Powrót do góry

Umowa o zakazie konkurencji

Postęp:
0%
?
X

Należy opisać wszystkie możliwe formy działalności, jakie są zabronione w ramach niniejszej umowy. W treści umowy znajduje się już zakaz takich działalności, jak: 1. prowadzenia bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Przedsiębiorcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni, stowarzyszenia lub innego podmiotu; 2. świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy; 3. sprawowanie funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach, uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa o zakazie konkurencjiNiniejsza Umowa o Zakazie Konkurencji (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________ r., w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą w: ________ przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, REGON: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Przedsiębiorca")

a

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej: „Uzyskujący Informacje")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Zakres zakazu konkurencji

1. Uzyskujący Informacje, bez uprzedniej zgody Przedsiębiorcy, nie będzie prowadzić bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej, w stosunku do działalności Przedsiębiorcy, ani też świadczyć pracy lub innych usług na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

2. W ramach niniejszej Umowy termin "działalność konkurencyjna" rozumiany jest jako działalność zorganizowana w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Przedsiębiorca, w szczególności:

a. prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Przedsiębiorcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni, stowarzyszenia lub innego podmiotu;

b. świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy;

c. sprawowanie funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach,

d. uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.Artykuł 2.

Obszar geograficzny

Zakaz konkurencji obowiązuje na następującym obszarze geograficznym:

________Artykuł 3.

Zakaz konkurencji w trakcie współpracy

Uzyskujący Informacje nie może wykonywać działalności konkurencyjnej względem Przedsiębiorcy w trakcie trwania współpracy między Stronami.Artykuł 4.

Zakaz konkurencji po zakończeniu współpracy


1. Uzyskujący Informacje nie może wykonywać działalności konkurencyjnej względem Przedsiębiorcy również przez okres: ________, po ustaniu współpracy Stron.

2. Zakres terytorialny zakazu wykonywania działalności konkurencyjnej po zakończeniu współpracy obejmuje następujący obszar geograficzny:

________

3. W zamian za wykonanie przez Uzyskującego Informacje zobowiązania do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, Przedsiębiorca zapłaci Uzyskującemu Informacje odszkodowanie, w następujących ratach:

________

po zakończeniu współpracy Stron, zwane dalej: "Odszkodowanie po zakończeniu współpracy".

4. Przedsiębiorca będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy Stron. Przedsiębiorca może wykonać to prawo w każdym czasie do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

5. Przedsiębiorca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po zakończeniu współpracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania współpracy, jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po jej ustaniu.

6. Wypowiedzenie może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Uzyskującego Informacje, w szczególności naruszenie przez niego niniejszej klauzuli;

b. zakończenie współpracy przez jedną ze Stron bez uzasadnionej przyczyny;

c. ustanie przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji.

7. Dla uchylenia wątpliwości, Przedsiębiorca i Uzyskujący Informacje wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu wzajemnej współpracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków stron wynikających z tej umowy, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Uzyskującego Informacje do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu współpracyoraz wygaśnięciem obowiązku Przedsiębiorcy zapłaty Odszkodowania.

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uzyskującego Informacje obowiązków wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy, Uzyskujący Informacje będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Przedsiębiorcy wypłaconą Uzyskującemu Informacje całość lub część Odszkodowania.Artykuł 5.

Rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Artykuł 6.

Zmiany umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 7

Stosunek 82828 822285 porozumień

882822825 52285 8252288 858288 225225282285 282522 222 52522528 8 25252882 252525 22225522828 8 258222522 88228282 882282822822 52282, 225225282285 8 52225282285, 58222 858 2882222, 22282522 222 52522528 8 25282882285 52 222 2522528225.


Artykuł 8.

Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222 8 252288252885 58258.


Artykuł 9.

Rozwiązywanie sporów

________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 25225882882582.


Artykuł 10.

Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
_______________________________

Podpis Przedsiębiorcy

(________)

_______________________________

Podpis Uzyskującego Informacje

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa o zakazie konkurencjiNiniejsza Umowa o Zakazie Konkurencji (zwana dalej: „Umowa") została zawarta w ________ r., w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ ________ z siedzibą w: ________ przy: ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, REGON: ________, reprezentowany przez: ________ (________)

(zwanym dalej „Przedsiębiorca")

a

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________, REGON: ________,

(zwaną dalej: „Uzyskujący Informacje")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:


Artykuł 1.

