Uznanie długu

Postęp:
0%
Edytuj wzór
Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Imię i nazwisko Dłużnika: ________
Adres: ________

Wierzyciel: ________
Adres: ________


OŚWIADCZENIE O UZNANIU DŁUGU
PRZEZ DŁUŻNIKA1. Osnowa oświadczenia:

Niniejszym, w dniu dzisiejszym, dnia: ________ r., ja niżej podpisana, ________, oświadczam, że uznaję w całości i bez zastrzeżeń mój dług wobec: ________ (dalej: „Wierzyciel"), który dotyczy następującego zobowiązania:

________

2. Wartość zadłużenia na dzień: ________ r.:

Na dzień sporządzania niniejszego oświadczenia, tj. dnia: ________ r., mój dług wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

Wyrażam jednocześnie chęć spłaty w/w kwoty zadłużenia.

3. Konsekwencje uznania długu:

Oświadczam, że znane mi są konsekwencje, wynikające ze złożenia niniejszego oświadczenia. Potwierdzam, że oświadczenie złożyłam ze świadomością skutków prawnych, które wynikają z jego treści.

Zgodnie 2 8522822822 552. 258 § 2 222 5 5252285 828882222 „Bieg 2522558282285 25225285 882 25222 5225282 5282822285 25222 28282, 252288822 222522 5282822282 przysługuje". 8225825 22, 22 2225222 28222282 288855822285 2 5225285 58525 2288282222 2282522 22528, 2225225252582 28222282 2222 288855822285, 22252 5222858258 88882522 828 52 2252825 88225 2522558282285 5282822285 (522522 882 22 25 2828282), 5 225228228282 8822 2252825 2522558282285 5222282225 882 25 2282, 2582222222 5285 25 5522 28222285 88. 288855822285. 522228 88282, 28222282 288855822285 2 5225285 58525 252258525 8258, 2258258 2225222 22225 82825288 2 28522 58525. 2 222822822828, 8852282 25588 52558282282 52 82522822222 225282882285 2552525 2522558282285 52252285 25222 882882 52828222 – 52 82585 222282222 528285 2252825 2522558282285 2285 52828222, 22252 2582225 828 8882222 25 2282 w wyniku otrzymania niniejszego oświadczenia o uznaniu długu.

Przedawnienie nie oznacza wygaśnięcia zobowiązania, lecz powstanie uprawnienia do zaprzestania jego dochodzenia. Następuje ono z mocy prawa, po upływie czasu, określonego w ustawie dla danego zobowiązania - jednakże, aby uchylić się od spełnienia przedawnionego zobowiązania, Dłużnik musi sam podnieść zarzut przedawnienia. Przedawnienie oznacza brak możliwości skutecznego żądania wykonania zobowiązania - oznacza to, że po przedawnieniu, dług nadal istnieje, ale z powodu upływu czasu, określonego w ustawie, Dłużnik nie musi już płacić długu, a gdyby Wierzyciel wystąpił do sądu o zapłatę tego długu, Dłużnik może powołać się przed sądem na upływ czasu - przedawnienie roszczenia - wówczas sąd oddali roszczenie Wierzyciela.

Zgodnie z brzmieniem art. 485 § 1 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego: "Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu". Oznacza to, że w razie braku spłaty długu, uznanego przez Dłużnika, Wierzyciel może wystąpić do właściwego sądu o wydanie tzw. nakazu zapłaty (orzeczenia sądowego) w postępowaniu nakazowym. Wówczas sąd, w przyspieszonej procedurze wydaje nakaz zapłaty. Postępowanie nakazowe to postępowanie, w którym sąd rozpatruje pozew na posiedzeniu niejawnym, a więc strony nie są wzywane do stawiennictwa i sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego z zeznań świadków, ani zeznań stron postępowania - sąd przeprowadza jedynie ocenę dowodów z otrzymanych dokumentów. Pozew jest rozpatrywany w trybie postępowania nakazowego jedynie wtedy, gdy dochodzone pozwem roszczenie zostało udowodnione m.in. wezwaniem Dłużnika do zapłaty wraz z niniejszym dokumentem - pisemnym oświadczeniem Dłużnika o uznaniu długu. W wyniku przeprowadzenia postępowania nakazowego sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym orzeka, że pozwany (Dłużnik) musi zapłacić powodowi (Wierzycielowi) nieuiszczony dług, a jeśli pozwany się z tym nie zgadza, może wnieść zarzuty od nakazu zapłaty.

4. 22582585 255825:

22582582 255825 28282282222 288855822285 82522885 25822252582 25222882 25585:

Art. 258 582582 525228 Cywilny
§ 2. 8822 2522558282285 25225285 się:
1) 25222 25255 82222288 25225 85522 858 82222 2525222 228285222 52 5222222585285 82558 858 222228285285 52828222 552222 5252525 5882 25225 85522 2285828222, 25225882828225 822228525282 8 8285 52852522285 858 582582285 5882 258222222285 858 25822282822285 roszczenia;
2) 25222 5225282 5282822285 25222 28282, 252288822 222522 5282822282 przysługuje.

Art. 117 ustawy Kodeks Cywilny
§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 2(1). Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Art. 485 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego
§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:
(...)
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

(...)
§ 2(1). Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 i 852), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy. (...)
_______________________________
(własnoręczny podpis Dłużnika)

Zobacz swój dokument

________, dnia: ________ r.


Imię i nazwisko Dłużnika: ________
Adres: ________

Wierzyciel: ________
Adres: ________


OŚWIADCZENIE O UZNANIU DŁUGU
PRZEZ DŁUŻNIKA1. Osnowa oświadczenia:

Niniejszym, w dniu dzisiejszym, dnia: ________ r., ja niżej podpisana, ________, oświadczam, że uznaję w całości i bez zastrzeżeń mój dług wobec: ________ (dalej: „Wierzyciel"), który dotyczy następującego zobowiązania:

________

2. Wartość zadłużenia na dzień: ________ r.:

Na dzień sporządzania niniejszego oświadczenia, tj. dnia: ________ r., mój dług wynosi: ________ zł (złoty) (słownie: ________).

