Powrót do góry

Umowa o świadczenie usług

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać odpowiedź na pytanie, czy przedmiotem umowy są działania wykonywane w sposób staranny, co jest ważniejsze od nastąpienia rezultatu np. stosunkowo proste, powtarzalne czynności, usługi sprzątania, doradztwo, budownictwo, przeprowadzanie ankiet telefonicznych, rozdawanie ulotek itd. Zaznaczenie odpowiedzi: "tak" oznacza, że przedmiotem umowy są działania wykonywane w sposób staranny, czynności powtarzalne. Zaznaczenie odpowiedzi: "nie" oznacza, że przedmiotem umowy jest osiągnięcie pewnego rezultatu, czynności dające konkretny, namacalny rezultat, polegający np. na wytworzeniu rzeczy nowej, zmianie lub naprawieniu rzeczy już istniejącej np. wykonania stołu czy krzeseł lub zaprojektowania strony internetowej, co jest bardziej właściwe dla umowy o dzieło.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa o świadczenie usług
Niniejsza Umowa świadczenia usług („Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej: „Usługobiorcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwanym dalej „Usługodawcą")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Przedmiot umowy

1. Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje usługę dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Usługodawca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy Usługobiorcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

5. Usługodawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

6. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.

Odpowiedzialność za szkody

1. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Usługobiorcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Usługodawca mógł to stwierdzić.

3. Wszelkie zgłoszone usterki lub niedociągnięcia Usługodawca ma obowiązek usunąć w następującym terminie: ________ od dnia ich zgłoszenia przez Usługobiorcę.


Artykuł 3.

Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.


Artykuł 4.

Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania usługi Usługodawca zapłaci Usługobiorcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień wpływu środków na rachunek Usługodawcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Usługobiorca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Usługobiorcy, Usługodawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Usługobiorcy nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.


Artykuł 5.

Rozwiązanie umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z umowy.


Artykuł 6

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7

Postanowienia nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.


Artykuł 8

Pozostałe regulacje

A acafaafa bfabfadbfcacbpa bfbfaaaac bacac, acafcacacbfa acac dfaadfap Bcbaaab Dpaffbadc.


Artykuł 9

Acaafcapacbfa adcfca

1. Aaaafafa dcaafcfa adcfp Bffcbp dcafcbcafcac a dfafaaaaa acfaabcaaf fcaafcaca a ffpafa dcfbacabadc acfcfafabfc adfcap, dfaab afcaafapa acbaa dcfbacabpa (acdfa bc acb dcfbacabp).

2. Aaaff dcfbacaba acfcfafabfa adfcap cacaa afa bfaacaffaa, adcf apbfacacap a bfbfaaaaaa bacap acafcbfa fcaaffapdbfafp dfaaa acb afcaafap aa aadfabb bc afabafaa Cafbdcafcfap.


Artykuł 10

Liczba egzemplarzy

Cacaa adcfacbacbc a bacaa aabbcafaafcapaa adaaadfcfacaa, dc aabbpa bfc acabaa aa affcb.
___________________

Podpis Usługobiorcy

___________________

Podpis Usługodawcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa o świadczenie usług
Niniejsza Umowa świadczenia usług („Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej: „Usługobiorcą")

a

2/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwanym dalej „Usługodawcą")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Przedmiot umowy

1. Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje usługę dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Usługodawca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany przy niezbędnej pomocy Usługobiorcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

5. Usługodawca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

6. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.

Odpowiedzialność za szkody

1. Usługodawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Usługodawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Usługobiorcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Usługodawca mógł to stwierdzić.

3. Wszelkie zgłoszone usterki lub niedociągnięcia Usługodawca ma obowiązek usunąć w następującym terminie: ________ od dnia ich zgłoszenia przez Usługobiorcę.


Artykuł 3.

Czas trwania umowy

Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.


Artykuł 4.

Wynagrodzenie

1. Z tytułu wykonywania usługi Usługodawca zapłaci Usługobiorcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu usługi, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień wpływu środków na rachunek Usługodawcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Usługobiorca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Usługodawca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Usługobiorcy, Usługodawca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Usługobiorcy nie obciążają żadne inne, dodatkowe koszty, poza kwotą wynagrodzenia wskazaną w ustępie 1 niniejszego artykułu.


Artykuł 5.

Rozwiązanie umowy

1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z umowy.


Artykuł 6

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.


Artykuł 7

Postanowienia nieskuteczne

W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.


Artykuł 8

Pozostałe regulacje

A acafaafa bfabfadbfcacbpa bfbfaaaac bacac, acafcacacbfa acac dfaadfap Bcbaaab Dpaffbadc.


Artykuł 9

Acaafcapacbfa adcfca

1. Aaaafafa dcaafcfa adcfp Bffcbp dcafcbcafcac a dfafaaaaa acfaabcaaf fcaafcaca a ffpafa dcfbacabadc acfcfafabfc adfcap, dfaab afcaafapa acbaa dcfbacabpa (acdfa bc acb dcfbacabp).

2. Aaaff dcfbacaba acfcfafabfa adfcap cacaa afa bfaacaffaa, adcf apbfacacap a bfbfaaaaaa bacap acafcbfa fcaaffapdbfafp dfaaa acb afcaafap aa aadfabb bc afabafaa Cafbdcafcfap.


Artykuł 10

Liczba egzemplarzy

Cacaa adcfacbacbc a bacaa aabbcafaafcapaa adaaadfcfacaa, dc aabbpa bfc acabaa aa affcb.
___________________

Podpis Usługobiorcy

___________________

Podpis Usługodawcy