Powrót do góry

Umowa zlecenie

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać odpowiedź, aby udzielić odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotem umowy są działania wykonywane w sposób staranny, czy nastąpienie rezultatu. Wybranie odpowiedzi: "tak, przedmiotem umowy jest wykonywanie działań w sposób staranny, co jest ważniejsze od nastąpienia rezultatu" oznacza, że przedmiotem umowy są czynności powtarzalne, co oznacza, że umowa zlecenie ma w tym przypadku zastosowanie. Wybarnie odpowiedzi: "nie, przedmiotem umowy jest nastąpienie określonego rezultatu np. wykonanie krzesła, wykonanie strony internetowej" oznacza, że przedmiotem umowy jest wykonanie lub przerobienie, dorobienie jakiegoś określonego rezultatu. W tym przypadku nie należy stosować tego wzoru, gdyż odpowiedniejszą umową będzie umowa o dzieło.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa zlecenie


Niniejsza Umowa zlecenia („Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________

(zwaną dalej „Zleceniodawcą")

a

2/ ________ z siedzibą w ________, przy ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________ w: ________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, REGON: ________, reprezentowany przez ________ (________)

(zwanym dalej: „Zleceniobiorcą")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

4. Zleceniobiorca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

5. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.

Odpowiedzialność za szkody


1. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Zleceniodawcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Zleceniobiorca mógł to stwierdzić.Artykuł 3.

Czas trwania umowy


Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.Artykuł 4.

Wynagrodzenie1. Z tytułu wykonywania zleceń, wchodzących w zakres umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu zlecenia, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień wpływu środków na rachunek Zleceniobiorcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zleceniodawca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Zleceniobiorca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Poza kwotą wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się ponieść również dodatkowe koszty i opłaty.

7. Zleceniodawca wypłaca Zleceniobiorcy zaliczkę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, które Zleceniobiorca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.Artykuł 5.

Klauzula poufności


1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie uzyskał w wyniku dokonywania czynności objętych zakresem niniejszej umowy ("Informacje poufne").

2. Udostępnienie powyższych informacji jest możliwe tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień dotyczących niniejszej tajemnicy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.Artykuł 6.

Zakaz konkurencji

1. W okresie obowiązywania umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się nie świadczyć usług na rzecz podmiotów, których interesy są sprzeczne z interesami Zleceniodawcy, w tym podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy.

2. W przypadku ujawnienia się faktu świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz podmiotów wskazanych w powyższym ustępie, Zleceniobiorca będzie obowiązany uiścić karę umowną w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz zaprzestania wykonywania zlecenia, a Zleceniodawca będzie miał prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy.

3. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.Artykuł 7.

Rozwiązanie umowy


1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z umowy.Artykuł 8.

Zmiany umowy


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.Artykuł 9.

Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.Artykuł 10.

Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.Artykuł 11.

Rozwiązywanie sporów


1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 22 8228255 25 88252882 5828228255882.Artykuł 12.

Liczba egzemplarzy


52282 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 82522.


______________________________

podpis Zleceniodawcy______________________________

podpis Zleceniobiorcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa zlecenie


Niniejsza Umowa zlecenia („Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą w: ________, przy: ________, NIP: ________, REGON: ________

(zwaną dalej „Zleceniodawcą")

a

2/ ________ z siedzibą w ________, przy ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ________ w: ________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, REGON: ________, reprezentowany przez ________ (________)

(zwanym dalej: „Zleceniobiorcą")

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.

Przedmiot umowy

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: "Przedmiot umowy".

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

4. Zleceniobiorca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom ("Zastępca"), co wymaga każdorazowej zgody wyrażonej na piśmie.

5. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.


Artykuł 2.

Odpowiedzialność za szkody


1. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Zleceniodawcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Zleceniobiorca mógł to stwierdzić.Artykuł 3.

Czas trwania umowy


Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.Artykuł 4.

Wynagrodzenie1. Z tytułu wykonywania zleceń, wchodzących w zakres umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu zlecenia, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty Strony ustaliły dzień wpływu środków na rachunek Zleceniobiorcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zleceniodawca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Zleceniobiorca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Poza kwotą wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się ponieść również dodatkowe koszty i opłaty.

7. Zleceniodawca wypłaca Zleceniobiorcy zaliczkę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, które Zleceniobiorca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.Artykuł 5.

Klauzula poufności


1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie uzyskał w wyniku dokonywania czynności objętych zakresem niniejszej umowy ("Informacje poufne").

2. Udostępnienie powyższych informacji jest możliwe tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień dotyczących niniejszej tajemnicy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.Artykuł 6.

Zakaz konkurencji

1. W okresie obowiązywania umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się nie świadczyć usług na rzecz podmiotów, których interesy są sprzeczne z interesami Zleceniodawcy, w tym podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec Zleceniodawcy.

2. W przypadku ujawnienia się faktu świadczenia przez Zleceniobiorcę na rzecz podmiotów wskazanych w powyższym ustępie, Zleceniobiorca będzie obowiązany uiścić karę umowną w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________) oraz zaprzestania wykonywania zlecenia, a Zleceniodawca będzie miał prawo do niezwłocznego wypowiedzenia umowy.

3. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.Artykuł 7.

Rozwiązanie umowy


1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków wynikających z umowy.Artykuł 8.

Zmiany umowy


Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.Artykuł 9.

Postanowienia nieskuteczne


W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy było lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całej Umowy w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.Artykuł 10.

Pozostałe regulacje


2 25252882 282552258285222 282822825 52285, 258228285282 2525 25222882 5252285 828882222.Artykuł 11.

Rozwiązywanie sporów


1. 28228282 22882582 82252 525222 228252588525 8 282588222 2282222888 522885258 8 252882 22858282222 25852882285 825582, 25225 885888822 85522 2285828222 (25288 25 855 228582822).

2. 82888 228582822 25852882282 825582 22522 882 2822228882, 8225 8228252582 2 2828228222 52282 22825282 52282522228222 25222 855 88588882 22 8228255 25 88252882 5828228255882.Artykuł 12.

Liczba egzemplarzy


52282 82252552222 8 58285 225228522858285 2222228552585, 22 225222 585 252522 22 82522.


______________________________

podpis Zleceniodawcy______________________________

podpis Zleceniobiorcy