Powrót do góry

Umowa zlecenie

Postęp:
0%
?
X

Należy wybrać jedną z podpowiedzi, aby odpowiedzieć na pytanie, czy przedmiotem umowy są działania, wykonywane w sposób staranny, a nie nastąpienie rezultatu. Wybranie podpowiedzi: "tak, przedmiotem umowy jest wykonywanie działań w sposób staranny, co jest ważniejsze od nastąpienia rezultatu" oznacza, że przedmiotem umowy są czynności powtarzalne, co oznacza, że umowa zlecenie ma w tym przypadku zastosowanie. Wybranie podpowiedzi: "nie, przedmiotem umowy jest nastąpienie określonego rezultatu np. wykonanie krzesła, wykonanie strony internetowej" oznacza, że przedmiotem umowy jest wykonanie lub przerobienie, dorobienie, a więc osiągnięcie jakiegoś określonego rezultatu. W tym przypadku nie należy stosować tego wzoru, gdyż odpowiedniejszą umową będzie umowa o dzieło.

Potrzebujesz
pomocy?
Edytuj wzór

Umowa zlecenie


Umowa zlecenia („Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________

zwaną dalej „Zleceniodawcą"

a

2/ ________ z siedzibą przy ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez ________ (________)

zwanym dalej: „Zleceniobiorcą"

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Przedmiot umowy


1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: „Przedmiot umowy".

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

4. Zleceniobiorca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom („Zastępca").

5. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

Artykuł 2.
Odpowiedzialność za szkody


1. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Zleceniodawcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Zleceniobiorca mógł to stwierdzić.Artykuł 3.
Czas trwania umowy


Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.Artykuł 4.
Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywania zleceń, wchodzących w zakres umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu zlecenia, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zleceniodawca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Zleceniobiorca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Poza kwotą wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się ponieść również dodatkowe koszty i opłaty.

7. Zleceniodawca wypłaca Zleceniobiorcy zaliczkę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, które Zleceniobiorca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.Artykuł 5.
Klauzula poufności


1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie uzyskał w wyniku dokonywania czynności objętych zakresem niniejszej umowy („Informacje poufne").

2. Udostępnienie powyższych informacji jest możliwe tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień dotyczących niniejszej tajemnicy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.Artykuł 6.
Rozwiązanie Umowy


1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany dokończyć wykonanie zleceń, rozpoczętych przed dniem wypowiedzenia umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków, wynikających z Umowy.Artykuł 7.
Zmiany umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.Artykuł 8.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.Artykuł 9.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Artykuł 10.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.Artykuł 11.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.______________________________
podpis Zleceniodawcy

______________________________
podpis Zleceniobiorcy

Zobacz swój dokument
w trakcie tworzenia

Umowa zlecenie


Umowa zlecenia („Umowa") została zawarta w ________, w dniu ________ r. pomiędzy:

1/ Przedsiębiorcą Panią ________, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ________, z siedzibą przy: ________, NIP: ________

zwaną dalej „Zleceniodawcą"

a

2/ ________ z siedzibą przy ________, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w: ________, Wydział ________ Gospodarczy, pod numerem KRS: ________, NIP: ________, reprezentowany przez ________ (________)

zwanym dalej: „Zleceniobiorcą"

Łącznie zwanymi „Stronami",

o następującej treści:Artykuł 1.
Przedmiot umowy


1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje zlecenie dokonania następujących czynności:

________

zwane dalej: „Przedmiot umowy".

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest wykonywać czynności, stanowiące Przedmiot umowy, z należytą starannością i z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności, wymaganego dla Jego zawodu.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać okresowe raporty z wykonywanych czynności, w następującej częstotliwości: ________.

4. Zleceniobiorca może powierzać wykonywanie poszczególnych czynności innym osobom („Zastępca").

5. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Zastępcy oraz że zobowiązuje się powierzać czynności tylko osobom o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach zawodowych.

Artykuł 2.
Odpowiedzialność za szkody


1. Zleceniobiorca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność wobec Zleceniodawcy za wszelkie szkody wyrządzone z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu umowy przez siebie oraz Zastępcę.

2. Zleceniobiorca nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu, iż podane przez Zleceniodawcę informacje okazały się nieprawdziwe, chyba że Zleceniobiorca mógł to stwierdzić.Artykuł 3.
Czas trwania umowy


Umowa zostaje zawarta na czas określony: ________.Artykuł 4.
Wynagrodzenie


1. Z tytułu wykonywania zleceń, wchodzących w zakres umowy, Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

2. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała każdorazowo, po dokonaniu zlecenia, przelewem na rachunek bankowy, wskazany w fakturze VAT, w następującym terminie: ________ od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

4. W razie opóźnienia wypłaty wynagrodzenia, Zleceniodawca jest obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych, za każdy dzień opóźnienia, chociażby Zleceniobiorca nie poniósł żadnej szkody.

5. W razie zwłoki Zleceniodawcy, Zleceniobiorca może nadto żądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

6. Poza kwotą wynagrodzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się ponieść również dodatkowe koszty i opłaty.

7. Zleceniodawca wypłaca Zleceniobiorcy zaliczkę w kwocie: ________ zł (złoty) (słownie: ________), tytułem pokrycia kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, które Zleceniobiorca ma obowiązek rozliczyć i udokumentować.Artykuł 5.
Klauzula poufności


1. Zleceniobiorca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie uzyskał w wyniku dokonywania czynności objętych zakresem niniejszej umowy („Informacje poufne").

2. Udostępnienie powyższych informacji jest możliwe tylko w sytuacjach wskazanych w przepisach prawa.

3. W przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę postanowień dotyczących niniejszej tajemnicy, Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości: ________ zł (złoty) (słownie: ________), za każdy przypadek jej naruszenia.

4. Nie wyłącza to możliwości naprawienia szkody na zasadach ogólnych, gdy przekracza ona wysokość kary umownej.Artykuł 6.
Rozwiązanie Umowy


1. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem następującego okresu wypowiedzenia: ________.

2. Zleceniobiorca będzie zobowiązany dokończyć wykonanie zleceń, rozpoczętych przed dniem wypowiedzenia umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

3. Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji naruszenia przez drugą Stronę obowiązków, wynikających z Umowy.Artykuł 7.
Zmiany umowy


28228282 228522 2828228222 52282 82252525 22522 28822222, 225 5222522 28285222888.Artykuł 8.
Postanowienia nieskuteczne


2 55282 25282 222522288822 2 22825228822 2828228222 52282 8282 858 28582 8258 882 28285222 858 822825228222, 8522288 85822 52282 8 2222825822 822888 2282522 282255582225. 2 25282 252225525 525222 25825285 28285222 858 822825228222 2282522882282 82222, 22252 22288882 25288252822 255522 2528252222 828 22822555822. 85228825282 5222822 22 25222 282225582285 852 8 522882.Artykuł 9.
Pozostałe regulacje


W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.Artykuł 10.
Rozwiązywanie sporów


1. Wszelkie powstałe spory Strony postanawiają w pierwszej kolejności rozwiązać w trybie polubownego załatwienia sprawy, przed właściwym sądem polubownym (zapis na sąd polubowny).

2. Jeśli polubowne załatwienie sprawy okaże się niemożliwe, spór wynikający z niniejszej Umowy zostanie rozstrzygnięty przez sąd, właściwy ze względu na siedzibę Zleceniodawcy.Artykuł 11.
Liczba egzemplarzy


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.______________________________
podpis Zleceniodawcy

______________________________
podpis Zleceniobiorcy