Powrót do góry

Umowa o zachowaniu poufności

Postęp:
0%
?
X

Należy wskazać dzień podpisania umowy o zachowanie poufności.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa o zachowaniu poufnościNiniejsza umowa o zachowaniu poufności („Umowa") została zawarta w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Ujawniający")

a

2/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej: „Otrzymujący")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Obowiązek zachowania poufności

1. Otrzymujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne uzyskane w ramach następującej współpracy Stron:

________

2. Otrzymujący zobowiązuje się zapewnić tym informacjom ochronę należytą, a więc uzasadnioną w danych okolicznościach, a także nie wykorzystywać ich do innych celów, niż związanymi ze wskazanymi wyżej okolicznościami ich ujawnienia.

3. Przez informacje poufne rozumie się informacje obejmujące tajemnice handlowe Ujawniającego, a w szczególności informacje dotyczące: strategii marketingowej i korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, wyników przeprowadzanych badań, stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych, kontaktów handlowych, baz danych, spisów kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Strony, budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych oraz innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone", „tajne" lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one powierzone Otrzymującemu lub sposobu w jaki Otrzymujący wszedł w ich posiadanie, zarówno dotyczących Ujawniającego, jak również spółek dominujących bądź spółek, wobec których Ujawniający jest spółką dominującą, a także spółek powiązanych z Ujawniającym lub spółek, z którymi Ujawniający jest powiązany lub spółek powiązanych z tą samą spółką, z którą powiązany jest Ujawniający, przy czym terminy "dominująca" i "powiązana" będą rozumiane zgodnie z art. 4 par. 1 pkt 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zwane dalej również: "Informacjami Poufnymi".

4. Otrzymujący, w szczególności:

a. nie ujawni, nie rozpowszechni ani nie wykorzysta żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim;

b. nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Ujawniającego;

c. nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych dla celów innych niż objęty zakresem zawartej Umowy.

5. Otrzymujący oświadcza, iż jest świadomy i został poinformowany o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować poniesienie odpowiedzialności karnej lub cywilnej za czyn nieuczciwej konkurencji, na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913, ze zm.).

6. Ujawniający nie ma obowiązku ujawniania Informacji Poufnych Otrzymującemu oraz może w każdej chwili zaprzestać udzielania mu Informacji Poufnych.Artykuł 2.
Czas trwania Umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________ r.Artykuł 3
Wyłączenia od obowiązku zachowania poufności


1. Otrzymujący nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie następujących Informacji Poufnych:

a. Informacji Poufnych, które muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b. Informacji Poufnych, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy, bądź są znane Otrzymującemu z innych źródeł;

c. Informacji Poufnych, które zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie zgody Stron.

2. Otrzymujący może ujawnić Informacje Poufne pracownikom, wykonawcom i współpracownikom Ujawniającego, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ujawniającego, a także po wcześniejszym zweryfikowaniu, czy osoby te mają podpisaną, z Ujawniającym, odpowiednią umowę o zachowanie poufności.

3. Ujawnienie pracownikom, wykonawcom i współpracownikom Ujawniającego Informacji Poufnych przez Otrzymującego generuje obowiązek przestrzegania przez nich warunków zachowania poufności, w takim zakresie, jak określono w niniejszej Umowie, o czym Otrzymujący obowiązany jest ich uprzedzić.Artykuł 4
Naruszenie obowiązku poufności

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Otrzymującego obowiązku zachowania poufności, Otrzymujący zapłaci Ujawniającemu karę umowną w kwocie równej: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każde zdarzenie stanowiące naruszenie obowiązku zachowania poufności.

2. Nie wyłącza to możliwości domagania się naprawienia szkody na zasadach ogólnych.Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

________. 882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522, 2225282 2 28288525258228 2522288528 25585.

________. 8522222822 8 28252282 5285 525882285285 2828228222 52282, 82522252582 285288 5258285258225 88228282 2522528222, 522522222 8 8222525822 2522252522 25 8 2885225 2 5258825825 52282, 8582585 22 2 525828525822, 22282 2285 5225222228, 8222525828 2552 885 2282828. 55222822282 5285852 282 2858285 8252225258222 2 282885225 2585285285 8 225222888 22522252285 5222525828 22522285, 25 25855585 22528822285 8 2828228222 522882.

________. 85 2555282 5258285258222 82522252582 22882822 282228 2882222 288855822282, 22288255252582 2522, 82 282 2288555 2552285, 22 8825252285, 8 2225225282 5822282, 25225282228, 5225222228, 22288 822 222 22828228.


Artykuł 6.
Zmiany Umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.Artykuł 7.
Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222, 582582 2 28552282 552285 282828285, 582582 2 2858825285 28258288822 22225522828 2552 8222 88588882 552258285285.


Artykuł 8.
Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. W braku porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Ujawniającego.


Artykuł 9.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

_______________________________

Podpis Ujawniającego

_______________________________

Podpis Otrzymującego

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa o zachowaniu poufnościNiniejsza umowa o zachowaniu poufności („Umowa") została zawarta w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Ujawniający")

a

2/ ________ z siedzibą przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej: „Otrzymujący")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.
Obowiązek zachowania poufności

1. Otrzymujący zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje poufne uzyskane w ramach następującej współpracy Stron:

________

2. Otrzymujący zobowiązuje się zapewnić tym informacjom ochronę należytą, a więc uzasadnioną w danych okolicznościach, a także nie wykorzystywać ich do innych celów, niż związanymi ze wskazanymi wyżej okolicznościami ich ujawnienia.

