Umowa o świadczenie usług

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy przedmiotem umowy są działania wykonywane w sposób staranny, co jest ważniejsze od nastąpienia rezultatu np. stosunkowo proste, powtarzalne czynności, usługi sprzątania, doradztwo, budownictwo, przeprowadzanie ankiet telefonicznych, rozdawanie ulotek itd. Wybranie podpowiedzi: "tak" oznacza, że przedmiotem umowy są działania wykonywane w sposób staranny, czynności powtarzalne. Wybranie podpowiedzi: "nie" oznacza, że przedmiotem umowy jest osiągnięcie pewnego rezultatu, czynności dające konkretny, namacalny rezultat, polegający np. na wytworzeniu rzeczy nowej, zmianie lub naprawieniu rzeczy już istniejącej np. wykonania stołu czy krzeseł lub zaprojektowania strony internetowej, co jest bardziej właściwe dla umowy o dzieło.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejsza umowa o świadczenie usług („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Usługobiorcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwanym dalej: „Usługodawcą")

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

1. Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje usługę dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Usługodawca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy Usługobiorcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

5. Usługodawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

6. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.
Odpowiedzialność za szkody

1. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Usługobiorcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Usługodawca mógł to stwierdzić.

3. Wszelkie zgłoszone usterki lub niedociągnięcia Usługodawca ma obowiązek usunąć w następującym terminie: ________, od dnia ich zgłoszenia przez Usługobiorcę.


Artykuł 3.
Czas trwania Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.


Artykuł 4.
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania usługi Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień obciążenia rachunku Usługobiorcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Usługobiorca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Usługobiorcy, Usługodawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Usługobiorcy nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia, wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.


Artykuł 6
Zmiany Umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 7
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 8
Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 9
Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługobiorcy.


Artykuł 10
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
___________________
Podpis Usługobiorcy

___________________
Podpis Usługodawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejsza umowa o świadczenie usług („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r., pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Usługobiorcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwanym dalej: „Usługodawcą")

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

1. Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje usługę dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Usługodawca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy Usługobiorcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

5. Usługodawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

6. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.
Odpowiedzialność za szkody

1. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Usługobiorcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Usługodawca mógł to stwierdzić.

3. Wszelkie zgłoszone usterki lub niedociągnięcia Usługodawca ma obowiązek usunąć w następującym terminie: ________, od dnia ich zgłoszenia przez Usługobiorcę.


Artykuł 3.
Czas trwania Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.


Artykuł 4.
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania usługi Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień obciążenia rachunku Usługobiorcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Usługobiorca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Usługobiorcy, Usługodawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Usługobiorcy nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia, wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.


Artykuł 6
Zmiany Umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 7
Postanowienia nieskuteczne

2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.


Artykuł 8
Pozostałe regulacje

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.


Artykuł 9
Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługobiorcy.


Artykuł 10
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.
___________________
Podpis Usługobiorcy

___________________
Podpis Usługodawcy