Powrót do góry

Umowa o świadczenie usług

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy przedmiotem umowy są działania wykonywane w sposób staranny, co jest ważniejsze od nastąpienia rezultatu np. stosunkowo proste, powtarzalne czynności, usługi sprzątania, doradztwo, budownictwo, przeprowadzanie ankiet telefonicznych, rozdawanie ulotek itd. Wybranie podpowiedzi: "tak" oznacza, że przedmiotem umowy są działania wykonywane w sposób staranny, czynności powtarzalne. Wybranie podpowiedzi: "nie" oznacza, że przedmiotem umowy jest osiągnięcie pewnego rezultatu, czynności dające konkretny, namacalny rezultat, polegający np. na wytworzeniu rzeczy nowej, zmianie lub naprawieniu rzeczy już istniejącej np. wykonania stołu czy krzeseł lub zaprojektowania strony internetowej, co jest bardziej właściwe dla umowy o dzieło.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejsza umowa o świadczenie usług („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Usługobiorcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwanym dalej: „Usługodawcą")

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

1. Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje usługę dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Usługodawca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy Usługobiorcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

5. Usługodawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

6. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.
Odpowiedzialność za szkody

1. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Usługobiorcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Usługodawca mógł to stwierdzić.

3. Wszelkie zgłoszone usterki lub niedociągnięcia Usługodawca ma obowiązek usunąć w następującym terminie: ________, od dnia ich zgłoszenia przez Usługobiorcę.


Artykuł 3.
Czas trwania Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.


Artykuł 4.
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania usługi Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień obciążenia rachunku Usługobiorcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Usługobiorca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Usługobiorcy, Usługodawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Usługobiorcy nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia, wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.


Artykuł 6
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7
Postanowienia nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 8
Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 9
8228852285282 822528

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 22 8228255 25 88252882 588522882582.


Artykuł 10
Liczba egzemplarzy

52282 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.
___________________
Podpis Usługobiorcy

___________________
Podpis Usługodawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
Niniejsza umowa o świadczenie usług („Umowa") została zawarta w: ________, w dniu: ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwaną dalej: „Usługobiorcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w/przy: ________, NIP: ________,

(zwanym dalej: „Usługodawcą")

Łącznie zwanymi dalej: „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Przedmiot Umowy

1. Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje usługę dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Usługodawca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy Usługobiorcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

5. Usługodawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

6. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.
Odpowiedzialność za szkody

1. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Usługobiorcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Usługodawca mógł to stwierdzić.

3. Wszelkie zgłoszone usterki lub niedociągnięcia Usługodawca ma obowiązek usunąć w następującym terminie: ________, od dnia ich zgłoszenia przez Usługobiorcę.


Artykuł 3.
Czas trwania Umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.


Artykuł 4.
Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania usługi Usługobiorca zapłaci Usługodawcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień obciążenia rachunku Usługobiorcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Usługobiorca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Usługobiorcy, Usługodawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Usługobiorcy nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia, wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.


Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z Umowy.


Artykuł 6
Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7
Postanowienia nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w Umowie.


Artykuł 8
Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.


Artykuł 9
8228852285282 822528

1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 22 8228255 25 88252882 588522882582.


Artykuł 10
Liczba egzemplarzy

52282 82252552222 8 58285 (5) 225228522858285 2222228552585, 22 225222 (2) 585 252522 22 52522.
___________________
Podpis Usługobiorcy

___________________
Podpis Usługodawcy