3. Przez informacje poufne rozumie się informacje obejmujące tajemnice handlowe Ujawniającego, a w szczególności informacje dotyczące: strategii marketingowej i korporacyjnej, planów rozwoju działalności, raportów sprzedaży, wyników przeprowadzanych badań, stosowanych metod i procedur, informacji technicznych oraz know-how, tajemnic handlowych, strategii biznesowych, planów marketingowych, kontaktów handlowych, baz danych, spisów kontrahentów oraz szczegółów umów z nimi zawartych, a także informacji na temat pracowników oraz współpracowników Strony, budżetu, rachunkowości, sprawozdań handlowych, raportów wymaganych przepisami prawa i innych raportów finansowych, a także pozostałych spraw finansowych oraz innych informacji i dokumentów oznaczonych klauzulą „poufne", „zastrzeżone", „tajne" lub inną klauzulą o podobnej treści, niezależnie od postaci, w jakiej zostały one powierzone Otrzymującemu lub sposobu w jaki Otrzymujący wszedł w ich posiadanie, zarówno dotyczących Ujawniającego, jak również spółek dominujących bądź spółek, wobec których Ujawniający jest spółką dominującą, a także spółek powiązanych z Ujawniającym lub spółek, z którymi Ujawniający jest powiązany lub spółek powiązanych z tą samą spółką, z którą powiązany jest Ujawniający, przy czym terminy "dominująca" i "powiązana" będą rozumiane zgodnie z art. 4 par. 1 pkt 4 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych, zwane dalej również: "Informacjami Poufnymi".

4. Otrzymujący, w szczególności:

a. nie ujawni, nie rozpowszechni ani nie wykorzysta żadnych Informacji Poufnych osobom trzecim;

b. nie będzie sporządzać żadnych kopii Informacji Poufnych, otrzymanych od Ujawniającego;

c. nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych dla celów innych niż objęty zakresem zawartej Umowy.

5. Otrzymujący oświadcza, iż jest świadomy i został poinformowany o obowiązku zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby spowodować poniesienie odpowiedzialności karnej lub cywilnej za czyn nieuczciwej konkurencji, na podstawie przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1913, ze zm.).

6. Ujawniający nie ma obowiązku ujawniania Informacji Poufnych Otrzymującemu oraz może w każdej chwili zaprzestać udzielania mu Informacji Poufnych.Artykuł 2.
Czas trwania Umowy

Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony, do dnia: ________ r.Artykuł 3
Wyłączenia od obowiązku zachowania poufności


1. Otrzymujący nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie następujących Informacji Poufnych:

a. Informacji Poufnych, które muszą zostać ujawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

b. Informacji Poufnych, które zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia niniejszej Umowy, bądź są znane Otrzymującemu z innych źródeł;

c. Informacji Poufnych, które zostały ujawnione do publicznej wiadomości na podstawie zgody Stron.

2. Otrzymujący może ujawnić Informacje Poufne pracownikom, wykonawcom i współpracownikom Ujawniającego, jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Ujawniającego, a także po wcześniejszym zweryfikowaniu, czy osoby te mają podpisaną, z Ujawniającym, odpowiednią umowę o zachowanie poufności.

3. Ujawnienie pracownikom, wykonawcom i współpracownikom Ujawniającego Informacji Poufnych przez Otrzymującego generuje obowiązek przestrzegania przez nich warunków zachowania poufności, w takim zakresie, jak określono w niniejszej Umowie, o czym Otrzymujący obowiązany jest ich uprzedzić.Artykuł 4
Naruszenie obowiązku poufności

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Otrzymującego obowiązku zachowania poufności, Otrzymujący zapłaci Ujawniającemu karę umowną w kwocie równej: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każde zdarzenie stanowiące naruszenie obowiązku zachowania poufności.

2. Nie wyłącza to możliwości domagania się naprawienia szkody na zasadach ogólnych.Artykuł 5.
Rozwiązanie Umowy

________. 882822825 52285 2222 228258 5228852525 25222 25255 22 52522, 2225282 2 28288525258228 2522288528 25585.

________. 8522222822 8 28252282 5285 525882285285 2828228222 52282, 82522252582 285288 5258285258225 88228282 2522528222, 522522222 8 8222525822 2522252522 25 8 2885225 2 5258825825 52282, 8582585 22 2 525828525822, 22282 2285 5225222228, 8222525828 2552 885 2282828. 55222822282 5285852 282 2858285 8252225258222 2 282885225 2585285285 8 225222888 22522252285 5222525828 22522285, 25 25855585 22528822285 8 2828228222 522882.

________. 85 2555282 5258285258222 82522252582 22882822 282228 2882222 288855822282, 22288255252582 2522, 82 282 2288555 2552285, 22 8825252285, 8 2225225282 5822282, 25225282228, 5225222228, 22288 822 222 22828228.


Artykuł 6.
Zmiany Umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.Artykuł 7.
Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222, 582582 2 28552282 552285 282828285, 582582 2 2858825285 28258288822 22225522828 2552 8222 88588882 552258285285.


Artykuł 8.
Rozwiązywanie sporów

1. Wszelkie powstałe spory, Strony postanawiają, w pierwszej kolejności, rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. W braku porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Ujawniającego.


Artykuł 9.
Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym (1) dla każdej ze Stron.

_______________________________

Podpis Ujawniającego

_______________________________

Podpis Otrzymującego