Zakres zakazu konkurencji

1. Uzyskujący Informacje, bez uprzedniej zgody Przedsiębiorcy, nie będzie prowadzić bezpośrednio lub pośrednio jakiejkolwiek działalności konkurencyjnej, w stosunku do działalności Przedsiębiorcy, ani też świadczyć pracy lub innych usług na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

2. W ramach niniejszej Umowy termin "działalność konkurencyjna" rozumiany jest jako działalność zorganizowana w dowolnej formie prawnej, której zakres obejmuje taką samą działalność, jaką wykonuje Przedsiębiorca, w szczególności:

a. prowadzenie bezpośrednio lub pośrednio działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Przedsiębiorcy, na rachunek własny lub małżonka, w formie indywidualnej działalności gospodarczej, jako wspólnik w spółce cywilnej lub w spółce jawnej, jako komandytariusz lub komplementariusz w spółce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej lub jako członek spółdzielni, stowarzyszenia lub innego podmiotu;

b. świadczenie pracy lub usług na podstawie umowy o pracę lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy;

c. sprawowanie funkcji w organach podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy, a także pełnienie funkcji doradczych w tych podmiotach,

d. uczestniczenie w przedsięwzięciach lub podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną wobec Przedsiębiorcy, w szczególności przez wnoszenie wkładów, nabywanie lub obejmowanie udziałów lub akcji, za wyjątkiem nabywania lub obejmowania w celu lokaty kapitału akcji oferowanych w publicznym obrocie papierami wartościowymi.Artykuł 2.

Obszar geograficzny

Zakaz konkurencji obowiązuje na następującym obszarze geograficznym:

________Artykuł 3.

Zakaz konkurencji w trakcie współpracy

Uzyskujący Informacje nie może wykonywać działalności konkurencyjnej względem Przedsiębiorcy w trakcie trwania współpracy między Stronami.Artykuł 4.

Zakaz konkurencji po zakończeniu współpracy


1. Uzyskujący Informacje nie może wykonywać działalności konkurencyjnej względem Przedsiębiorcy również przez okres: ________, po ustaniu współpracy Stron.

2. Zakres terytorialny zakazu wykonywania działalności konkurencyjnej po zakończeniu współpracy obejmuje następujący obszar geograficzny:

________

3. W zamian za wykonanie przez Uzyskującego Informacje zobowiązania do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, Przedsiębiorca zapłaci Uzyskującemu Informacje odszkodowanie, w następujących ratach:

________

po zakończeniu współpracy Stron, zwane dalej: "Odszkodowanie po zakończeniu współpracy".

4. Przedsiębiorca będzie przysługiwać prawo odstąpienia od klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy Stron. Przedsiębiorca może wykonać to prawo w każdym czasie do momentu zakończenia obowiązywania niniejszej klauzuli.

5. Przedsiębiorca będzie mieć prawo wypowiedzenia klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy Stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie może zostać dokonane po zakończeniu współpracy. Wypowiedzenie może zostać złożone również w okresie trwania współpracy, jeżeli okres wypowiedzenia upłynie po jej ustaniu.

6. Wypowiedzenie może zostać skutecznie dokonane w razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:

a. niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy przez Uzyskującego Informacje, w szczególności naruszenie przez niego niniejszej klauzuli;

b. zakończenie współpracy przez jedną ze Stron bez uzasadnionej przyczyny;

c. ustanie przyczyn uzasadniających zakaz konkurencji.

7. Dla uchylenia wątpliwości, Przedsiębiorca i Uzyskujący Informacje wyraźnie potwierdzają, że odstąpienie lub wypowiedzenie klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu wzajemnej współpracy skutkować będzie wygaśnięciem praw i obowiązków stron wynikających z tej umowy, w szczególności wygaśnięciem zobowiązania Uzyskującego Informacje do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej po zakończeniu współpracyoraz wygaśnięciem obowiązku Przedsiębiorcy zapłaty Odszkodowania.

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Uzyskującego Informacje obowiązków wynikających z klauzuli o zakazie konkurencji po zakończeniu współpracy, Uzyskujący Informacje będzie zobowiązany niezwłocznie zwrócić Przedsiębiorcy wypłaconą Uzyskującemu Informacje całość lub część Odszkodowania.Artykuł 5.

Rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Artykuł 6.

Zmiany umowy

28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.


Artykuł 7

Stosunek 82828 822285 porozumień

882822825 52285 8252288 858288 225225282285 282522 222 52522528 8 25252882 252525 22225522828 8 258222522 88228282 882282822822 52282, 225225282285 8 52225282285, 58222 858 2882222, 22282522 222 52522528 8 25282882285 52 222 2522528225.


Artykuł 8.

Pozostałe regulacje

2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222 8 252288252885 58258.


Artykuł 9.

Rozwiązywanie sporów

________. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

________. 2 85525 225225282285, 5228252225 855 88588882 22 8228255 25 88252882 25225882882582.


Artykuł 10.

Liczba egzemplarzy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
_______________________________

Podpis Przedsiębiorcy

(________)

_______________________________

Podpis Uzyskującego Informacje