Wyrażam jednocześnie chęć spłaty w/w kwoty zadłużenia.

3. Konsekwencje uznania długu:

Oświadczam, że znane mi są konsekwencje, wynikające ze złożenia niniejszego oświadczenia. Potwierdzam, że oświadczenie złożyłam ze świadomością skutków prawnych, które wynikają z jego treści.

Zgodnie 2 8522822822 552. 258 § 2 222 5 5252285 828882222 „Bieg 2522558282285 25225285 882 25222 5225282 5282822285 25222 28282, 252288822 222522 5282822282 przysługuje". 8225825 22, 22 2225222 28222282 288855822285 2 5225285 58525 2288282222 2282522 22528, 2225225252582 28222282 2222 288855822285, 22252 5222858258 88882522 828 52 2252825 88225 2522558282285 5282822285 (522522 882 22 25 2828282), 5 225228228282 8822 2252825 2522558282285 5222282225 882 25 2282, 2582222222 5285 25 5522 28222285 88. 288855822285. 522228 88282, 28222282 288855822285 2 5225285 58525 252258525 8258, 2258258 2225222 22225 82825288 2 28522 58525. 2 222822822828, 8852282 25588 52558282282 52 82522822222 225282882285 2552525 2522558282285 52252285 25222 882882 52828222 – 52 82585 222282222 528285 2252825 2522558282285 2285 52828222, 22252 2582225 828 8882222 25 2282 w wyniku otrzymania niniejszego oświadczenia o uznaniu długu.

Przedawnienie nie oznacza wygaśnięcia zobowiązania, lecz powstanie uprawnienia do zaprzestania jego dochodzenia. Następuje ono z mocy prawa, po upływie czasu, określonego w ustawie dla danego zobowiązania - jednakże, aby uchylić się od spełnienia przedawnionego zobowiązania, Dłużnik musi sam podnieść zarzut przedawnienia. Przedawnienie oznacza brak możliwości skutecznego żądania wykonania zobowiązania - oznacza to, że po przedawnieniu, dług nadal istnieje, ale z powodu upływu czasu, określonego w ustawie, Dłużnik nie musi już płacić długu, a gdyby Wierzyciel wystąpił do sądu o zapłatę tego długu, Dłużnik może powołać się przed sądem na upływ czasu - przedawnienie roszczenia - wówczas sąd oddali roszczenie Wierzyciela.

Zgodnie z brzmieniem art. 485 § 1 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Cywilnego: "Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu". Oznacza to, że w razie braku spłaty długu, uznanego przez Dłużnika, Wierzyciel może wystąpić do właściwego sądu o wydanie tzw. nakazu zapłaty (orzeczenia sądowego) w postępowaniu nakazowym. Wówczas sąd, w przyspieszonej procedurze wydaje nakaz zapłaty. Postępowanie nakazowe to postępowanie, w którym sąd rozpatruje pozew na posiedzeniu niejawnym, a więc strony nie są wzywane do stawiennictwa i sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego z zeznań świadków, ani zeznań stron postępowania - sąd przeprowadza jedynie ocenę dowodów z otrzymanych dokumentów. Pozew jest rozpatrywany w trybie postępowania nakazowego jedynie wtedy, gdy dochodzone pozwem roszczenie zostało udowodnione m.in. wezwaniem Dłużnika do zapłaty wraz z niniejszym dokumentem - pisemnym oświadczeniem Dłużnika o uznaniu długu. W wyniku przeprowadzenia postępowania nakazowego sąd wydaje nakaz zapłaty, w którym orzeka, że pozwany (Dłużnik) musi zapłacić powodowi (Wierzycielowi) nieuiszczony dług, a jeśli pozwany się z tym nie zgadza, może wnieść zarzuty od nakazu zapłaty.

4. 22582585 255825:

22582582 255825 28282282222 288855822285 82522885 25822252582 25222882 25585:

Art. 258 582582 525228 Cywilny
§ 2. 8822 2522558282285 25225285 się:
1) 25222 25255 82222288 25225 85522 858 82222 2525222 228285222 52 5222222585285 82558 858 222228285285 52828222 552222 5252525 5882 25225 85522 2285828222, 25225882828225 822228525282 8 8285 52852522285 858 582582285 5882 258222222285 858 25822282822285 roszczenia;
2) 25222 5225282 5282822285 25222 28282, 252288822 222522 5282822282 przysługuje.

Art. 117 ustawy Kodeks Cywilny
§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 2(1). Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.

Art. 485 ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego
§ 1. Sąd wydaje nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, jeżeli fakty uzasadniające dochodzone roszczenie są udowodnione dołączonym do pozwu:
(...)
3) wezwaniem dłużnika do zapłaty i pisemnym oświadczeniem dłużnika o uznaniu długu.

(...)
§ 2(1). Sąd wydaje nakaz zapłaty na podstawie dołączonej do pozwu umowy, dowodu spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego, dowodu doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli powód dochodzi należności zapłaty świadczenia pieniężnego, w rozumieniu art. 4 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 711 i 852), odsetek w transakcjach handlowych określonych w tej ustawie lub rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy, oraz na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów odzyskiwania należności, jeżeli powód dochodzi również zwrotu kosztów, o których mowa w art. 10 ust. 2 tej ustawy. (...)
_______________________________
(własnoręczny podpis Dłużnika)