest świadomy, że z chwilą zawarcia niniejszej Umowy, jest on wyłącznie odpowiedzialny za wykonywanie obowiązków względem Spółki, wynikających z posiadanych Udziałów.


Artykuł 6.

Postanowienia nieskuteczne


2 55282, 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282, 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282, 8 2222825822 822888, 2282522 282255582225. 2 25282 252225525, 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 7.

Rozwiązanie umowy


882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522.


Artykuł 8.

Zmiany umowy


Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej, z podpisami notarialnie poświadczonymi, pod rygorem nieważności.


Artykuł 9.

Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne odpowiednie ustawy.


Artykuł 10.

Rozwiązywanie sporów


Spór, wynikający z niniejszej Umowy, zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla siedziby Kupującego.


Artykuł 11.

Liczba egzemplarzy


1. Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach:

  • jeden (1) egzemplarz Umowy dla Sprzedającego;
  • jeden (1) egzemplarz Umowy dla Kupującego;
  • jeden (1) egzemplarz Umowy dla Spółki, na potrzeby wykonania obowiązku wynikającego z art. 187 KSH.

2. Koszty Umowy, w tym koszty podatków i innych opłat, obciążają Kupującego.

_________________

(podpis Sprzedającego)

_________________

(podpis Kupującego)